Naam : Damclub Haarlem
Plaats : Haarlem (nh)
Oprichting : 13.02.1904 informele oprichting
27.02.1904 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nvt   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee


Haarlem's Dagblad, 13.01.1904
(rubriek Ingezonden) Damspel. Het is een treurig maar waar verschijnsel dat het “edele damspel” dat voorheen zoo veel werd beoefend, tegenwoordig in vergetelheid dreigt te raken. Een spel dat zeer zeker onder de edele spelen gerekend wordt, zoo oneindig veel schoons bevat en voor de ontwikkeling van den geest zoo verheffend is, behoort hiervoor bewaard te blijven. Het is dan ook maar gelukkig dat dit spel door de jaren heen steeds beoefenaren heeft gevonden die er zich met groote toewijding op hebben toegelegd. Het is dan in mijn kwaliteit als amateur damspeler (kampioen 1902) dat ik de verbreiding van dit edele spel mij tot taak heb gesteld overal waar dit mogelijk is. In Amsterdam, Rotterdam en naar ik meen in nog enkele plaatsen van ons land bestaan “damclubs” . Het is een genoegen vorig jaar te Edam den stoot tot de oprichting van zult een club te hebben gegeven, welke reeds nu bekwame spelers oplevert. Dit werk wensch ik voort te zetten en stel mij voor dit te doen door het geven van séances (simultaan). Het zou mij nu bijzonder aangenaam zijn, van liefhebbers of vereerders van dit nobele spel, de meening omtrent het geven van zulk een simultaan-séance te vernemen en of naar hun meening de oprichting van ‘n “Damveereniging” in de plats hunner inwoning met sympathie zal worden begroet. Bij genoegzame belangstelling ben ik in mijn kwaliteit als amateur hiertoe gaarne bereid.

J. DE HAAS
Kampioen 1902
Blasiusstraat 51, Amsterdam

Haarlem’s Dagblad 11.02.1904
Te recht, naar onze meening, schreef de heer J. de Haas van Amsterdam in het No. van de Stads Editie van 1 Februari j.l., (en in het nummer van Haarlems’ Dagblad van 30 Januari, Red. H’s D), dat “het damspel zoo veel schoons bevat en voor de ontwikkeling van de geest zoo verheffend is”. 
Zij, die kennis maakten met de onovertroffen verhandeling over het damspel, door Ephraim van Emden (een Amsterdammer uit de 18e eeuw en Europeesch vermaard), of zij die na jarenlang oefening de talloos vele en meest verrassende combinatiën hebben leeren kennen, zullen het meer den heer De Haas betreuren, dat het damspel minder beoefend wordt dan het eveneens edele schaakspel, waarmede het echter als ’t ware in eenen adem genoemd kan worden.
Wij hebben dan ook niet geaarzeld den heer J. de Haas, die kampioen-amateur-damspeler is, onze instemming te betuigen met zijn voornemen om hier ter plaatse simultaan-séances te geven. 
Het is op zijne uitnoodiging , dat wij ons tot het verrichten van het noodige bereid verklaarden om de beoefenaars van het damspel te dezer stede in de gelegenheid te stellen, de groote bedrevenheid van den heer De Haas in het damspelen te bewonderen.
Geheel belangloos heet Z.Ed. zich daartoe aangeboden, en zijne séances, die gegeven zullen worden op Zaterdag, 13 dezer, des avonds 8 uur in de groote zaal van “het Nut” (Zijlstraat no. 48) zijn voor een ieder kosteloos toegankelijk. 
Niet alleen tot opkomst in grooten getale , maar ook iedere geoefende in het damspel wordt tot medespelen dringend uitgenoodigd.
Het aantal spelers kan onbeperkt zijn, en hoe groot het getal ook, het wordt “allen tegen een” op uitdrukkelijk verzoek verlangen van den kampioen; zijne voorstelling kan dus zeer belangwekkend zijn. Het is natuurlijk noodig, dat ieder, die wenscht uit te komen, zijn “gereedschap” (dambord en schijven) mede brenge of aan de zaal doet bezorgen, maar overbodig zeker, te verzoeke, dat een ieder zijne kennisen opwekken om deze séances bij te wonen. 
Zooals gezegd, zij worden gegeven in de groote zaal van “het Nut”, Zijlstraat 48, op a.s. Zaterdag, des avonds te 8 ure.
U, M. de R., beleefdelijk dankzeggend voor de verleende plaatsruimte en vuur Uwe welwillende medewerking in deze, teekenen wij,

UEd. Dw. dn.
P. KALBFLEISCH
Coornhertstraat 17.
W. VAN DAALEN
Bakennesergracht 6.

