1886 - 1897 Zijper Courant

De damrubriek in de ‘Zijper Courant’ / 1886 – 1897
 

Naam : Zijper Courant   Diagram : ja, ongeschakeerd met nummers
Plaats : 't Zand (nh)   Cijferstand : ja
Dag/week/maand : verscheen   Inzendingen door : onbekend, E.J.B. van Vught, E.G. Dettmeijer
Periode : 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891,
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897
  Auteursna(a)m(en) : E.J.B. van Vught; E.G. Dettmeijer
Redacteur : redactie   Aantal opgaven : 117 + ? (ontbrekende jaargang 1897)
Bereik : regionaal   Oplossers : ja; o.a. E.G. Dettmeijer; Abr. Sloos;
E.J.B. van Vught; W. Vijn
        Oplossingen : ja
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : jaargang 1897 is niet overgeleverd;
problemen met damrust
  Prijzen : ja


De (bijna) compleet overgeleverde krantenrubriek in de ‘de Zijper Courant’ speelde een belangrijke rol in de kop van Noord-Holland. Het aardige van deze rubriek is dat van een groot deel van de problemen die ter oplossingen werden aangeboden de namen van de inzenders en de oplossers werden genoemd. Op deze manier ontstaat een beeld door wie en waar het damspel in de regio Schagen werd beoefend. Ook verschaft de rubriek in 1886 en 1890 inzicht in de manier van spelen in het noorden van Noord-Holland. Ook toont de rubriek overduidelijk aan dat het damspel echt als een spel voor de winteravonden werd gezien omdat in een groot aantal jaren de rubriek in de periode mei – oktober niet verscheen vanwege het ‘zomersaizoen’. Onder de oplossers komen we o.a. E.J.B. van Vught, Abr. Sloos en W. Vijn tegen. De problemen werden voornamelijk door E.J.B. van Vught en vanaf 1890 door E.G. Dettmeijer ingezonden.
In deze rubriek komen we ook een oproep van P. van Graft tegen welke uiteindelijk leidde tot een vijftal toernooien in Schagen.

De damrubriek die in de Zijper Courant van 1886 tot en met 1897 verscheen, leefde tot september 2000 een vergeten bestaan. In de bestaande literatuur over het damspel in de 19e eeuw is geen informatie over deze rubriek te vinden en dat is, gezien de inhoud van de rubriek, volledig onterecht. Het is daarnaast ook onbegrijpelijk dat het bestaan van de rubriek zolang in nevelen gehuld bleef omdat toch een aantal gerenommeerde dammers problemen en oplossingen instuurden. Blijkbaar was iedereen de rubriek rond 1906, het jaar waarin de eerste nummers van Het Damspel verschenen, vergeten.
De rubriek geeft ons een kijkje in het damleven in de regio Schagen, bevestigt het beeld dat het damspel in Noord-Holland zeer populair was, geeft namen en woonplaatsen van oplossers en informatie hoe men het spel speelde. De damrubriek is daarom van veel grotere importantie dan de rubriek in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’ welke gedurende de jaren 1892-1902 verscheen. Het is daarnaast ook nog de langst lopende en de oudste damrubriek die in de 19e eeuw in een Nederlands krant te volgen was. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat er nog een oudere rubriek in een archief verscholen gaat. De 1ste rubriek verscheen in de krant van 27 juni 1886 en de redactie van de Zijper Courant plaatst er de volgende inleidende tekst bij:


Damspel
Dezer dagen werd ons de gelegenheid aangeboden tot het opnemen van damzetten. Wetende dat er onder onze lezers vele beoefenaars van het edele damspel worden gevonden, gelooven wij hen geen ondienst te doen, met de bedoelde probleem’s in ons blad te plaatsen.
Wij zijn niet verzekerd dat onze inzender vindingrijk genoeg zal zijn, steeds voorraad te houden zoolang ons blad voortgaat te verschijnen; wij zullen evenwel voorloopig om de 14 dagen een nieuwe zet plaatsen en dit volhouden zoolang de voorraad strekt, die volgens den geachten inzender niet spoedig zal zijn uitgeput.
Aan de oplossing derzelve stellen wij ons voor nu en dan een premie te verbinden.
Hieronder ter verduidelijking van de opgaven het dambord van honderd ruiten, met cijfers in de vakken waar de stukken kunnen staan, afgebeeld. Wit speelt en wint, niet door dammen maar met beslissende zetten. Oplossingen van dit probleem worden ingewacht voor of op 10 Juli bij den uitgever van dit blad, en de oplossing van den inzender zullen wij opnemen in ons nummer van11Julia.s., waarin tevens een nieuwe damprobleem zal voorkomen.

de Red.


De laatste rubriek verscheen in de jaargang 1897. Helaas is deze jaargang verloren gegaan, zodat wij niet weten wanneer, en nog belangrijker, waarom de rubriek een einde kreeg. Het is wel duidelijk dat de uitgever C. Peetoom een liefhebber van het damspel was. De redactie speelde zelf alle oplossingen na en gaf ook desgewenst commentaar op het probleem of een oplossing. Nadat de krant een andere uitgever kreeg, rond 1894, verminderde de aandacht voor de damrubriek.

Wat is er in de rubriek te vinden?
De rubriek verscheen meer dan 10 jaar, de redactie plaatste tot en met 1896 116 problemen, ongeveer 11 per jaar. Tussen mei 1888 en januari 1889 verscheen de rubriek niet en in een aantal andere jaren stopte de publicatie van problemen vanaf juni tot en met oktober. Dit had alles te maken met het ‘zomersaizoen’:
In aanmerking genomen dat het jaargetijde zich thans voor velen niet eigent om zich met het oplossen van Damprobleems bezig te houden, zullen wij met bedoelde opgaven eenigen tijd wachten’.

Zoals in de tekst bij het 1ste probleem al te lezen viel, verzocht de redactie de lezers de oplossing van de problemen in te zenden. De redactie stelde hiervoor een ‘premie’ beschikbaar, die na loting aan een van de inzenders werd toegewezen. Deze premie varieerden van een geldbedrag, nlg 1,50, in 1889 en nlg 1,25 in 1896, tot boeken, dichtbundels en jaargangen van geïllustreerde bladen. Soms was de redactie zeer vrijgevig, 3 mei 1890:
”Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. “Grootheid ontmaskerd of Mathilda’s liefde” aan allen die dit probleem goed weten op te lossen. Dus ditmaal geen loting”. We kunnen gerust stellen dat de redactie de damsport een warm hart toedroeg. Doordat zij ook alle namen en plaatsnamen van de oplossers publiceerde, ontstaat een beeld door wie en in welke plaatsen het damspel werd beoefend. Onder de oplossers komen we een aantal bekende namen tegen:
 

Abr. Sloos Winkel
W. Vijn Hoogwoud
E.G. Dettmeijer Amersfoort
E.J.B. van Vught Amsterdam


Uit deze namen blijkt dat de rubriek het lokale niveau ontsteeg. Een totaal overzicht van oplossers en hun woonplaatsen is te vinden na de problemen en oplossingen.
Net als in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’ gebruikte de redactie een ongeschakeerd dambord als diagram, ‘genummerd in de velden waar de schijven kunnen staan’. De rubriek bevat naast de cijferstand van het probleem, A = wit en B = zwart, de ‘inzender’ van het probleem, de oplossing van het vorige probleem, de namen van de oplossers, de naam van de prijswinnaar, de premie en eventueel commentaar op het probleem of de oplossing. De ingezonden oplossingen moesten voldoen aan ‘de wens van de inzender’, hetgeen betekende dat een bijoplossing niet gold als juiste oplossing en de inzender daarvan kwam ook niet in aanmerking voor de premie. Men gebruikte natuurlijk de oude Manoury-notatie die linksonder bij wit begint. Voor het woord ‘zet’ gebruikt men in de jaren 1886-1887 ook wel ‘strijken’.
Gedurende de jaren 1886 – 1889 gaf men bij de oplossing zowel de witte als de zwarte zetten aan. Deze oplossing werd in kolomvorm weergegeven waarbij men tevens het aantal schijven en of dammen noemde die geslagen moesten worden. Onder invloed E.G. Dettmeijer, Amersfoort noteerde men vanaf 3 mei 1890 alleen nog maar de witte zetten:
“Geef acht, s.v.p.! De inzender geeft voor deze oplossing enkel de witte zetten, en omdat zwart toch telkens gedwongen is te slaan, stelt hij zich voor dit ook hier te doen. Wij kunnen ons met dit voorstel zeer goed vereenigen en vertrouwen dat onze belangstellenden in deze rubriek dit voldoende duidelijk zullen vinden. Alzoo: Wit speelt 28 op 33, 23 op 27, 19 op 24, 24 op 28, 9 op 14, slaat 18 op 49(5) en 49 op 8(6) en wint. Zwart moet natuurlijk tusschen deze zetten telkens verplicht volgen. Wij zullen tot nader de oplossingen op deze manier geven”.

Dettmeijer was er ook verantwoordelijk voor dat er vanaf 1890 geen problemen meer werden geplaatst waarin ‘damrust’ was toegestaan. Conclusie mijnerzijds: Tot 1890 werd ‘damrust’ nog als regel in de regio Schagen en omgeving aanvaard.
De kwaliteit van de problemen is wisselend, aan bijoplossingen, figuranten, zetverwisselingen, overtollige schijven of dammen stoort men zich absoluut niet. De moeilijkheidsgraad van de problemen is in de meeste gevallen echter hoger dan die van de problemen in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’. Het aantal eindspelen en ‘kleintjes’ is beperkt, het aantal problemen met meerdere dammen groot. Vooral in de eerste jaren is de kwaliteit van de problemen niet om over naar huis te schrijven, blijkbaar voorzag een lokale damproblemist de redactie van een voorraad problemen. In bijna elk probleem is wel een dam te vinden, pas in de jaargang 1896 vinden we een aantal problemen zonder dammen in de aanvangsstand. Op fouten in de cijferstanden en oplossingen kon ik de redactie, in tegenstelling tot de damrubriek in de ‘N.P.C.’, nauwelijks betrappen

Wie zijn de auteurs van de problemen?
Vanaf probleem nr. 27, 1889, noemt de redactie de naam van de inzender van het probleem. Of deze persoon ook de auteur is, is niet duidelijk. Merkwaardig genoeg mochten inzenders van problemen meeloten voor de premie. Voor 1890 is E.J.B. van Vught veelvuldig inzender van problemen, vanaf 1890 komen we voornamelijk de naam van E.G. Dettmeijer tegen, die zich ook hier tooit met de titel ’Corresp. du jeu de dames pour la France’. Net als bij de problemen in de ‘Nieuwe Purmerender Courant’, moeten we ook nu de vraag ‘is de inzender ook de auteur van het probleem?’ stellen. Bij de problemen van Dettmeijer weten we het gewoon nog niet, bij de problemen van Van Vught ligt dit natuurlijk anders. Onderstaand een overzicht van de namen van inzenders van de problemen met daarachter de probleemnummers:
 

E.G. Dettmeijer Amersfoort 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116B
71
Onbekend   1 t.m. 24, 31, 33 26
E.J.B. van Vught Amsterdam 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 14
W. Vijn Hoogwoud 84, 89, 116A 3
P. van Graft Hoogwoud 27, 76 2
Nordemann en Hagemann Barsingerhorn 88 1


Het tijdvak 1886-1896 nader bekeken
De damsport wordt na 1877 niet meer als een spelletje gezien. Een groot aantal toernooien in Ridderkerk en Middenbeemster tonen dit aan. De tweede plaats van Klaas de Heer op het WK 1886 te Amïens bevestigt nogmaals dit beeld. Rond 1886 worden aan aantal damclubs opgericht, de damrubriek in de Katholieke Illustratie van 1887 trekt bijna 50 oplossers en ook in andere bladen verschijnen damrubrieken. In 1888 poogt uitgever W. Gulick, Den Bosch zelfs het blad ‘Dambord’ uit te brengen en plaatst hiervoor een advertentie in een groot aantal Noord-Hollandse kranten. Met een groot aantal toernooien in Schagen, Alkmaar, Middenbeemster en in de regio Hoogwoud mogen we deze periode wel kenmerken als de bloeiperiode van het spel in Noord-Holland. Ook in Tilburg organiseerde men een groot aantal jaren achteréén damtoernooien.
Wie de huidige literatuur over deze periode doorneemt, komt tot een verrassende conclusie: De damregio Schagen komt in geen enkel artikel ter sprake.
We wisten dat het spel intensief werd beoefend in de provincies Groningen en Friesland, in de plaatsen Tilburg, Rotterdam, Amsterdam, Purmerend, Middenbeemster en de regio Hoorn-Enkhuizen. We namen aan dat het spel ook populair was in andere delen van Noord-Holland maar konden dit echter niet met bewijzen staven. De damrubriek in de Zijper Courant geeft ons dat bewijs wel, en toont ook aan dat er weinig contact tussen de diverse damregio’s bestond. Alleen E.G. Dettmeijer en E.J.B. van Vught en in mindere mate W. Vijn en Abr. Sloos mogen we als buitenstaanders rekenen. Deze personen hebben blijkbaar niemand anders geattendeerd op de sterke damregio Schagen. Ook uitgever W. Gulick plaatste rond december 1888 in de bladen die in Alkmaar, Schagen, Den Helder en de Zijpe verschenen geen advertenties voor zijn damblad. Aan de andere kant zien wij ook niemand uit deze regio als deelnemer aan de damwedstrijden in Middenbeemster. Zelfs in de jaren 90 van de 19e eeuw blijft de regio welhaast onbekend. Toch gaat de rubriek op hetzelfde moment waarop de aandacht voor het damspel in de niet stedelijke gebieden in Noord-Holland lijkt te verflauwen, de opheffing van de club in Middenbeemster, ten onder. Blijkbaar kon men ook in de Zijpe niet aan de dammalaise ontkomen.

Ander damnieuws in de Zijper Courant
Net als de Nieuwe Purmerender Courant, heb ik de Zijper Courant doorgenomen op ander damnieuws. De krant verscheen voor het eerst in december 1879 zodat de rubriek al tamelijk snel na oprichting in het blad werd geplaatst. Slechts driemaal neemt de redactie damnieuws op dat niet uit de regio komt, landelijk damnieuws heeft de krant niet bereikt. Tweemaal bericht men over een biljart-, schaak- damtoernooi in Alkmaar en éénmaal over de oprichting van een club in Hoogwoud:

Zijper Courant, 28.10.1894

Men schijft ons te Hoogwoud: Alhier is opgericht een damvereeniging ten doel hebbende damwedstrijden te houden of met een andere plaats waar een dergelijke vereeniging bestaat, per brief of per courant een spel te dammen. Tot voorzitter is gekozen W. Vijn, secretaris S. Glas en penningmeester F. Kuijpers.


De rubriek telde vanaf 1886 steeds een grote schare oplossers maar deze oplossers uit verschillende plaatsen kende elkaar echter niet of nauwelijks. Daar kwam verandering in door de oproep die P. v. Graft in rubriek nr. 43 van 30 november 1890 plaatste:

‘Nog schrijft de heer P. v. Graft dat hij gaarne met bovenvermelde en andere sterke Dam-spelers eens persoonlijk kennis zou maken en stelt tot dat einde een samenkomst te Schagen of elders voor, ten einde man tegen man de krachten te meten. Wij laten ‘t initiatief daarvoor gaarne aan anderen; misschien is er wel één onder Heeren café-houders genegen tot het uitschrijven van een Damwedstrijd.


Deze uitnodiging zorgde ervoor dat in 1891 twee caféhouders uit Schagen het initiatief namen tot een damwedstrijd. Één van hen, de heer C. Zijdewind, organiseerde deze wedstrijd ook in februari 1892 en in 1893 en 1894. In de Zijper Courant zijn een groot aantal advertenties en verslagen van deze wedstrijden te vinden. Daarnaast publiceerde de krant ook korte verslagen van gecombineerde dam-, schaak- en biljartwedstrijden die in Alkmaar gedurende de periode 1891 – 1894 plaats vonden. Nogmaals, het damspel leefde enorm in Schagen en omgeving.

image
 

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1886
 

zijp 01 01) 27.06.1886
Zie hier onze eerste damzet.
A. (wit) 12,13,22,28,31,34,37
B. (zwart) 11,14,21,40,41,45,47,49,50
Wit speelt en wint, niet door dammen maar met beslissende zetten Oplossingen van dit probleem worden ingewacht vóór of op 10 Juli bij den uitgever van Dit blad, en de oplossing van den inzender zullen wij opnemen in ons nummer van 11 Juli a.s., waarin tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen. De Red.

11.07.1886
De oplossing van Damzet No 1 in ons blad van 27 Juni geplaatst, is volgens den inzender als volgt:
A                                  B
Strijkt 22 op 26……… slaat 21 op 43 twee stukken
> 12 > 16………          > 11 > 22 een stuk
> 31 > 36……..            > 41 > 32 >
> 13 > 18……..            > 14 > 23 >
slaat 28 > 48, vier stukken en op dam, waarmee de partij beslist is.
1. 27-21 26x08 2. 37-31 36x27 3. 16-11 06x17 4. 38-33 39x28 5. 23x03
Voldoende oplossingen ontvingen wij van de heeren Jb. Fraij van Dirkshorn, P. Nobel te St. Pancras en J. Peetoom Sr. te Sint Maarten.
   
zijp 01 02) 11.07.1886
Dambord,
genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan[1].
Damzet No. 2:
A. (wit) 15,19,23,24,25,29,35,37
B. (zwart) 10,44,45,46dam, 49.
De oplossing hiervan zal voorkomen in ons nummer van 25 Juli e.k., in welk nummer
Tevens zal worden vermeld door welke onze lezers goede oplossingen zijn ingezonden.

18.07.1886
Correspondentie. Ter verduidelijking en om misverstand te voorkomen, maken wij bij deze attent, dat in de damzet, voorkomende in ons vorig nummer de Dam van Zwart op
46 moet staan.
Ofschoon dit bij nauwkeurige lezing werkelijk zoo is opgegeven, bleek ons in den loop dezer week, dat sommigen onder onze lezers, die gewoon zijn in dergelijke opgaven de dammen altijd het laatste geplaatst te zijn, hebben gemeend dat de Dam op 49 moet staan, wat niet het geval is.
In ’t vervolg zullen wij ook, duidelijkshalve, de Dammen het laatst vermelden.
De oplossingen wachten wij in voor ’t volgend nummer. Red.

25.07.1886
Oplossing van Damzet No. 2 van den inzender:
1. 29-23 01x29 2. 34x23 45x14 3. 24-19
Voldoende opgelost door de heeren J. Fraij te Dirkshorn, P.Nobel, te St. Pancras, W.C. Visser te N. Nieuwland en J. Peetoom Sr. te St. Maarten.

[1] Na deze tekst volgde het ongeschakeerde bord met nummering van 1 t.m. 50. Deze tekst geldt voor de nummers 1 tot en met 17.
   
zijp 01 03) 25.07.1886
Damzet No. 3:
A. (wit) 2,8,10,15,22,24,27,37
B. (zwart) 12,30,38,41,43,45,48,31 dam

08.08.1886
Oplossing van Damzet No. 3 van den inzender:
1. 29-24 16x19 2. 47-41 08x28 3. 41x05 faalt, eindstand is remise.
Voldoende opgelost door de heeren J. Hooij te Oudesluis, W.C. Visser te N. Niedorp, P. Nobel te St. Pancras, en J. Peetoom Sr. te St. Maarten.
   
zijp 01 04) 08.08.1886
Damzet No. 4:
A. (wit) 2,3,8,10,16,21,25,29
B. (zwart) 20,31,37,39,41,47, dam 40

22.08.1886
Oplossing van Damzet No. 4 van den inzender:
1. 24-19 35x13 2. 47-42 15x47 3. 48-42 47x49 4. 31-27 49x21 5. 26x10
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt en J. Peetoom Sr., beiden te St. Maarten, J. Hooij te Oudesluis, J. Fraij te Dirkshorn, W.C. Visser te N. Niedorp en M. Meijer & Zn, te St. Maartensbrug.
   
zijp 01 05) 22.08.1886
Damzet No. 5:
A. (wit) 1,8,12,14,17,31, dam 16
B. (zwart) 33,34,38,41,43,44,47,50, dam 25 en 32.

29.08.1886
Op 29.08 plaats de redactie een rectificatie en plaatst dam 30 op 25 om de winst(?)
1. 31-26 17x50 2. 26x01 uit de stand te halen.
Correspondentie. De damzet No. 5, kan, zooals die in ons vorig Nr. is geplaatst, op twee verschillende manieren worden opgelost.
Ter verkrijging van de gewenschte oplossing verzoekt de inzender, de dam van Zwart 25 op 30 te plaatsen, waardoor de tweede zeer eenvoudige oplossing niet meer mogelijk wordt. Belangstellenden gelieven hiervan nota te nemen.
Oplossingen van dit probleem worden voor het volgend Nr. ingewacht, terwijl tevens de oplossing van den inzender daarin zal worden opgenomen.

05.09.1886
Oplossing van Damzet No. 5 van den inzender:
1. 46-41 17x44 2. 16-11 30x48 3. 41-36 06x17 4. 32-28 44x22 5. 31-26 48x31
6. 26x07 02x11 7. 36x09 Eerst 16-11 wint natuurlijk ook.
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt van St. Maarten, J. Fraij te Dirkshorn, W.C. Visser te N. Niedorp en D. Keesman van Schagen.
De oplossingen van de heeren M.M. & Zn. Re St. M. en P.N. te St. P. zal hun blijken niet de juiste te zijn. Laatstgenoemde heeft blijkbaar onze correspondentie in het vorig Nr. niet gelezen. Red.
   
zijp 01 06) 05.09.1886
Damzet No. 6:
A. (wit) 4,8,13,18,28,29,31,33 en 39.
B. (zwart) 17,22,32,42,43,46,47 en 49.
Oplossingen hiervan worden ingewacht voor het Nr. van 19 Sept. e.k., waarin ook de oplossing van den inzender zal worden geplaatst.

19.09.1886
Oplossing van Damzet No. 6 van den inzender:
1. 14-10 04x15 2. 24-20 15x24 3. 18-12 07x29 4. 33-28 32x23 5. 38-33 29x38
6. 43x03 8 slaat op 48 (4 stukken en wint.(?) De databases zijn onverbiddelijk: winst voor wit!
Voldoende opgelost door de heeren W.C. Visser te N. Niedorp, J. Peetom Sr. en A. de Witt van St. Maarten, J. Fraij te Dirkshorn en P. Nobel te St. Pancras, die evenwel van het winnen van wit allen te weinig overtuigd zijn.
Mijnheer de Inzender! iets meer gedesideerd s.v.p.!
   
zijp 01

07) 19.09.1886
Damzet No. 7:
A. (wit) 2,3,4,6,8,11,18,21,29 en 34.
B. (zwart) 26,27,30,32,33,36,40,45,50, d.5
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Oplossingen hiervan worden ingewacht voor het Nr. van 3 Oct. e.k., waarin ook de oplossing van den inzender zal worden geplaatst.

26.09.1886
De Damzet, voorkomende in ons vorig No., is, door een vergissing van den inzender, tot mijn leedwezen weder niet beslissend. De Red.

De combinatie 33-28, 19-14, 49-44, 43x34, 48-43, 41-37 en 36x07 levert geen winst op.

   
zijp 01 08) 03.10.1886
Het probleem No. 7 was van onwaarde; hierbij probleem No. 8, welke opgaaf, blijkens ons onderzoek, volkomen in orde is.
A. (wit) 2,4,6,7,9,10,12,15,19,20 en 31.
B. (zwart) 18,22,24,28,29,30,32,d. op 33 en 34.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Oplossingen hiervan worden ingewacht voor het Nr. van 17 Oct. e.k., waarin ook de oplossing van den inzender zal worden geplaatst.

17.10.1886
Oplossing van Damzet No. 8 van den inzender:
1. 37-31 27x36 2. 42-38 33x42 3. 47x38 36x47 4. 35-30 47x50 5. 16-11 24x44 6. 11x33
Bovenstaande zet No. 8 kan ook volgenderwijs worden opgelost:
1. 35-30 24x35 2. 37-32 27x38 3. 44-39 33x44 4. 42x11 44-50 5. 11-06 35x44 6. 49x40
De eerste oplossing is echter meer beslissend.
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt en J. Peetoom Sr. van St. Maarten, P. Hille te Hoogwoud en P. Nobel te St. Pancras.
   
zijp 01

damrust

09) 17.10.1886
Damzet No. 9:
A. (wit) 5,8,9,12,15,16,17,18,21 en 22.
B. (zwart) 25,29,32,33,34,37,42,43,44,46 en 48.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Oplossingen hiervan worden ingewacht voor het Nr. van 31 Oct. e.k., waarin ook de oplossing van den inzender zal worden geplaatst. Red.

