1892 - 1902 Nieuwe Purmerender Courant

De damrubriek in de Nieuwe Purmerender Courant 1892 - 1902
 

Naam : Nieuwe Purmerender Courant   Diagram : ja / genummerd diagram
Plaats : Purmerend (nh)   Cijferstand : ja / Manoury-oud
Dag/week/maand : dag   Inzendingen door : E.G. Dettmeijer
Periode : 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902   Auteursna(a)m(en) : nee; Dettmeijer put voornamelijk uit Franse boeken
Redacteur : E.G. Dettmeijer   Aantal opgaven : 201 (200)
Bereik : lokaal   Oplossers : nee
        Oplossingen : ja / verkorte notatie
        Commentaar : nee
Bijzonderheden : geen   Prijzen : nee


De damrubriek in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’ wordt voor het eerst genoemd in de uitgave ‘Schatplichtig aan Caïssa’ van R.C.B. Jansen uit 1992, waarin overigens alleen de jaargangen 1894 en 1895 worden genoemd. In augustus 2000 bleek, tijdens een onderzoek naar damnieuws in de Purmerender Courant (jaargangen 1853-1899) en de Nieuwe Purmerender Courant (de jaargangen 1892-1899), dat het eerste damprobleem al in de editie van 05.05.1892 verscheen en de rubriek maar liefst 10 jaar bleef bestaan.

Waarom de rubriek een plaatsje vond in de N.P.C. is niet duidelijk, een aankondiging is niet te vinden. We kunnen er wel naar gissen: Purmerend was met zijn veemarkt een plaats waar beoefenaars van het spel uit de Beemster elkaar regelmatig konden ontmoeten. De krant zal ook in Midden-Beemster, de zetel van de actieve Dam- en Schaakclub, zijn gelezen. Het abrupte einde op 15 januari 1902 is te verklaren: vanaf het 4e probleem is duidelijk dat E.G. Dettmeijer uit Amersfoort de problemen inzond. Kort na zijn overlijden, op 12 januari 1902, stopt de N.P.C. met plaatsing van damproblemen, zonder ook maar een woord aan zijn overlijden te wijden.

Wat is er in de rubriek te vinden?
De rubriek verscheen bijna 10 jaar. Het aantal problemen stopt bij 201, een gemiddelde van 21 per jaar, 1 probleem per 2,5 week. Een ongeschakeerd honderd velden bord met nummering, beginnende linksonder, diende als diagram. Daaronder gaf de redactie aan op welke velden men de schijven en dammen van A (wit) en B (zwart) voor de nieuwe opgave moest plaatsen. In de eerstvolgende rubriek plaatste men de oplossing en een nieuwe opgave. De oplossing werd als volgt genoteerd:

Oplossing probleem 54: 39 op 44-15 op 20 of 47 op 36–37 op 42–25 op 29–20 op 29
waarbij zetten en slagen op dezelfde wijze zijn aangegeven. De notatie doet nogal chaotisch aan omdat de zetten en slagen door een streepje gescheiden zijn, zonder dat men daarbij een spatie gebruikte.

Alle problemen voldoen aan de huidige spelregels, ‘damrust’ en ‘damslag gaat voor’ komen we bijvoorbeeld niet tegen hetgeen ongetwijfeld te danken is aan het feit dat E.G. Dettmeijer de problemen instuurde. De rubriek bevat, naast het bord, de nieuwe opgave, de oplossing en de naam van de inzender, geen tekst of namen van oplossers. Dit is natuurlijk heel jammer, het had ons onze kijk op het damleven rond de Beemster verbreed.

In de jaargangen 1892 en 1893 publiceert de redactie problemen met meer dan 12 schijven/dammen per kleur, daarna bijna alleen nog maar ‘kleintjes’, 5 of 6 schijven/dammen per kleur, waarvan de moeilijkheidsgraad niet al te hoog is. Het zijn eigenlijk schetsen zonder een behoorlijke afwerking. We kunnen dan ook de vraag stellen hoe de dammers in Midden-Beemster, denk aan Klaas de Heer, de rubriek waardeerden.

Regelmatig keren een aantal motieven of slagwendingen in de problemen terug. Veelal zijn het verdiepingen van een eerder geplaatst eindspel of slagwending. Het aantal ‘Turkse slagen’ valt op en het 46/5 motief is ook goed vertegenwoordigd. Daarnaast vinden we bijvoorbeeld een aantal problemen op het motief: Z: D3, schijf 9, W: schijven 26 en 32. Ook borduurt de auteur vaak door op een eerder gepubliceerd slagmotief. Voorbeelden hiervan zijn de nummers 194 en 195; 149 en het vierluik 139, 146, 147 en 148 en de eindspelen 99 en 100.

Opvallend is ook het groot aantal incorrecte cijferstanden, bijna 10% lijdt aan dit euvel. Ook de oplossingen zijn niet altijd correct genoteerd, waarbij nummer 1 als binnenkomer een heel slechte beurt maakt. Konden de oplossers zelf de auteursbedoeling achterhalen?

Een klein aantal problemen faalt in het eindspel. Wat mij verbaasd is dat de uitwerking van de eindspelen niet is opgenomen, terwijl het winnen van de overblijvende stand in een aantal gevallen meer moeite zal hebben gekost dan het vinden van de oplossing van het probleem zelf. Een vreemde eend in de bijt is dan ook probleem 193 waarvan het simpele eindspel wel wordt uitgewerkt. Dit is waarschijnlijk gedaan omdat het eindspel scherp eindigt. De oplossing van het eindspel in probleem 5 eindigt na 2 zetten, een nader vervolg van de oplossing had niet misstaan.

