1894 - 1897 Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant

De damrubriek in ‘Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant’ / 1894 – 1897

 

 

Naam : Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche Courant   Diagram : ja, met schijven en dammen
Plaats : Nijmegen (gl)   Cijferstand : alleen bij aanvang
Dag/week/maand : dagblad; wekelijkse bijlage   Inzendingen door : Servaas Smits; E.G. Dettmeijer
Periode : 1894/1897   Auteursna(a)m(en) : Servaas Smits; E.G. Dettmeijer;
E. van Emden; enkele
Franse problemisten
Frequentie : wekelijks   Aantal opgaven : 107
Redacteur : onbekend   Oplossers : ja. Na teruglopende belangstelling
wordt m.i.v. nr. 50 direct de
oplossing getoond en is inzending
niet meer mogelijk.
Bereik : regionaal   Oplossingen : ja; Manoury-oud
        Commentaar : ja
Bijzonderheden : in de eerste rubrieken uitleg over het
spel met voorbeelden. De onbekende
redacteur is liefhebber en heeft verstand van het spel.
  Prijzen : nee

 

 

Deze damrubriek kende een vitale start. Een redacteur met kennis van zaken met als secondant de bekende Servaas Smits[1]. Spelregels worden uitgelegd - geen damrust; damslag gaat niet voor - en men vraagt aan het publiek om de oplossingen van de problemen en eindspelen in te zenden. De problemen zijn voor het overgrote deel van genoemde Servaas Smits, maar ook E.G. Dettmeijer weet, natuurlijk, de rubriek te vinden en verder put men uit ‘Le jeu de dames’ waarop de redacteur een abonnement schijnt te hebben[2]. De problemen van Dettmeijer zijn het publiek echter te machtig. Regelmatig geeft de redactie aan eerst eenvoudige problemen te willen publiceren waarna de moeilijkheidsgraad zal toenemen. Niet iedere oplosser is daar gelukkig mee.
Servaas Smits scheef in 1894 aan Constant Stams een brief (gepubliceerd in ‘Het Damspel’ mei 1925, blz. 107 in de probleemrubriek) naar aanleiding van problemen in ´De Wereldkroniek´ 1894, met de navolgende tekst:

‘Geachte Heer,
In antwoord op uw schrijven deel ik u mede, dat m.i. een niet te moeielijk probleem voor plaatsing dikwijls de vorkeur verdient. Ik vind over het algemeen de tot nu geplaatste problemen te lastig. Te lang zoeken ontmoedigt en geeft geen nieuwe deelnemers aan de oplossingen.
(w.g.) Servaas Smits’Het aantal inzenders van de oplossing blijft steken bij maximaal acht. Rond damprobleem 50 treedt er een koerswijziging op en plaats de redactie de oplossing direct onder het probleem. Daarna lijkt ook de rubriek aan belangrijkheid en ruimte te verliezen. Af en toe besteedt men wat ruimte aan ‘qui perd gagne’, vraagt om oplossingen, maar daar wordt dan niets meer over geschreven. Aan het eind van 1896 zien we zelfs probleem 2, maar dan in een iets andere setting, terugkomen.
Zonder verdere toelichting verschijnt op 10 januari 1897, waarschijnlijk[3], de laatste rubriek.
Vier rubrieken zijn niet overgeleverd, van 3 daarvan is een reconstructie aan de hand van de oplossing gemaakt.
In de rubriek lezen we verder dat er contacten zijn tussen Servaas Smits, E.G. Dettmeijer en Constant Stams, zie hiervoor ook probleem nog. 16.
 

[1] Naspeuring Arne van Mourik, die ook de rubriek ontdekte, Het kan eigenlijk niet anders dan dat hij voluit Pieter François Servaas Smits heet, geboren in 1853 te 's-Gravenhage, en daar ook overleden (1936). Deze pionier verbleef eind 19e eeuw in Nijmegen en nam daar ook deel aan schietwedstrijden.
[2] Wellicht is op basis van een abonneelijst in ‘Le jeu de dames’ de naam van de redacteur te achterhalen. Of is Servaas Smits de redacteur…?!
[3] Van een aantal data na 10.01.1897 is de zondagsche bijlage niet overgeleverd. In februari is deze weer wel aanwezig maar de damrubriek niet meer.