31.10.1886
Oplossing van Damzet No. 9 van den inzender:
1. 26-21 17x26 2. 33-29 24x33 3. 43-38 33x42 4. 37x48 26x28 5. 40-34 30x39
6. 44x2 damrust
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt en J. Peetoom Sr. van St. Maarten en Jb. Fraij te Dirkshorn.
Een probleem waar niet alleen de hedendaagse computer moeite mee heeft. Volgens de spelregel die in zwang was bij de spelers in de regio Schagen moest men in dit probleem ‘damrust’ toepassen. De redactie verwoordt dit als volgt:
(N. te St. P.) Volgens het Dam-reglement is men verplicht, op dam staande, te rusten.
   
zijp 01 10) 07.11.1886
Damzet No. 10.
A. (wit) 5,8,13,14,18,27,29,33,34 en 40.
B. (zwart) 12,20,25,30,42,44,49,50,d.15
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem is verbonden een premie, bestaande in een boekwerk getiteld ‘Oranje Nassau’ door Andriessen, gebonden. Bij loting zal dit worden toegewezen aan een van hen die goede oplossingen zullen inzenden.
Wij verwachten de oplossingen in tot 27 Nov. e.k. ten einde daarvan melding te maken in ons dien datum verschijnend Nr. waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

14.11.1886
Alkmaarsche Courant
Prijs-damzet
ZIJPER COURANT
Nog enkele exempl. voorradig van het No. , waarin bovenstaande is opgegeven. Ik meen
de aandacht van DAMSPELERS en liefhebbers hierop te moeten vestigen. Elke 14
dagen of drie weken komt een nieuwe damprobleem voor in de Zijper Courant; de prijs
van dit door velen met genoegen gelezen weekblad is slechts
60 Ct. per drie maanden
DE UITGEVER.
Schagerbrug, 16 November 1886.
P.S. Oplossingen voor bovenbedoelden damzet worden vóór 27 deze ingewacht.

21.11.1886
Nog maken wij belangstellenden attent dat oplossingen van het Prijs-Damprobleem,
voorkomende in ons blad van 7 Nov. j.l., vóór de verschijning van het volgend Nr.
worden ingewacht.

28.11.1886
Oplossing van Damzet No. 10 van den inzender:
1. 38-32 37x17 2. 18-13 09x18 3. 15-10 05x23 4. 43-38 30x19 5. 39-34 40x29 6. 33x02
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt en C. van Hanxleden van St. Maarten, P. Hille te Hoogwoud, P. Nobel te St. Pancras, J. Dam te Dirkshorn, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster, G. Nobel te Burgerbrug, E.J.B. van Vught te Amsterdam, W.C. Visser te N. Niedorp en D. Keesman te Schagen.
In het volgend Nr. (5 December) zal worden vermeld aan wien van oplossers het premie-boekwerk bij loting is toegewezen.

05.12.1886
Correspondentie.
Het premiewerk “Oranje Nassau” door Andriessen, aan de oplossing van Damzet No. 10 verbonden, is bij loting ten deel gevallen aan den heer P. Hille te Hoogwoud.
Oplossingen van Damzet No. 11, voorkomende in ons vorig nummer, worden naast de reeds ontvangene ingewacht tot den 18den Dec. a.s.     Red.
   
zijp 01 11) 28.11.1886
Damzet No. 11
A. (wit) 15,20,23,29,30,37,d.9 en 19.
B. (zwart) 6,7,32,36,38,40,44,45,d.1,16,26,41 en 50.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij weder een premie, bestaande in:
Een jaargang van het plaatwerk ‘ de Kunstkroniek’ , gebonden in prachtband.
Bij loting zal dit weder worden toegewezen aan een van hen die goede oplossingen
zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot 18 Dec. e.k. ten einde daarvan melding te maken in
ons Nr. van 19 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

12.12.1886
Correspondentie. Wij herinneren bij deze aan de inzending van oplossingen betreffende het Damprobleem No. 11 voor de verschijning van ons volgend Nr.        Red.

26.12.1886
Correspondentie. Plaatsgebrek is oorzaak dat de nieuwe damzet onmogelijk in dit Nr. kan worden geplaatst. Een week uitstel nog s.v.p.            Red.

02.01.1887
Oplossing van Damzet No. 11 van den inzender:
1.34-23 17x08 2. 24-19 13x24 3. 35-30 24x35 4. 25-20 15x24 5. 44-33 35x44 6. 33x50 06x39 7. 50x28 (46.5)
Voldoende opgelost door de heeren[2] P. Nobel te St. Pancras, G. Nobel te Burgerbrug, Jb. Fraij te Dirkshorn, E.J.B. van Vught te Amsterdam, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster, A. de Witt, A. Fraij, C. Peetoom en C. van Hanxleden van St. Maarten, M. Koomen en Jb. Groot Tz. te Anna Paulowna, C. Stins te Oudesluis, D. Keesman te Schagen, J.L. Groot te Zijpersluis, W.C. Visser te N. Niedorp en F. Kuijpers te Hoogwoud.
In het volgend Nr. (9 Januari) zal worden vermeld aan wien van oplossers het premie- boekwerk bij loting is toegewezen.

09.01.1887
Correspondentie. De jaargang “Kunstkroniek”, als premie verbonden aan Damzet No. 11, is bij loting ten deel gevallen aan den heer P. Nobel te Sint Pancras.

[2] Een verklaring voor deze explosieve toename van oplossers kan ik niet geven. Hoe komt het blad opeens in handen van Van Vught? Hoe kreeg Abr. Sloos weet van de damproblemen in het blad? Van een damtoernooi, waarbij een aantal van de oplossers elkaar kon ontmoeten, is geen bewijs overgeleverd. Of vond men gewoon in de wintermaanden meer tijd om aan het damspel te besteden? Of veroorzaakt de advertentie in de Alkmaarsche Courant deze toeloop?
   


Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1887

 

zijp 12 12) 02.01.1887
Damzet No. 12.
A. (wit) 6,7,19,22,23,29 en 36
B. (zwart) 33,38,41,43,d37 en 44
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij weder een premie, bestaande in:
Een ex. ‘Burgerluidjes’ v. Justus v. Maurik, hetwelk als voren, aan een der oplossers bij loting zal worden toegewezen.
Wij wachten de oplossingen in tot 22 Jan. e.k., ten einde daarvan, melding te maken
In ons Nr. van den 23sten d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

23.01.1887
Oplossing van Damzet No. 12 van den inzender:
1. 41-37 06x17 2. 28-22 17x28 3. 27-21 12x26 4. 37-32 26x19 5. 32x3 Damrust!
Voldoende opgelost door de heeren Abr. Sloos te Winkel, P. Nobel te St. Pancras, E.J.B. van Vught te Amsterdam, A. De Witt en C. Peetoom te St. Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, Jb. Beetz Jz. te Beemster, G. Nobel te Burgerbrug, J. Visser nabij Eenige-Brug, F. Kuijpers te Hoogwouder-weere, Jb. Groot Tz. te Anna Paulowna, M. Uitenbosch te St. Pancras, P.v.d. G. en H.W.C. Visser te N. Niedorp en C. Imhulsen te Alkmaar.
In het volgende Nr. (30 Jan) zal worden vermeld aan wien de oplossers het premie-Boekwerk bij loting is toegewezen.

30.01.1887
Correspondentie. Het ex. “Burgerluidjes”, de premie van Damzet No. 12, is bij loting ten deel gevallen aan den heer P. van Graft te Hoogwoud.
   
zijp 13 13) 23.01.1887
Damzet No. 13:
A. (wit) 4,10,13,29 en 32
B. (zwart) 15,39,43,45,d.19
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij ditmaal geen premie, teneinde een volgende maal eene van betekenis te kunnen uitloven.
Wij wachten de oplossingen in tot 12 Feb. e.k., ten einde daarvan, melding te maken
In ons Nr. van den 13den d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

20.02.1887
Oplossing van Damzet No. 13 van den inzender:
1. 24-19 14x23 2. 49-44 40x49 3. 45-40 49x12 4. 40x07
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt en J. Peetoom Sr. Te St. Pancras, F. Kuijpers te Hoogwouder-weere, Jb. Fraij te Dirkshorn, Jb. Groot Tz. te A. Paulowna, J. Hooij te Oudesluis, Abr. Sloos te Winkel, G.J. Slijkerman aan ‘t Zand, G. Nobel te Burgerbrug, D. Kater Kz. te Wieringerwaard, P. Nobel te St. Panceas, E.J.B. van Vught te Amsterdam, Jb. Beetz Jz. te Beemster, W.C. Visser te N. Niedorp en P. v.d. Graft te Hoogwoud.
   
zijp 14 14) 20.02.1887
Damzet No.14:
A. (wit) 2,3,6,8,10,17,18,19,22,24,26,29 en 30
B. (zwart) 11,33,37,38,40,43,44,45,49,50, d.15 en 31
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij ditmaal een belangrijke premie, bestaande in Wood, Onbeschaafde Volken. twee delen, gebonden in prachtband, ter waarde van ruim F 30, hetwelk als voren, aan een der oplossers bij loting zal worden toegewezen.

13.03.1887
Belangstellenden worden attent gemaakt dat wij, voor de verschijning van ons volgend nummer, oplossingen inwachten van het damprobleem, in ons nummer van 20 Februari j.l. opgenomen, tevens herinnerende aan de daaraan verbonden belangrijke premie.

20.03.1887
Oplossing van Damzet No. 14 van den inzender:
1. 21-17 12x21 2. 34-30 40x46 3. 48-42 21x32 4. 42-37 32x41 5. 25-20 16x49 6. 45-40 49x35 7. 30-25 35x19 8. 20-14 09x20 9. 25x03 en wint, want zwart moet nu spelen 38 op 34 enz.
Voldoende opgelost door de heeren C. Peetoom, A. de Witt, J. Peetoom Sr en A. Fraij van Sint Maarten, M. Uitenbosch te St. Pancras, Jb. Fraij van Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, G. Imhulsen te Alkmaar, H. Van Calcar Schagerbrug, G. Nobel te Burgerbrug, D. Keesman te Schagen, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster, Jb. Groot te Anna Paulowna, Jb. Hooij en C. Stins te Oudesluis, E.J.B. van Vught te Amsterdam, J.L. Groot te Zijpersluis en G.J. Slijkerman a/h Zand.
In het volgend No. zal vermeld worden wien de premie bij loting is ten deel gevallen.

1887
Correspondentie. De premie „Wood, Onbeschaafde volken", in prachtband gebonden uitgeloofd voor de oplossing van damzet No 14, is door het lot toegewezen aan den heer C. Stins te Oudesluis.
   
zijp 15 15) 20.03.1887
Damzet No. 15:
A (wit) 2,3,5,7,12,14,16,18,19,21 en 40, d.10
B (zwart) 8,20,23,27,29,36,37,41,46,47 en 48, d. 34,38 en 50.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Wij wachten de oplossingen in tot 17 April e.k., ten einde daarvan melding te maken in
ons Nr. van den 24sten d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

17.04.1887
Oplossing van Damzet No. 15 van den inzender:
1. 15-10 05x14 2. 37-32 28x37 3. 31-27 22x31 4. 33-28 19x32 5. 47-41 37x46
6. 26x28 46x40 7. 45x49
Voldoende opgelost door de heeren A. de Witt, J. Peetoom en Jb. Fraij Az. te Sint Maarten, G.J. Slijkerman a/h Zand, G. Nobel te Burgerbrug, G. Imhulsen te Alkmaar, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, en E.J.B. van Vught te Amsterdam.
   
zijp 16 16) 17.04.1887
Damzet No. 16:
A. (wit) 6,11,13,15,24,29 en 40
B. (zwart) 14,22,44,45,48,49,d, 32,33, en 42.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Wij wachten de oplossingen in tot 14 Mei e.k. ten einde daarvan melding te maken in ons Nr. van den 21sten d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

15.05.1887
Correspondentie. Door omstandigheden de nieuwe damzet niet in dit, maar in het volgende Nr.

22.05.1887
Oplossing van Damzet No. 16 van den inzender:
1. 40-34 39x19 2. 36-31 27x47 3. 29-24 47x20 4. 15x02
Voldoende opgelost door de heeren Abr. Sloos te Winkel, A. de Witt en J. Peetoom te Sint Maarten, en E.J.B. van Vught te Amsterdam.
   
zijp 17

17) 22.05.1887
Damzet No. 17:
A. (wit) 9,14,20,22,24,26,28 en 31.
B. (zwart) 21,32,33,37,42,43,d.45
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Wij wachten de oplossingen in tot 11 Juni a.s., ten einde daarvan melding te maken in ons Nr. van den 12den d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.
P.S. De weinig talrijke oplossingen (4) brengen ons in herinnering, dat het aangebroken saisoen zich minder eigent voor een partij dam of het oplossen van een probleem. Wij meenen daarom te handelen in de geest van onze lezers en damliefhebbers als wij het opgeven van verdere damzetten uitstellen zoolang >de avonden” finaal absent zijn, om daarna deze rubriek weder te openen en voort te zetten. Wij zullen trachten alsdan weder enige aantrekkelijke verwikkelingen op het dambord te bemachtigen en hopen daardoor de belangstelling in deze opgaven bij vernieuwing te zullen ondervinden.
De oplossing van de heden nog geplaatste wachten wij tot bovengezegde datum in,

Hoogachtend, De Red.


12.06.1887
Oplossing van Damzet. No. 17
1. 29-24 18x20 2. 27-22 17x28 3. 44-40 26x17 4. 39-33 28x39 5. 40-34 39x30 6. 35x04
Voldoende opgelost door de heeren Abr. Sloos te Winkel, A. de Witt, J. Peetoom Sr., en C. van Hanxleden te St. Maarten en E.J.B. van Vught te Amsterdam.

23.11.1887
Correspondentie. Tevens bericht ik aan liefhebbers en beoefenaars van het DAMSPEL, dat in het eerstvolgende No. weder een probleem zal worden opgenomen.
Hopende dat deze rubriek evenals voorheen veel belangstelling zal ondervinden, teekent zich,

Hoogachtend, de Uitgever.

   
zijp 18 18) 20.11.1887[3]
Volgens belofte in ons vorig nummer, geven wij aan gegadigden ter oplossing onderstaand Damprobleem, blijkens de reeds vroeger geplaatste, Nr. 18, als volgt:
A. (Wit) 2,7,11,14,18,26,33 en 35.
B. (Zwart) 22,25,31,34,43,47 en 48,d.17
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 Dec. a.s. ten einde daarvan melding te maken in ons No. van de 11den d.a.v. waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.
In afwachting hoogachtend, De Redactie.

11.12.1887
Oplossing van Damzet No. 18.
1. 20-14 19x10 2. 39-34 30x28 3. 18-13 08x19 4. 42-37 32x46 5. 21x05
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
G. Slijkerman Jz. a.h. Zand, Jb. Fraij te Dirkshorn, W.C. Visser te N. Niedorp, G. Imhulsen te Alkmaar, J. Peetoom, C. Peetoom en A. de Witt, te St. Maarten en E.J.B. van Vught te Amsterdam.

[3] De tekst ’Dambord genummerd in de vakken waar de stukken kunnen staan’, staat tot het einde van de rubriek in 1896 voortaan naast het ongeschakeerde dambord.
   
zijp 19 19) 11.12.1887
Damzet No. 19.
A. (Wit) 4,8,9,14,18,29,33,34 en 40.
B. (Zwart) 15,25,30,32,44,49, en 50, d.20 en 42.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 31 Dec. a.s. ten einde daarvan melding te maken in ons No. van den 1 Januari d.a.v. waarin ook de oplossing van den inzender zal worden opgenomen.

01.01.1888
Oplossing van Damzet No. 19.
1. 18-13 09x18 2. 15-10 05x23 3. 43-38 30x19 4. 39-34 40x29 5. 33x02
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, (wiens oplossing van No. 18 onwillekeurig niet is vermeld), J. Peetoom, C. Peetoom, J. Fraij Az. en A. de Witt te St. Maarten, J.L. Groot te Zijper- sluis, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster, G. Imhulsen te Alkmaar, G. Slijkerman Jz. te ‘t Zand, E.J.B. van Vught te Amsterdam, W.C. Visser te N. Niedorp, Jb. Fraij te Dirkshorn en M. Meijer en Zn. te Sint Maartensbrug.
   
25.07.1886 – rubriek nr. 3 28.11.1886 – rubriek nr. 11
image image 2
20.03.1887 – rubriek nr. 15 22.05.1887 – rubriek nr. 17
image 3 image 4

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1888
 

zijp 20

20) 01.01.1888
Damzet No. 20. Damrust
A. (wit) 3,4,5,13,14,15,20,33, en 36.
B. (Zwart) 22,23,29,34,42,44,47 en 48,d.31 en 35.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 21 Jan. a.s. ten einde daarvan melding te maken in ons No. van den 22 Januari d.a.v. waarin ook de oplossing van den inzender zal worden opgenomen.
 

   
zijp 20 20A) 01.01.1888
N.B. Een onzer geachte inzenders[4] geeft, naast de aan ons toegezonden oplossing,
nog een eigenaardigen stand van spel op, als volgt:
WIT: 1 stuk op 27 en 1 dam op 49.
ZWART: 1 stuk op 26 en 29.
Gaarne brengen wij dit onder de aandacht onzer belangstellenden lezers.
In afwachting, hoogachtend, De Red.

08.01.1888
Correspondentie. Aan belangstellenden in de Damzetten deelen wij nog mede, dat  volgens onze opvatting de opgave van onzen oplosser (zie vorig nummer), een geheel op zich zelf staand klein probleem is, waarbij Wit moet winnen. Dit ter voorkoming van misverstand. Men onderzoeke s.v.p.!                                 in afw., hoogachtend, de Red.

22.01.1888
Correspondentie. De nieuwe damzet, in dit nummer beloofd, zal in het volgend worden
geplaatst.
Oplossingen van No. 20 wachten wij nu nog in tot 28 dezer. Ook zouden wij gaarne van Belangstellenden hunne bevinding vernemen omtrent het kleine probleem onder No. 20
vermeld.

29.01.1888
1. 39-33 28x39 2. 38-32 27x38 3. 40-34 39x30 4. 18-12 07x18 5. 49-44 16x07 nu maakt wit effectief gebruik van ‘damrust’ 6. 48-43 38x49 7. 50-45 49x40 8. 45x1!
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Peetoom, A. de Witt en C. Peetoom, te St. Maarten, G. Slijkerman te ’t Zand, G. Imhulsen te Alkmaar, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster, J.L. Groot te Z.Zijpe, E.J.B. van Vught te Amsterdam en P. Keijger Jz., te Anna Paulowna.

[4] Eindspel staat op naam van Van Vught
   
zijp 20 21) 29.01.1888
Damzet No. 21 Damrust
A. (Wit) 4,8,14,23,24,30,35,36, en 40
B. (Zwart) 33,38,44,47,48, en d.11 en 34.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Wij verbinden aan dit probleem weder een premie, n.l. een niet sierlijk maar toch gebonden jaargang ‘Geillustreerd Stuiversmagazijn’, welke als voren bij loting zal worden toegewezen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 25 Febr. a.s. ten einde daarvan melding te maken in ons No. van den 26 Februari d.a.v. waarin ook de oplossing van den inzender zal worden opgenomen.
P.S. Van het probleem: WIT 27 en dam 49,
                                     ZWART 26 en 29
ontvingen wij slechts één oplossing (n.l. van boven-eerst-genoemde) (= J. Peetoom). Wit kan winnen met den tienden zet, als Zwart bij elke beurt zijn besten speelt, anders is ’t eerder voor zwart verloren. In afwachting, hoogachtend,                        De Red.

26.02.1888
Correspondentie. Door omstandigheden moeten wij de opname van den nieuwen
damzet verdagen tot de volgende week.
Oplossingen worden daardoor nog ingewacht tot zaterdag 3 Maart a.s. ten einde de
Inzenders nog te kunnen doen deelen in de kans van het toegezegde premie-boekwerk.
                                   In afwachting, hoogachtend, De Redactie.

04.03.1888
Oplossing van Damzet No. 21
1. 29-23 18x29 2. 28-22 36x18 3. 39-34 29x40 4. 49-44 40x49 (damrust!) 5. 20-14 49x7 6. 14x1
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, P. Kreijger Jz, te Anna Paulowna, C. Hooij te Oudesluis, C. Raven Pz. te idem, D. Raap te idem, J. Schutte en D. Glas Jz. te Hoogwouder-Weere, J. Bossen te Oudesluis, E.J.B. van Vught te Amsterdam, J. Peetoom, C. Peetoom en A. de Witt te St. Maarten, G. Slijkerman Jz. te ’t Zand, Jb. Groot te A. Paulowna, G. Imhulsen te Alkmaar en P. v. Graft te Hoogwoud.
Bij loting tusschen deze oplossers is de premie ten deel gevallen aan den heer P. v. Graft te Hoogwoud, aan wien wij het boekwerk franco zullen toezenden. Red.
   
zijp 20 22) 04.03.1888
Damzet No. 22
A. (Wit) 3,4,5,8,13,14,23,28,34 en 36.
B. (Zwart) 10,15,31,40,41,42,44,45,47,48,49 en 50.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Wij verbinden aan dit probleem weder een premie, n.l. een werk van Gust. Aimard, getiteld ‘de Bastaard’ 2 deelen, hetwelk als voren bij loting zal worden toegewezen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 24 Maart. a.s. ten einde daarvan melding te maken in ons No. van den 25 Maart d.a.v. waarin ook de oplossing van den inzender zal worden opgenomen.

P.S. Van het bewuste kleine probleem ontvingen wij nog de oplossing van de heer C.
Stins, Oudesluis.
De oplossing van het eindspel is echter niet gepubliceerd. De onderstaande oplossing voldoet aan de opdracht: ‘wint in 10 zetten’:
1. 04-13 24-29 2. 22-17 21x12 3. 13-09 29-33 4. 09-03 12-18 5. 03-09 18-23 6. 09-14 23-29 7. 14-20 29-34 8. 20x38 34-40 9. 38-33 40-45 10. 33-50

26.03.1888
Oplossing van Damzet No. 22
1. 23-18 06x17 2. 28-22 17x28 3. 18-13 09x18 4. 39-34 40x29 5. 38-33 29x38 6. 43x01 Is dit afspel gewonnen voor wit?
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Bossen te Oudesluis, Jb. Fraij te Dirkshorn, J. Peetoom en C. Peetoom te Sint Maarten, J. Peetoom Jz. Jr. te Schagerbrug, W.C. Visser te N. Niedorp, E.J.B. van Vught te Amsterdam, G. Slijkerman Jz. te ’t Zand, G. Imhulsen te Alkmaar en J. Schutte te Hoogwoud.
Bij loting tusschen deze oplossers is de premie ten deel gevallen aan den heer C.
Peetoom te St. Maarten, aan wien wij de twee deelen franco zullen toezenden.
   
zijp 20

23) 26.03.1888
Damzet No. 23.
A. (Wit) 4 dammen, n.l. op 2,3,4, en 5.
B. (Zwart) 2 stukken, n.l. op 10 en 11, en een dam op 1.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Voor de verandering ditmaal geen premie.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 14 April a.s. ten einde den 15 April d.a.v. te vermelden.

22.04.1888
Oplossing van Damzet No. 23
1. 48-34 46-05 2. 34-29 05-46 3. 47-33 46-05 4. 33-39 05-46 5. 39-44 46-05 6. 29-33 Wit wint daarna in 3 zetten.
Goede oplossingen ontvingen wij slechts van de heeren J. Peetoom te Sint Maarten en Abr. Sloos te Winkel. 

   
zijp 20 24) 22.04.1888
Damzet No. 24 Damrust
A. (Wit) 2,3,9,12,13,14,31,33,35 en 39.
B. (Zwart) 22,24,26,29,40,43,46,48, dam op 32.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij weder een premie, n.l. een eenvoudig doch net Schrijfgarnituur, hetwelk als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 19 Mei ten einde den 20sten d.a.v. te vermelden.

20.05.1888
Oplossing van damzet No. 24.
1. 14-10 15x04 2. 18-12 24x15 3. 38-33 29x38 4. 48-43 38x49 5. 37-31 49x7 6. 31x2 Tweemaal damrust!.
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, P. Kreijger KJz. Te A. Paulowna, J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten, Jb. Beetz Jz. te Midden-Beemster, J. Schutte te Hoogwoud en E.J.B. van Vught te Amsterdam.
De premie is bij loting ten deel gevallen aan laatstgenoemde.
   
zijp 20 25) 20.05.1888
Damzet No. 25.
A. (Wit) 9,15,16,17,18,19,21,22,25,28,33 en 34.
B. (Zwart) 29,36,37,42,44,47,48,49, dam op 31.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
(Ingezonden door een onzer geachte lezers, die bij de oplossing der problemen nooit mankeert)[5].
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij weder een premie, n.l. Campagne’s atlas der geheele aarde door P.H. Witkamp, (gebonden) welke als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 16 Juni ten einde den 17den d.a.v. te vermelden.