Een aantal kranten ontbreekt in het archief, wel zijn van de ontbrekende problemen de oplossingen bekend en deze zijn voor de volledigheid opgenomen. Het zal wel mogelijk zijn om aan de hand van de oplossing de stand te reconstrueren, hiertoe zijn een aantal pogingen ondernomen. Dit staat aangegeven bij het betreffende probleem.

Wie is de auteur van de problemen?
Een aantal problemen kunnen we in elk geval toeschrijven aan Huquenin, nrs. 22 - 36, maar naar de andere problemen is geen nader onderzoek gedaan. Van Dettmeijer zijn een zestal manuscripten bewaard zodat het mogelijk moet zijn om te achterhalen welke posities van zijn hand zijn. In deze manuscripten zijn niet alleen problemen van Dettmeijer opgenomen, maar hij legde ook uit vele andere bronnen een groot aantal standen vast.

Het tijdvak 1892-1902 nader bekeken
Zoals eerder gezegd, een damrubriek in een krant die ook in de Beemster werd gelezen is niet onlogisch. Na afloop van de wekelijkse veemarkt, op dinsdag, zal de rubriek de aandacht van de aanwezige boeren hebben getrokken. We zien ze al zitten, na de handel, gebogen over een dambord waarop een stand uit de N.P.C. Ook in het café Bellevue, van de bekende dammer H. Droog[1], zullen ongetwijfeld de standen uit de rubriek ter oplossing op het bord zijn gezet.
De rubriek verscheen in een tijdvak van bloei en verval van het spel in de omgeving van Purmerend en de kop van Noord-Holland. In de jaren 1892 en 1895 organiseerde de Dam- en Schaakclub te Midden-Beemster twee toernooien die spelers trokken uit de wijde omgeving. In Alkmaar en Schagen trokken lokale en regionale toernooien de aandacht gedurende het tijdvak 1891-1895 en later nog rond Hoogwoud.
Het damspel stond daarnaast volop in de belangstelling in Amsterdam, Rotterdam en omgeving, Amersfoort, Tilburg, Nijmegen, Alkmaar, Schagen en omgeving en de wijde omgeving van Hoorn. Na 1895 lijkt er een verval op te treden in de niet stedelijke gebieden. Het aantal toernooien voor 1895 is aanzienlijk, waaronder ook nog landelijke toernooien in 1893 en 1894. Na 1895 worden in de 19e eeuw slechts een handjevol toernooien georganiseerd. Het NK van 1900 is dan weer de eerste van een lange reeks. De dam- en schaakclub in Midden-Beemster kampt na 1895 met een verminderde belangstelling voor het spel en besluit er in november 1897 de brui aan te geven (N.P.C. 18.11.1897). Van de damclub die W. Vijn in 1894 in Hoogwoud oprichtte is sindsdien niets meer vernomen. Vanaf 1899 nemen Rotterdam, oprichting Constant, en Amsterdam, oprichting VAD, de fakkel over. Rond 1905-1906 is er weer sprake van georganiseerd damleven in de landelijke gebieden van Noord-Holland.

Ander damnieuws in de Nieuwe Purmerender Courant
Opvallend is dat in de jaargangen 1892 t.m 1902 alleen een bericht te vinden is over de opheffing van de club in Midden-Beemster. Advertenties en uitslagen van de toernooien in 1892 en 1895 te Midden-Beemster zijn niet te vinden. Ook landelijk damnieuws vond geen plaats in de kolommen. Eigenlijk merkwaardig, de krant gaf door middel van de rubriek blijk van waardering voor het spel. Voor advertenties en verslagen van wedstrijden kunnen we gelukkig terecht bij de ‘Purmerender Courant’, de krant die al in 1853 verscheen en waarvan de N.P.C. zich nadrukkelijk distantieerde en zich opwierp als de enige, echte krant voor het nieuws uit Purmerend.
De inhoud van de damrubriek die in 1885 in de krant stond is door het ontbreken van de jaargangen 1878-1891 niet meer te achterhalen. De kennis over deze halen we uit ‘Ons Damblad’, juni 1927 en een brief van E.G. Dettmeijer.
 

[1] Organisator van damtoernooi in Purmerend1877 en deelnemer aan Ridderkerk1879 en Middenbeemster 1881 en 1885


Problemen, oplossingen jaargang 1892

 

01) 05.05.1892 02) 19.05.1892
 image
12 op 8-50 op 44-45 op 50-49 op 43-50 op 44
Deze oplossing slaat nergens op. Blijkbaar had de redactie nog moeite met de cijfers. De correcte oplossing luidt:
1. 34-45 25x34  2. 37-31 26x37  3. 12-08 01x32  4. 50-44 03x12  5. 49-43 38x40 6. 45-50 16x07  7. 50x33
Ingezonden door: ?
1. 28-23 17x19  2. 27-21 12x39  3. 18-12 07x18  4. 16x42
Ingezonden door: ?
   
03) 26.05.1892 04) 09.06.1892
 image 3
1. 49-43 34x48  2. 33-29 07x49  3. 38-33 49x27  4. 31x22 48x18  5. 28-22 17x39 6. 50x05
Ingezonden door: ?
1. 15-10 04x15  2. 24-20 15x24  3. 34-30 25x34  4. 42-37 31x42  5. 44-40 35x44 6. 49x47 05x37  7. 46x23
Ingezonden door E.G. Dettmeijer, Correspondent du Jeu de Dames pour la France te Amersfoort.
Niet duidelijk is of de redactie probleem 3 of probleem 4 bedoelt.
De redactie drukt deze tekst af bij alle problemen in de jaargangen 1892.1902.
   