01 / 23.12.1894
DAM-OPGAVEN.
Wij hebben het voornemen opgevat, om in onze courant wekelijks damproblemen op te nemen.
Het damspel, dat in ons land veel beoefend wordt, vindt helaas te weinig waardering in Nederlandschen tijdschriften, waarom wij gelooven vele liefhebbers van het damspel een dienst te bewijzen, door een gedeelte onzer kolommen aan die rubriek te wijden.
Het zal ons streven zijn in onze opgaven zooveel afwisseling te brengen, dat de ambitie voor het spel bij alle liefhebbers levendig blijft.
Gaarne ontvangen wij opgaven, problemen en eindspelen, die geschikt zullen bevonden worden tot plaatsing. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat wij den steun onzer lezers noodig hebben om te bewijzen, dat onze pogingen op prijs worden gesteld en verzoeken daarom den oplossers om steeds de oplossingen in te zenden.
Ovder de regels van het damspel behoeven wij hier niet uit te wijden; het zij voldoende op te merken, dat het vroeger gebruikelijke “dam-rust” buiten toepassing is gesteld en dat damslag nimmer “vóór” gaat.
Kan men dus men eene schijf even veel stukken slaan als met eene dam, dan ligt het in de keuze van den speler welken slag hij voor zijn spel het voordeligst acht.
De spelers nemen het dambord in dier voege vóór zich, dat de lijn der donkere ruiten, die het bord diagonaal snijdt, aan de linkerzijde is.
De ruiten zijn genummerd van 1 tot 50, te beginnen van de onderste rij der witte partij van links naar rechts 1, 2, 3, 4, 5, de 2e rij van links naar rechts 6, 7, 8, 9, 10 en zoo vervolgens. Zoodat de witte partij bij den aanvang van het spel de ruiten 1 tot 20 en de zwarte partij die van 31 tot 50 bezet houdt.
Ter vergemakkelijking bij het oplossen der problemen, of het naspelen eener eindpartij zij het aanbevolen de ruiten van het dambord 1 tot 50 te nummeren.
Het is ons voornemen met eenvoudige opgaven aan te vangen om geleidelijk tot de meest ingewikkelde posities te geraken.

DAMPROBLEEM No. 1,
van Servaas Smits
nijmcrt 01
Wit 6 schijven op 7, 13, 29, 30, 34 en 35.
Zwart 4 schijven op 22, 45, 49 en 50 en dam op 11.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

02 / 30.12.1894 / rubriek is niet overgeleverd
Damprobleem No. 2. / reconstructie
nijmcrt 02
Oplossing van No. 1:
1. 38-32 27x47 2. 19-13 36x09 3. 20-15 47x20 4. 25x03

03 / 06.01.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 2:
Wit 30 op 35 Zwart 39 op 30
Wit 25 op 29 Zwart 34 op 25
Wit 19 op 24 Zwart 28 op 19
Wit 10 op 15 Zwart 19 op 10
Wit 14 op 19 Zwart 25 op 14
Wit 9 slaat 6 schijven tot 49 dam, waarmede hij de zwarte schijven 37 en 48 belet dam te halen. Zwart is dus verplicht 30 op 25 te spelen:
Wit 8 op 14 zwart 25 op 20
Wit 3 op 8 zwart 20 op 15
Wit 14 op 19 zwart 15 op 24
Wit 8 op 14[4] en wint.
1. 25-20 14x25 2. 30-24 19x30 3. 34-29 23x34 4. 45-40 34x45 5. 39-34 30x39 6. 44x04 25-30 7. 43-39 30-35 8. 48-43 35-40 9. 39-34 40x29 10. 43-39
Na den damslag van wit is de partij nog wel op andere wijze te winnen, doch de hier genoemde oplossing is de beste.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J. v.d. Berg, P. Noort, A. Willems en G.B.
Bovenstaande oplossing ten gunste van de schijnbaar zwakste partij doet ons zien, dat wij in het damspel onze tegenpartij nimmer te licht mogen achten en wij steeds verplicht zijn zijne handelingen in het spel nauwkeurig gade te slaan, hetzij hij offensief of defensief optreedt. Zoo dikwijls ziet men een speler onbedachtzaam eene schijf bemeesteren, die door de tegenpartij niet kan worden gedekt, zonder de gevolgen voor zijn eigen spel te berekenen. Een voorbeeld hiervan levert de volgende positie (3A):

[4] Deze notatie ter illustratie. Bij de andere opgaven wordt de huidige notatie gebruikt.