17.06.1888
Correspondentie. De plaatsing van het nieuwe damprobleem zal in het volgend Nr. geschieden; wij wachten de oplossingen van het vorig dus nog in tot Zaterdag morgen 23 dezer.

25.06.1888
Oplossing der Damzet No. 25
1. 27-22 16x29 2. 19-13 24x35 3. 44-39 35x33 4. 26-21 29x40 5. 21-17 12x21 6. 31-27 21x32 7. 22-17 11x22 8. 18x29 09x18 9. 23x01 40x18 10. 01x45
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: E.J.B. van Vught te Amsterdam en Jb. Fraij te Dirkshorn. De premie is bij loting ten deel gevallen aan eerstgenoemde.

[5] Zowel probleem 25 als 26 zijn afkomstig van Van Vught. De vraag is of hij ook de problemen 20A, 21, 22 en 23 heeft ingestuurd.
   
zijp 20 26) 25.06.1888
Damzet No. 26.
A. (Wit) 6,11,12,16,18,21,22,23,24,25, en 26.
B. (Zwart) 9,14,31,32,34,35,36,37,42,45 en 47.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
(Ingezonden door een onzer geachte lezers, die bij de oplossing der probleems nooit mankeert).
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij weder een premie, n.l. Jaeger’s Fransche Dictionaire (gebonden) welke als voren bij loting zal worden toegewezen
aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 28 Juli ten einde den 29sten d.a.v. te vermelden.

22.07.1888
Van het laatst geplaatste Damprobleem zullen de ingekomen oplossingen, alsmede die van den inzender, worden opgenomen ia het volgend nummer van dit blad.

29.07.1888
Damzetten-Rubriek.
Ingevolge belofte vermelden wij hieronder de oplossing van den inzender van het
Damprobleem No. 26, als volgt:
1. 27-22 16x18 2. 26-21 17x26 3. 30-24 19x30 4. 29-23 18x38 5. 37-32 26x46 6. 32x05 46x23 7. 05x50
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, J. Peetoom, C. Peetoom en A. de Witt te Sint Maarten, E.J.B. van Vught te Amsterdam, J. Schutte te Hoogwoud, Jb. Hooij te Oudesluis, P. Nobel te Sint Pancras en P. v. Graft te Hoogwoud.
De premie is bij loting ten deel gevalleen aan eerstgenoemde.
 
In aanmerking genomen dat het jaargetijde zich thans voor velen niet eigent om zich met het oplossen van Damprobleems bezig te houden, zullen wij met bedoelde opgaven eenigen tijd wachten. Om die reden plaatsen wij thans geen nieuwen zet. Als evenwel de winteravonden er weer zijn, (wat zoo verbazend lang niet meer zal duren) hopen wij deze rubriek weder te beginnen en geregeld te vervolgen en vleien ons met de vernieuwde belangstelling van verschillende personen onder onze lezers. Het probleem, door ons ontvangen van den heer v. G. te H., zal dan het eerst worden opgenomen. Met aanbeveling,                                  De Red.
   

 

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1889
 

De rubriek kent pas een herstart op 10 februari 1889, bijna 8 maanden na het laatste probleem.
‘Hopende dat de opening dezer rubriek weder aan velen onder onze lezers welgevallig zal zijn, tekent zich, Met hoogachting, De Uitgever’.
Zoals al aangeven in de laatste rubriek van 1888, plaatst de redactie een probleem van ‘den heer v.G. te H’. Achter deze initialen kan niemand anders dan de heer P. van Graft uit Hoogwoud schuil gaan. Ook bij bijna alle andere problemen wordt in deze jaargang vermeldt wie de inzender van het probleem was. Merkwaardig genoeg mochten de inzenders ook mee loten om de prijs. Niet duidelijk is-blijkt of de inzender ook in alle gevallen daadwerkelijk de auteur van het probleem is.
  03.02.1889
Wij stellen ons voor, in het volgend Nr dezer courant weder een damzet te plaatsen.
zijp 27 27) 10.02.1889
DAMZET No. 27.
(Ingezonden door den heer v. G. te H.)
A. (wit.) 6,10,12,14,16,17,19,22,23,31 en dam op 47.
B. (zwart.) 20,26,28,37,40,41,45,46,49, en 50, dammen op 29,34,38 en 44.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een pas verschenen werkje, getiteld ‘Loon naar werken, door Louwerse’ gebonden in een keurig bandje, hetwelk als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 22 Feb. e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 24 Feb. d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender en tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen.
Hopende dat de opening dezer rubriek weder aan velen onder onze lezers welgevallig zal zijn, tekent zich, Met hoogachting, De Uitgever’.

17.02.1889
Correspondentie. Reeds ontvingen wij eenige oplossingen van het in ’t vorige nummer geplaatste damprobleem. Wij herinneren verdere belangstellenden dat de inzending tot
uiterlijk 23 deze kan geschieden.                           De Red.

24.02.1889
Oplossing van Damzet No. 27.
1. 02-11 06x17 2. 28-22 17x28 3. 45-40 35x33 4. 34-29 23x34 5. 32x03 21x32 6. 37x17
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
C. Peetoom, K. Blom Dz., J. Peetoom Sr. en A. de Witt te Sint Maarten, J. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, J. Hooij te Oudesluis, R. te S. Jb. Groot Tz. te A. Paulowna, P. Dekker Jz. te Kolhorn, G.J. Slijkerman a.d. Stolpen (Zijpe), E.J.B. van Vught te Amsterdam, P. v. Graft en P. Glas Jz. te Hoogwoud en J.L. Groot te Zijpersluis.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Jb. Hooij te Oudesluis.
   
zijp 27 28) 24.02.1889
DAMZET No. 28 (bijgenaamd ‘de Lokker’)
(Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.)
A. (wit.) 1,5,8,15,16,19,20,22,23,24,34,35 en 40, dam op 12.
B. (zwart.) 10,21,33,41,44, en 50, dam op 31,37,42 en 48.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als prijs F 1,50 (in geld) welke als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 16 Maart e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 17 Maart d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender en tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen.

03.03.1889
Correspondentie. Aangezien tot heden geen enkele oplossing van den in ons vorig Nr. geplaatsten Damzet (de Lokker) is ingezonden, meenen wij wel te doen met te berichten
dat in de opgave geen abuis bestaat, zooals sommigen veronderstelden.
Wij hebben ons tot den inzender gewend en ontvingen bericht, dat de opgave van het probleem volkomen juist is en Wit beslist wint, een dam en drie schijven overhoudende.

10.03.1889
Wij herinneren aan belangstellenden in zake Damprobleems, dat oplossingen van het laatst opgegevene worden ingewacht tot Zaterdag a.s. 23 dezer.

17.03.1889
Door omstandigheden moeten wij de plaatsing van het nieuwe Damprobleem tot de volgende week verdagen.

24.03.1889
Oplossing van Damzet No. 28 (bijgenaamd ‘de Lokker’)
1. 27-22 18x36 2. 29-24 16x49 3. 35-30 49x35 4. 37-32 12x40 5. 32-21 26x17 6. 19-13 09x18 7. 28-22 03x28 8. 22x02 35x13 9. 02x17
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
C. Peetoom, J. Peetoom Sr. en A. de Witt te Sint Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, E.J.B. van Vught te Amsterdam C. Brommer te Alkmaar, K. Blom te Gem. Sint Maarten, R. te S. en een ongeteekende.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Peetoom Sr. te Sint Maarten.
   
zijp 27 29) 24.03.1889
DAMZET No. 29.
(Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.)
A. (wit.) 6,8,12,13,14,19,21,22,24,25 en 30, dam op 16.
B. (zwart.) 32,33,34,43,44,47 en 50, dam op 36,38, en 39.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als prijs welke F 1,50 (in geld) als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 13 April e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 14 April d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender en tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen.

14.04.1889
Correspondentie. …ook de nieuwe Damzet moet tot de volgende week blijven liggen.

21.04.1889
Oplossing van Damzet No. 29.
1. 25-20 14x25 2. 30-24 19x30 3. 29-24 30x19 4. 26-21 17x26 5. 38-32 11x50 6. 41-36 25x48 7. 27-21 26x17 8. 32-28 50x22 9. 31-26 48x31 10. 26x07 02x11 11. 36x09
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Peetoom Sr. te Sint Maarten, P. Kreijger Jz. te Anna Paulowna, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en P. v. Graft te Hoogwoud.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. van Vught te Amsterdam.
   
zijp 27 30) 21.04.1889
DAMZET No. 30.
(Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.)
A. (wit.) 10,14,22,24,35 en 37 dam op 30
B. (zwart.) 12,20,21,29,38 en 47.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. De Genestet’s Gedichten (volksuitgave) 2 deeltjes ingen., welke alsvoren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 4 Mei. e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 5 Mei d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender en tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen.

05.05.1889
Door plaatsgebrek moeten wij de nieuwe Damzet weder een week verdagen.

19.05.1889
Oplossing van Damzet No. 30, bijgenaamd ‘de Muizenval’):
1. 29-23 24x15 2. 23-19 13x24 3. 12-08 02x13 4. 27-21 26x17 5. 25-20 en wint.
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, J. Peetoom en C. Peetoom te Sint Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster en E.J.B. van Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Peetoom te Sint Maarten.
   
zijp 27 31) 19.05.1889
DAMZET No. 31.
Ingezonden door: ?
A. (wit.) 5,8,9,14,20,20,22,23,29,31 en 39.
B. (zwart.) 33,38,43,48, en 50, dam op 7 en 47
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie het populaire boekwerk de Negerhut door Mevr. Harriet Beecher Stowe in een sierlijk bandje gebonden (nieuwe), welke als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 8 Juni e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 9 Juni d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender en tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen.


16.06.1889
Oplossing van Damzet No. 31:
1. 24-19 13x24 2. 14-09 03x14 3. 39-33 42x29 4. 27-22 18x27 5. 16-11 02x16 6. 28-22 27x18 7. 50-45 16x40 8. 45x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, J. Peetoom, A. de Witt en C. Peetoom te Sint Maarten, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster R. te S., P. v. Graft te Hoogwoud, Jb. Hooij te Oudesluis, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en J.L. Groot te Zijpersluis.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Peetoom te Sint Maarten.
   
zijp 27 32) 16.06.1889
DAMZET No. 32, (‘de Speculant’)
Ingezonden: E.J.B. van Vught, Amsterdam – niet vermeld in het blad.
A. (wit.) 24,28 en dam op 48
B. (zwart.) 25 en 31.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex.v. Zeggelen’s Gedichten, twee deeltjes ingen., welke als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 6 Juli e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 7 Juli d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender en tevens een nieuw damprobleem zal voorkomen.

30.06.1889
In het volgende Nr. zal weder een nieuw Damprobleem worden geplaatst.

07.07.1889
Correspondentie. Door omstandigheden zijn wij verplicht de opname van den nieuwen
damzet tot het volgende No. te verdagen.

14.07.1889
Oplossing van Damzet. No. 32 (de Speculant):
1. 03-17 30-35 2. 23-18 35-40 3. 17-33 16-21 4. 18-12 21-27 5. 12-07 27-32 6. 07-01 32-37 7. 29-23 37-41 8. 33-28
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, J. Peetoom te Sint Maarten en E.J.B. van Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. van Vught te Amsterdam.

21.07.1889
Damzet-rubriek
Voor belangstellenden geven wij hieronder nog 2 oplossingen van Damzet No. 32
(De Speculant), verschillende met de in het vorig nummer opgegevene, maar niet
minder beslissend.
Ten eerste: 03-17 30-35 2. 17-33 35-40 3. 23-19 40-45 4. 33-50 16-21 5. 19-14 21-27 6. 14-10 27-32 7. 10-05 32-38 8. 50-44 45-50 9. 29-23 50x10 10. 05x49 dan slaat 50 2 stukken en wint.
Ten tweede: 03-17 30-35 2. 17-33 16-21 3. 23-19 21-27 4. 19-14 27-32 5. 14-10 35-40 6. 10-05 32-38 7. 33x47 40-44 8. 29-23 44-50 9. 47-33 en wint.
In afwachting der oplossingen van damzet No. 33 in ons vorig nummer opgenomen,
                                         Hoogachtend, de Redactie.
   
zijp 27 33) 14.07.1889
DAMZET No. 33
Ingezonden door: ?
A. (wit.) 2,5,9,14,18,23,27,29,33,35,39,d.40.
B. (zwart.) 12,16,20,22,26,36,37,42,48,49,50,d.1.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. ‘Oranje Nassau door P.J. Andriessen’, een keurig boek met gekleurde platen, inhoud 485 pagina’s druks, gebonden in prachtband, welke als voren bij loting zal worden toegewezen aan een van hen die de goede oplossing zullen inzenden.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 27 Juli e.k. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 28 Juli d.a.v. waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender zal voorkomen.

28.07.1889
Correspondentie. Daar wij tot heden slechts twee oplossingen ontvingen van den laatst opgenomen Damzet No. 33, stellen wij de inzending nog open tot Zaterdag 3 Aug. a. s.

04.08.1889
Damzetten-rubriek.
Ingevolge belofte vermeldden wij hieronder de oplossing van den inzender van het Damprobleem No. 33 als volgt:
1. 44-40 12x32 2. 22-18 35x44 3. 15-10 04x15 4. 47-42 37x48 5. 33-28 48x33 6. 50x06 46x10 7. 06-01 15x24 8. 01x36

Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: J. Peetoom, C. Peetoom en A. de Witt te Sint Maarten, Abr. Sloos te Winkel en E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ‘Oranje Nassau door P.J. Andriessen, ten deel gevallen aan den heer C. Peetoom te St. Maarten.
De weinige oplossingen bevestigen onze meening dat het tegenwoordige saizoen, ook door de drukte met den oogst, minder geschikt is om met het oplossen van probleems den tijd te passeeren. Wij achten het daarom goed deze rubriek evenals het vorig jaar tijdelijk te sluiten en met een paar maanden opnieuw te beginnen.
Het nieuwe probleem, de vorige week ontvangen van den heer E.J.B. v. Vught te Amsterdam, zal dan het eerst worden opgenomen. Ons bij voorbaat vleiend met de vernieuwde belangstelling van velen, teekenen wij: Met Hoogachting,                                           De Red.
   
  Heropening der Damzet-Rubriek
zijp 27 34) 17.11.1889
DAMZET No. 34.
Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.
A. (wit.) 2,9,15,17,18,19,20,23,25,20,30 en 39.
B. (zwart.) 11,16,26,32,33,38,40,41,42,43,45,46 en 50.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een geill. hum. scheurkalender met in goud gedrukt schild, voor 1890, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 7 Dec. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 8 Dec. d.a.v., waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender zal voorkomen.
Hopende voor deze rubriek weder de belangstelling van velen te ondervinden,
Hoogachtend, De Red.

01.12.1889
Correspondentie. Wij maken belangstellenden attent op de opname van een nieuwen
damzet in ’t volgend nummer en wachten dus nog oplossingen der vorige in tot
Zaterdag a.s.                                      De Red.

08.12.1889
Oplossing van den damzet No. 34.
1. 32-27 21x23 2. 34-29 23x45 3. 25-20 10x19 4. 30-25 19x30 5. 25x34 15x24 6. 47-41 36x47 7. 44-40 47x29 8. 34x03 45x34 9. 03x16
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, A. de Witt en J. Peetoom te St. Maarten, G.J. Slijkerman te Zijpe, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. op ’t Rijpje Gem. St. Maarten en E.J.B. v. Vught, te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A. de Witt te St. Maarten.
   
zijp 27

35) 08.12.1889
DAMZET No. 35
Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.
A. (wit.) 2,3,4,5,6,12,15,19,20,30,35,38 en dam op 44 en 48
B. (zwart.) 10,18,24,27,28,40, dam op 13,23,32,37,42,49 en 50.
Hoe moet wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een Sigarenstel, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 28 Dec. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van den 29 Dec. d.a.v., waarin ook tegelijk de oplossing van den inzender zal voorkomen.

29.12.1889
Damzet-Correspondentie. In aanmerking genomen dat wij heden slechts één enkele oplossing ontvingen van Damzet No. 35, geven wij thans geen nieuwe probleem en noodigen belangstellenden in deze rubriek uit, hunne oplossingen alsnog in te zenden voor Zaterdag 4 Januari a.s.
Van verschillende zijden hebben wij het vermoeden gehoord dat bovengenoemde damzet niet juist geplaatst en daardoor niet beslissend op te lossen is.
Wij ontvingen een schrijven van den heer N. te B. die met verplaatsing van een stuk tot eene oplossing komt waardoor wit wint, doch die verplaatsing is niet geoorloofd, aangezien er volstrekt geen onnauwkeurigheid in de opgave is.
Dit ter geruststelling ook aan anderen, die misschien eveneens twijfelden en daardoor nu met meer moed nog eens de oplossing zullen beproeven.
                                                                         In afwachting, hoogachtend, De Red.

05.01.1890
Oplossing van Damzet No. 35.
1. 37-31 15x24 2. 48-43 28x46 3. 43x32 46x28 4. 09-20 04x18 5. 47-42 24x15 6. 42-38 33x42 7. 31-27 22x31 8. 03-14 05x19 9. 50-44 28x50 10. 49-44 50x30 11. 35x02 45x34 12. 25-20 15x24 13. 02x03 (met scherp naspel).
De goede oplossing ontvingen wij, buiten die van den inzender, feitelijk alleen van den Heer G. Slijkermans Jz. te Zijpe.
De oplossing van den heer J.G. te A.P. is bij nader inzien niet geheel in orde en die van den heer G.N. te Z.Z. laten wij, ofschoon wel juist, door een kleine omstandigheid buiten mededinging.
Wij meenen in dit geval geen loting te mogen toepassen en wijzen de premie toe aan den
heer Slijkerman bovengenoemd.

Red.

   
29.01.1888 – rubriek nr. 21 24.02.1889 – rubriek nr. 28
image 5 image 6
14.07.1889 – rubriek no. 33 28.07.1889 – rubriek no. 34
image 7 image 8

 

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1890
 

 

zijp 36 36) 05.01.1890
Damzet-Rubriek[6]
DAMZET No. 36:
Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.
A. (Wit.) 3,5,6,10,18,19,23,28,35,39,40, en dam op 7.
B. (Zwart) 26,34,36,37,43,48,49,50, dam op 22 en 32.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. GEDICHTEN van v. ZEGGELEN (twee deeltjes, volksuitgave), waarbij het lot weder tusschen de oplossers
zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 25 Jan. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 26 Jan. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

26.01.1890
Correspondentie. Aangezien wij van verscheidene belangstellenden inzake de Damzet-Rubriek nog geen oplossing van het probleem N°. 36 ontvingen en de opname van den nieuwen zet dus door verschillende omstandigheden in het volgend Nr. meer gelegen komt, kunnen wij de eventueele inzending van oplossingen nog openstellen tot uiterlijk Zaterdag l Feb. a.s.

02.02.1890
Oplossing van Damzet No. 36.
1. 34-29 19x10 2. 48-43 27x49 3. 45-40 49x35 4. 23-19 35x13 5. 42-31 13x47 6. 20-14 10x19 7. 29-24 47x20 8. 15x02 17x39 9. 02x01
De juiste oplossing ontvingen wij van de heeren:
G.J. Slijkerman Jnz. Te Zijpe, C. peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud, K. Blom Dz. te St. Maarten, A. de Carpentier te Nibbixwoud, Abr. Sloos te Winkel en E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
De premie is bij loting ten deel gevalleen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.

P.S. (W.H. te N.N.) Uwe oplossing is niet juist. De door u opgegeven 3e zet van Wit
(28 op 33) mag niet gedaan worden, aangezien Wit verplicht is te slaan en dan krijgt
de zaak een gansch ander en verkeerd beloop. Ook kan Zwart na uw zet (28 op 33)
op twee manieren twee stukken slaan, en eindelijk mag met de door u aangewezen
beslissende slag niet tweemaal over dezelfde Dam geslagen worden, wat toch
gebeuren moest als gij dien niet dadelijk weggenomen had. Zie thans de ware op-
lossing hier boven geplaatst.                                 Hoogachtend, De Red.

[6] Deze tekst is tot en met nr. 41 boven het diagram afgedrukt.
   
zijp 36 37) 02.02.1890
DAMZET No. 37.:
Ingezonden door den heer (E.J.B. v. V. te A.)
A. (Wit.) 5,8,11,12,13,14,18,21,24,26,28,29,30 en 35.
B. (Zwart) 31,33,37,38,43,47,48,50, dam op 27, 41 en 46.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. De Huisgenoot (Half St. Mag.) laatst verschenen jaarg. in Aflevr. waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 21 Febr. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 22 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

16.02.1890
DAMZET-CQRRESPONDENTIE. Wij herinneren belangstellenden dat de inzending der oplossing van het in ons nummer van 2 Feb. j.l. opgenomen probleem No. 37, nog kan geschieden tot uiterlijk Zaterdagmorgen a. s. (22 dezer). In ons volgend nummer zal weder een kolossale damzet (eigen vinding van den geachten inzender) voorkomen, die nog nimmer in eenig tijdschrift of nieuwsblad is geplaatst en waarvoor wij dus met vrijmoedigheid bij voorbaat de algemeene aandacht verzoeken.

23.02.1890
Correspondentie. Plaatsgebrek noodzaakt ons de opname van Damzet No. 38, voor dit nummer bestemd, tot de volgende week uit te stellen.