Het Nieuws van de Dag, 12.02.1904
Dammen. Te Haarlem zal de Heer J. de Haas, van Amsterdam, de kampioen-amateur-dam- speler, op Zaterdagvond a.s. in de zaal van “het Nut” een simultaan-séance geven, welke voor een ieder toegankelijk is.

De Amsterdammer, 14.02.1904
UIT DE DAMWERELD. Zaterdag 13 Februari wordt te Haarlem, Zijlstraat 48 in de groote zaal van het Nut, een Simultaan-Seance gegeven door den Kampioen van Nederland, J. de Haas van Amsterdam.
Zondagavond 21 Februari treedt dezelfde heer op te WORMERVEER, om ook daar een Seance te geven. Het eenig en belangeloos doel van dezen kamp-vechter is, langs dezen weg het edel damspel meer en meer uit de vergetelheid te rukken en het weder te brengen tot een kunstspel, zooals het sedert eeuwen is beoefend geweest. Wij kunnen nog met zekerheid melden dat genoemde heer De Haas gaarne bereid zal gevonden worden om ook op meer plaatsen een dergelijke Séance te geven, wanneer men hem dit verlangen kenbaar maakt, en wij voegen tevens hieraan toe dat zulk een Dam-Séance den amateur eenige genotvolle uren verschaft, zooals bijna geen spel dit kan aan bieden.

Het Haarlem's Dagblad, 16.02.1904
Damspel. Zaterdagavond zag met vele personen, jongen en ouden, belast met een dambord, zich begeven naar het gebouw van het Nut van het Algemeen in de Zijlstraat, alwaar de heer J. de Haas van Amsterdam, kampioen amateur-damspeler een simultaanvoorstelling zou geven.
Om acht uur was een 18-tal hartstochtelijke beoefenaars van het damspel in de bovenzaal bijeen, allen geschaard om eenige in het vierkant geplaatste tafels.
Door den heer P. Kalbfleisch werd de samenkomst, die behalve door de spelers ook door een groot aantal toeschouwers bezocht was, geopend; hij heette alle aanwezigen, alsook den heer De Haas, hartelijk welkom. De opkomst had zijn verwachting overtroffen, een teeken dat het beoefenen van het edele damspel in onze stad gelukkig nog geen zeldzaamheid geworden is. Voorts besprak de heer K. de mogelijkheid van de oprichting van een damclub. Wie genegen waren om lid van zoo’n club te worden konden zich na afloop der wedstrijden opgeven.
De verdere leiding van dezen avond werd hierna aan den heer de Haas overgelaten.
Deze, ook nog het woord nemende, uitte zijn verbazing over de groote opkomst, zoo had hij het niet durven verwachtten. Als men er nu maar in slaagt om de spelers die hier tegenwoordig zijn ook bij elkander te houden, dat wil zeggen dor het oprichten van een damclub, dan zou spr. reeds ruimschoots beloond zijn.
Hierna werd nog even door hem gewezen op het mooie van het damspel zelve, men speelt nooit om geld, alleen slechts om de eer; daarom is het ook verre boven verschillende andere spelen te plaatsen, zooals  biljard, kaarten enz.
Als een blijvend feit mag beschouwd worden de oprichting van een damrubriek in het Groene Weekblad, de eerste courant in Nederland die daar eenige ruimte voor afgestaan heeft.
 Vervolgens werd door den heer Broekhuizen, secretaris der damclub in Amsterdam, van welke de heer De Haas voorzitter is, het reglement op het damspel voorgelezen, ter voorkoming van misverstanden. Hierna vingen de wedstrijden aan.
Den heer De Haas wachtte een zeer zware taak, maar hij heeft zich van deze schitterend gekweten. Van de 18 partijen werden er 15 door hen gewonnen, en slechts drie remise verklaard, zoodat hij niet één partij behoefde te verliezen. Hij heeft door deze wederom zijn naam als onovertroffen simultaandam speler ten volle gehandhaafd. De spelers die het tot remise brachten, waren de heeren Oste, Fortgens en Lantinga.
Een daverend applaus na een hartelijk woord van  dank, bij monde van den leider der samenkomst, was een welverdiende hulde, die den speler ten slotte ten deel viel. 
Den heer de Haas kon voorts de verzekering worden gegeven, dat hij zijn doel bereikt heeft, n.l. de oprichting van een damclub, daar reeds een flink aantal personen zich daarvoor aangemeld heeft.
Na de volgende week zal een vergadering belegd worden, belangstellenden, die deze wenschen bij te wonen, zonder zich nog maar tot iets te verbinden, worden verzicht hun adres nog dee week op te geven aan den heer W. van Daalen,  Bakennesergracht 6a, of aan den heer Kalbfleisch, Coornhertstraat 17.