Wit heeft 13 schijven op nos. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 25, 29 en 32.
Zwart heeft 14 schijven op nos. 17, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44 en 45
Zwart aan de beurt van spelen zijnde, schuift 42 op 37 om de witte schijf 32 machtig te worden. Wit wint daardoor de partij door het volgende spel (volgt Manoury notatie):
1. ... 07-12? 2. 44-40 12x21 3. 36-31 26x37 4. 34-29 23x25 5. 35-30 25x34 6. 40x27 21x32 7. 47-41 19x30 8. 43-38 32x43 9. 41x05
Probleem No. 3 is eveneens een bewijs voor bovengenoemde stelregel.
DAMPROBLEEM No. 3,
van Servaas Smits
Zwart 10 schijven
nijmcrt 03
Wit 9 schijven
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

04 / 13.01.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 3:
1. 36-31 12x21 2. 31-27 21x32 3. 22-17 11x22 4. 23-19 14x23 5. 29x38 40x29 6. 33x02 slaat 5 schijven en haalt dam op 47.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: C. Ph. ten Ham, F. van Breukelen, S.J. v.d. Berg, A. Willems, W.G.A.L. v.B. en G.B.
Gedurende de weinige weken, dat het damspel een plaats in onze courant heeft, bemerken wij reeds, dat er hier ter stede nogal animo voor het spel bestaat, waarom wij gaarne voortgaan een gedeelte der ruimte daarvoor beschikbaar te stellen.
Bij het plaatsen van Probleem no. 1 beloofden wij zooveel mogelijk voor afwisseling te zullen zorgen en daarom zullen wij den liefhebbers ditmaal een paar proeven van eindspelen ter naspeling en oplossing geven.
Dikwijls gebeurt het op het einde van een spel, dat 3 dammen tegen één dam op het bord overblijven en wordt zelfs door de grootste spelers een dergelijk spel als remise beschouwd.
Nochtans komen er met 3 dammen tegen één vele posities voor, waarin het spel beslist kan worden. Wij zullen dit met een paar voorbeelden aantoonen.
In de verhandeling over het damspel door E. van Embden vinden 12 dergelijke voorbeelden eene plaats, waarvan wij hieronder een paar opgeven:
1e voorbeeld (4A): Wit 3 dammen op 34, 39 en 45. Zwart één dam op 2.
nijmcrt 04A
Oplossing: wit speelt 45 op 40, zwart 2 op 11, wit 34 op 29, zwart 11 op 49, want zoo hij zich plaatst op 16, 22, 27 of 33 geeft met met 39, 2 dammen op en wint, nu speelt wit 29 op 2. Gaat zwart nu op 11 dan zet wit 40 op 49 en sluit de zwarte in. Wanneer zwart echter op een der andere ruiten den lijn 11-49 plaats neemt, geeft wit 39 op 44, zwart slaat op 49 en wordt ingesloten.
2e voorbeeld (4B): wit 3 dammen op 4, 7 en 33, zwart één dam op 43.
nijmcrt 04B
Oplossing: wit speelt 7 op 3. Speelt zwart nu op een der ruiten 29, 34 of 47 dan geeft wit 3 op 25 en vervolgens 33 op 15. Gaat zwart echter van 43 op 32 of 48, dan speelt wit 4 op 26 en daarna 33 op 16.
Deze twee voorbeelden ter oefening zullen de amateurs zeker in staat stellen de oplossing van onderstaand eindspel te vinden.
DAMPROBLEEM No. 4,
van E. van Embden
Zwart dam op 7.
nijmcrt 04
Wit dammen op 6, 39 en 44.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