05) 23.06.1892 06) 30.06.1892
1. 32-14 34x48  2. 13-09
Hier stopt de notatie van de oplossing. Het vervolg 48-31  3. 09-04 31-26  4. 04-09 26-03  5. 24-35 had genoemd mogen worden.
1. 35-30 25x34 2. 45x36 4-10 3. 36-4 10-28 4. 4-10 28x5 5. 47-41
   
07) 21.07.1892 08) 04.08.1892
1. 10-15 26x17 2. 47-42 38x47 3. 49x50 47x20 4. 15x33 06x39 5. 50x28 1. 32-27 23x21 2. 41-37 14x23 3. 37x19 05 ad libidum 4. 46x05
   
09) 18.08.1892 10) 08.09.1892
1. 48-37 29x09 2. 37-10 04x42 3. 47x28
Abusievelijk als nr. 8 genummerd
1. 48-34 40x29 2. 30-24 29x20 3. 05-14 20x09 4. 28-22 09-13 5. 22-17 03x21 6. 26x17
   
11) 22.09.1892 12) 13.10.1892
1. 27-21 26x17 2. 37-31 36x27 3. 48-42 47x38 4. 19-30 34x25 5. 45x34 25-30
6. 15x38 30x39 7. 38-49
1. 07-02 06x17 2. 48-30 25x34 3. 36-31 26x37 4. 46x06
Bijoplossing 1: 1. 35-30 06x17 2. 07-01 25x34 3. 48x49 17-21 4. 49x16
Bijoplossing 2, niet in rubriek:
1. 07-02 06x17 2. 35-30 25x34 3. 48x49
   
13) 03.11.1892 14) 17.11.1892
1. 48-43 25x34 2. 32-27 22x31 3. 10-46 17x48 4. 47-42 48x37 5. 46x21 16x27  6. 49x26
Bijoplossing: 1. 49-44 25x34 2. 32-27 22x31 3. 44-50 17x39 4. 50x35
1. 28-23 41x32 2. 22-18 13x22 3. 01-12 08x17 4. 23-18 22x13 5. 39-50 17x44 6. 50x15 24x33 7. 15x02
   
15) 08.12.1892  
 
1. 39-33 38x29 2. 15-10 37x05 3. 21-17 12x32 4. 50-28 32x23 5. 20-14 09x20  6. 25x14 05x19 7. 02x04
en afspel wint.
 

 

Problemen, oplossingen jaargang 1893
 

16) 12.01.1893 17) 02.02.1893
NewPumCrt 16 NewPumCrt 17 image 4
1. 44-40 35x44  2. 26-21 17x26  3. 50-45 06x17  4. 36-31 26x37  5. 24-19 14x23  6. 30-24 39x19  7. 45x50
Bijoplossing:
1. 24-19 35x13  2. 34-29 33x24  3. 44x33 28x39  4. 50x49
Daarnaast is zetverwisseling mogelijk.
Abusievelijk als nr. 17 genummerd.
1. 29-23 18x29  2. 39-34 29x40  3. 31-27 22x31  4. 25-03 17x50  5. 42-37 31x33  6. 43-39 33x44  7. 48-25    
Grappig dat FLITS 1998 moeite met dit probleem heeft. Hij blijft langere tijd de voorkeur aan de zwarte stelling geven!
   
18) 23.02.1893 19) 09.03.1893
NewPumCrt 18 NewPumCrt 19
1. 22-18 21x34  2. 18x40 1. 14-10 23x46  2. 10-05
   
20) 20.04.1893 21) ?
NewPumCrt 20 NewPumCrt 21
1. 18-12 07x29  2. 32x12 Krant niet aanwezig. Oplossing van probleem: 1. 29-24  x  2. 35x4 slaat 3
Reconstructie: Ir. J. Viergever
   
22) 18.05.1893 23) 08.06.1893
NewPumCrt 22 NewPumCrt 23
1. 23-18 09x30  2. 25x23 1. 38-33 28x39  2. 30-25 14x46  3. 25x05
   
24) ? is waarschijnlijk niet geplaatst. Oplossing van 24 is identiek aan oplossing 23. 25) 29.06.1893
  NewPumCrt 25
Krant niet aanwezig. Oplossing van probleem: 1. 38-33  x 2. 30-25  x 3. 25x5 slaat 2 1. 28-22 18x48  2. 30-25 48x30  3. 25x34
   
26) 20.07.1893 27) 03.08.1893
NewPumCrt 26 NewPumCrt 27
1. 34-30 24x35  2. 39-34 35-02  3. 34-30 02x35  4. 44-40 35x44  5. 49x40 1. 13-08 12x03  2. 28-22
   
28) 24.08.1893 29) 14.09.1893
NewPumCrt 28 NewPumCrt 29
1. 45-40 32x49  2. 34-29 33x24  3. 40-35 49x40  4. 35x44 1. 21-17 22x11  2. 47-42 16-21  3. 42-38 21x43  4. 49x38
   
30) 28.09.1893 31) 12.10.1893
NewPumCrt 30 image 5 NewPumCrt 31
1. 37-31 36x27  2. 08-02 38x20  3. 02x10 15x04  4. 25x14 1. 27-22 28x08  2. 24-20 08-13  3. 20-14 03x20  4. 25x14
   
32) 02.11.1893 33) 16.11.1893
NewPumCrt 32 NewPumCrt 33
1. 30-24 25x48  2. 24-20 14x25  3. 40-34 48x30  4. 35x24 1. 23-18 22x13  2. 20-14 09x20  3. 15x24 13x30  4. 35x24
   
34) 30.11.1893 35) 14.12.1893
NewPumCrt 34 NewPumCrt 35
1. 38-33 17x35  2. 29x40 35x44  3. 49x40 1. 44-39 25x28  2. 33x02
   
36) 28.12.1893  
NewPumCrt 36  
1. 18-12 17x08  2. 30-24 11x20  3. 15x02  


De problemen met nummers 22 t.m. 36 zijn ontleend aan Huquenin - opmerking Ir. J. Viergever.
 