02.03.1890
Oplossing van Damzet No. 37.
1. 23-19 16x27 2. 29-23 18x29 3. 20-15 29x20 4. 25x14 13x24 5. 26-21 27x16 6. 33-29 24x31 7. 36x07 01x10 8. 15x04 06x44 9. 50x39
De juiste oplossing ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, C. Peetoom en J. Peetoom te St. Maarten, G.J. Slijkerman Jz. te Zijpe, W. Vijn te Hoogwoud, J. Fraij te Dirkshorn, Jb. Beets Jz. te Midden-Beemster, P. Schrieken te Oudcarspel, K. Blom Dz. op ’t Rijpje, Gem. St. Maarten, A. de Carpentier, te Nibbixwoud, C. Brommer te Alkmaar, en E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
De premie is bij loting ten deel gevallen aan den heer C. Brommer te Alkmaar.
   
zijp 38 2 38) 02.03.1890
DAMZET No. 38.:
Ingezonden door den heer (E.J.B. v. V. te A.)
A. (Wit.) 1,3,4,5,6,7,8,9,10,19,30, dam 15 en 41.
B. (Zwart) 26,28,33,40, dam op 17,21,29,34,37,38 en 50.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Kunstkroniek’, jaargang 1874, compleet plaatwerk in 24 afleveringen, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 22 Maart. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 23 Maart d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

23.03.1890
Oplossing van Damzet No. 38.
1. 06-22 24x36 2. 22-27 36x22 3. 34-30 19x35 4. 40-29 23x34 5. 25-20 15x24 6. 44-40 35x44 7. 50x37 05x41 8. 46x37 26x42 9. 48x37
De juiste oplossing ontvingen wij van de heeren:
J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud, Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, G. Nobel te Burgerbrug, P. Glas Jz. te Hoogwouderweere, G.J. Slijkerman Jz. a/d Stolpen, P. van Graft te Hoogwoud, K. Blom Dz. op ’t Rijpje Gem. St. Maarten, P. Schrieken te Oudcarspel, A. de Carpentier te Nibbixwoud, W.H. te N.N. en E.J.B. van Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Peetoom te Sint Maarten.
   
zijp 36 39) 23.03.1890
DAMZET No. 39.:
(Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.)
A. (Wit.) 1,3,5,10,16,22,24,26,30,32 en 37.
B. (Zwart) 13,14,20,39,40,41,44,46,47 en dam op 11.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 Gros beste stalen pennen, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 12 April a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 13 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

13.04.1890
Correspondentie. Wegens plaatsgebrek heden geen nieuwen damzet.

20.04.1890
Oplossing van Damzet No. 39.
1. 46-41 36x47 2. 50-44 39x50 3. 29-24 50x11 4. 48-43 38x49 5. 31-26 47x20 6. 12-08 02x13 7. 21-16 49x21 8. 16x07 01x12 9. 26x10 15x04 10. 25x03
De juiste oplossing ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, C. Peetoom te St. Maarten, G.J. Slijkerman te Zijpe, W. Vijn te Hoogwoud, K. Blom Dz. op ’t Rijpje Gem. St. Maarten, P. Schrieken te Oudcarspel, P. v. Graft te Hoogwoud en E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer C. Peetoom te St. Maarten.
   
zijp 36 40) 20.04.1890
DAMZET No. 40.:
(Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.)
A. (Wit.) 7,8,13,19,20,21,23,24,27 en 30.
B. (Zwart) 33,34,35,36,38,39,40,42, dam op 10 en 32.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een bundeltje gedichten, getiteld Geest en Hart van A. de Vrije, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 Mei a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 11 Mei d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

18.05.1890
Oplossing van Damzet No. 40.
1. 35-30 18x27 2. 29-24 45x39 3. 38-33 20x38 4. 30-24 19x30 5. 25x01
De juiste oplossing ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten, G.J. Slijkerman Jz. te Zijpe, W. Vijn te Hoogwoud, P. v. Graft te Hoogwoud en E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer P. v. Graft te Hoogwoud.
   
zijp 36

41) 18.05.1890
DAMZET No. 41.:
(Ingezonden door den heer E.J.B. v. V. te A.)
A. (Wit.) 3,9,11,12,13,16,17,19,25,26,28,29,34 en dam op 1
B. (Zwart) 27,37,41,47,49, dammen op 36,39,42,44,45 en 46.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. ‘Onze Tuinbloemen’ of ‘Novellen v. Banning 3 dln’, naar verkiezing, waarbij het lot weder tusschen de oplossers
zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 7 Juni a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 8 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

15.06.1890
Damzet-Rubriek
Ingevolge belofte vermelden wij hieronder de oplossing van den inzender van het
Damprobleem No. 41 als volgt:
1. 24-20 14x25 2. 34-29 25x50 3. 38-33 50x28 4. 19-13 28x08 5. 21-17 12x21 6. 48-43 07x48 7. 31-26 48x31 8. 36x07 01x37 9. 46x05
De juiste oplossing ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten, G.J. Slijkerman Jz. te Zijpe, P. Schrieken te Oudcarspel, P. v. Graft en W. Vijn te Hoogwoud en E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K. Blom Dz. te St. Maarten.
Aangezien het saizoen tegenwoordig zeker voor velen minder geschikt is om zich met het Damspel bezig te houden, plaatsen wij thans geen nieuw probleem en sluiten als gewoonlijk deze rubriek tot het najaar.
Hopende alsdan de vernieuwde belangstelling van velen te mogen ondervinden,

Hoogachtend, De Redactie.

   
zijp 36 42) 09.11.1890
Damprobleem[7]
Tegemoetkomende aan den wensch van onderscheidene damspelliefhebbers en met het oog op het ingetreden wintersaizoen, openen wij weder deze rubriek, hopende, daarvoor steeds meerdere belangstelling te zullen ondervinden.
Gaarne voldoen wij daarom aan het verzoek van een onzer lezers tot opname van Onderstaand probleem, samengesteld door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer[8] te Amersfoort, Corresp. Du jeu de dames pour le France, welke voor deze opname in ons blad zijne gewaardeerde toestemming heeft gegeven.
Den 18 Mei j.l. plaatsen wij No. 41, onderstaand wordt dus:
DAMZET No. 42.:
A. (Wit.) 8,10,12,17,19,21,22,29,30, dammen op 4,5,7,13,25 en 26.
B. (Zwart) 23,27,28,31,34,39,44,46,49, dammen 32,33,37,38 en 43.
Wit wint in 14 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. Wandelingen door De bezielde Schepping, met platen, door W. Degenhardt, 4 deelen, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 29 Nov. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 30 Nov. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

30.11.1890
Oplossing van Damzet No. 42.
1. 43-39 22x31 2. 21-27 31x22 3. 32-27 22x31 4. 39-33 28x39 5. 50x11 16x07 6. 26-21 12x26 7. 25-20 14x25 8. 24-20 25x14 9. 38-20 14x25 10. 49-27 31x22 11. 42-48 26x42 12. 48x14 19x10 13. 30x05 18x40 14. 45x34
Tot onze verwondering ontvingen wij geen enkele juiste oplossing naast die van den Inzender, en dit in aanmerking genomen kunnen wij de uitgeloofde premie niet toewijzen. Wij verbinden nu aan bovenstaand probleem No. 43 dezelfde premie en hopen bij deze op concurrentie tusschen vele oplossers.
Oplossingen kwamen in van de heeren P. Schrieken te Oudcarspel, C. Peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud, C. Brommer te Alkmaar en G. Slijkerman te Zijpe, doch in al deze waren kleine afwijkingen.
Betrokkenen gelieven bovenst. oplossing na te spelen en zich te overtuigen.            Red.

P.S. Nog kwamen heden morgen drie oplossingen in, n.l. van C.P. te St. M., W.C.V. te
N.N. en P.v.G. te H., welke wij door tijdgebrek niet konden naspelen, doch, vergeleken
met bovenst. oplossing, onjuist zijn.
De stand bevat een bijoplossing die niet is genoemd (en niet voldoet aan de eis ‘winst in
14 zetten):
1. 43-39 22x31 2. 21-27 31x22 3. 32-27 22x31 4. 30-35 19x30 5. 35x10 04x15
6. 38-24 13x35 7. 42-47 31x42 8. 47x02 17x44 9. 50x46

[7] De aanduiding staat tot en met 1896 boven het, nog steeds, ongeschakeerde dambord.
[8] Hoe Dettmeijer lucht van de rubriek kreeg zal wel voor altijd in nevelen gehuld blijven. De link Sloos -> Dettmeijer, eventueel Vught-Dettmeijer, ligt voor de hand.
   
zijp 36 43) 30.11.1890
DAMZET No. 43.:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit.) 8,14,16,18,23,24,27,28,37, dammen op 31 en 48.
B. (Zwart) 15,21,25,29,34,38,39,44,45,46, dammen op 5 en 35.
Hoe moet Wit spelen om te winnen?
Volgens den inzender kan dit probleem op twee manieren goed worden opgelost.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie ex. Wandelingen door De bezielde Schepping, met platen, door W. Degenhardt, 4 deelen, waarbij het lot Weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 13 Dec. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 14 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

14.12.1890
Oplossing van Damzet No. 43.
1e Oplossing:
1. 22-17 26x37 2. 28-22 19x28 3. 22-18 13x11 4. 33x22 50x08 5. 16x15 24x33 6. 15x46
2e Oplossing:
1. 22-17 26x37 2. 28-22 19x28 3. 29-23 28x19 4. 33-29 24x44 5. 43-39 44x33 6. 22-18 13x11 7. 16x44 50x08 8. 03x12
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: G. Slijkerman te N. Zijpe (1.) P. Schrieken te Oudcarspel (1.) Jb. Fraij te Dirkshorn (1.) K. Blom Dz. te St. Maarten (1.) Abr. Sloos te Winkel (2.) J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten 2, P. van Graft en W. Vijn te Hoogwoud 2, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
De prijs is bij loting ten deel gevallen aan den heer P. Schrieken te Oudcarspel.

P.S. Tot onzen spijt hebben wij bij de vermelding van de niet geheel juiste oplossingen van Damzet No. 42 den heer A. Sloos te Winkel onrecht aangedaan, door onwillekeurig niet te vermelden dat dezelve te voren door Zed. volkomen goed was opgelost.
   
zijp 36 44) 14.12.1890
DAMZET No. 44.:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit.) 1,3,5,6,7,13,14,19,25,28,30,32,33,34 en 43.
B. (Zwart) 10,22,31,37,40,41,44,45, dammen op 2,11,21,42,48 en 50.
Wit speelt en wint in 10 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een stelletje papier en enveloppen in doos, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 27 Dec. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 28 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.
Verder verzoekt de heer Dettmeijer aan heeren damspelers mede te deelen dat zijne probleems zijn ingericht op door-slaan, niet dam-rust, er naast verklarende dat dit tegenwoordig de regel is.
Nog schrijft de heer P. v. Graft dat hij gaarne met bovenvermelde en andere sterke Damspelers eens persoonlijk kennis zou maken en stelt tot dat einde een samenkomst te Schagen of elders voor, ten einde man tegen man de krachten te meten. Wij laten ‘t initiatief daarvoor gaarne aan anderen; misschien is er wel één onder Heeren caféhouders genegen tot het uitschrijven van een Damwedstrijd.

28.12.1890
Oplossing van Damzet No. 44.
1. 17-11 06x17 2. 19-14 10x28 3. 30-24 12x23 4. 25-20 03x12 5. 38-33 47x40 6. 39-33 36x29 7. 24x02 15x24 8. 02x37 05x41 9. 46x37 26x42 10. 48x37
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, G. Slijkerman Jz. te Zijpe, K. Blom Dz. en C. Peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevalleen aan W. Vijn te Hoogwoud.
   
zijp 36 45) 28.12.1890
DAMZET No. 45.:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit.) 2,4,5,6,8,9,12,14,16,17,22,42,dam 1,10,46 en 50.
B. (Zwart) 11,20,23,24,25,27,29,31,33,34,35,38,41,43,44, dam op 3 en 28.
Wit speelt en wint op twee manieren.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een mooie scheurkalender met duizend kernachtige spreuken, waarbij het lot weder tusschen de oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 Jan. a.s. ten einde deze te vermelden in ons blad van 11 Jan. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal voorkomen.

18.01.1890
Oplossing van Damzet No. 45.
No. 1.
1. 44-40 35x33 2. 50-44 48x50 3. 49-44 50x39 4. 27-21 16x38 5. 07-02 36x27 6. 02-11 06x17 7. 05-14 19x10 8. 45-34 29x40 9. 01-12 18x07 10. 37-32 28x37 11. 41x32 23x37 12. 46x05
No. 2.
1. 43-38 48x34 2. 31-26 22x33 3. 07-02 28x37 4. 41x32 23x37 5. 46x39 34x48 6. 45x34 48x25 7. 02x30 35x24 8. 44-39 25x48 9. 47-42 48x37 10. 05x46
De volgende twee b.o.’s werden niet genoemd:
1. 43-38 48x34 2. 31-26 22x33 3. 07-02 28x37 4. 41x32 23x37 5. 46x39 34x48 6. 01x31 36x27 7. 02x30 48x25 8. 49-43 25x48 9. 47-42 48x31 10. 26x37
1. 43-38 48x34 2. 45-40 34x45 3. 31-26 22x33 4. 07-02 28x37 5. 41x32 23x37 6. 46x34 45x29 7. 05x45
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
W. Vijn en P. v. Graft te Hoogwoud (1) en E.G. Dettmeijer te Amersfoort (natuurlijk beide); voldoende oplossingen van de heeren Abr. Sloos te Winkel, P. Schrieken te Oudcarspel, J. Peetoom en C. Peetoom te Sint Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, K. Blom Dz. te St. Maarten en G. Slijkerman te Zijpe, (1).
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer W. Vijn te Hoogwoud.
   
20.04.1890 – rubriek nr. 40 18.01.1891 – rubriek nr. 46
image 9 image 10

 

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1891
 

zijp 36 46) 18.01.1891
Damprobleem.
DAMZET No. 46 (ook gepubliceerd onder nr. 100):
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,21,dam. 13,20 en 22.
B. (Zwart) 23,28,33,34,36,38,40,42,43 en 45.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een gros beste stalen pennen, waarbij het lot als voren tusschen de juiste oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 31 Jan. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 1 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

01.02.1891
Correspondentie. In aanmerking genomen de tot heden toe ontvangen weinige oplossingen van damzet N. 46 en verdere omstandigheden, stellen wij de opname van Nr. 47 uit tot het volgend nummer.

08.02.1891
Oplossing van damzet No. 46:
1. 34-30 23x45 2. 38-32 15x36 3. 32x03 19x41 4. 27x15 36x40 5. 35x49 11x44 6. 49x01
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, G.J. Slijkerman Jz. te Zijpe, K. Blom Dz., J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten, P. Schrieken te Oudcarspel, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, P. v. Graft en W. Vijn te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan den heer G.J. Slijkerman Jz. te Zijpe.
   
zijp 36 47) 08.02.1891
DAMZET No. 47 (zie ook nr. 101):
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,3,6,7,10,15,22,27,30,32,33,34,35,37, dam. 29,31 en 41.
B. (Zwart) 11,38,43,45,49,50,dam. 16,44,46,47 en 48.
Wit speelt en wint in 12 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een novelle van Banning (3 dl.) waarbij het lot als voren tusschen de juiste oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 21 Febr. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 22 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

22.02.1891
Correspondentie. … en nieuwe Damzet in het volgend nummer.

08.03.1891
Oplossing van damzet No. 47:
1. 42-37 31x42 2. 47x38 36x47 3. 40-35 47x29 4. 24x42 13x15 5. 17-11 08x28 6. 27-21 01x47 7. 48-42 03x48 8. 16-43 02x49 9. 06x44 49x40 10. 45x34 48x30 11. 35x24 47x20 12. 25x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
P. van Graft en W. Vijn te Hoogwoud, Abr. Sloos te Winkel en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan den heer A. Sloos te Winkel.
   
zijp 36 48) 08.03.1891
DAMZET No. 48:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,2,6,8,9,10,12,13,15,17,19,20,28,33,dam 3,23 en 46.
B. (Zwart) 11,22,29,31,32,34,35,36,41,44,49, dam 26,39,43 en 45.
Wit speelt en wint in 13 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Onze Tuinbloemen’ waarbij het lot als voren tusschen de juiste oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 28 Maart a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 29 Maart d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

05.04.1881
Oplossing van damzet No. 48:
1. 47-42 36x47 2. 37-31 27x36 3. 38-33 47x13 4. 34-29 21x49 5. 46-41 36x47 6. 35-30 24x35 7. 40-34 49x40 8. 28-46 19x30 9. 45x25 47x24 10. 01-40 35x44 11. 48-37 14x41 12. 25x21 16x27 13. 46x05
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
W. Vijn en P. van Graft te Hoogwoud, C. Peetoom te St. Maarten en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer P. van Graft te Hoogwoud.
   
zijp 36 49) 05.04.1891
DAMZET No. 49:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 7,9,13,14,15,17,18,19,22,23,26,28,29,35.
B. (Zwart) 6,10,21,30,32,37,38,39,40,42,43,44,45,50.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie ‘100 netgedrukte naamkaartjes met daarbij passende enveloppen’, waarbij het lot als voren tusschen de juiste oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 25 April a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 26 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

26.04.1891
Correspondentie. Wegens plaatsgebrek Damzet, Burgerl. stand enz. in volgend nr.

03.05.1891
Oplossing van damzet No. 49:
1. 23-18 13x31 2. 28-22 17x48 3. 34-29 45x32 4. 29-23 26x17 5. 44-39 48x28 6. 33x04 15x24 7. 04x49
Geef acht s.v.p.! De inzender geeft voor deze oplossing enkel de zetten van wit[9], en, omdat zwart toch gedwongen is te slaan, stelt hij voor dit ook hier te doen. Wij kunnen ons met dit voorstel zeer goed vereenigen en vertrouwen dat onze belangstellenden in deze rubriek dit voldoende duidelijk zullen vinden. Alzoo:
Wit speelt 28 op 33, 23 op 27, 19 op 24, 24 op 28, 9 op 14, slaat 18 op 49 (5) en 49 op 8 (6) en wint. Zwart moet natuurlijk tusschen deze zetten telkens verplicht volgen. Wij zullen tot nader order de oplossingen op deze manier geven.
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, W. Vijn en P. van Graft te Hoogwoud, Jb. Fraij te Dirkshorn, K. Blom Dz., te St. Maarten, P. Schrieken te Oudcarspel en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.

[9] Deze methode wordt t.m. 1896 gehandhaafd. Leverde t.a.v. de oplossing in kolommen ruimtebesparing op.
   
zijp 36 50) 03.05.1891
DAMZET No. 50:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 7,10,12,14,15,16,19,20,23,25,27,32,33 en 36.
B. (Zwart) 22,29,30,34,35,37,39,41,42,43,44,45,47 en 50.
Wit speelt en wint in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Grootheid ontmaskerd of Mathilda’s liefde’ aan allen die dit probleem goed weten op te lossen. Dus ditmaal geen loting.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 23 Mei a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 24 Mei d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

24.05.1891
Oplossing van damzet No. 50:
1. 37-32 27x47 2. 31-26 12x32 3. 26-21 07x18 4. 39-33 47x29 5. 34x03 25x34 6. 40x29 24x33 7. 17-11 06x17 8. 03x24
Wit speelt 12 op 17, 16 op 21, 21 op 26, 14 op 18, slaat 19 op 48(3), 15 op 24,(1), speelt
32 op 36, slaat 48 op 27(7) en wint.
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Peetoom en C. Peetoom te Sint Maarten, P. Schrieken te Oudkarspel, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. Gem. St. Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, W. Vijn en P. van Graft te Hoogwoud, Jb. Groot te Anna Paulowna, G. Zomerdijk a/h Zand, Keuken te N. Niedorp, P. Stam a/h Zand, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
   
zijp 36

51) 24.05.1891
DAMZET No. 51:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,3,7,8,13,14,18,25,27,29,35,40,41 Dam 5 en 47.
B. (Zwart) 11,12,16,19,26,33,34,37,38,44,46,48,49 Dam 22 en 50.
Wit speelt en wint in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ‘Atlas der geheele aarde bewerkt door Witkamp, (in stempelband)’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 13 Juni a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 14 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

28.06.1891
Oplossing van damzet No. 51:
1. 33-29 34x14 2. 02-07 19x30 3. 38-33 27x49 4. 07-11 18x27 5. 42-38 49x32 6. 11-22 27x18 7. 48-42 37x48 8. 15-10 48x23 9. 10x19 05x39 10. 50x35
B.O. 1. 20-14 09x29 2. 33x24 34x25 3. 02-16 19x30 4. 38-33 27x49 5. 16x46 18x27 6. 42-37 31x42 7. 48x37 05x41 8. 46x35 met overmacht

Voldoende opgelost door de heeren: G. Zomerdijk a/h Zand, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, P. Glas Jz. te Hoogwoud, P. Schrieken te Oudkarspel, K. Blom Dz.  en C. Peetoom te St. Maarten, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, volgens bovenstaande zetten door de heeren W. Vijn te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.

   
zijp 36 52) 28.06.1891
DAMZET No. 52:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,6,9,19,20,25,28,29,30,31,34,36 en 43.
B. (Zwart) 8,16,17,18,39,40,45,49,50, Dam 22 en 38.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ‘zak-portefeuille’ waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 18 Juli a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 19 Juli d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

19.07.1891
Correspondentie. Wegens plaatsgebrek damzet volgende week.

26.07.1891
Oplossing van damzet No. 52:
1. 47-42 13x02 2. 42-38 33x42 3. 11-07 02x50 4. 16-11 50x06 5. 19-13 27x09 6. 23-19 14x23 7. 34-29 23x34 8. 30x28 06x20 9. 25x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz., J. Peetoom, C. Peetoom te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, W. Vijn, P. Glas Jz. en P. v. Graft te Hoogwoud, P. Schrieken te Oudkarspel, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, J. Schutte te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
   
zijp 36 53) 26.07.1891
DAMZET No. 53:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 4,7,13,14,15,17,19,22,30,35,37,39 en 40.
B. (Zwart) 6,16,26,28,31,32,43,44,46,48,49, Dam 10,11 en 30.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een werkje getiteld ‘Eigen hulp of ieder zijn eigen geneesheer, volksgeneeskundig woordenboek voor oud en jong, door een practiseerend Arts’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 15 Aug. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 16 Aug. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

16.08.1891
Oplossing van damzet No. 53:
1. 38-33 31x22 2. 15-10 04x24 3. 34-29 45x28 4. 29x27 36x07 5. 33x04 25x09 6. 04x15
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
P. Schrieken te Oudkarspel, K. Blom Dz. en J. Peetoom, te St. maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, P. v. Graft, J. Schutte, P. Glas Jz. en W. Vijn te Hoogwoud, Abr. Sloos te Winkel, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
   
zijp 36 54) 16.08.1891
DAMZET No. 54:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 5,8,9,15,19,21,25,30,45, Dam 20 en 31.
B. (Zwart) 6,7,12,13,17,23,27,28,33,34,37,38,39,43,44 en 50.
Wit speelt en wint in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. van het plaatwerk ‘de Kunstkroniek’ jaargang 1874 in Afleveringen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 5 Sept. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 6 Sept. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

13.08.1891
Oplossing van damzet No. 54:
1. 26-21 38x49 2. 34-29 23x45 3. 25-20 14x34 4. 10-04 49x40 5. 35x27 22x31 6. 21-17 12x21 7. 16x10 05x14 8. 04x42
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
P. Schrieken te Oudkarspel, W. Vijn, P. Glas Jz., J. Schutte en P. v. Graft te Hoogwoud, E.J.B. v. Vught, te Amsterdam, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., J. Peetoom en C. Peetoom te St. Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, J. Keuken te N. Niedorp, G. Zomerdijk aan het Zand, J.D. v. Calcar te Schagerbrug en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.

(Van de Heeren K. Blom Dz. en P. Glas Jz. ontvingen wij ook nog een tweede oplossing).
Waarschijnlijk doelt men op de zetverwisseling 3. 10-4 of 7. 16x14
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
   
zijp 36 55) 13.09.1891
DAMZET No. 55:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,3,4,6,8,16,21,24,29,31,35,D11,20 en 43.
B. (Zwart) 13,17,27,39,41,42,44,45, D.30
Wit speelt en wint in 10 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. van het plaatwerk ‘de Kunstkroniek’ jaargang 1874 in Afleveringen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 3 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 4 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

04.10.1891
Correspondentie. Wegens de tot heden ingekomen weinige goede oplossingen stellen wij de opname van den nieuwen Damzet nog uit tot Zondag 11 Oct. a.s. en kunnen de oplossingen nog worden ingezonden.

11.10.1891
Oplossing van damzet No. 55:
1. 08-12 07x18 2. 16-11 06x17 3. 24-19 14x34 4. 35-44 25x14 5. 44-33 38x29 6. 43-39 34x43 7. 49x27 14x46 8. 26-21 17x37 9. 47-41 22x31 10. 36x42 en wint (De overblijvende schijven vormen de letter ‘V’.)
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz. te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, P. Schrieken te Oudkarspel, C. Peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Nog ontvingen wij verschillende oplossingen, die niet minder beslist waren, doch niet gelijk aan de oplossing van den inzender, nl. van de heren J. Schutte, P. Glas Jz., J. Keuken, E.J.B. v. Vught en G. Zomerdijk.
Deze oplossers vonden ongetwijfeld de volgende slagzet:
1. 08-13 09x18 2. 20x09 25x03 3. 26-21 03x46 4. 36-41 46x37 5. 29-23 18x20 6. 49-44 38x40 7. 35x26 maar er zijn nog meer b.o''s te vinden.
Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan den heer C. Peetoom te St. Maarten.
   
zijp 36 56) 11.10.1891
DAMZET No. 56 (zie ook nr. 45 en 99):
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 4,8,9,14,26,31,32,36,D.1,10 en 46.
B. (Zwart) 13,17,19,22,23,24,28,33,35,37,39,44,D.25,34,43 en 45.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Feestnummer van de ontvangst van den Duitschen Keizer te Amsterdam’, waarbij het lot als voren zal
beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 31 Oct a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 1 Nov. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

01.11.1891
Oplossing van damzet No. 56:
1. 45-40 34x45 2. 01-07 12x01 3. 11-07 01x12 4. 44-40 45x34 5. 49-44 38x40 6. 16-11 27x07 7. 46-41 34x43 8. 41-47 12x21 9. 47x33
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
P. Schrieken te Oudkarspel, K. Blom Dz. en C. Peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud, Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de pemie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. van Vught te Amsterdam.
   
zijp 36 57) 01.11.1891
DAMZET No. 57:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) Dam 1,2,7,11,21,24,31 en 40.
B. (Zwart) Dam 4,20,25,27,32,33,37,38,43 en 44.
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘een stel van 6 gravures op carton’ , waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 21 Nov. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 22 Nov. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

22.11.1891
Wegens plaatsgebrek moeten Burgelijke Stand, Damzet worden uitgesteld.

29.11.1891
Wegens plaatsgebrek moet de Damzet nog eens worden uitgesteld.

06.12.1891
Oplossing van damzet No. 57:
1. 42-37 18x34 2. 36x07 34x01 3. 26x34 01x40 4. 47-29 40x41 5. 46x02
B.O. 1. 42-31 18x45 2. 31x07 45x01 3. 26x43 49x27 4. 36x04
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, P. Schrieken te Oudcarspel, K. Blom Dz. en J. Peetoom te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, W. Vijn en P. v. Graft te Hoogwoud, E.J.B. van Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Peetoom te St. Maarten.
   
zijp 36 58) 06.12.1891
DAMZET No. 58:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) Dam 3,14,19,21,27,31,32, en 41.
B. (Zwart) Dam 1.13.17,25,29,30,34,39,40 en 45.
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 100 visitekaartjes in etui met daarbij passende enveloppen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 24 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 25 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

25.12.1891
Oplossing van damzet No. 58:
1. 34-18 30x43 2. 48x30 25x21 3. 26x42 15x47 4. 16x38 47x17 5. 06x05

Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Peetoom te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. te St. Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, A. van Nienes Kz. te Noordscharwoude, P. v. Graft te Hoogwoud, P. Schrieken te Oudkarspel, W. Vijn te Hoogwoud, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan den heer P. van Graft te Hoogwoud.
   
zijp 36 59) 25.12.1891
DAMZET No. 59:
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,6,15,19,25,26,31,32, en 42. Dam 10,36 en [46
B. (Zwart) 9,12,14,17,29,34,38,39,43,45 en 47. [Dam 4,8,20 en 23.
De inzender heeft voor dit probleem vier verschillende oplossingen gegeven, de eerste
drie in 10, de vierde in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een netten scheurkalender
voor 1892, waarbij het lot als voren tusschen de juiste oplossers zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 31 Jan. a.s. teneinde deze te vermelden in
ons blad van 1 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.
   
