Naam : Haarlemsche Damclub  
Plaats : Haarlem (nh)  
Oprichting : 24.06.1907  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek uit begintijd niet meer aanwezig
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja   Anders nee

Ook deze club sproot voort uit een andere club en kwam na interne strubbelingen tot stand.

Haarlems’s Dagblad 31.05.1907

Dammen. De Damclub “Haarlem”, houdt hedenavond eene buitengewone ledenvergadering tot bespreking over het al of niet aannemen van damesleden.

Haarlems’s Dagblad 01.06.1907

Damclub. In haar Donderdagavond gehouden vergadering besloot de damclub “Haarlem” ook damesleden toe te laten. Reeds werd het eerste dames-lid aangenomen.

Haarlems’s Dagblad 15.06.1907

DAMCLUB ‘HAARLEM”. Tot voorzitter van de Damclub ‘Haarlem’ is benoemd W.P.J. Overmeer en tot penningmeester de heer H.J. van Langeveld.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt: W.P.J. Overmeer, voorz.; W.B.J. Pippijn, Secr.; H.J. van Langeveld, penningmeester; H.E. Lantinga, C.F. Visee, commissarissen.
Zoals wij reeds vroeger berichtten heeft deze club besloten, om ook dames als lid toe te laten In verband hiermede vernemen wij, dat een paar leden daarom zijn uitgetreden en ook dat enkele personen zullen trachten een tweede damclub te stichten, waar geen dames toegelaten kunnen worden.

Het Damspel Juli 1907, blz. 78

Damclub ‘Haarlem”. Tengevolge van de aanneming van een voorstel, om ook dames-leden in dezen club toe te laten, hebben 3 leden gemeend, zich uit dien club te moeten terugtrekken, waaronder de Voorzitter, de Heer P. Kalbfleisch. Tengevolge daarvan is het bestuur van den D.C. “Haarlem” thans uit de volgende Heeren samengesteld: W.P.J. Overmeer, Voorzitter; W.B.J. Pippijn, Secretaris; H.J. v. Langeveld, Penningmeester; H.E. Lantinga en C.F. Visse, Commissarissen.

In Het Damspel wordt vervolgens met geen woord gerept over de ontwikkelingen die volgen.

De Amsterdammer 16.06.1907

UIT DE DAMWERELD. Dinsdag 18 Juni a.s., ’s avonds 8 ure, zal de heer W. van Daalen, van Haarlem, in het Café ‘Neuf’ Groote Houtstraat no. 178, een damséance geven, hiertoe door eenige Haarlemsche dammers uitgenodigd. De heer v. Daalen, als bekend problemist en 1ste klas dammer, is tevens een bij uitstek bekwaam simultaanspeler, zodat het een interessante séance beloofd te worden. Introducties zijn te bekomen bij de heren A.M. Verkerk, Jansstraat 81 en W.J.A. Matla, Spaarne 92 Rood, waar tevens nadere inlichtingen zijn te verkrijgen.

Haarlem’s Dagblad 17.06.1907

Damclub Haarlem kwam met de volgende tegenzet, maar het tij was blijkbaar niet meer te keren.

4 1
 

Dammen. Gelijk uit eene advertentie in dit nummer blijkt, zullen de heeren Visse en Pippijn a.s. Maandag een simultaan-séance geven, waaraan alle dames en heeren, het damspel beoefendende, kunnen deelnemen. Deze séance is iets nieuws op damgebied te deze stede, aangezien door de twee simultaanspelers (elk afzonderlijk) de partijen gespeeld worden. Elkanders zetten goed begrijpen en daarop door te spelen is voor deze twee spelers de hoofdvereischte.

Het Nieuws van de Dag 19.06.1907

Dammen. Het bestuur van de damclub “Haarlem” is thans samengesteld uit de heeren: W.P.J. Overmeer, W.B.J. Pippijn, H.J. van Langeveld, H.E. Lantinga en C.F. Visse. Wegens het besluit tot toelating van damesleden waren eenige bestuursleden afgetreden en is men voornemens een tweede damclub op te richten.

Haarlem’s Dagblad 20.06.1907

Damséance. Zoals men weet, wordt door enkele personen getracht een tweede damclub in onze stad op te richten, die haar speelavond op een anderen avond zal houden, als de bestaande club ‘Haarlem”, om aan hen die bezwaarlijk Donderdag kunnen komen, in de gelegenheid te stellen op een andere avond het damspel te beoefenen.
De voorstanders van dit plan hadden Dinsdagavond in ’t Café Neuf een bijeenkomst georganiseerd, waarin onze stadgenoot de heer Van Daalen een simultaan séance gaf.
Hoewel het aantal belangstellenden zeer groot was, konden er slechts 16 partijen gespeeld worden, omdat er borden te weinig waren.
Van deze 16 partijen werden er 11 door den heer Van Daalen gewonnen, 3 remise gemaakt en 2 verloren. Er werd gewonnen door de broeders J. en L. Jacobson, terwijl remise maakten de heeren A. Elffers, J. v.d. Wijst en J.A. Adams, de laatste van Zaandam. Voorloopig hebben zich 16 personen voor de nieuwe vereniging opgegeven.

De Amsterdammer 23.06.1907

UIT DE DAMWERELD. Op uitnodiging van vele dammers te Haarlem, gaf de heer W. van Daalen, dinsdagavond j.l., onder groote belangstelling, een séance in Café “Neuf”. Van de 16 deelnemers werden er 11 verslagen, terwijl de heeren J. en L. Jacobson de partij wonnen. De heeren A. Elffers, J. v.d. Wijst en J. Adams maakten remise. De séance was binnen twee uren beëindigd met een in alle opzichten schitterend resultaat voor den simultaan speler. Maandag 24 Juni a.s. wordt te Haarlem definitief ene nieuwe damclub opgericht, waarbij zich reeds vele amateurs hebben aangesloten, meest oud-leden van de daar reeds gevestigde club, die om verschillende redenen zich niet langer daarbij wenschen aangesloten te zien.

Haarlem’s Dagblad 01.07.1907

De Damclub “Haarlem” houdt hare speelavonden Donderdagsavonds van 8 tot 11 ure in de bovenzaal van Café ‘Neuf’, Grote Houtstraat no. 178. Elke damliefhebber – het zij heer of dame - is welkom!

Haarlem’s Dagblad 01.07.1907

Damséance. Maandagavond gaf de heer W. van Daalen weder een simultaan-séance voor de pas opgerichte Haarlemsche Damclub.
Er werden elf partijen gespeeld. Niettegenstaande er goed gespeeld werd, werden alle partijen door den heer Van Daalen gewonnen. Slechts éen speler (de Boer) had kans op remise, maar moest ten slotte ook nog het onderspit delven.
Secretaris der club is de heer J. Jacobson Azn., Anthoniestraat 48. De speelavonden zijn ’s Maandags.

In het jubileumboek uit 2007 schrijft C. Teeuwen dat ‘de dames-kwestie’ de waarschijnlijke oorzaak van de afsplitsing was, uit bovenstaande teksten blijkt dat dit gewoon ‘de oorzaak’ was!