Problemen, oplossingen jaargang 1894
 

37) 11.01.1894 38) 25.01.1894
NewPumCrt 37 image 6 NewPumCrt 38
1. 24-19 28x46 2. 19-13 46x10 3. 13-09 04x13 4. 15x04 1. 14-10 23x46 2. 19-14 46-28 3. 10-04 28x10 4. 04x15
   
39) 15.02.1894 40) 08.03.1894
NewPumCrt 39 NewPumCrt 40
1. 19-13 10x17 2. 13x22 1. 08-02 29x45 2. 02-19 23x14 3. 06-01 45x07 4. 01x05
Bijoplossing, niet in rubriek:
1. 06-01 29x40 2. 12-07 03x12 3. 07x29 40x18 4. 01x50
   
41) 22.03.1894 42) 29.03.1894
NewPumCrt 41 NewPumCrt 42
1. 17-11 22x44 2. 11x02 48x30 3. 02x49
De cijferstand is onjuist en luidt in de oude notatie als volgt:
A. 14,19,23,33 (n.b. 33 m.z. 32)
B. 27,30,35,42,D3
1. 14-10 19x37 2. 07-02 05x14 3. 29-23 37x19 4. 02x47
   
43) 19.04.1894 44) 10.05.1894
NewPumCrt 43 NewPumCrt 44
1. 33-29 35x21 2. 29x07 02x11 3. 06x26 1. 08-03 09x25 2. 30-24 25x39 3. 35-30 39x25 4. 24-20 25x14 5. 03x48
   
45) 24.05.1894 46) 07.06.1894
NewPumCrt 45  NewPumCrt 46
1. 23-19 14x12 2. 22-17 12x32 3. 36x20 1. 18-13 09x18 2. 21-17 11x22 3. 38-33 50x28 4. 32x01
Abusievelijk als nr. 45 genummerd.
   
47) 21.06.1894 48) 05.07.1894
NewPumCrt 47 NewPumCrt 48
1. 23-19 14x23 2. 24-19 23x14 3. 45-40 12x45 4. 06-01
In cijferstand schijf 45 abusievelijk op veld 50.
1. 17-12 07x18 2. 34-30
   
49) 02.08.1894 50) 25.10.1894
NewPumCrt 49 NewPumCrt 50
1. 28-22 27x18 2. 14-09 04x13 3. 29-24 13x30 4. 35x24 1. 18-12 08x17 2. 33-29 44x22 3. 32-27 22x31 4. 36x27
   
51) 08.11.1894 52) 15.11.1894
NewPumCrt 51 NewPumCrt 52
1. 13-08 12x03 2. 19-14 20x09 3. 28-22 en 4. 22-17 1. 24-19 23x05 2. 31-27 32x21 3. 47-41 en 41-37
 
   
53) 06.12.1894 54) 20.12.1894
NewPumCrt 53 NewPumCrt 54
1. 28-22 17x28 2. 27-22 28x17 3. 42-37 19x41 4. 46x37 1. 14-09 13x04 2. 40-35 02-11 3. 12-07 11x02 4. 30-24 02x30 5. 35x24

 

Problemen, oplossingen jaargang 1895
 

55) 10.01.1895 56) 24.01.1895
NewPumCrt 55 NewPumCrt 56
1. 29-24 45x09 2. 47-41 36x47 3. 30-25 47x20 4. 25x03
In cijferstand schijf 13 abusievelijk op 14.
A. 1. 20-14 23x32 2. 19-13 32x10 3. 13-09 04x13 4. 15x04 B. 1. 15-10 4x13 2.28x17
De krant waarin de oplossing staat is niet aanwezig. De auteursoplossing is dan ook niet bekend.
In de cijferstand staat schijf 15 abusievelijk op 5.
   
57) 07.02.1895? 58) 21.02.1895
NewPumCrt 57
NewPumCrt 58
Reconstructie:
Oplossing: 1. 14-09 2. 20-14 3. 14-10 4. 30-24 5. 25x14
1. 28-23 12x29 2. 23x23
   
59) 21.03.1895 60) 04.04.1895
NewPumCrt 59 NewPumCrt 60
1. 37-32 16x38 2. 33x42 15x33 3. 42-38 33x42 4. 47x38 1. 38-33 27x19 2. 14x03
   
61) 18.04.1895 62) 02.05.1895
NewPumCrt 61 2 NewPumCrt 62
1. 23-18 13x31 2. 26x37 12x42 3. 48x37 1. 27-22 14x17 2. 22x13
   
63) 16.05.1895 64) 30.05.1895
NewPumCrt 63  NewPumCrt 64
1. 22-18 13x22 2. 41-37 26x28 3. 32x05 1. 32-28 23x41 2. 42-37 34x31 3. 26x46
   
65) 13.06.1895 66) 27.06.1895
NewPumCrt 65 NewPumCrt 66
1. 24-19 10x08 2. 13x02 11-17 3. 02-13 1. 49-43 21x49 2. 37-31 36x27 3. 40-34 49x08 4. 34x03
   
67) 11.07.1895 68) 25.07.1895
NewPumCrt 67 NewPumCrt 68
1. 29-23 14x29 2. 33x31 1. 28-23 18x40 2. 35x44 19x35 3. 44-40 35x44 4. 49x40
In de cijferstand staat abusievelijk een zwarte schijf op 10.
   