 

31.01.1892
Oplossingen van damzet No. 59:
I.
1. 11-06 02x22 2. 16-11 37x46 3. 47-41 46x37 4. 01-29 24x33 5. 11-07 35x24 6. 07-02 44x35 7. 45-50 39x30 8. 50-44 49x40 9. 21-17 22x11 10. 02x45
II.
1. 11-06 02x22 2. 01-23 37x46 3. 47-41 46x37 4. 23-29 24x33 5. 45-50 35x24 6. 50-45 44x35 7. 45-50 39x30 8. 21-17 22x11 9. 06x27 49x21 10. 50x26
III.
1. 11-06 02x22 2. 45-50 37x46 3. 47-41 46x37 4. 34-29 24x33 5. 06-11 35x24 6. 21-17 44x35 7. 01-34 39x30 8. 11-06 22x11 9. 06x27 49x21 10. 50x26
IV.
1. 11-06 02x22 2. 45-50 37x46 3. 47-41 46x37 4. 30-25 39x30 5. 50x27 (via veld 14) 35x44 6. 06x50
Oplossingen ontvingen wij als volgt:
De heer A. Sloos te Winkel zond ze alle in volkomen gelijk aan die van den inzender.
Ook de heer W. Vijn te Hoogwoud zond vier oplossingen in, niet gelijk aan die van den heer Dettmeijer; twee met den eindslag 5 op 21 (2) en één 31 op 50 (3) in tien zetten en de vierde in 8 zetten ( de twee eersten voldoende, de twee laatste zeer beslist en mooi).
Van den heer E.J.B. v. Vught te Amsterdam ontvingen wij 5 oplossingen een in 6, een in 7, twee in 8 en een in 10 zetten, alleen de eerste gelijk aan oplossing IV van den inzender. Van de overigen moet ongeveer ’t zelfde getuigd worden als die van den heer Vijn.
De heer K. Blom Dz. te St. Maarten zond drie oplossingen waarvan vele zetten dezelfde  zijn, eindslagen 5 op 21 (2), niet gelijk aan den inzender maar zeer mooi en beslissend.
De heeren J. en C. Peetoom te Sint Maarten gaven alleen de oplossing in 6 zetten, gelijk aan die van den inzender.
Nog ontvingen wij één oplossing in 9 zetten, die niet opgaat omdat de inzender zich met den voorlaatsten slag van wit heeft vergist. Hij zegt: Slaat 5 op 22 (3 d. en 5 st.), maar hij is verplicht meer te slaan, komt daardoor op een verkeerde ruit te staan en kan het dus niet winnen. Bij nader onderzoek zal hem dit blijken.
Respect hebbende voor de vinding der andere heeren, meenen wij in deze geen loting te mogen toepassen, maar de premie te moeten toewijzen aan den heer Sloos te Winkel.
Mogen wij van de andere heeren vernemen of deze meening ook de hunne is?

In afw. Hoogachtend, De Red.

Er zijn, zoals uit bovenstaande tekst blijkt, nog meer oplossingen mogelijk. Waarschijnlijk
kwamen W. Vijn en Van Vught tot:
1. 11-06 02x22 2. 06-11 37x46 3. 47-41 46x37 4. 34-29 24x33 5. 01-18 35x24
6. 18x17 44x35 7. 17x44 49x40 8. 45x15

1. 11-06 02x22 2. 16-11 37x46 3. 47-41 46x37 4. 01-29 24x33 5. 11-07 35x24
6. 07-02 44x35 7. 02-16 39x30 8. 21-17 22x11 9. 06x27 49x21 10. 16x05

en ontdekte Van Vught ook nog?
1. 11-06 02x22 2. 45-50 37x46 3. 47-41 46x37 4. 01-29 24x33 5. 30-25 39x30
6. 50x27 35x44 7. 06x50 (7 zetten)

1. 11-06 02x22 2. 06-11 37x46 3. 47-41 46x37 4. 34-29 24x33 5. 01-18 35x24
6. 18x17 44x35 7. 17x44 49x40 8. 45x15 (8 zetten)

1. 01-06 37x46 2. 47-41 46x37 3. 34-29 24x33 4. 07-01 35x24 5. 01-34 44x35
6. 06-01 39x30 7. 11-06 28x11 8. 06x27

 

03.05.1891 – rubriek nr. 50  
image 11  

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1892
 

zijp 36 60) 31.01.1892
Damprobleem.
DAMZET No. 60.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,2,4,6,7,8,9,12,21,30,34,38 en 39.
B. (Zwart) 19,24,27,41,50. Dam 37 en 49.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een boekje getiteld ‘Kaleidoscoop’, gebonden in linnen stempelband, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 20 Feb. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 21 Feb. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

21.02.1892
De opname van den nieuwen damzet komt ons geschikter voor in het volgend nummer.

28.02.1892
Oplossing van Damzet No. 60:
1. 43-38 04x18 (flauw is 44-39...) 2. 26-21 12x26 3. 37-32 26x48 4. 32-27 22x31 5. 38-33 29x38 6. 44-39 34x43 7. 41-37 31x42 8. 19-13 18x20 9. 25x14
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
C. Peetoom en J. Peetoom te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, E.J.B. van Vught te Amsterdam K. Blom Dz. te St. Maarten, Jb. Fray te Dirkshorn, P. Schrieken te Oudkarspel, W. Vijn en P. van Graft te Hoogwoud, A. van Nienen Kz. te Noordscharwoude, C. Zomer te Zuischarwoude, G.J. Slijkerman Jz. te N.Zijpe en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deelgevallen aan den heer W. Vijn te Hoogwoud..
   
zijp 36 61) 28.02.1892
DAMZET No. 61.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,3,6,7,11,12,16,18,20,22,27,29,30, Dam 2,4 en 21.
B. (Zwart) 19,23,33,34,36,39. Dam 25,37,38,42,43,44 en 49.
Wit speelt en wint in 11 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een gravure ‘Christus voor Pilatus’, genomen naar het beroemde schilderij van Munkacay, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 19 Maart a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 20 Maart d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

20.03.1892
Correspondentie. Nieuwe damzet in het volgend nummer.

27.03.1892
Oplossing van Damzet No. 61:
1. 49-38 28x39 2. 38-33 39x17 3. 26-21 17x26 4. 37-32 26x28 5. 27-21 12x26 6. 25-20 14x25 7. 36-31 26x37 8. 41x01 30x19 9. 01x10 04x15 10. 42-38 15x42 11. 47x16
1. 49-38 28x17 2. 26-21 17x26 3. 37-32 26x39 4. 27-21 12x26 5. 38-33 39x28 etc.
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
K. Blom Dz. te St. Maarten, W. Vijn, P. v. Graft en J. Schutte te Hoogwoud, P. Schrieken te Oudcarspel, J. Fraij te Dirkshorn, G.J. Slijkerman Jz. te Zijpe, Abr. Sloos te Winkel en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deelgevallen aan den heer P. Schrieken te Oudkarspel.
   
zijp 36 62) 27.03.1892
DAMZET No. 62.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,3,4,6,11,15,20,22,26,31,32,33,34 en 40.
B. (Zwart) 23,24,30,43, dammen op 1,10,12,13,14,17 en 47.
Wit speelt en wint in 12 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie één ex. ‘Handleiding tot de Kennis der Natuur’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 23 April a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 24 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

24.04.1892
Correspondentie. Tot voor weinige dagen ontvingen wij geen enkele oplossing van den Damzet; in den loop dezer week evenwel zond de heer Sloos, Winkel ons dezelve toe.

01.05.1892
Oplossing van Damzet No. 62:
1. 19-13 08x19 2. 18-12 45x34 3. 16-11 02x16 4. 36-31 37x26 5. 12-08 46x37 6. 49-43 38x49 7. 27x38 16x43 8. 47-41 26x03 9. 41x14 03x20 10. 15x44 49x40 11. 48x30 25x34 12. 35x44|(34/44)
B.O.: 1. 19-14 45x34 2. 16-11 02x16 3. 27-22 16x27 4. 22x44 46x37 5. 44-39 34x43 6. 49x27 met overmacht
Deze zeer moeielijke oplossing ontvingen wij uitsluitend van den heer Abr. Sloos te Winkel, zoodat wij geen loting kunnen toepassen en wij ditmaal ook den inzender ten opzichte van den premie meenen te moeten passeeren.
   
zijp 36 63) 01.05.1892
DAMZET No. 63.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 2,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,28,29,30,34,35 en 45.
B. (Zwart) 20,27,36,37,39,43,44,48 en 50, Dm 1,21,24,31 en 32.
Wit speelt en wint in 24 zetten (alle schijven gebruikt!)
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een Schrijfgarnituur, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 28 Mei a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 29 Mei d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

29.05.1892
Oplossing van Damzet No. 63:
1. 36-31 29x18 2. 41-36 14x23 3. 47-41 05x14 4. 31-27 22x31 5. 36x27 18x47 6. 32-28 23x41 7. 20-15 26x48 8. 25-20 14x25 9. 24-19 13x24 10. 33-29 24x42 11. 50-45 16x49 12. 34-30 25x43 13. 15-10 17x50 14. 10-04 35x44 15. 04x16 (via 12) verder het naspel 08-13 16. 16-32 13-18 17. 32-28 03-09 18. 28-10 09-13 19. 10-04 13-19 20. 04x27 19-24 21. 27-13 24-29 22. 13-35 29-34 23. 45-40 34x45 24. 35-08 en wint; de stand van zwart met nog vijf ingesloten dammen door 5 eigene stukken is zeer eigenaardig.
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
J. Peetoom te Sint Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
De premie is bij loting ten deel gevallen aan den heer J. Peetoom te St. Maarten.
   
zijp 36 64) 29.05.1892
DAMZET No. 64.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 4,9,10,14,15,26,31. Dam 8,48 en 49.
B. (Zwart) 20,32,37, en Dam 21.
Wit speelt en wint: de inzender geeft hiervan 9 verschillende oplossingen: twee in 5, twee in 7, drie in 10, één in 6 en één in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex ‘Willem van Straal, eene bladzijde uit het leven van Napoleon I’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 25 Juni a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 26 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

Een merkwaardig probleem. Zie voor de verschillende oplossingen de kopie van
rubriek 65 op blz. 50

Alleen van den Heer Abr. Sloos te Winkel ontvingen wij de oplossingen en wel 10 stuks, dus nog één meer dan de inzender heeft opgegeven; de premie behoort dus aan den Heer Sloos als eenigen oplosser.
   
zijp 36

65) 03.07.1892
DAMZET No. 65.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,3,4,5,8,9,10,11,15,17,20,21,27,30,31,40. dam 16 en 42.
B. (Zwart) 18,24,28,36,38,47,48,50. Dam 13,19,39,43,35(m.z. 40) en 49.
Wit speelt en wint in 16 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een kistje van 50 fijne sigaren, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 30 Juli a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 31 Juli d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

10.07.1892
In de opgave van het Damprobleem N° 65 (zie vorig nummer) is een DAM verkeerd geplaatst, namelijk : de zwarte DAM 35 moet zijn 40. H.H. Dammers gelieven van deze verbetering nota te nemen. ' Red.


31.07.1892
Oplossing van Damzet No. 65:
1. 32-28 23x32 2. 31-42 38x47 3. 22-18 13x22 4. 43-38 33x42 5. 48x06 02x11 6. 06x17 08x21 7. 16x27 04x31 8. 26x37 14x41 9. 46x37 10x41 10. 49-43 34x48 11. 40-34 29x49 12. 50-44 49x40 13. 45x34 48x30 14. 35x24 47x20 15. 25x14 41x10 16. 15x04 een soort tweetrapsraket.

Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
Jb. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, E.J.B. van Vught te Amsterdam, J. Peetoom te St. Maarten, W. Vijn te Hoogwoud, P. Schrieken te Oudcarspel, K. Blom Dz. te St. Maarten, P. v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
De premie is bij loting ten deel gevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.

   
zijp 36 66) 31.07.1892
DAMZET No. 66.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,2,3,6,7,8,9,14,16,17,19,20,21,23,30,41. Dam 4.
B. (Zwart) 28,29,32,33,36,37,40,42,43,44,45,48. Dam 10 en 34.
Wit speelt en wint op vier verschillende manieren: de inzender geeft één oplossing in 14, één in 5, één in 6, en één in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. Kunstkroniek 1874, plaatwerk in 24 afl., waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 27 Aug. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 28 Aug. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

28.08.1892
Correspondentie. In aanmerking genomen dat we tot heden slecht van twee personen oplossingen ontvingen van den laatsten Damzet, ' stellen wij de opname van den nieuwen tot het volgend nummer uit. Oplossingen kunnen dus nog worden ingezonden tot Zaterdag 3 Sept.a.s.

04.09.1892
Oplossingen van Damzet No. 66:
I.
1. 41-36 45x29 2. 32-27 23x21 3. 46-41 19x46 4. 35-30 24x35 5. 25-20 15x24 6. 31-27 21x32 7. 42-37 32x41 8. 26-21 17x26 9. 06x17 12x21 10. 47-42 29x47 11. 36-31 26x37 12. 44-40 35x33 13. 43-38 33x42 14. 49x12
II.
1. 41-36 45x29 2. 32-27 23x21 3. 42-38 29x42 4. 48x37 19x41 5. 46x37
III.
1. 41-36 45x29 2. 32-27 23x21 3. 35-30 24x35 4. 44-40 35x33 5. 43-39 33x44 6. 49x05
IV.
1.41-36 45x29 2. 32-27 23x21 3. 35-30 24x35 4. 44-40 35x33 5. 31-27 21x32 6. 26-21 17x26 7. 06x17 12x21 8. 43-39 33x44 9. 49x24
Abr. Sloos wist in totaal 22 oplossingen te vinden! De onderstaande heeft daar
ongetwijfeld bij behoord:
1. 31-27 45x29 2. 35-30 24x35 3. 27-22 18x38 4. 42x04 23x32 5. 26-21 17x26
6. 06x17 12x21 7. 25-20 15x24 8. 04x13
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
Abr. Sloos te Winkel (die 22 oplossingen inzond), E.J.B. van Vught te Amsterdam (4), J. Peetoom en K. Blom Dz. te St. Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deelgevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
   
zijp 67 2 67) 04.09.1892
DAMZET No. 67.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 3,6,8,9,11,12,15,17,20,21,23,24,30, Dam 4.
B. (Zwart) 27,31,32,36,39,40,41,43,44,45,50. dam 39 en 46.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een gros beste stalen pennen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 1 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 2 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

09.10.1892
Correspondentie. Tot onze spijt moeten wij, ditmaal wegens plaatsgebrek, den nieuwen Damzet nog een week uitstellen

16.10.1892
Oplossing van Damzet No. 67:
1. 29-24 22x33 2. 36-31 01x45 3. 43-38 33x42 4. 44-40 45x47 5. 32-28 14x46 6. 48x37 46x30 7. 35x24 47x20 8. 25x21 16x27 9. 49x02
BO: 1. 29-24 22x33 2. 36-31 01x45 3. 25-20 14x25 4. 32-28 33x22 5. 44-40 45x20
6. 43-39 25x43 7. 49x25

Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
J. Fraij te Dirkshorn, K. Blom Dz. en A. de Witt te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deelgevallen aan den heer K. Blom Dz. te Sint Maarten.
   
zijp 36 68) 16.10.1892
DAMZET No. 68.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 6,7,8,10,11,14,16,17,21,23,27,32,33, Dam 5.
B. (Zwart) 20,31,34,35,36,41,42,43,44,45 (niet in cijferstand),46,47, Dam 29 en 30.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 100 visitekaartjes en enveloppen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 12 Nov. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 13 Nov. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

13.11.1892
Tot onzen spijt moeten wij berichten dat de stand van het laatste Damprobleem niet volkomen in orde, is/ doch buiten onze schuld. Op eene bemerking van den heer Fraij nu drie weken geleden, dat er waarschijnlijk iets aan haperde, schreef de heer Dettmeijer, dat de stand goed was.

20.11.1892
Oplossing van Damzet No. 68:
1. 31-27 24x47 2. 36-31 47x36 3. 17-12 08x17 4. 26-21 17x37 5. 32x41 36x47 6. 39-33 47x12 7. 43-39 25x21 8. 22-17 11x33 9. 50x26 (slaat 7 – daarom extra schijf op 45 in cijferstand).
B.O.: 1. 31-27 24x47 2. 18-13 09x18 3. 22x04 11x44 4. 50x03 25x48 5. 36-31 47x36
6. 26-21 48x08 7. 03x26 36x22 8. 04x36
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, J. Peetoom te St. Maarten, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, K. Blom Dz. te St. Maarten, P. Schrieken te Oudcarspel, G. Slijkerman Jz. te N.Zijpe, P. v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
(Van de heeren Sloos, Blom, v. Vught en Schrieken ontvingen wij twee verschillende goede oplossingen)
Bij loting is de premie ten deelgevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
   
zijp 36 69) 20.11.1892
DAMZET No. 69.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,3,5,6,7,8,13,15,17,19,21,22,24,30, Dam 4.
B. (Zwart) 10,27,31,33,35,36,37,39,44,45,46, Dam 48 en 50.
Wit speelt en wint in 11 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een Salonkalender 1893 waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 17 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 18 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

18.12.1891
Plaatsgebrek noopt ons de opname van den nieuwen damzet tot het volgend nummer uit te stellen.

25.12.1891
Oplossing van Damzet No. 69:
1. 26-21 22x31 2. 32-28 16x27 3. 29-24 20x29 4. 34x23 18x29 5. 42-37 31x22 6. 41-37 45x34 7. 25-20 14x25 8. 43-39 34x43 9. 49x17 03x42 10. 48x37 05x41 11. 46x37
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
J. Peetoom, A. de Witt en K. Blom Dz. te St. Maarten, J. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, P. Schriekes te Oudcarspel, P. v. Graft te Hoogwoud, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de prijs ten deel gevallen aan den heer: J. Dam te Dirkshorn.
   
zijp 36 70) 25.12.1892
DAMZET No. 70.
(Ingezonden door den WelEd. Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort)
A. (Wit) 1,9,11,14,16,18,19,20,22,25,26,27,31,40, Dam 4.
B. (Zwart) 30,33,36,38,41,42,43,44,46,47,49,50, Dam 5 en 28.
Wit speelt en wint in 4 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. Holl. Illustratie, jaargang 1882/83 (Gebonden), waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 14 Jan. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 15 Jan. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

15.01.1893
Oplossing van Damzet No. 70:
1. 34-29 23x28 2. 33x22 50x17 3. 49-43 25x34 4. 43x26
Na 4… 11-17 5. 26x30 02-08 6. 30x11 06x17 staat de winst voor wit niet vast.
De oplossing: 1. 30-24 23x45 2. 33-29 45x23 3. 35-30 25x43 4. 49x17 50x20 5. 15x24 07-12 6. 17x19 11-17 7. 21x23 02-08 8. 19x02 01-07 9. 02x11 06x30 wint wel
Goede oplossingen ontvingen wij van den heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. te St. maarten, P. v. Graft te Hoogwoud, P. Schrieken te Oudcarspel, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deelgevallen aan den heer K. Blom Dz. te St. Maarten.
   

 

31.01.1892 – rubriek nr. 60 29.05.1892 – rubriek nr. 65
image 12 image 13

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1893
 

zijp 36 71) 15.01.1893
Damprobleem.
DAMZET No. 71
(Ingezonden door den WelEd Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 9,12,14,19,24 Dam 2.
B. (Zwart) 23,39, Dam 11,27 en 38.
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Voor de Kinderkamer’, zevende jaargang waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 11 Febr. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 12 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

19.02.1893
Oplossing van Damzet. No. 71:
1. 37-31 36x27 2. 29-23 28x19 3. 44-40 22x35 4. 34-30 35x24 5. 47x36 Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, P. Schrieken te Oudcarspel, K. Blom Dz. te St. Maarten, J. Fraij te Dirkshorn, J. Keuken te N. Niedorp, E.J.B. van Vught te Amsterdam, P. v. Graft, Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer P. v. Graft te Hoogwoud.
   
zijp 36 72) 19.02.1893
DAMZET No. 72
(Ingezonden door den WelEd Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 19,23,24,25,31,45 Dam 17.
B. (Zwart) 33,34,41, Dam 6,7 en 12
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 4 ex. ‘de Tandarts’ (Houtgravure) waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 18 Maart a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 19 Maart d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

26.03.1893
Oplossing van Damzet. No. 72:
1. 30-24 19x39 2. 29-23 18x29 3. 16-11 06x17 4. 32-21 37x05 5. 21x46
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom te St. Maarten, Jb. Bos te Oudesluis, J. Schrieken te Oudkarspel, J. Keuken te N. Niedorp, J. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, P. v. Graft en W. Vijn te Hoogwoud, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos, K. Blom Dz., P. v. Graft en E.G. Dettmeijer.
   
zijp 36 73) 26.03.1893
DAMZET No. 73
(Ingezonden door den WelEd Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 6,12,16,21,22,23 en Dam 11.
B. (Zwart) 32,41, Dam 37,42 en 43.
Wit speelt en wint in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. van ‘het onmisbaar Volksboek, jaargang 1893’ waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 15 April a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 12 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

16.04.1893
Oplossing van Damzet. No. 73:
1. 28-22 17x28 2. 26-21 12x26 3. 27-22 28x17 4. 31-27 26x42 5. 27-21 17x26 6. 41-37 42x31 7. 36x16 26-31 8. 16-32
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., te Sint Maarten, P. Schrieken te Oudcarspel, P. Klaver Pz. a/d Stolpen, E.J.B. van Vught te Amsterdam (van wie wij twee oplossingen ontvingen[10]), J. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, J. Keuken te N. Niedorp, P. van Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K. Blom Dz. te Sint Maarten.