05 / 20.01.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 4:
Wit speelt 6 op 2. Om niet terstond het spel te verliezen moet zwart op 3 of 21 spelen. Wit speelt nu 2 op 29. Speelt zwart, zoo hij op 21 staat, nu op 48, dan speelt wit met 29, op eene der ruiten tusschen 20 en 47. Zwart kan nu niets anders spelen, dan op een der ruiten tusschen 21 en 48. Wit geeft alsdan zijn dam op 43 aan zwart te slaan, die daardoor weder op 48 komt, en wint wit het spel door 39 op 30 te stellen.
Is zwart echter met den eersten zet op 3 gegaan, dan gaat wit eveneens op 29 en geeft na den volgende zet van zwart, dam 29 op 25, waardoor zwart op 30 slaan moet en mede het spel verliest, als wit daarna dam 44 op 48 plaatst.
Gaat zwart na den tweeden zet van wit van 21 op 3 of van 3 op 21, dan geeft wit dam 29 respectievelijk op 25 of op 43 en wint naar de wijze hierboven vermeld.
Goede oplossingen ontvangen van de Heeren P. Noort en G.B.
Oplossing:
1. 41-47 42-26 2. 47-24 26-03 3. 24-35 03-26 4. 35-08 26x03 5. 14-25 03x14 6. 25x03
.
Correspondentie: W.G.A.L. v. B. Uwe oplossing is foutief, er is slechts één 1e zet voor wit goed en die is 6 op 2. Na de door u opgegeven van wit 44/48, behoeft zwart zich niet op 2 of 3 te plaatsen, maar kan zonder gevaar op 13, 18, 24 of 29 gaan.
Dat slechts twee oplossingen inkwamen is ons een bewijs, dat dit eindspel vrij moeielijk was en zullen wij ons in het vervolg althans voorlopig tot eenvoudiger opgaven bepalen, om na verloop van eenigen tijd, als de liefhebbers van het damspel hier ter stede, meerdere geoefendheid in het oplossen van samengestelde posities hebben verkregen, op de eindspelen terug te komen.
Ditmaal iets over de aanvang van het spel.
Door geoefende damspelers wordt vooral in het begin van een spel het bezetten der hoeken afgekeurd, omdat daardoor eene schijf, in een hoek geplaatst, slechts eene zijde ter beweging openstaat. Daarom ziet men meestal de zetten 33 op 28 van zwart of 18 op 23 van wit als 1e zet. Dit heeft echter voor een onvoorzichtige speler eigenaardige bezwaren, daar een der partijen alsdan gevaar loopt eene hoogst nadeelige positie te verkrijgen na den 10e zet.
Servaas Smits geeft ons hiervan een voorbeeld: Na den 10e zet van zwart staat de partij aldus (5A):
nijmcrt 05A
Wit 20 schijven op 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 en 23.
Zwart 20 schijven op 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 2, 43, 44, 45, 48, 49 en 50.
Wit aan de beurt van spelen zijnde kan nu een schoonen zet doen, die naar wij meenen, wel eens de keizerslag genoemd wordt, omdat daardoor de zwarte partij een gevoeligen slag krijgt, die het verlies der partij tengevolge heeft.
Opening 5A: 1. 28-22 17x28 2. 26x17 11x22 3. 34-30 25x34 4. 40x29 23x34 5. 32x25 slaat met 17 drie schijven op 30 of 46 en wint 2 schijven, daar de zwarte schijf op 19 ook verloren is.
DAMPROBLEEM No. 5,
van Servaas Smits.
Zwart 20 schijven.
nijmcrt 05
Wit 19 schijven.
Wit speelt en heeft na den 9en zet zijn spel derwijze verbeterd, dat hij met bijna zekerheid de winst van het spel in handen heeft. Wat moet wit daartoe spelen?
HH. oplossers worden beleefd verzocht alle eventualiteiten, welke in dit spel, door verschillen slaan van zwart kunnen voorkomen, bij de oplossing aan te geven.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

06 / 27.01.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 5:

27.01.1895 / Oplossing:
a. 1. 34-29 23x25 2. 28-23 18x29 3. 27x18 12x23 4. 35-30 25x34 5. 39x30 24x35 6. 33x02 19-24
7. 02x30 35x24 8. 32-27 21x32 9. 37x30 wint, wit behoudt 11 schijven tegen zwart 9 schijven.
Indien zwart echter na den damslag van wit 34 op 39 niet zet, behoudt wit dam, door bij den volgende zet 9 op 14 te plaatsen, zwart slaat alsdan 20 op 18 en slaat wit vervolgens met 13 op 44 of 45.

b. 1. 34-29 23x25 2. 28-23 19x28 3. 32x23 18x29 4. 27x18 12x23 5. 31-27 21x32 6. 37x30 25x34
7. 33x02 en wint, want wit kan den dam niet verliezen of zwart moet 48 op 43 geven, waarna wit 11 en zwart slechts 7 schijven overhoudt.

c. 1. 34-29 23x25 2. 28-23 19x28 3. 32x23 21x32 4. 37x28 18x29 5. 35-30 25x34 6. 39x19 14x32
7. 33x02 wint, want wit houdt dam en de zwarte schijf 17 is verloren, wit houdt 10 schijven en één dam tegen 10 schijven van zwart over.
NB: men overziet de winnende tegenactie: 7. 32-37 8. 41x32 22-27 9. 31x22 17x50 10. 49-44 50x42
11. 47x38 16-21 12. 02-35 03-08 13. 35x02 11-16 14. 02x11 06x17
Waarom wit slechts 19 schijven heeft… met schijf op 3(48) is er niets aan de hand.

d. 1. 34-29 23x25 2. 28-23 19x28 3. 32x23 21x32 4. 37x28 18x29 5. 35-30 24x35 6. 33x02 22x33
7. 39x28 03-08 8. 02x10 05x14 Wit wint, houdt 11 schijven tegen 10 schijven der zwarte partij over, terwijl in alle hier genoemde gevallen na den damslag van wit de zwarte partij hopeloos staat, daar die aan de linkerzijde geheel van kracht is ontbloot.

NB: de stand faalt door 1. 34-29 23x25 2. 28-23 18x29 3. 27x18 12x23 4. 35-30 24x35 5. 33x02 25-30
6. 02x24 30x19 en het blijft gelijk.

Goede oplossing van het geval onder b. genoemd ontvangen van den heer P. Noort, en van den heer S.J. v.d. Berg, van die onder a, c en d. vermeld.

Correspondentie. W.G.A.L.v.B. Indien zwart de zetten doet, die u aangeeft, zou uwe oplossing eene nevenoplossing zijn, doch zwart sluit zijn spel door na wits 1e zet 45 op 40 te plaatsen en wint zwart bij enigszins goed spel, of de partij is remise.

Wanneer een der spelers de laatste schijven zijner tegenpartij kan vastzetten, zoodat dengeen die aan de beurt van zetten is, daartoe machteloos blijjkt, is die partij verloren en wint de speler die de laatste zet deed. Een zeer aardige positie, waarvan de stand ons wel enigszins onmogelijk voorkomt, is de volgende (6A):
nijmcrt 06A
Wit heeft 11 schijven op 1, 7, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 27, 28 en 30.
Zwart 8 schijven op 11, 14, 19, 29, 31, 36, 37 en 39 en zes dammen op 3, 4, 5, 8, 35 en 38; wit speelt en wint.
Oplossing: 1. 23-18 12x23 2. 35-30 24x35 3. 26-21 20x47 4. 22-17 11x42 5. 25-20 16x38 6. 20x40 35x44 7. 46-41 en houdt met twee schijven de geheele zwarte partij, uit 5 schijven en vijf dammen bestaande, ingesloten. Probleem no. 6 is ook gebaseerd op het insluiten der zwarte macht, doch de positie is o.i. veel natuurlijker.
DAMPROBLEEM No. 6,
van Servaas Smits.
Zwart 10 schijven en 2 dammen.
nijmcrt 06
Wit 13 schijven.
Wit speelt en wint.
H.H. oplossers worden verzocht dit spel tot het einde uit te spelen en alle zetten bij het inzenden der oplossing te vermelden.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