69) 08.08.1895 70) 22.08.1895
NewPumCrt 69 NewPumCrt 70
1. 37-31 14x46 2. 31-26 22x31 3. 26x37 46x43 4. 49x38 1. 35-30 34x25 2. 27-22 17x28 3. 32x34 25x31 4. 26x37
   
71) 05.09.1895 72) 19.09.1895
NewPumCrt 71 NewPumCrt 72image 7
1. 32-28 23x41 2. 36x47 33x15 3. 42-38 15x42 4. 47x38 1. 27-21 04x36 2. 20-14 19x10 3. 15x04
   
73) 03.10.1895 74) ?
NewPumCrt 73 NewPumCrt 121
1. 37-31 27x47 2. 29-24 47x20 3. 25x03 ?
   
75) ?  
NewPumCrt 121  
?  

 

Problemen, oplossingen jaargang 1896
 

76) 13.02.1896 77) 27.02.1896
NewPumCrt 76 NewPumCrt 77
1. 16-11 50x36 2. 11x22 36x20 3. 25x14 1. 42-38 33x31 2. 43-38 27x49 3. 36x27 49x21 4. 16x27
   
78) 12.03.1896 79) 26.03.1896
NewPumCrt 78 NewPumCrt 79
1. 27-21 26x17 2. 22x11 06x17 3. 41-36 39x22 4. 32-27 22x31 5. 36x27 1. 22-17 12x32 2. 42-38 07x42 3. 47x27
   
80) 09.04.1896 81) 16.04.1896
NewPumCrt 80 2 NewPumCrt 81
Cijferstand foutief. Diagram = Reconstructie.Oplossing: 30 op 35- 6 op 12- 12 op 2- 8 op 13- 2 op 13 1. 43-38 33x42 2. 36-31 37x26 3. 48x37 26x30 4. 25x34
   
82) 30.04.1896 83) 14.05.1896
NewPumCrt 82 NewPumCrt 83
1. 25-20 14x34 2. 45-40 13x44 3. 49x29 1. 23-18 12x23 2. 33-28 23x32 3. 42-37 32x41 4. 50-44
   
84) 04.06.1896 85) 18.06.1896
NewPumCrt 84  NewPumCrt 85
1. 28-23 18x29 2. 35-30 14x46 3. 30-24 29x20 4. 25x05
In cijferstand schijf 18 abusievelijk op 13.
1. 34-29 15x33 2. 42-38 32x43 3. 49x27
De oplossing werd als volgt gepubliceerd: 19 op 24- 7 op 13- 2 of 4- 22 op 24
   
86) 02.07.1896 87) 16.07.1896
NewPumCrt 86 NewPumCrt 87
1. 27-22 20x36 2. 22x04 1. 23-19 07x25 2. 20-15 25x09 3. 15x02
   
88) 13.08.1896 89) 27.08.1896
NewPumCrt 88 NewPumCrt 89
1. 16-11 02x16 2. 27-22 16x30 3. 22x35 – eindspel wint
In cijferstand schijf 27 abusievelijk op 26.
1. 25-20 09x25 2. 30-24 25x08 3. 24x02
   
90) 10.09.1896 91) 24.09.1896
NewPumCrt 90 NewPumCrt 91
1. 34-29 23x34 2. 24-20 38x15 3. 44-39 34x43 4. 49x38 15x42 5. 47x38 1. 29-24 07x45 2. 24-19 13x24 3. 20x29 45x10 4. 15x04
   
92) 08.10.1896 93) 22.10.1896
NewPumCrt 92 NewPumCrt 93
1. 19-14 20x09 2. 28-23 15x18 3. 23x14
In cijferstand schijf 22 abusievelijk op 24.
1. 18-12 32x34 2. 12x03 47x20 3. 03x39
   
94) 05.11.1896 95) 19.11.1896
NewPumCrt 94 NewPumCrt 95
1. 19-14 10x19 2. 18-12 17x08 3. 30-24 11x20 4. 15x02
In cijferstand schijf 4 abusievelijk op 5.
1. 33-28 22x33 2. 44-40 46x44 3. 49x47
   
96) 17.12.1896  
NewPumCrt 96  
1. 27-21 30x31 2. 21-17 12x21 3. 16x36  

 

Problemen, oplossingen jaargang 1896
 

97) 14.01.1897? 98) 28.01.1897
NewPumCrt 97 NewPumCrt 98
Voorstel reconstructie. Krant niet aanwezig. Oplossing oude notatie 1. 22-26 2. 26-46 3. 1-6 1. 28-22 17x28 2. 37-32 26x19 3. 32x12
In cijferstand dam 26 abusievelijk op 6.
   