[10] Volgens FLITS en aanverwante artikelen is er geen tweede oplossing aanwezig.
   
zijp 36 74) 16.04.1893
DAMZET No. 74
(Ingezonden door den WelEd Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 3,7,10,13,32,33,38, Dam 21.
B. (Zwart) 20,29,40,50, Dam 1,2 en 47.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een doosje Kaartbrieven, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 13 Mei a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 14 Mei d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

14.05.1893
Oplossing van Damzet. No. 74:
1. 48-43 02x19 2. 45-40 35x44 3. 43-39 44x33 4. 38x20 47x21 5. 26x24 en daarna 29-35 of 29-47
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz., te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, E.J.B. van Vught te Amsterdam, P. Klaver a/d Stolpe, A. van Nienes Kz. te Noordscharwoude, J. Keuken te N. Niedorp, Jb. Fraij te Dirkshorn en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Keuken te N. Niedorp.
   
zijp 36 75) 14.05.1893
DAMZET No. 75
(Ingezonden door den WelEd Heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 4,20,22,28,29,30,31, Dam 10.
B. (Zwart) 12,13,32,38,39,40,41, Dam 5, 42 en 50.
Wit speelt en wint in 4 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Lectuur op Reis en in de Huiskamer, Novellen van vreemden oorsprong’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 Juni a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 11 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

11.06.1893
Oplossing van Damzet. No. 75:
1. 49-44 50x30 2. 25x34 07x40 3. 45x10 05x21 4. 16x27
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz. te Sint Maarten, Abr. Sloos te Winkel, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, P. Klaver a/d Stolpen, A. van Nienes Kz. te Noordscharwoude, J. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, J. Keuken te N. Niedorp, P. v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Keuken te N. Niedorp.
   
zijp 36

76) 11.06.1893
DAMZET No. 76
(Ingezonden door den Heer P. van Graft, Hoogwoud)
A. (Wit) 3,6,10,11,12,13,14,18,20,21,23,24 en 30.
B. (Zwart) 26,27,29,32,33,34,35,36,37,38,39,43 en 48.
Oplossing ons nog onbekend.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een gros beste stalen pennen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 8 Juli a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 9 Juli d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

16.07.1893
De nieuwe Damzet moeten wij nog eens tot het volgende nummer uitstellen.

23.07.1893
Oplossing van Damzet. No. 76:
1. 35-30 24x35 2. 29-23 18x29 3. 33x15 22x31 4. 36x20
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
E.G. Dettmeijer te Amersfoort, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, P. Klaver Pz. a.d. Stolpen, K. Blom te St. Maarten, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, A. van Nienes Kz. te Noordscharwoude, J. Keuken te N. Niedorp en P.v. Graft te Hoogwoud.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.

   
zijp 36 77) 23.07.1893
DAMZET No. 77
(Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 1,5,6,14,20,21,30,32, Dam 31.
B. (Zwart) 17,22,29,39,40,45, Dam 2,34 en 44.
Wit speelt en wint.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een Ex. Buning, Voordrachten, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 19 Aug. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 20 Aug. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

20.08.1893
Correspondentie. Damzet in het volgend nummer.

27.08.1893
Oplossing van Damzet. No. 77:
1. 26-21 47x36 2. 46-41 36x47 3. 39-33 47x29 4. 35-30 24x35 5. 16-02 27x16 6. 02x04 (zetverwisseling mogelijk)
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. te St. Maarten, P. Klaver Pz. a/d Stolpen, J. Keuken te N. Niedorp, J. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, E.J.B. van Vught te Amsterdam, P.v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.
   
zijp 36 78) 27.08.1893
DAMZET No. 78
(Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 6,7,9,12,13,15,25,33, Dam 40.
B. (Zwart) 22,23,36, Dam 26,43 en 50.
Wit speelt en wint in vier zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie f 1,25, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 23 Sept. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 24 Sept. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

24.09.1893
Correspondentie. Nieuwe Damzet volgende week.

01.10.1893
Oplossing van Damzet. No. 78:
1. 37-31 27x47 2. 38-32 47x35 3. 44-39 35x33 4. 15x46
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. te Sint Maarten, G. Hoogschagen C. Az. te Schagen, G. Zomerdijk a/’t Zand, A. van Nienes Kz. te Noordscharwoude, J. Keuken te N. Niedorp, A. de Wit en C. Peetoom te Sint Maarten, P. v. Graft te Hoogwoud, P. Klaver Pz. a/d Stolpen, E.J.B. van Vught te Amsterdam, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A van Nienes Kz. te Noordscharwoude.
   
zijp 36 79) 01.10.1893
DAMZET No. 79
(Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 2,9,14,19,21,24,37,42, Dam 48.
B. (Zwart) 13,20,31,38,45. Dam 1,34 en 36.
Wit speelt en wint in negen zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. Novellen ‘Lectuur op Reis’ waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 28 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 29 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

29.10.1893
Correspondentie. De nieuwe Damzet zal in het volgend Nr. worden opgenomen.

05.11.1893
Oplossing van Damzet. No. 79:
1. 03-25 11x02 2. 12-07 02x11 3. 26-21 16x27 4. 29-24 19x30 5. 44-40 35x33 6. 34-29 33x24 7. 25x05 24-29 8. 47-41 46x37 9. 05x46 (zetverwisseling)
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, J. Fraij en J. Dam te Dirkshorn, A. v. Nienes Kz. te Noordscharwoude, K. Blom Dz., C. Peetoom en A. de Witt te St. Maarten, G. Slijkerman Jz. te Schagerbrug, Nordeman & Hagemann te Barsingerhorn, J. Keuken te N. Niedorp, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, P. v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
   
zijp 36 80) 05.11.1893
DAMZET No. 80
(Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 7,14,15,19,20,32,37,40, dam 4.
B. (Zwart) 17,22,41,48, Dam 28,47 en 50.
Wit speelt en wint in zes zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie f 1,25 in contanten, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 2 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 3 Dec.d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

03.12.1893
Correspondentie. Wegens plaatsgebrek de nieuwe Damzet de volgende week.

10.12.1893
Oplossing van Damzet. No. 80
1. 49-44 23x01 2. 42-37 32x41 3. 35-30 02x35 4. 44-50 35x11 5. 50-45 01x40 6. 45x46
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., A. de Witt en C. Peetoom te St. Maarten, J. Keuken te N. Niedorp, J. Fraij en J. dam te Dirkshorn, P. v. Graft en W. Vijn te Hoogwoud, A. v. Nienes Kz. te Noordscharwoude, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Jb. Fraij te Dirkshorn.
   
zijp 36 81) 10.12.1893
DAMZET No. 81
(Ingezonden door den WelEd heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit) 2,3,5,6,9,11,15,22, Dam 41.
B. (Zwart) 21,25,33,34,35, Dam 20, 24 en 50.
Wit speelt en wint in zes zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 100 Naamkaartjes en 100 enveloppen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 23 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 24 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

31.12.1893
Oplossing van Damzet. No. 81
1. 06-11 29x45 2. 11-16 35x21 3. 16x01 05x46 4. 36-31 26x37 5. 47-41 37-42 6. 48x37
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. en C. Peetoom te Sint Maarten, W. Vijn en P. v. Graft te Hoogwoud, Nordemann & Hagemann te Barsingerhorn, A. van Nienes te Noordscharwoude, J. Keuken te N. Niedorp, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort
   
zijp 36 82) 31.12.1893
DAMZET No. 82
(Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.)
A. (Wit)
B. (Zwart)
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een netten scheurkalender voor 1894, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 20 Jan. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 21 Jan. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

21.01.1894
Correspondentie. Damzet volgend nummer.

28.01.1894
Oplossing van Damzet. No. 82
1. 22-18 12x34 2. 33-29 34x23 3. 32-27 23x41 4. 16-11 07x16 5. 44-40 35x44 6. 27-49 16x27 7. 49x04
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
G.W. Jimmink Jr. te Oudesluis, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. te Sint Maarten, W. Vijn en P. Vijn te Hoogwoud, J. Fraij te Dirkshorn, J. Keuken te N. Niedorp, A. v. Nienes te Noordscharwoude, E.J.B. van Vught te Amsterdam, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A. v. Nienes te Noordscharwoude
   

 

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1894
 

zijp 36 83) 28.01.1894
Damprobleem
DAMZET No. 83.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 1,2,3,17,24,25,29,30, Dam 19.
B. (zwart) 9,21,22,40,42,43, Dam 26, 33 en 44.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie f 1,25 in contanten, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 17 Feb. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 18 Feb. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

25.02.1894
Oplossing Damzet No. 83:
1. 46-41 27x38 2. 25-20 09x25 3. 34-40 25x46 4. 40x31 26x37 5. 47-41 37-42 6. 48x37
B.O.: 1. 47-42 27x47 2. 25-20 09x25 3. 34-45 25x23 4. 45-50 47x20 5. 50x25
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, A. Watertor te St. Maartensbrug, P. Vijn, W. Vijn en P. v. Graft te Hoogwoud, K. Blom Dz. op ’t Rijpje Gem. St. Maarten (2 oplossingen), A. v. Nienes te Noordscharwoude, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, J. Keuken te N. Niedorp, A. de Witt en C. Peetoom te St. Maarten (2 oplossingen), G.W. Jimmink Jr. te Oudesluis, Jn. Blaauw te St. Maarten en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A. de Witt te St. Maarten.
   
zijp 36 84) 25.02.1894
DAMZET No. 84.
Ingezonden door den heer W. Vijn Hoogwoud.
A. (Wit) 1,2,5,7,8,9,12,13,14,16,17,19,20,22,25 en 32.
B. (zwart) 31,33,34,35,41,46,48,50, Dam 42,43,44 en 45.
Wit speelt en wint in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie f 1,25 in contanten, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 17 Mrt. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 18 Mrt. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen
Ingezonden: W. Vijn, Hoogwoud
P.S. Nog een kleintje van den heer Vijn:
Wit: dam 16,34 en 48, Zwart een stuk op 8 en 13 ( kan natuurlijk op 3 of 4 dam halen).
Wit wint in 6 zetten.

18.03.1894
Correspondentie. Nieuwe Damzet volgende week.

25.03.1894
Correspondentie. Wegens plaatsgebrek zijn wij genoodzaakt, den damzet uit te stellen.
01.04.1894 Oplossing Damzet No. 84:
1. 17-11 06x17 2. 27-21 16x36 3. 47-41 36x47 4. 46-41 47x36 5. 32-27 36x22 6. 39-33 22x48 7. 30-25 48x30 8. 35x24
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., A. de Witt en C. Peetoom te St. Maarten, J. Fray te Dirkshorn, A. Watertor te St. Maartensbrug, J. Blaauw te St. Maarten, J. Keuken te N. Niedorp, P. Vijn en W. Vijn te Hoogwoud, A. v. Nienes te Noordscharwoude, E.J.B. van Vught te Amsterdam en P. v. Graft te Hoogwoud.[11]
Het kleine zetje van den heer Vijn is door velen van bovenvermelde heeren op verschillende manieren opgelost; sommigen zonden daarvan 5 oplossingen in.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer P. v. Graft te Hoogwoud.
N.B. het blad publiceert de oplossing van het ‘kleintje’ niet.

[11] E.G. Dettmeijer, Amersfoort is prominent afwezig!
   
zijp 36 84a) 01.04.1894
a. 1. 19-35 43-48 2. 35-49 48x26 3. 49x21 26x12 4. 03x26
b. 1 .19-35 43-49 2. 03-17 38-42 3. 31x48 49-16 4. 48-43 16x49 5. 17-44 49x40 6. 35x49
c. 1. 19-35 43-49 2. 03-17 49-43 3. 31-37 43-25 4. 17-03
d. 1. 19-35 43-49 2. 03-17 49-43 3. 31-37 43-34 4. 17-33 38x29 5. 37-48 29-33 6. 48x30 33-38 7. 30-48.
   
zijp 36 85) 01.04.1894
DAMZET No. 85.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 2,4,6,14,15,32,33,35,36. Dam 1
B. (zwart) 22,24,39,41,44, Dam 3,30 en 45.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie f 1,25 in contanten, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 21 April a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 22 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

06.05.1894
Oplossing Damzet No. 85:
1. 47-42 48x23 2. 49-43 06x17 3. 43-38 25x32 4. 40-35 14x25 5. 41-37 32x41 6. 46x04
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., te St. Maarten, A. watertor te Zuid Zijpe, Jn. Blaauw te St. Maarten, A. van Nienes te Noordscharwoude, J. Fraij te Dirkshorn, P. Vijn te Hoogwoud, C. Peetoom te St. Maarten, J. Keuken te N. Niedorp, P. v. Graft te Hoogwoud, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. van Vught te Amsterdam.
   
zijp 36 86) 06.05.1894
DAMZET No. 86.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 7,9,10,11,13,17,19,24,29, Dam 2.
B. (zwart) 20,26,27,30,32,33,36, Dam 39,40 en 49.
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een f 1,25 in contanten, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 2 Juni a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 3 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

10.06.1894
Correspondentie. De weinige oplossingen tot heden geven aanleiding de opname van de nieuwen damzet nog een week te verzetten.

17.06.1894
Oplossing Damzet No. 86:
1. 24-19 14x30 2. 44-40 15x42 3. 47x49 35x44 4. 49x27 04x31 5. 36x27
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, P. v. Graft te Hoogwoud, A. v. Nienes te Noordscharwoude, K. Blom Dz., C. Peetoom en J. Blaauw te St. Maarten, J. Fraij te Dirkshorn, A. Watertor te St. Maartensbrug, J. Keuken te N. Niedorp, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Keuken te Nieuwe Niedorp.
   
zijp 36

87) 17.06.1894
DAMZET No. 87.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 2,3,5,11,12,17,19,25,28,40, Dam 20.
B. (zwart) 10,21,27,37,43, Dam 41,42 en 49.
Wit speelt en wint in 8 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1ex. ‘Marlitt, Het Heideprincesje, geillustreerd’ waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 14 Juni[12] a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 15 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

15.07.1894
Correspondentie. Wegens Zomerdienst (niet veel tijd voor dammen) het nieuwe probleem in het volgend nummer.

22.07.1894
Oplossing Damzet No. 87:
1. 32-28 22x33 2. 15-10 04x15 3. 23-18 12x23 4. 30-24 15x40 5. 35x11 06x46 6. 36-31 26x37 7. 47-41 37-42 8. 48x37
B.O: 1. 32-28 22x33 2. 36-31 04x36 3. 37-31 36x40 4. 35x19
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, K. Blom Dz. te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel (2 oplossingen), A. v. Nienes te Noordscharwoude, E.J.B. v. Vught te Amsterdam, P. v. Graft te Hoogwoud, J. Keuken te N. Niedorp, J. Blaauw te St. Maarten, Am. Watertor St. Maartensbrug en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Fraij te Dirkshorn.

[12] Zetfout. Moet zijn 14 en 15 Juli.

   
zijp 36 88) 22.07.1894
DAMZET No. 88.
Ingezonden door de hh. Nordemann en Hagemann, Barsingerhorn
A. (Wit) 4,9,12,15 en 38
B. (zwart) 11,23,24,31,36,41,42,46,47, Dam 26 en 32.
Wit speelt en wint in 4 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 2ex. ‘Huisvaders en Huismoeders’van Justis van Maurik waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 11 August. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 12 August. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

12.08.1894
Oplossing Damzet No. 88:
1. 49-43 21x49 2. 37-31 36x27 3. 40-34 49x08 4. 34x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz. te St. Maarten, Jb. Fraij te Dirkshorn, A. v. Nienes te Noordscharwoude, A. Watertor te St. Maartensbrug, J. Keuken te N. Niedorp, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en de hh. Nordemann en Hagemann te Barsingerhorn.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K. Blom Dz. en A. Watertor.
   
zijp 36

89) 12.08.1894
DAMZET No. 89.
Ingezonden door den heer W. Vijn, Hoogwoud
A. (Wit) 2,4,5,6,7,9,11,15,16,19,21,33,34,36,37,42, dammen op 1 en 10.
B. (zwart) 18,20,41,44,45,46,47,48, Dammen op 13,27,30,35 en 50.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1ex. v. Lennep en Holdijk,
Merkwaardige Kasteelen in Nederland 2 deelen (geill.) waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 8 Sept. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 9 Sept. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen
Oplossing Damzet No. 89:
1. 18x27 38x37 2. 41x32 06x17 3. 46-37 02x11 4. 26-21 17x26 5. 32-28 33x22
6. 37-48 26x37 7. 48x42 wint?? Oplossing niet gepubliceerd zie opmerking 25.08.94.

25.08.1894
Damprobleem. Tot onze groote teleurstelling moeten wij aan heeren Dammers berichten dat het probleem No. 89 dermate foutief is, dat wij het van onwaarde moeten verklaren.
Hoe een goed dammer er toe komen kan zulk een opgave in te zenden, begrijpen wij niet. In het volgend No. zullen wij een nieuw probleem opnemen.

Red.

   
zijp 36 89a) 02.09.1894
Duplicaat probleem 89.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 2,4,6,7,8,9,11,12,14,26, Dam 44.
B. (zwart) 20,26,32, Dam 25,29 en 34.
Wit speelt en wint in 10 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1ex. v. Lennep en Holdijk, Merkwaardige Kasteelen in Nederland 2 deelen (geill.) waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 22 Sept. a.s. teneinde deze te vermelden in
ons blad van 23 Sept. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

30.09.1894
Correspondentie. De nieuwe damzet door plaatsgebrek in het volgend nummer.

07.10.1894
Oplossing van Duplicaat Damzet No. 89:
1. 37-31 19x46 2. 31-27 21x32 3. 42-37 32x41 4. 26-21 17x26 5. 47-42 24x47 6. 36-31 26x37 7. 44-40 35x33 8. 43-38 33x42 9. 49-43 30x48 10. 09-25
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Keuken te N. Niedorp, K. Blom Dz. te St. Maarten, Jb. Fray te Dirkshorn, P.v. Graft te Hoogwoud, A. v. Nienes te Noordscharwoude, A. Klerk en J. Blaauw te St. Maarten, E.J.B. v. Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.J.B. v. Vught te Amsterdam.
   
zijp 36 90) 07.10.1894
DAMZET No. 90.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 2,4,5,7,8,14,21,28,30,37 Dam 6.
B. (zwart) 17,23,31,41,42,46, Dam 34,39 en 45.
Wit speelt en wint in 5 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex.’De Doodzonden der Moderne Maatschappij’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 27 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 28 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

04.11.1894
Oplossing Damzet No. 90:
1. 41-36 07x29 2. 36-09 14x03 3. 26-21 03x48 4. 39-34 48x30 5. 25x05
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fray te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., J. Blaauw en A. Klerk te St. Maarten, J. Keuken te N. Niedorp, P. v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A. Klerk te St. Maarten.
   
zijp 36 91) 04.11.1894
DAMZET No. 91.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 10,12,15,17,19,22,23,24,27,28,33 Dam 11.
B. (zwart) 21,30,31,36,41,42,46,47,49,50, Dam 37, 39 en 45.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 100 nette visitekaartjes met bijpassende enveloppen, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 1 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 2 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

02.12.1894
Oplossing Damzet No. 91:
1. 27-21 16x38 2. 37-31 26x37 3. 34-30 25x34 4. 22-17 11x24 5. 40x09 04x22
6. 36x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, A. v. Nienes te Noord Scharwoude, Jb. Fraij te Dirkshorn, K. Blom Dz., J. Blaauw en A. Klerk te St. Maarten, J. Keuken te Nieuwe Niedorp, P. van Graft te Hoogwoud, E.J.B. van Vught te Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Blaauw te St. Maarten.
   
zijp 36 92) 02.12.1894
DAMZET No. 92.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer, Amersfoort
A. (Wit) 1,6,13,19,21,22,23,27,28,32,33 Dam 7.
B. (zwart) 36,38,40,41,43,44,46,47, Dam 29, 35 en 45.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een exemplaar ‘Wat wacht ons in de toekomst’ door dr. P.J. Hollman, en een Kosters scheurkalender voor het jaar 1895 waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 29 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 30 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen

30.12.1894
Correspondentie. Plaatsing der nieuwe Damzet wordt nog een week uitgesteld, oplossingen worden nog tot Zaterdag a.s. ingewacht.

06.01.1895
Oplossing Damzet No. 92:
1. 17-12 08x17 2. 26-21 17x26 3. 27-21 26x17 4. 18-12 17x08 5. 42-47 24x42 6. 47x29 20x18 7. 23x05
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz., J. Blaauw en A. Klerk te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, P. Schrieken te Oudcarspel, P. van Graft te Hoogwoud, E.J.B. v. Vucht[13] te Amsterdam, P. Klaver Jr. a/d Stolpe, J. Keuken te N. Niedorp en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.

[13] Zetfout.
   
16.04.1893 – rubriek nr. 74 31.12.1893 – rubriek nr. 82
image 14 image 15
25.02.1894 – rubriek nr. 84 12.08.1894 – rubriek nr. 89
image 16 image 17

 

Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1895
 

zijp 36 93) 06.01.1895
Damprobleem
DAMZET No. 93:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 3,4,6,9,10,11,12,15,18,19,20,21,34 Dam 1
B (zwart) 22.30.32.35.37.43.44.45.48, Dam 36, 42 en 50.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie scheurkalender voor het jaar 1895 waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 2 Febr. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 3 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

03.02.1895
Oplossing van Damzet No. 93:
1. 36-31 27x47 2. 44-39 47x13 3. 26-21 17x26 4. 39-33 11x30 5. 35x04 05x41 6. 46x19 13x44 7. 04x50
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., J. Blaauw en A. Klerk te St. Maarten, Jb. Fray te Dirkshorn, A. v. Nienes te Noord-Scharwoude, J. Keuken te Nieuwe Niedorp, P. Klaver Jr. a/d Stolpe, E.J.B. v. Vucht[14] te Amsterdam, P. v. Graft te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie, bestaande uit 100 kaartjes bedrukt met naam, en 100 enveloppe, ten deel gevallen aan den heer P. Klaver Jr. a/d/ Stolpe alhier.

[14] Zetfout.
   
zijp 36 94) 03.02.1895
DAMZET No. 94:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,3,4,6,7,8,9,11,14,16,19,21,40. Dam 10.
B (zwart) 17,20,26,27,29,32,39,50. Dam 30, 48,49.
Wit speelt en wint in 11 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. ‘Pret en Jool, Nieuwst Voordrachtenboek waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 2 Maart a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 3 Maart d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.
   
zijp 36 94bis) 10.02.1895
Op 10.2 verschijnt een bericht dat deze opgave foutief is. 44-40 en 31-27 is te min.
Door den heer Abr. Sloos is ons gevraagd of er eene fout in damzet No. 94 is geslopen. Na de opgave gespeeld te hebben, blijkt ons dat de opmerking juist is.
Wij geven daarom eene nieuwe opgave, zodat de andere vervalt.
De opgave van damzet No. 94 wordt nu:
Ingezonden door ???
A 1,3,7,10,12,17,20,21,23,24,26,28. Dam 4.
B 35,43,44,45. Dam 14,34,37,38,39.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 2 Febr. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 3 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

03.03.1895
Oplossing van Damzet No. 94bis:
1. 29-24 20x18 2. 42-37 39x17 3. 32-28 17x31 4. 26x37 12x42 5. 48x37 19x41 6. 46x37 14x46 7. 35-30 13x35 8. 45-40 35x44 9. 49x05
Ook plaatst de redactie een kanttekening bij probleem 94Bis:
De nieuwe opgave is echter foutief. Terecht is door den heer Sloos de opmerking gemaakt dat indien het witte stuk op 12 staat, zwart op 2 verschillende manieren kan spelen. Wanneer het witte stuk op 13 wordt geplaatst dan is de hierboven aangegevene oplossing accoord. Van verschillende heeren ontvingen wij oplossingen; enkele daarvan waren nog van de eerstgegeven damzet. Misschien hebben zij de correspondentie niet opgemerkt in ons blad van 10 Februari. Loting kan nu niet plaats hebben.                                                              Red.
Met schijf 38 op 37:
1. 46-41 39x06 2. 48-43 19x28 3. 32x23 14x16 4. 29-24 (hier kan ook 41-36 en 42-38)
4. … 13x48 5. 42-38 48x31 6. 26x37 16x43 7. 49x01 met winst.
   
zijp 36 95) 03.03.1895
DAMZET No. 95:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 1,4,6,7,12,15,19,23,27,33,37. Dam 3.
B (zwart) 26,30,35,39,44,45. Dam 21,36,38,41.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. ‘Pret en Jool’, Nieuwst Voordrachtenboek waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 6 April a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 7 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

14.04.1895
Oplossing van Damzet No. 95:
1. 12-08 13x02 2. 18-13 02x18 3. 40-35 11x30 4. 35x22 06x41 5. 46x37 26x42 6. 48x20 25x14 7. 49-43
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz., en J. Blaauw te St. Maarten, J. Keuken te Nieuwe Niedorp, Jb. Fraij, Dirkshorn, A. Klerk te St. Maarten, P. Schrieken, Oudcarspel, Abr. Sloos, Winkel, W. Vijn, Hoogwoud, P. Vijn, Hoogwouderwheere, E.J.B. van Vught, Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.
   
zijp 36 96) 14.04.1895
DAMZET No. 96:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 13,14,16,17,18,19,21,22,24,26,27,28 Dam2.
B (zwart) 20,29,33,35,37,38,39,41,44,45. Dam 47,48.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een zakboek, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 4 Mei a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 5 Mei d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

05.05.1895
Oplossing van Damzet No. 96:
1. 23-19 14x23 2. 21-17 12x21 3. 26x17 03x28 4. 22-17 28x11 5. 34-30 23x21 6. 30x08 02x38 7. 47x07
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
P. Vijn, Hoogwoud, J. Keuken, Nieuwe Niedorp, P. Schrieken, Oudcarspel, Jb. Fraij, Dirkshorn, Abr. Sloos, Winkel, K. Blom Dz., St. Maarten, E.J.B. van Vucht[15], Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.