Het Nieuws van de Dag, 17.02.1904
Te Haarlem is Zaterdagavond de aangekondigde damspel seance gehouden in tegen-woordigheid van een zeer talrijk publiek. Tegen de Heer J. de Haas, uit Amsterdam, kampioen-amateur-damspeler, kwamen 18 goede spelers tegelijk uit. Geen hunner vermocht den Heer De Haas te overwinnen; 3 speelden remise en 15 verloren, zoodat de kampioen zijn naam als beste damspeler van ons land schitterend gehandhaafd heeft. De séance duurde 3 uren. Er zal een damclub worden opgericht, waartoe vele belangstellenden zich reeds hebben aangemeld.

De Amsterdammer, 21.02.1904
UIT DE DAMWERELD. Zaterdagavond j.l. had te Haarlem in het Nutsgebouw de aangekondigde simultaan séance plaats, onder groote belangstelling van een talrijk publiek. Nadat door de commissie, bij monde van den WelEd. heer Kalbfleisch de aanwezigen werden welkom geheeten, waarna in korte woorden het doel van de séance werd kenbaar gemaakt, nam de heer De Haas ook nog even het woord. ZEd. verklaarde dat het hoofddoel van zijn optreden was, om langs dezen weg werkzaam te zijn tot de bevordering van het damspel. Nog wilde hij er even op wijzen dat deze bevordering het best wordt verkregen door de oprichting van damvereenigingen en hoopte dat de stoot dien hij dezen avond hieraan gaf goede vruchten mocht voortbrengen. Velen amateurs gaven een blijk van instemming door zich direkt tot medewerking aan te bieden, om te trachten een vereeniging te stichten.
Hierna werd de séance begonnen waaraan 18 spelers deelnamen. De uitslag was als volgt: door den kampioen zijn 15 partijen gewonnen en 3 partijen remise gespeeld. Als wij in overweging nemen de vermoeiende wijze van spelen voor de heer De Haas, om gedurende 3 uren achtereen langs de borden te loopen, dan moeten wij ons verwonderen over zijn behaald succes.
Bijna allen amateurs speelden met vollen ernst en deden hun best om den meester te verslaan, en de stille aandacht van het publiek gaf duidelijk te kennen dat zij met groote belangstelling het spel volgden.
Wij hopen dat op nog meer plaatsendoor middel van zulk een séance de liefde weder wordt opgewekt voor het nobel damspel. Nader vernemen wij nog dat te Haarlem reeds een damvereeniging is gesticht waarin vele amateurs zijn toegetreden. Wij behoeven niet te zeggon dat deze tijding het hart van alle ware vereerders van het damspel aangenaam aandoet. De schoonste toekomst wenschen wij deze vereeniging toe.​


Het Haarlem's Dagblad, 01.03.1904
Damspel. De oprichten van een Damclub te dezer stede heeft haar beslag gekregen; zij zal den naam dragen van “Damclub Haarlem”, en telt aanvankelijk reeds 17 leden, terwijl van een 10-tal personen, die zich voorwaardelijk aangemeld hadden, nog antwoord moet inkomen.
De bijeenkomsten worden wekelijks gehouden, voorlopig op Zaterdagavond, later misschien ook op Woensdagavond, in de bovenzaal van No. 1 van “Weten en Werken” (Gedempte Oude Gracht 144). 
De werkzaamheden van de club bestaan in het tegen elkaar uitkomen op het dambord, het oplossen en ontwerpen van damproblemen, het houden van wedstrijden, ook met  clubs in  andere gemeenten, het doen geven van simultaan-séances, het kennis nemen en bestudeeren van de litteratuur, die omtrent het damspel in weekbladen of tijdschriften verschijnt. 
De minimum-leeftijd voor het lidmaatschap is bepaald op 18 jaar, de contributie op 40 cent per maand, terwijl zij, die nog voor  1 April a.s. den wensch te kennen geeft, om als lid toe te treden, vrijstelling genieten van den betaling van inleggeld.
Donateurs hebben het recht om gedurende een zeker aantal malen per jaar, aan de oefeningen deel te nemen en de wedstrijden bij te wonen, doch betalen een geringere contributie.
Voor de beoefenaren van het damspel, die de oefeningen der club, zo nu en dan kunnen bijwonen, ia het dus de aangewezen weg om zich als donateur te doen inschrijven.
Men kan zich daartoe, alsook nog voor het lidmaatschap, opgeven bij den heer W. van Daalen, Bakennesergracht 6a, of bij den heer Kalbfleisch, Coornhertstraat 17.