99) 04.03.1897 100) 25.03.1897
NewPumCrt 99 NewPumCrt 100 image 8
1. 33-28 46x05 2. 42-37 05x46 3. 36-31 26x37 4. 47-41 37-42 5. 48x37 1. 41-37 32x46 2. 26-21 17x26 3. 36-31 26x37 4. 47-41 37-42 5. 48x37
Bijoplossing, niet in rubriek: 1. 36-31 32x46 2. 26-21 17x37 3. 47-41
   
101) 08.04.1897 102) 29.04.1897
NewPumCrt 101 NewPumCrt 102
1. 23-18 28x48 2. 18x20 25x14 3. 30-25 48x30 4. 25x34 1. 11-07 46x19 2. 34-29 25x23 3. 07-02
   
103) 13.05.1897 104) 26.05.1897
NewPumCrt 103 NewPumCrt 104
1. 27-21 41x05 2. 33-28 05x17 3. 22x13 1. 09-04 50x06 2. 38-33 06x50 3. 27-21 26x17 4. 32-28 50x22 5. 04x36
   
105) 10.06.1897 106) 24.06.1897
NewPumCrt 105  NewPumCrt 106
1. 39-33 36x22 2. 33-29 22x30 3. 29x20 25x14 4. 35x11 1. 13-09 48x18 2. 11-06 04x13 3. 06-01 18-45 4. 28-23 45x18 5. 01x45
   
107) 08.07.1897 108) 22.07.1897
NewPumCrt 107 NewPumCrt 108
1. 27-22 18x27 2. 29-23 19x28 3. 33x31 1. 35-30 27x47 2. 30-24 47x20 3. 25x03 – eindspel wint
   
109) 12.08.1897 110) 26.08.1897
NewPumCrt 109 NewPumCrt 110
1. 30-24 47x15 2. 41-37 32x41 3. 36x47
Niet in rubriek: zetverwisseling 1. 41-37 mogelijk
1. 35-30 44x43 2. 49x38
   
111) 09.09.1897 112) 07.10.1897
NewPumCrt 111 NewPumCrt 112
1. 35-30 23x01 2. 30-24 19x30 3. 25x23 01x29 4. 40-34 29x40 5. 45x34 1. 27-21 16x27 2. 38-32 27x29 3. 19-13 36x09 4. 30-24 29x20 5. 25x03
In cijferstand dam 36 abusievelijk op 15
   
113) 21.10.1897 114) 04.11.1897
NewPumCrt 113 NewPumCrt 114
1. 22-18 13x22 2. 44-39 34x32 3. 42-37 15x31 4. 26x08 1. 49-44 40x27 2. 37-31 47x18 3. 31x04
   
115) 25.11.1897 116) 09.12.1897
NewPumCrt 115 NewPumCrt 116
1. 24-20 25x14 2. 29-23 37x19 3. 27-22 17x28 4. 39-33 28x30 5. 35x02 1. 43-39 02x16 2. 17-12 18x07 3. 28-22 27x18 4. 39-34 16x30 5. 25x01

 

Problemen, oplossingen jaargang 1898
 

117) 06.01.1898 118) 27.01.1898
NewPumCrt 121 NewPumCrt 98
1. 35-30 06x17 2. 30-24 19x30 3. 48-43 14x46 4. 43x05 1. 21-17 12x21 2. 29-23 18x20 3. 37-31 14x46 4. 25x05
   
119) 10.02.1898 120) 03.03.1898
NewPumCrt 99 NewPumCrt 100
1. 26-21 16x27 2. 38-33 30x19 3. 29-23 19x28 4. 33x42
Niet in rubriek: zetverwisseling 1. 38-33 mogelijk
1. 14-09 03x14 2. 29-23 37x19 3. 44-39 43x34 4. 33-29 34x23 5. 07-02
   
121) 17.03.1898? 122) 07.04.1898
NewPumCrt 101 NewPumCrt 102
Oplossing: 1. 32-28, 2. 22-17, 3. 39-8 1. 29-23 20x38 2. 23-19 13x24 3. 28-22 27x18 4. 39-33 38x29 5. 34x05
Eindspel wint.
   
123) 28.04.1898 124) 12.05.1898
NewPumCrt 103 NewPumCrt 104
1. 11-07 01x12 2. 28-23 29x18 3. 21-16 12x21 4. 16x27 18x31 5. 36x27
In cijferstand schijf 8 abusievelijk op 7.
1. 47-41 33x36 2. 22-17 12x21 3. 31-26 36x22 4. 26x08
De onbegrijpelijke oplossing in rubriek luidt:
33 op 37- 37 op 39.2 op 11- 1 op 6 – 39 op 40 – 40 op 29
   
125) 26.05.1898 126) 23.06.1898
NewPumCrt 105  NewPumCrt 106
1. 18-12 22x47 2. 12x14 47-36 3. 46-41 36x47 4. 14-10 15x04 5. 20-15 47x20  6. 15x24
In rubriek wordt de oplossing van 124 herhaald.
1. 29-24 30x19 2. 22-17 25x26 3. 18-13 19x08 4. 12x03 26x12 5. 03x17
   
127) 14.07.1898 128) 11.08.1898
NewPumCrt 107 image 9 NewPumCrt 108
1. 22-17 38x16 2. 26-21 16x12 3. 17x08 1. 32-27 10x46 2. 13-09 03x14 3. 29-23 46x19 4. 18-12 07x18 5. 22x15
   
129) 25.08.1898 130) 15.09.1898
NewPumCrt 109 NewPumCrt 110
1. 41-37 31x33 2. 24-19 13x24 3. 43-38 09x43 4. 49x20 1. 18-12 17x08 2. 35-30 11x35 3. 19-14 10x19 4. 24x02 35x24 5. 02x35
   
131) 06.10.1898 132) 27.10.1898
NewPumCrt 111 NewPumCrt 112
1. 35-30 23x01 2. 30-24 19x30 3. 25x23 01x29 4. 40-34 29x40 5. 45x34 1. 17-11 06x39 2. 48-43 36x09 3. 43x03
   
133) 10.11.1898 134) 24.11.1898
NewPumCrt 113 NewPumCrt 114
1. 33-29 24x22 2. 32-27 18x21 3. 16x20 eindspel wint niet 1. 17-12 07x18 2. 19-14 20x09 3. 28-22 15x36 4. 22x04 36x22 5. 04x36
   
135) 08.12.1898  
NewPumCrt 115  
1. 32-27 31x22 2. 15-10 26x23 3. 10x08
In cijferstand dam 26 abusievelijk op 15.
 