[15] Zetfout.
   
zijp 36

97) 05.05.1895
DAMZET No. 97:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,6,9,13,14,16,18,22,23,24,25,30 Dam 3.
B (zwart) 11,31,33,34,36,37,41,43,45. Dam 47,48.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Lachlust’ Nieuw Voordrachtenboek, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 8 Juni a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 9 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

09.06.1895
Oplossing van Damzet No. 97:
1. 28-23 19x28 2. 33x13 08x19 3. 29-23 19x28 4. 27-21 02x46 5. 31-26 16x27 6. 25-20 03x43 7. 48x05
De genoemde bijoplossing: 23-28,18-38,24-28,3-8,8-3,30-35,3-21,21-3 slaat nergens op. Waarschijnlijk overzag men dat de zwarte dam na ‘8-3’ ook naar 46 kan slaan.
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz., en J. Blaauw te St. Maarten, J. Keuken te Nieuwe Niedorp, P. Vijn, Hoogwoud, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij, Dirkshorn, E.J.B. van Vught, Amsterdam en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K.Blom Dz. te St. Maarten.

   
zijp 36

98) 09.06.1895
DAMZET No. 98:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,4,8,9,25,29,39,45. Dam 5,11,31,35.
B (zwart) 16,17,22,27,28,33,37,38,50. Dam 7,13,34,48.
Wit speelt en wint in 4 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een ex. ‘Het Paard’ bewerkt door kapt. Quadekker, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 6 Juli a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 7 Juli d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

07.07.1895
Oplossing van Damzet No. 98:

Bedoeling: 1.20-15 03x48 2. 44-39 19x43 3. 50x26 05x14 4. 36x25 .. wint in vier zetten.
1ste oplossing 1. 20-15 03x48 2. 44-40 19x44 3. 50x26 05x14 4. 36x25
2de oplossing 1. 30-25 19x48 2. 20-15 03x20 3. 15x26 05x14 4. 36x20 38x15 5. 47x38 15x47 6. 50-45 47-15 7. 44-40
3de oplossing 1. 10-04 19x10 2. 04x15 03x48 3. 50-45 38x20 4. 15x26
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren[16]:
E.J.B. van Vucht[17] te Amsterdam, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz.,St. maarten, Jb. Fray te Dirkshorn, J. Blaauw te St. Maarten.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Blaauw te St. Maarten.

[16] Merkwaardig genoeg ontbreekt de naam van E.G. Dettmeijer bij dit en volgende problemen als ‘oplosser’.
[17] Zetfout.

   
zijp 36 99) 07.07.1895
DAMZET No. 99 (zie ook nr. 45 en 56):
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,4,5,6,8,9,12,14,16,17,22,42, Dam 1,10,46,50.
B (zwart) 11,20,23,24,25,27,29,31,33,34,35,38,41,43,44, Dam 3,28.
Wit speelt en wint in 12; er is nog eene oplossing waarbij wit wint in 11 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie ‘2 deeltjes der geillustreerde
novelle-bibliotheek, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 3 Aug. a.s. teneinde deze te vermelden in
ons blad van 4 Aug. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

04.08.1895
Correspondentie. Verschillende omstandigheden noodzaken ons den Damzet en … uit te stellen tot een volgend nummer.

11.08.1895
Oplossing van Damzet No. 99:
1. 44-40 35x33 2. 50-44 48x50 3. 49-44 50x39 4. 27-21 16x38 5. 07-02 36x27 6. 02-11 06x17 7. 01-12 18x07 8. 05-14 19x10 9. 45-34 29x40 10. 37-32 28x37 11. 41x32 23x37 12. 46x05
2de Oplossing.
1. 43-38 48x34 2. 31-26 22x33 3. 07-02 28x37 4. 41x32 23x37 5. 46x39 34x48 6. 01x31 36x27 7. 02x30 48x25 8. 44-40 35x44 9. 50x39 25x48 10. 47-42 48x37 11. 05x46
B.O.: 1. 05-14 19x10 2. 43-38 48x34 3. 45-40 34x45 4. 31-26 22x33 5. 07-02 28x37
6. 41x32 23x37 7. 46x40 45x34 8. 02x43
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Blaauw, Sint Maarten, E.J.B. van Vucht[18] te Amsterdam, P. Vijn, Hoogwoud, Abr. Sloos, Winkel, K. Blom Dz. te St. Maarten.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K. Blom Dz. te St. Maarten.

[18] Zetfout.
   
zijp 36 100) 11.08.1895
DAMZET No. 100 (eerder geplaatst onder nr. 46):
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 1,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,21. Dam 13,20 en 22.
B (zwart) Dam 23,28,33,34,36,38,40,42,43,45.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een doos postpapier en enveloppen waarbij, het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 14 Sept. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 15 Sept. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

08.09.1895
Correspondentie. Te weinig ingezonden oplossingen van den Damzet zijn oorzaak, dat
we dezen uitstellen tot de volgende week.

22.09.1895
Oplossing van Damzet No. 100:
1. 34-30 23x45 2. 38-32 15x36 3. 32x03 19x41 4. 27x15 36x40 5. 35x49 11x44
6. 49x01 Zetverwisseling 1. 38-32
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Blaauw en K. Blom Dz., te Sint Maarten, E.J.B. van Vucht[19] te Amsterdam en Abr. Sloos te Winkel.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K. Blom Dz., te Sint Maarten.

[19] Zetfout.
   
zijp 36 101) 22.09.1895
DAMZET No. 101 (zie ook nr. 47):
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,3,6,7,10,15,22,27,30,32,33,34,35,37. Dam 29,31,41.
B (zwart) 11,38,43,45,49,50. Dam 16,44,46,47,48.
Wit speelt en wint in 12 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. ‘De Koe’, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 12 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 13 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

13.10.1895
Correspondentie. Oplossingen van den Damzet kunnen nog worden ingezonden tot
uiterlijk Vrijdag 18 October.

27.10.1895
Oplossing van Damzet No. 101:
1. 42-37 31x42 2. 47x38 36x47 3. 40-35 47x29 4. 24x42 13x15 5. 17-11 08x28 6. 27-21 01x47 7. 48-42 03x48 8. 16-43 02x49 9. 06x44 49x40 10. 45x34 48x30 11. 35x24 47x20 12. 25x03 N.B.: WS40 op 35 en 3. 38-33 is eenduidiger
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: Abr. Sloos te Winkel en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Te weinig deelname laat niet toe heden de premie toe te kennen.                            Red.
   
zijp 36 102) 27.10.1895
DAMZET No. 102:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 3,6,8,9,10,13,14,16,22,27, Dam 4,23,50.
B (zwart) 20,29,31,33,38,47. Dam 30,35,37,43,44.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. “de Koe” waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 16 Nov. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 17 Nov. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

17.11.1893
Oplossing van Damzet No. 102:
1. 05-23 18x29 2. 39-34 25x50 3. 45-40 35x44 4. 49x07 02x11 5. 28-32 50x17 6. 27-22 17x27 7. 32x25
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren: J. Blaauw en K. Blom Dz. te Sint Maarten, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn en P. Schrieken, Oudkarspel.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer Abr. Sloos te Winkel.
   
zijp 36 103) 17.11.1895
DAMZET No. 103:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,3,5,9,13,14,15,16,18,21,22,23,36,42. Dam 10,17,31.
B (zwart) 11,20,25,28,30,33,35,37,39. Dam 29,34,38,44,45.
Wit speelt en wint in 8 of 10 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie een Scheurkalender waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 6 Dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 7 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

15.12.1895
1ste oplossing van Damzet No. 103:
1. 32-46 23x34 2. 40x29 12x01 3. 27-21 36x27 4. 21x32 19x37 5. 46x08 24x02 6. 29-23 18x38 7. 16x43 02x40 8. 45x18
2e oplossing van damzet No. 103:
1.32-46 23x34 2. 40x29 12x01 3. 27-21 36x27 4. 21x32 19x37 5. 46x08 24x02 6. 16-49 02x16 7. 29-23 18x38 8. 49x24 30x19 9. 48-43 16x40 10. 45x12

Zoals gewoonlijk veel zetverwisselingen mogelijk. Bijv: 1. 27-21 36x27 2. 32-46 23x34
3. 40x29 12x01 4. 21x32 19x37 5. 46x08 24x02 6. 29-23 18x38 7. 16x43 02x40 8. 45x18
Een echte B.O. is: : 1. 26-21 12x01 2. 11-07 01x12 3. 21-17 12x21 4. 33-29 24x26
5. 48-42 26x34 6. 40x29 23x34 7. 45x26 13x31 8. 26x24 30x19

Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fray te Dirkshorn, J. Blaauw te Sint Maarten, Abr. Sloos te Winkel, K. Blom Dz., te Sint Maarten, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer K. Blom Dz., St. Maarten.
   
zijp 36 104) 15.12.1895
DAMZET No. 104:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,4,7,9,10,12,14,15,16,17,18,23,40. Dam 3,11,41.
B (zwart) 20,26,17,29,30,32,36,37,38,39. Dam 1,21,24,34,48.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie weer een Scheurkalender, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 Jan. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 11 Jan. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

12.01.1896
1ste oplossing van Damzet No. 104:
1. 39-34 29x27 2. 37-32 27x30 3. 48-34 30x23 4. 47-41 46x50 5. 40-34 26x30 6. 36x40 35x44 7. 06x14 03x20 8. 15x35 (motief!)
2e oplossing van Damzet No. 104:
1. 39-34 29x27 2. 37-32 27x30 3. 06-01 26x23 4. 36x32 46x50 5. 01-06 35x44 6. 06x14 03x20 7. 15x35
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Blaauw en K. Blom Dz. van Sint Maarten, Jb. Fraij van Dirkshorn, Abr. Sloos van Winkel, en E.E.G.C. Dettmeijer[20] van Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.

[20] Zetfout.
   

 

22.09.1895 – rubriek nr. 101 17.11.1895 – rubriek no. 103
image 18 image 19

 

 

 Problemen, oplossingen, aantekeningen jaargang 1896

 

 

zijp 36 105) 12.01.1896
Damprobleem
DAMZET No.105:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 6,7,12,16,17,18,19,24,25,26,29,35,40. Dam 1,5,14.
B (zwart) 27,32,37,38,44,47,49. Dam 10,33,42,48,50.
Wit speelt en wint in 11 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. Warendorfs geill. Fam-kalender, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 14 Febr a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 15 Febr. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

16.02.1896
Correspondentie. Oplossingen van den Damzet worden vóór Zaterdag; 22 Februari a.s. nog ingewacht.

15.03.1896
Oplossing van Damzet No. 105.
1. 24-19 13x35 2. 39-44 17x26 3. 31-27 22x31 4. 32-27 31x22 5. 37-31 26x48 6. 44-40 48x14 7. 15-10 45x23 8. 10x08 03x39 9. 50x13 09x18 10. 41-37 05x41 11. 46x01
B.O. 1. 24-19 13x35 2. 39-48 17x26 3. 32-28 05x32 4. 37x08 03x14 5. 41-37 45x41
6. 46x01 26x37 7. 42x31 met uiteindelijk overmacht
Daar we reeds eenigen tijd op inzendingen gewacht hebben en niets is ingezonden, geven we weder een nieuwe damzet en hopen, dat nu de oplossingen zullen volgen.
E.G.D. te A. Dank uwe zending. In orde ontvangen. RED.
   
zijp 36 106) 15.03.1896
DAMZET No.106:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 12,22,26, Dam 49.
B (zwart) 11,37. Dam 1,2
Wit speelt en wint in 3 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. Warendorfs geill. Famkalender, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 April a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 11 April d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

19.04.1896
Oplossing van Damzet No. 106.
1. 21-17 12x41 2. 04-15
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Blaauw te St. Maarten, A. Bult te ’t Zand, K. Blom Dz. te Sint Maarten, P. Vijn, Hoogwoud, Jb. Fraij te Dirkshorn, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer P. Vijn te Hoogwoud.
   
zijp 36 107) 19.04.1896
DAMZET No.107:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,3,4,5,10,11,20,21,30,31.
B (zwart) 40,45,49,50. Dam 38,44,47,48.
Wit speelt en wint in 10 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 Schagerbrugger Paardelot, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 8 Mei a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 9 Mei d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

10.05.1896
Oplossing van Damzet No. 107.
1. 36-31 13x36 2. 26-21 03x26 3. 16-11 02x16 4. 49-43 16x49 5. 48-42 26x48 6. 47-41 36x47 7. 50-44 49x40 8. 45x34 48x30 9. 35x24 47x20 10. 25x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Jb. Fraij te Dirkshorn, P. Vijn en J. Schermer te Hoogwoud, J. Blaauw en K. Blom Dz. te Sint Maarten, A. Bult te ’t Zand en Abr. Sloos te Winkel.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer J. Schermer te Hoogwoud.
De heer K.P. te St. Mb. Uwe oplossing is heel aardig gevonden. Zij is echter niet in orde met de werkelijke oplossing, zooals U zal blijken. Het doel van den Damzet is, dat zwart zich altijd verdedigt, wit speelt altoos. Nog maar eens opnieuw geprobeerd. Red.
   
zijp 36 108) 10.05.1896
DAMZET No.108:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 15,19,23,27,29,33.
B (zwart) 35,36,40,41,42,43,44.
Wit speelt en wint in 3 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. de Nieuwe Humorist, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 6 Juni a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 7 Juni d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

07.06.1896
Oplossing van Damzet No. 108.
1. 28-23 20x29 2. 18-12 08x19 3. 34x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Paarlberg Pz., St. Maartensbrug, J. Schermer, Hoogwoud, J. Blaauw, St. Maarten, A. Bult, ’t Zand, A. Harp, Schagerbrug, K. Blom Dz., St. Maarten, Abr. Sloos, Winkel, P. Vijn, Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A. Bult te ’t Zand.
   
zijp 36 109) 07.06.1896
DAMZET No.109:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 3,10,13,20,25,33,36.
B (zwart) 23,24,31,42,45,47,48.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 nr. Boon’s Novellen-bibliotheek, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 4 Juli a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 5 Juli d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

05.07.1896
Oplossing van Damzet No. 109.
1. 30-24 29x20 2. 38-33 28x39 3. 18-12 07x18 4. 45-40 16x07 5. 40-34 39x30 6. 35x04
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos, Winkel, A. Harp te Schagerbrug, A. Bult te ’t Zand, K. Blom Dz., St. Maarten, J. Schermer en P. Vijn, Hoogwoud, K. Paarlberg St. Maartensbrug, J. Blaauw St. Maarten, en E.G. Dettmeijer, Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer P. Vijn, Hoogwoud.
   
zijp 36

110) 05.07.1896
DAMZET No.110:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 8,12,17,18,23,24.
B (zwart) 25,40,45,49,50. Dam 38,44.
Wit speelt en wint in 3 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 nr. Geill. Novellen-bibliotheek, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 8 Aug. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 9 Aug. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

09.08.1896
Oplossing van Damzet No. 110.
1. 29-24 30x19 2. 28-22 13x28 3. 32x03
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
Abr. Sloos, Winkel, K. Blom Dz., Sint Maarten, P. Vijn, Hoogwoud, A. Bult, ’t Zand, A. Harp, Schagerbrug, J. Blaauw, Sint Maarten, J. Schermer, Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer A. Bult, ’t Zand.

   
zijp 36 111) 09.08.1896
DAMZET No.111:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 3,5,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,21,25.
B (zwart) 20,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,45,47,48.
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 ex. Zijper Lot, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 12 Sept. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 13 Sept. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

13.09.1896
Oplossing van Damzet No. 111.
1. 44-40 35x44 2. 32-27 24x35 3. 26-21 17x26 4. 37-32 26x46 5. 48-42 46x28 6. 45-40 22x31 7. 33x04 44x33 8. 36x27 35x44 9. 50x10
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Blaauw te Sint Maarten, K. Paarlberg te Sint Maarten, A. Bult, ’t Zand, C. Peetoom te Sint Maarten, A. Harp te Schagerbrug, J. Schermer te Hoogwoud, Jb. Hooij te Oudesluis, K. Blom te Sint Maarten, P. Vijn te Hoogwoud en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den heer C. Peetoom te Sint Maarten.
   
zijp 36 112) 13.09.1896
DAMZET No.112:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 6,8,9,12,13,16,17,19,22,26,30,31.
B (zwart) 28,29,32,33,34,37,38,41,43,45,46,47.
Wit speelt en wint in 6 zetten.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie 1 Agenda voor 1897, zakformaat, waarbij het lot als voren zal beslissen.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 10 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 11 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

11.10.1896
Correspondentie. Plaatsgebrek noodzaakt ons den damzet tot de volgende week uit te stellen.

18.10.1896
Oplossing van Damzet No. 112.
1. 27-22 18x47 2. 25-20 47x49 3. 20x07 49x27 4. 21x03 02x11 5. 16x07 01x12 6. 03x05
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
P. Klaver Jr., Stolpen, K. Blom Dz. te Sint Maarten, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn, P. Hooij, Oudesluis, C. Peetoom, St. Maarten, J. Schermer, Hoogwoud, Jb. Hooij, Oudesluis, P. Vijn, Hoogwoud, J. Blaauw, St. Maarten en E.G. Dettmeijer, Amersfoort.
   
zijp 36 113) 18.10.1896
DAMZET No.113:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 2,8,14,18,19,25,26,29,30,35.
B (zwart) 11,16,17,31,33,34,37,38,40,41,42,43,45,50.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 24 Oct. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 25 Oct. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

Aan de verschillende liefhebbers van den damzet wordt bericht, dat van heden af, iedere veertien dagen een probleem zal worden gegeven. De premie-verbinding wenscht de redactie nu af te schaffen, daar zij de overtuiging heeft, dat velen meer om den damzet dan om de premie inzenden.
Den heer A.S. te W. Uwe opgave van den vorigen damzet is niet door ons ontvangen.
Den heer P.K. te S. Het doet ons genoegen U weer onder de oplossers te mogen zijn.
Den heer E.G.D. te A. Uwe opgaven zijn ons geworden. Aan uw verlangen wordt voldaan. Onzen dank voor uwe moeite. Red.

01.11.1896
Oplossing van Damzet No. 113.
1. 21-17 12x21 2. 47-41 36x47 3. 33-28 32x23 4. 34-29 23x34 5. 39-33 47x29 6. 30x39 19x30 7. 25x03 15x24 8. 03x01
Een aantal oplossers merken op dat wit wint in 8 zetten i.p.v. de gevraagde 7 zetten door de inzender van het probleem. Opmerking is accoord daar de 8e zet een ijzeren noodzakelijkheid is.
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz., St. Maarten, Abr. Sloos, Winkel, C. Peetoom en J. Blaauw, St. Maarten, P. Klaver Jr., Stolpen, J. Fraij, Dirkshorn, E.G. Dettmeijer, Amersfoort.
   
zijp 36 114) 01.11.1896
DAMZET No.114:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 1,5,6,7,8,12,19,24,29,34,36.
B (zwart) 16,17,20,21,22,23,27,35,38,40,41,43,44,45. Dam 10.
Wit speelt en wint in 7 zetten.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 14 Nov. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 15 Nov. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.

22.11.1896
Oplossing van Damzet No. 114.
1. 50-44 06x17 2. 44-40 35x44 3. 43-38 32x43 4. 42-38 31x33 5. 29x40 20x29 6. 34x05 45x14 7. 05x17
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
J. Blaauw, K. Blom Dz. en C. Peetoom te St. Maarten, Abr. Sloos te Winkel, Jb. Fraij te Dirkshorn en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
   
zijp 36 115) 22.11.1896
DAMZET No.115:
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
A (wit) 11,12,13,17,19,22,23,25,26,30,36,40.
B (zwart) 31,33,34,37,38,39,42,43,44,45,47,49,
Wit speelt en wint in 9 zetten.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk 5 dec. a.s. teneinde deze te vermelden in ons blad van 6 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van den inzender zal volgen.
Aan de oplossing van dit probleem verbinden wij als premie, ter gelegenheid van St. Nicolaas een ex. Warendorfs familiekalender voor 1897.

13.12.1896
Oplossing van Damzet No. 115.
1. 21-17 12x21 2. 27-22 18x27 3. 28-22 27x18 4. 30-24 19x39 5. 38-33 39x28 6. 32x01 16x07 7. 01x03 21-26 8. 25-20 14x25 9. 03x05
Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren:
K. Blom Dz. en J. Blaauw te St. Maarten, P. Klaver te Stolpen, Jb. Fraij te Dirkshorn, Abr. Sloos te Winkel, P. Vijn en J. Schermer te Hoogwoud, en E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Bij loting is de premie ten deel gevallen aan den hr. E.G. Dettmeijer te Amersfoort.
Enkele oplossingen waren niet als bovenstaande; wij hebben ze nagespeeld, en bevonden, dat ze ook goed waren, omdat men aan het einde op verschillende manieren kon spelen. Red.
   
zijp 36 116a) 13.12.1896
DAMZET NO. 116:
A.
Ingezonden door den heer P. Vijn te Hoogwoud.
A (wit) 2,3,4,5,6,8,9,14,19,21,25,33,42. Dam 1 en 20.
B (zwart) 11,16,17,18,29,38,41,47. Dam 23,32,34,43,44 en 45..
   
zijp 36 116b) 13.12.1896
B.
Ingezonden door den heer E.G. Dettmeijer te Amersfoort
A (wit) 1,3,5,6,8,10,12,13,14,16,17,18,20,21,28,29,30,31,35.
B (zwart) 9,27,37,38,39,45,49,50. Dam 44,46,47,48.
In opgave A wint wit in 9 of 10 zetten.
    ,,    ,,    B    ,,     ,,   ,, 15 zetten.
Wij wachten de oplossingen in tot uiterlijk Dinsdag 29 Dec. a.s., teneinde deze te vermelden in ons blad van 31 Dec. d.a.v., waarin ook de oplossing van de inzenders zal volgen.
Aan de oplossers van dit probleem verbinden wij als premie, 3 groote, prachtige platen
met een boek.

A. ??.1897
1. 26x37 02x11 2. 35-40 24x35 3. 40-45 13x22 4. 34-29 33x24 5. 47-42 36x38
6. 44-40 35x33 7. 49-44 38x40 8. 45x04 28x41 9. 46x17 11x22 10. 04x36
of
1. 26x37 13x22 2. 50-45 02x11 3. 37-31 36x27 4. 35-40 24x35 5. 34-30 35x24
6. 43-38 32x34 7. 40x16 28x50 8. 41-37 19x41 9. 46x17 50x11 10. 16x02
of
1. 26x37 13x22 2. 50-45 02x11 3. 37-31 36x27 4. 41-37 32x41 5. 46x04
of
1. 26x37 13x22 2. 34-29 02x11 3. 29x18 09x42 4. 47x38 36x47 5. 46x05 47x29
6. 30x19 08x24 7. 35x21

B. ??.1897
Omdat de jaargang 1897 niet bewaard gebleven is, blijft de auteursoplossing vooralsnog
onduidelijk.
1. 23-19 14x23 2. 32-28 23x32 3. 37x19 09x47 4. 26-21 03x26 5. 46-41 47x36
6. 48-42 26x48 7. 39-34 48x14 8. 50x39 01x40 9. 45x34 02x30 10. 20x09 04x13
11. 35x24 wint namelijk niet.
Er zit meer, niet winnend slaggeweld in:
1. 23-19 14x23 2. 16-11 02x16 3. 33-29 44x42 4. 29x07 16x49 5. 41-36 01x41
6. 36x38 49x36 7. 46-41 36x47 8. 26-21 03x26 9. 20-15 47x20 10. 25x03
Beter is:
1. 23-19 14x23 2. 16-11 02x16 3. 32-27 16x32 4. 37x28 09x47 5. 46-41 47x36
6. 28-22 36x30 7. 25x34 03x25 8. 34-30 25x34 9. 39x30 01-12 (want damhalen is
taboe) 10. 50x39 wit+ Maar dit lijkt niet op een auteursoplossing.
Of ook 1. 16-11 02x16 2. 23-19 14x23 3. 32-27 16x32 4. 37x28 09x47 5. 46-41 47x36
6. 28-22 36x30 7. 25x34 01x40 8. 45x34 03x25 9. 34-30 25x34 10. 39x30 44-49
11. 50-44 49x40 12. 35x44 maar de doelstelling .. 15 zetten… wordt niet gehaald.
   
18.10.1896 – rubriek nr. 113 01.11.1896 – rubriek nr. 114
image 20 image 21

 

De oplossers van de problemen

 

Vanaf het eerste probleem vraagt de redactie van de krant om inzending van de oplossing van het probleem. Uit de inzendingen trok men een winnaar die de premie in ontvangst mocht nemen. Op de volgende twee bladzijden vindt u een overzicht van alle inzenders van de problemen, alfabetisch en op woonplaats gerangschikt en per jaar aangegeven van hoeveel problemen men de oplossing inzond. In de daarop volgende bladzijden zijn gedetailleerde overzichten per jaar te vinden.
Een aantal bekende namen passeren de revue, een veel groter aantal onbekende namen komen we tegen. Ze hebben allemaal één ding gemeen: de liefde voor het damspel. Een aantal namen komen we maar één keer tegen, veel groter is echter het aantal dat jarenlang de oplossingen instuurde. De redactie zal er wel een kluif aan gehad hebben om al die handschriften, al die oplossingen en bijoplossingen te ontcijferen en na te spelen.