   

 

Problemen, oplossingen jaargang 1899
 

136) 05.01.1899 137) 19.01.1899
NewPumCrt 121 NewPumCrt 98
1. 18-13 09x29 2. 28-22 27x18 3. 40-34 16x30 4. 25x01
Notatiefout 4. 30 op 39
1. 29-23 18x29 2. 28-23 09x48 3. 23x34 48x30 4. 35x24
   
138) 16.02.1899 139) 02.03.1899
NewPumCrt 99 NewPumCrt 100
1. 14-10 05x23 2. 34-30 25x34 3. 45-40 08x44 4. 49x38
Niet in rubriek, zetverwisseling 1. 34-30
1. 28-22 17x19 2. 29-24 13x20 3. 15x02
   
140) 09.03.1899 141) 30.03.1899
NewPumCrt 101 NewPumCrt 102
1. 13-09 04x22 2. 23-19 24x13 3. 31-27 15x21 4. 16x09 1. 39-33 32x16 2. 42-38 16x29 3. 33x02
   
142) 20.04.1899 143) 11.05.1899
NewPumCrt 103 NewPumCrt 104
1. 25-20 14x25 2. 30-24 25x08 3. 24x02 – eindspel wint
In cijferstand dam 14 abusievelijk op 32
1. 36-31 42x17 2. 29-23 28x19 3. 39-33 17x30 4. 35x02 – eindspel wint
   
144) 01.06.1899 145) 15.06.1899
NewPumCrt 105  NewPumCrt 106
1. 28-22 17x19 2. 39-33 36x30 3. 35x04 1. 19-14 18x21 2. 14x12 17x08 3. 26x06
   
146) 29.06.1899 147) 20.07.1899
NewPumCrt 107 image 10 NewPumCrt 108
1. 28-22 17x19 2. 29-24 13x20 3. 15x02 1. 34-29 12x49 2. 22-17 11x22 3. 32-27 49x21 4. 16x09
   
148) 03.08.1899 149) 17.08.1899
NewPumCrt 109 NewPumCrt 110
1. 33-29 24x22 2. 31-27 07x21 3. 16x09 1. 23-19 13x21 2. 28-22 17x28 3. 26x08
   
150) 07.09.1899 151) 21.09.1899
NewPumCrt 111 NewPumCrt 112
1. 50-44 35x49 2. 32-28 49x41 3. 29-24 30x19 4. 23x05 41x23 5. 05x13 1. 27-21 26x17 2. 39-33 15x38 3. 41-37 42x31 4. 36x27 38x21 5. 16x27
Oplossing in rubriek niet correct genoteerd:
22 op 27(?) –14 op 18 –7 op 12(?) –11 op 22 –31 op 22
   
152) 05.10.1899 153) 26.10.1899
NewPumCrt 113 NewPumCrt 114
1. 42-37 24x47 2. 28-22 17x28 3. 37-32 28x37 4. 31x42 47x21 5. 26x08 1. 27-22 16x18 2. 28-22 03x30 3. 22x35
   
154) 16.11.1899 155) 14.12.1899
NewPumCrt 115 NewPumCrt 116
1. 29-23 44x06 2. 32-28 06x19 3. 23x01 1. 28-22 17x28 2. 38-32 18x19 3. 32x05
   
156) 21.12.1899  
NewPumCrt 96 image 11  
1. 33-29 24x42 2. 16-11 06x17 3. 32-28 44x22 4. 41-37 42x31 5. 36x09
In cijferstand schijf 41 abusievelijk op veld 42.
 

 

Problemen, oplossingen jaargang 1900
 

157) 04.01.1900 158) 18.01.1900
NewPumCrt 121 NewPumCrt 98
1. 29-24 20x29 2. 37-32 35x48 3. 32x34 48x30 4. 25x34 1. 40-35 32x46 2. 29-24 18x20 3. 30-24 46x30 4. 35x04
   
159) 01.02.1900 160) 15.02.1900
NewPumCrt 99 NewPumCrt 100
1. 27-21 16x18 2. 39-34 12x30 3. 25x14 1. 39-33 28x48 2. 29-23 32x19 3. 30-25 48x30 4. 35x04
   
161) 01.03.1900 162) 15.03.1900
NewPumCrt 101 NewPumCrt 162 2
1. 50-44 27x49 2. 12-07 02x11 3. 31-27 49x21 4. 26x06 In cijferstand geen schijf op 48. Met schijf 48: 1. 44-39 34x32 2. 23-19 35x13 3. 31-27 13x31 4. 36x07
   
163) 29.03.1900 164) 12.04.1900
NewPumCrt 103 NewPumCrt 104
1. 31-27 19x46 2. 29-23 46x19 3. 27-22 17x30 4. 35x04 1. 39-34 36x18 2. 33-28 23x32 3. 42-38 18x49 4. 38x27 49x21 5. 26x10
   
165) 03.05.1900 166) 17.05.1900
NewPumCrt 105  NewPumCrt 106
1. 32-28 16x24 2. 23-19 14x32 3. 31-27 32x21 4. 26x30 1. 34-30 25x23 2. 21-17 20x38 3. 17x08
   