Wie waren nu eigenlijk deze oplossers? Tot welke bevolkingsgroep behoorden zij? Interessante vragen, maar hier is geen onderzoek naar gedaan. Toch kan met zekerheid worden gezegd dat een groot aantal personen in elk geval tot de leidende sociale klasse behoorden. Ook kwam ik opvallend vaak in advertenties van winkeliers exact dezelfde naam en woonplaats tegen als die van een aantal oplossers. Op zich logisch dat we personen in de hogere klasse, op het platteland wel te verstaan!, tegenkomen, want welke arbeider kon zich in die tijd een abonnement op een krant veroorloven?

Het overzicht per plaats geeft informatie over de plaatsen waar men het spel beoefende en over de verspreiding van de krant. Procentueel komt St. Maarten als eerste uit de bus, gevolgd door Oudesluis, een kleine plaats met ongeveer 350 inwoners rond 1890 met in totaal 8 inzenders. Deze aantallen doen vermoeden dat er in deze plaatsen een damclub bestond, maar het is ook zo de inzendingen erg verspreid over de 11 jaren binnen kwamen. Dat het aantal inzendingen geen steekhoudend argument hoeft te zijn voor de aanwezigheid van een damclub bewijst ‘Hoogwoud’. In 1894 richtte W. Vijn in die plaats een damclub op, het aantal inzenders en inzendingen doet anders vermoeden.

De top 10 van inzenders ziet er als volgt uit:
 

1 Abr. Sloos 92
2 Jb. Fray 79
3 E.J.B. v. Vught 75
4 K. Blom Dz. 74
5 E.G. Dettmeyer 63
6 P. van Graft 49
7 J. Peetoom Sr. 49
8 C. Peetoom 46
9 W. Vijn 34
10 P. Schrieken 31


De jaren 1890 (10), 1893 (10), 1894 (11) en 1887 (11) leveren gemiddeld het hoogste aantal inzendingen per probleem op. Het aantal oplossers per jaar blijft na 1887, topscorer met 27 oplossers, stabiel met ongeveer 20 oplossers per jaar. In 1895 en 1896 daalt het aantal naar 14.

Dat dammen een familiespel was blijkt niet echt duidelijk uit de cijfers. Slechts 8 maal komen we dezelfde naam tegen maar daarmee is een familieband natuurlijk niet aangetoond. Alleen van de familie Peetoom staat dit vast (n.a.v. overlijdensadvertentie van J. Peetoom Sr.).

Aan de hand van het totaaloverzicht tracht ik te achterhalen wie de inzender van probleem nr. 26 kan zijn. Immers, de redactie schrijft: ‘Ingezonden door lezer die bij de oplossingen nooit mankeert’. Mogelijke kandidaten zijn dan Jb. Fray, Dirkshorn, J. Peetoom Sr, St. Maarten en E.J.B. van Vught. Gelukkig geeft het boek ‘De Damspeler’ van Broekkamp uitsluitsel. Op bladzijde 265 vinden we onder nummer 30 ‘De Komiek’ op naam van Van Vught!.

Overzicht op naam

 

 

      1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896  
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster 2 4 2 2 1             11
Blaauw J. St. Maarten                 9 9 10 28
Blom Dz. K. St. Maarten       3 8 13 8 12 10 10 10 74
Bos Jb. Oudesluis               1       1
Bossen J. Oudesluis     2                 2
Brommer G. Alkmaar       1 2             3
Bult A. t Zand                     6 6
Calcar J.D. v Schagerbrug   1       1           2
Carpentier A. de Nibbixwoud         3             3
Dam J. Dirkshorn 1           2 8       11
Dekker Jz. P. Kolhorn       1               1
Dettmeijer E.G. Amersfoort         4 13 9 12 8 8 9 63
Fray Jb. Dirkshorn 7 6 5 6 7 6 8 11 10 7 6 79
Fray Az. A. St. Maarten 1 3                   4
Glas Jr. P. Hoogwouderweere     1 1 1 5           8
Graft P. v. Hoogwoud   1 2 3 7 10 6 10 9 1   49
Groot J.L. Zijpersluis 1 2 1 2               6
Groot Jb. Anna Pauwlona 1 3 1 2   1           8
Hagemann   Barsingerhorn               2 1     3
Hanseleden C. v. St. Maarten 2 1                   3
Harp A. Schagerbrug                     4 4
Hille P. Hoogwoud 2                     2
Hoogschagen G. Schagen               1       1
Hooij C. Oudesluis     1                 1
Hooij Jb. Oudesluis 2 3 1 2             2 10
Imhulsen J. Alkmaar   5 3                 8
Jimmink G.W. Oudesluis               1 1     2
Kater Kz. P. Wieringerwaard   1                   1
Keesman P. Schagen 3 1                   4
Keuken J. Nieuwe Niedorp           2   12 10 4   28
Klaver Jr. P. Stolpen               6       6
Klaver Pz. P. St. Maarten                 1 1 3 5
Klerk A. St. Maarten                 4 2   6
Koomen M. Anna Pauwlona 1                     1
Kreijger Jz. P. Anna Pauwlona       1               1
Kuijpers F. Hoogwoud 1 2 3                 6
Meijer M. St. Maartensbrug 2 1                   3
Niedorp N. Hoogwoud   1                   1
Nienes A. v. NoordScharwoude           1 1 8 8 1   19
Nobel G. Burgerbrug 3 4     1             8
Nobel P. St. Pancras 10 2 1                 13
Nordemann   Barsingerhorn               2 1     3
Paalberg Pz. P. St. Maartensbrug                     3 3
Peetoom C. St. Maarten 1 4 4 5 10 9 1 4 4   4 46
Peetoom Jz. J.Jr. Schagerbrug     1                 1
Peetoom Sr. J. St. Maarten 7 7 6 8 7 8 6         49
Raap D. Oudesluis     1                 1
Rover Pz. C. Oudesluis     1                 1
Schermer J. Hoogwoud                     6 6
Schrieken P. Oudcarspel         7 11 6 3 1 3   31
Schutte J. Hoogwouderweere     4     4 1         9
Slijkerman G.J. Stolpen       1 10   3         14
Slijkerman G. Jz. t Zand   5 3 2   1   1       12
Sloos Abr. Winkel 1 8 4 6 10 12 10 12 10 11 8 92
Stam P. t Zand                       0
Stins C. Oudesluis 1 1                   2
Stolpen. A. v.d St. Maarten                     1 1
Uitenbosch M. St. Pancras   2                   2
Vijn P. Hoogwoud/Abbek.               1 3 4 8 16
Vijn W. Hoogwoud         10 14 3 4 2 1   34
Visser J. Eenigebrug   1                   1
Visser W.C. Nieuwe Niedorp 6 4 1   1             12
Vught, van E.J.B. Amsterdam 2 8 6 9 6 10 6 12 9 7   75
W.H.   Nieuwe Niedorp         3             3
Watertor A. St. Maartensbrug 1               6     7
Witt A. de St. Maarten 6 8 3 5     2 3 2     29
Zomer G. Zuid Scharwoude       1     1         2
Zomerdijk G. t Zand           4   1       5
68 oplossers                           952
    Totaal 64 89 57 61 98 125 73 127 109 69 80  

 

 

Overzicht per plaats
 

      1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896  
Brommer G. Alkmaar       1 2             3
Imhulsen J. Alkmaar   5 3                 8
Dettmeijer E.G. Amersfoort         4 13 9 12 8 8 9 63
Vught, van E.J.B. Amsterdam 2 8 6 9 6 10 6 12 9 7   75
Groot Jb. Anna Paulowna 1 3 1 2   1           8
Koomen M. Anna Paulowna 1                     1
Kreijger Jz. P. Anna Paulowna       1               1
Hagemann   Barsingerhorn               2 1     3
Nordemann   Barsingerhorn               2 1     3
Nobel G. Burgerbrug 3 4     1             8
Dam J. Dirkshorn 1           2 8       11
Fray Jb. Dirkshorn 7 6 5 6 7 6 8 11 10 7 6 79
Visser J. Eenigebrug   1                   1
Graft P. v. Hoogwoud   1 2 3 7 10 6 10 9 1   49
Hille P. Hoogwoud 2                     2
Kuijpers F. Hoogwoud 1 2 3                 6
Niedorp N. Hoogwoud   1                   1
Schermer J. Hoogwoud                     6 6
Vijn W. Hoogwoud         10 14 3 4 2 1   34
Vijn P. Hoogwoud/Abbek.               1 3 4 8 16
Glas Jr. P. Hoogwouderweere     1 1 1 5           8
Schutte J. Hoogwouderweere     4     4 1         9
Dekker Jz. P. Kolhorn       1               1
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster 2 4 2 2 1             11
Carpentier A. de Nibbixwoud         3             3
Keuken J. Nieuwe Niedorp           2   12 10 4   28
Visser W.C. Nieuwe Niedorp 6 4 1   1             12
W.H.   Nieuwe Niedorp         3             3
Nienes A. v. NoordScharwoude           1 1 8 8 1   19
Schrieken P. Oudcarspel         7 11 6 3 1 3   31
Bos Jb. Oudesluis               1       1
Bossen J. Oudesluis     2                 2
Hooij C. Oudesluis     1                 1
Hooij Jb. Oudesluis 2 3 1 2             2 10
Jimmink G.W. Oudesluis               1 1     2
Raap D. Oudesluis     1                 1
Rover Pz. C. Oudesluis     1                 1
Stins C. Oudesluis 1 1                   2
Hoogschagen G. Schagen               1       1
Keesman P. Schagen 3 1                   4
Calcar J.D. v Schagerbrug   1       1           2
Harp A. Schagerbrug                     4 4
Peetoom Jz. J. Jr. Schagerbrug     1                 1
Blaauw J. St. Maarten                 9 9 10 28
Blom Dz. K. St. Maarten       3 8 13 8 12 10 10 10 74
Fray Az. A. St. Maarten 1 3                   4
Hanseleden C. v. St. Maarten 2 1                   3
Klaver Pz. P. St. Maarten                 1 1 3 5
Klerk A. St. Maarten                 4 2   6
Peetoom C. St. Maarten 1 4 4 5 10 9 1 4 4   4 46
Peetoom Sr. J. St. Maarten 7 7 6 8 7 8 6         49
Stolpen A. v.d St. Maarten                     1 1
Witt A. de St. Maarten 6 8 3 5     2 3 2     29
Meijer M. St. Maartensbrug 2 1                   3
Paalberg Pz. P. St. Maartensbrug                     3 3
Watertor A. St. Maartensbrug 1               6     7
Nobel P. St. Pancras 10 2 1                 13
Uitenbosch M. St. Pancras   2                   2
Klaver Jr. P. Stolpen               6       6
Slijkerman G.J. Stolpen       1 10   3         14
Bult A. t Zand                     6 6
Slijkerman Jz G. t Zand   5 3 2   1   1       12
Stam P. t Zand                       0
Zomerdijk G. t Zand           4   1       5
Kater Kz. P. Wieringerwaard   1                   1
Sloos Abr. Winkel 1 8 4 6 10 12 10 12 10 11 8 92
Groot J.L. Zijpersluis 1 2 1 2               6
Zomer G. Zuid Scharwoude       1     1         2
68 oplossers                           952
    Totaal 64 89 57 61 98 125 73 127 109 69 80  

 

Oplossers problemen jaargang 1886
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster                   X X 2
Dam J. Dirkshorn                   X   1
Fray Jb. Dirkshorn X X   X X X     X   X 7
Fray A. St. Maarten                     X 1
Groot J.L. Zijpersluis                     X 1
Groot Jb. Anna Pauwlona                     X 1
Hanseleden C. van St. Maarten                   X X 2
Hille P. Hoogwoud               X   X   2
Hooij J. Oudesluis     X X               2
Keesman P. Schagen         X         X X 3
Koomen M. Anna Pauwlona                     X 1
Kuijpers F. Hoogwoud                     X 1
Meijer M. St. Maartensbrug       X X             2
Nobel G. Burgerbrug                 X X X 3
Nobel P. St. Pancras X X X X X X   X X X X 10
Peetoom C. St. Maarten                     X 1
Peetoom Jz. Jr. J. Schagerbrug X X X X   X   X X     7
Sloos Abr. Winkel                     X 1
Stins C. Oudesluis                     X 1
Visser W.C. Nieuwe Niedorp   X X X X X       X X 6
Vught E.J.B. van Amsterdam                   X X 2
Watertor A. St. Maartensbrug       X               1
Witt A. de St. Maarten         X X   X X X X 6
23 oplossers   Totalen: 3 4 4 7 5 5 0 4 5 10 17 64

 

Oplossers problemen jaargang 1887
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 12 13 14 15 16 17 18 19 Tot
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster X X X         X 4
Calcar J.D. van Schagerbrug     X           1
Fray Jb. Dirkshorn X X X X     X X 6
Fray Az. Jb. St. Maarten     X X       X 3
Graft P. van Hoogwoud   X             1
Groot J.L. Zijpersluis     X         X 2
Groot Jb. Anna Pauwlona X X X           3
Hanseleden C. van St. Maarten           X     1
Hooij Jb. Oudesluis X X X           3
Imhulsen J. Alkmaar X   X X     X X 5
Kater Kz. P. Wieringerwaard   X             1
Keesman P. Schagen     X           1
Kuijpers F. Hoogwoud X X             2
Meijer M. St. Maartensbrug               X 1
Niedorp N. Hoogwoud   X             1
Nobel G. Burgerbrug X X X X         4
Nobel P. St. Pancras X X             2
Peetoom C. St. Maarten X   X       X X 4
Peetoom Sr. J. St. Maarten   X X X X X X X 7
Slijkerman Jz. G. t Zand   X X X     X X 5
Sloos Abr. Winkel X X X X X X X X 8
Stins C. Oudesluis     X           1
Uitenbosch M. St. Pancras X   X           2
Visser J. Eenigebrug X               1
Visser W.C. Nieuwe Niedorp X X         X X 4
Vught E.J.B. van Amsterdam X X X X X X X X 8
Witt A. de St. Maarten X X X X X X X X 8
27 oplossers   Totalen 15 17 18 8 4 5 9 13 89

 

Oplossers problemen jaargang 1888
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 20 21 22 23 24 25 26 8
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster X       X     2
Bossen J. Oudesluis   X X         2
Fray Jb. Dirkshorn   X X   X X X 5
Glas Jr. P. Hoogwouderweere   X           1
Graft P. van Hoogwoud   X         X 2
Groot J.L. Zijpersluis X             1
Groot Jb. Anna Pauwlona   X           1
Hooij C. Oudesluis   X           1
Hooij Jb. Oudesluis             X 1
Imhulsen G. Alkmaar X X X         3
Kreijger Jz. P. Anna Pauwlona X X     X     3
Nobel P. St. Pancras             X 1
Peetoom C. St. Maarten   X X     X X 4
Peetoom Jz. Jr. J. Schagerbrug     X         1
Peetoom Sr. J. St. Maarten X X X X X X   6
Raap D. Oudesluis   X           1
Rover Pz. C. Oudesluis   X           1
Schutte J. Hoogwouderweere   X X   X   X 4
Slijkerman Jz. G. t Zand X X X         3
Sloos Abr. Winkel   X     X X X 4
Visser W.C. Nieuwe Niedorp     X         1
Vught E.J.B. van Amsterdam X X X   X X X 6
Witt A. de St. Maarten X X         X 3
23 oplossers   Totalen: 8 17 10 1 7 5 9 57

 

Oplossers problemen jaargang 1889
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tot
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster       X X         2
Blom Dz. K. St. Maarten   X X         X   3
Brommer G. Alkmaar     X             1
Dekker Jz. P. Kolhorn   X               1
Fray Jb. Dirkshorn   X X X X X   X   6
Glas Jr. P. Hoogwouderweere   X               1
Graft P. van Hoogwoud X X     X         3
Groot J.L. Zijpersluis   X     X         2
Groot Jb. Anna Pauwlona   X             X 2
Hooij Jb. Oudesluis   X     X         2
Kreijger Jz. P. Anna Pauwlona X                 1
Peetoom C. St. Maarten   X X X X   X     5
Peetoom Sr. J. St. Maarten X X X X X X X X   8
Slijkerman G.J. Stolpen   X           X   2
Slijkerman Jz. G. t Zand                 X 1
Sloos Abr. Winkel   X   X X X X X   6
Vught E.J.B. van Amsterdam X X X X X X X X X 9
Witt A. de St. Maarten   X X   X   X X   5
Zomer G. Zuid-Scharwoude                 X 1
18 oplossers   Totalen: 4 14 7 6 10 4 5 7 4 61

 

Oplossers problemen jaargang 1890
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Tot
Beets Jz. Jb. Midden-Beemster   X                 1
Blom Dz. K. 't Rijpje X X X X   X   X X X 8
Brommer G. Alkmaar   X         X       2
Carpentier A. de Nibbixwoud X X X               3
Dettmeijer E.G. Amersfoort             X X X X 4
Fray Jb. Dirkshorn   X X X X X   X   X 7
Glas Jr. P. Hoogwouderweere     X               1
Graft P. van Hoogwoud     X X X X X X   X 7
Nobel G. Burgerbrug     X               1
Peetoom C. St. Maarten X X X X X X X X X X 10
Peetoom Sr. J. St. Maarten   X X   X X X X   X 7
Schrieken P. Oudcarspel   X X X   X X X   X 7
Slijkerman G.J. Stolpen X X X X X X X X X X 10
Sloos Abr. Winkel X X X X X X X X X X 10
Vijn W. Hoogwoud X X X X X X X X X X 10
Visser W.C. Nieuwe Niedorp             X       1
Vught E.J.B. van Amsterdam X X X X X X         6
W.H.   Nieuwe Niedorp X X X               3
18 oplossers   Totalen: 8 13 14 9 8 10 10 10 6 10 98

 

Oplossers problemen jaargang 1891
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Tot
Blom Dz. K. St. Maarten X   X X X X X X X X X X X X 13
Calcar J.D. van Schagerbrug                 X           1
Dettmeijer E.G. Amersfoort X X X X X X X X X X X X X   13
Fray Jb. Dirkshorn       X X X   X     X X     6
Glas Jr. P. Hoogwouderweere           X X X X X         5
Graft P. van Hoogwoud X X X X X   X X X     X X   10
Groot Jb. Anna Pauwlona         X                   1
Keuken J. Nieuwe Niedorp                 X X         2
Nienes A. van Noord-Scharwoude                         X   1
Peetoom C. St. Maarten X   X   X X X   X X X     X 9
Peetoom Sr. J. St. Maarten X       X   X X X     X X X 8
Schrieken P. Oudcarspel X     X X X X X X X X X X   11
Schutte J. Hoogwoud             X X X X         4
Slijkerman Jz. G. t Zand X                           1
Sloos Abr. Winkel X X   X X X   X X X X X X X 12
Vijn W. Hoogwoud X X X X X X X X X X X X X X 14
Vught E.J.B. van Amsterdam X         X X X X X X X X X 10
Zomerdijk G. t Zand         X X     X X         4
18 oplossers   Totalen: 10 4 5 7 11 10 10 11 14 11 8 9 9 6 125

 

Oplossers problemen jaargang 1892
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Tot
Blom Dz. K. St. Maarten X X       X X X X X X 8
Dam J. Dirkshorn           X       X   2
Dettmeijer E.G. Amersfoort X X   X   X X X X X X 9
Fray Jb. Dirkshorn X X   X   X X X X X   8
Graft P. van Hoogwoud X X     X       X X X 6
Nienes A. van Noord-Scharwoude X                     1
Peetoom C. St. Maarten X                     1
Peetoom Sr. J. St. Maarten X     X   X X   X X   6
Schrieken P. Oudcarspel X X       X     X X X 6
Schutte J. Hoogwoud   X                   1
Slijkerman G.J. Stolpen X X             X     3
Sloos Abr. Winkel   X X X X X X X X X X 10
Vijn W. Hoogwoud X X       X           3
Vught E.J.B. van Amsterdam X         X X   X X X 6
Witt A. de St. Maarten               X   X   2
Zomer G. Zuid Scharwoude X                     1
16 oplossers   Totalen: 12 9 1 4 2 9 6 5 9 10 6 73

 

Oplossers problemen jaargang 1893
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Tot.
Blom Dz. K. St. Maarten X X X X X X X X X X X X 12
Bos Jb. Oudesluis   X                     1
Dam J. Dirkshorn X X X   X X X   X X     8
Dettmeijer E.G. Amersfoort X X X X X X X X X X X X 12
Fray Jb. Dirkshorn X X X X X X X X X X   X 11
Graft P. van Hoogwoud X X X   X X X X X X X   10
Hagemann   Barsingerhorn                 X   X   2
Hoogschagen G. Schagen               X         1
Jimmink G.W. Oudesluis                       X 1
Keuken J. Nieuwe Niedorp X X X X X X X X X X X X 12
Klaver Jr. P. Stolpen     X X X X X X         6
Nienes A. van Noord-Scharwoude       X X X   X X X X X 8
Nordemann   Barsingerhorn                 X   X   2
Peetoom C. St. Maarten               X X X X   4
Schrieken P. Oudcarspel X X X                   3
Slijkerman Jz. G. t Zand/Schagerbrug               X         1
Sloos Abr. Winkel X X X X X X X X X X X X 12
Vijn P. Hoogwoud                       X 1
Vijn W. Hoogwoud   X               X X X 4
Vught E.J.B. van Amsterdam X X X X X X X X X X X X 12
Witt A. de St. Maarten               X X X     3
Zomerdijk G. t Zand               X         1
22 oplossers   Totalen: 9 11 10 8 10 10 9 14 13 12 11 10 127

 

Oplossers problemen jaargang 1894
 

Naam oplosser   Probleemnr.: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Tot.
Blaauw J. St. Maarten X X X X X   X X X X 9
Blom K. St. Maarten X X X X X X X X X X 10
Dettmeijer G. Amersfoort X   X X X   X X X X 8
Fray Jb. Dirkshorn X X X X X X X X X X 10
Graft P. van Hoogwoud X X X X X   X X X X 9
Hagemann   Barsingerhorn           X         1
Jimmink G.W. Oudesluis X                   1
Keuken J. Nieuwe Niedorp X X X X X X X X X X 10
Klaver Jr. P. Stolpen                   X 1
Klerk A. St. Maarten             X X X X 4
Nienes A. van Noord-Scharwoude X X X X X X X   X   8
Nordemann   Barsingerhorn           X         1
Peetoom C. St. Maarten X X X X             4
Schrieken P. Oudcarspel                   X 1
Sloos Abr. Winkel X X X X X X X X X X 10
Vijn P. Hoogwoud X X X               3
Vijn W. Hoogwoud X X                 2
Vught E.J.B. van Amsterdam X X X X X X X   X X 9
Watertor A. St. Maartensbrug X X X X X X         6
Witt A. de St. Maarten X X                 2
20 oplossers   Totalen: 15 13 12 11 10 9 10 8 10 11 109

 

Oplossers problemen jaargang 1895
 

Naam oplosser   Probleem nr. 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Tot.
Blaauw J. St. Maarten X   X   X X X X   X X X 9
Blom K. St. Maarten X   X X X X X X   X X X 10
Dettmeijer G. Amersfoort X   X X X X     X   X X 8
Fray Jb. Dirkshorn X   X X X         X X X 7
Graft P. van Hoogwoud X                       1
Keuken J. Nieuwe Niedorp X   X X X               4
Klaver Pz. P. St. Maarten X                       1
Klerk A. St. Maarten X   X                   2
Nienes A. van Noord-Scharwoude X                       1
Schrieken P. Oudcarspel     X X           X     3
Sloos Abr. Winkel X   X X X X X X X X X X 11
Vijn P. Hoogwoud/Abbek.     X X X   X           4
Vijn W. Hoogwoud     X                   1
Vught E.J.B. van Amsterdam X   X X X X X X         7
14 oplossers   Totalen: 11 0 11 8 8 5 5 4 2 5 5 5 69

 

Oplossers problemen jaargang 1896
 

Naam oplosser   Probleem nr. 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Tot.
Blaauw J. St. Maarten   X X X X X X X X X X   10
Blom K. St. Maarten   X X X X X X X X X X   10
Bult A. t Zand   X X X X X X           6
Dettmeijer G. Amersfoort   X   X X X X X X X X   9
Fray Jb. Dirkshorn   X X         X X X X   6
Harp A. Schagerbrug       X X X X           4
Hooij Jb. Oudesluis             X X         2
Klaver Pz. P. St. Maarten               X X   X   3
Paalberg Pz. P. St. Maartensbrug       X X   X           3
Peetoom C. St. Maarten             X X X X     4
Schermer J. Hoogwoud     X X X X X     X     6
Sloos Abr. Winkel     X X X X   X X X X   8
Stolpen, van de A. St. Maarten               X         1
Vijn P. Hoogwoud   X X X X X X X   X     8
14 oplossers   Totalen:   6 7 9 9 8 10 10 7 8 6   80