167) 07.06.1900 168) 27.06.1900
NewPumCrt 107 NewPumCrt 108
1. 27-21 08x10 2. 13-09 04x13 3. 15x04 – eindspel wint 1. 32-28 21x23 2. 22-18 16x24 3. 18x07
   
169) 19.07.1900 170) 02.08.1900
NewPumCrt 109 NewPumCrt 110
1. 27-21 16x18 2. 30-24 08x20 3. 25x01 1. 18-12 07x18 2. 28-22 19x30 3. 22x35
   
171) 16.08.1900 172) 23.08.1900
NewPumCrt 111 NewPumCrt 112
1. 39-33 25x31 2. 33x11 06x17 3. 26x08
In cijferstand dam 30 abusievelijk op 34.
1. 28-23 15x22 2. 23x03 25x34 3. 03x17 – eindspel wint
   
173) 13.09.1900 174) 27.09.1900
NewPumCrt 113 NewPumCrt 114
1. 36-31 17x28 2. 27-21 03x26 3. 37-32 26x19 4. 32x05 1. 37-31 26x37 2. 29-23 18x20 3. 27x09 14x03 4. 25x05
   
175) 18.10.1900 176) 08.11.1900
NewPumCrt 115 NewPumCrt 116
1. 16-11 06x39 2. 48-43 36x09 3. 43x01 1. 28-22 17x30 2. 40-35 37x19 3. 35x04 – eindspel wint
   
177) 12.12.1900  
NewPumCrt 96 image 12  
1. 22-17 21x12 2. 34-29 16x24 3. 29x07  

 

Problemen, oplossingen jaargang 1901
 

178) 09.01.1901 179) 16.01.1901
NewPumCrt 121 NewPumCrt 98
1. 23-18 14x12 2. 32-27 08x21 3. 16x07 1. 28-23 19x17 2. 26-21 07x49 3. 21x03 49x21 4. 03x26
   
180) 13.02.1901 181) 27.02.1901
NewPumCrt 99 NewPumCrt 100
1. 22-18 20x17 2. 27-21 12x14 3. 21x01 1. 32-27 21x43 2. 39x48 25x28 3. 41x21
   
182) 06.03.1901 183) 13.03.1901
NewPumCrt 101 NewPumCrt 102
1. 18-12 07x18 2. 28-22 41x30 3. 22x35 1. 33-29 11x48 2. 30-25 48x19 3. 25x03
   
184) 20.03.1901 185) 03.04.1901
NewPumCrt 103 NewPumCrt 104
1. 22-18 13x22 2. 23-19 14x23 3. 34-29 08x31 4. 29x36 1. 33-28 24x33 2. 39x10 – eindspel is na (16-21) remise
In cijferstand schijf 4 abusievelijk op 9.
   
186) 10.04.1901 187) 24.04.1901
NewPumCrt 105 image 13 NewPumCrt 106
1. 29-24 20x29 2. 40-34 19x18 3. 34x05 1. 17-11 07x49 2. 40-34 49x19 3. 34x03
   
188) 08.05.1901 189) 15.05.1901
NewPumCrt 107 NewPumCrt 108
1. 34-29 25x23 2. 33-28 23x41 3. 47x09 1. 30-25 15x24 2. 46-41 36x47 3. 32-28 47x29 4. 39-34 17x30 5. 25x01
   
190) 22.05.1901 191) 12.06.1901
NewPumCrt 109 NewPumCrt 110
1. 48-43 35x49 2. 28-23 18x29 3. 38-33 49x36 4. 33x04 1. 33-28 22x42 2. 43-38 42x33 3. 34-30 24x44 4. 50x10
   
192) 26.06.1901 193) 17.07.1901
NewPumCrt 111 NewPumCrt 112
1. 32-28 23x21 2. 26x06 40x29 3. 06-01 wit wint niet 1. 24-20 15x33 2. 44-39 18x40 3. 39x10 40-44 4. 45-40 44x35 5. 10-05 35-40
6. 05-28 40-45 7. 28-50 Merkwaardig dat hier het afspel wordt gegeven.
   
194) 31.07.1901 195) 28.08.1901
NewPumCrt 113 NewPumCrt 114
1. 17-11 16x07 2. 29-24 30x19 3. 18-12 25x18 4. 12x01 1. 27-22 16x18 2. 29-23 03x29 3. 23x01
   
196) 17.09.1901 197) 23.10.1901
NewPumCrt 115 NewPumCrt 116
1. 43-38 06x17 2. 36-31 37x26 3. 13-09 03x14 4. 29-23 14x29 5. 33x04
In cijferstand dam 3 abusievelijk op 1
1. 43-39 26x48 2. 38-32 28x37 3. 47-42 37-41 4. 46x37
   
198) 11.12.1901 199) 22.12.1901
NewPumCrt 96 NewPumCrt 199
1. 28-23 17x28 2. 32x05 1. 29-23 18x20 2. 31-27 02x21 3. 16x07

 

Problemen, oplossingen jaargang 1902
 

201) 15.01.1902 201A  
NewPumCrt 201 NewPumCrt 201A Dam probleem
     

Probleem 200 is niet geplaatst. In de rubriek van 15.01.02 geeft men de oplossing van probleem 199 zodat we mogen aannemen dat de nummering van 201 foutief is. Probleem 201 is niet oplosbaar en de oplossing is nimmer gepubliceerd, maar met verplaatsing van schijf 19 naar 13 – zie diagram 201A – wint wit in drie zetten door 1. 23-18 12x32 2. 27x38 47x08 3. 21x03

Zonder een verwijzing naar het overlijden van Dettmeijer stopt de rubriek.

image 14