07 / 03.02.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 6:
1. 14-09 05x46 2. 50-44 17x50 3. 24-20 15x33 4. 09-03 21x32 5. 42-37 32x41 6. 43-39 33x44 (de zet 7. 03-08 wordt niet genoemd) Nu worden door 2 schijven van wit, 2 dammen en 6 schijven van zwart ingesloten en moet zwart trachten met een der schijven 31, 36, 41 of 42 ter hulp te komen. Hij schuift daartoe 36 op 32. Wit slaat 48 op 21. Zwart zet nu 41 op 36. Wit zet 21 op 43 of 48. Zwart 42 op 37. Wit slaat 2 schijven van 43 op 41. Zwart 31 op 26. Wit 41 op 18. Zwart 26 op 21 of 22. Wit 18 op 7 of 13 en wint met drie schijven en één dam, tegen een macht van 8 stukken der zwarte partij…. 7. … 11-17 8. 08x26 06-11 9. 26-08 07-12 10. 08x06 16-21 11. 06-33 21-27 12. 33-38 27-31 13. 38-42 31-37 14. 42x26
Goede oplossingen ontvangen wij van de heeren G.B., P. Noort, C.Ph. ten Ham en S.J. v.d. Berg.

Dat het oplossen van damproblemen niet onder ieders bereikt valt, ja, zelfs voor geoefende damspelers nog dikwijls moeilijkheden oplevert, wordt bewezen door het feit, dat slechts weinigen de oplossing van de voor laatste problemen vonden.
Voor degenen, die met het zoeken naar eene oplossing geen succes hadden, kan het naspelen, als de oplossing bekend wordt gemaakt, toch zeker tot leering strekken.
Velen zullen er zijn, die meenen, dat dergelijke posities in eene partij weining voorkomen, doch wij beweren, dat nimmer eene partij gespeeld is, of een goed speler heeft gelegenheid gehad om door een schoone reeks van zetten zijn spel te winnen of te verbeteren.
Den liefhebber, van dit echt Nederlandsche spel, zij het aanbevolen zich de zetten, die zich in de verschillende door ons te plaatsen problemen mochten voordoen, goed in het geheugen te prenten, opdat zij zich die kennis op een gegeven oogenblik in eene partij ten nutte kan maken.
Probleem No. 7, van zeer eenvoudige constructie, zal zeker door de liefhebbers worden opgelost.
DAMPROBLEEM No. 7,
van Servaas Smits.
Zwart 9 schijven en dam op 12.
nijmcrt 07
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

08 / 10.02.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 7:
1. 45-40 34x45 2. 19-13 08x19 3. 18-12 07x18 4. 26-21 16x27 5. 17-11 06x17 6. 30-24 19x30 7. 25x41 slaat 25, 14, 13, 22, 32, 33, 23 en 12 tot op 6 en winst.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: C. Ph. Ten Ham, S.J. v.d. Berg, W.P. Tielen, P. Noort, J.H.H, G.B., W.G.A.L. v. B., terwijl van laatsgenoemden heer nog een goede oplossing inkwam van probleem no. 6.
De combinatie van zetten, die zulk een schoonen slag ten gevolge had, zal, in eene partij voorkomende, licht over het hoofd gezien worden, echter niet door den aandachtigen speler, die zich dikwijls onledig hield met het oplossen van problemen en zijn best doet om de daardoor opgedane kennis bij het spelen eener partij in toepassing te brengen.
Het damspel, dikwijls eene spelende werkzaamheid van den menschenlijke geest genoemd, krijgt reeds in dezen lof een cachet als een der schoonste spelen in ons land in gebruik. Duizenderdlei posities kunnen zich in dit spel voordoen, waaruit voor een der beide spelers voordeel te behalen is, en die wetenschap schenkt ons dus eene studie, waarin nog nimmer iemand het tot volmaaktheid heeft kunnen brengen.
Alhoewel wij reeds vele posities in ons blad hebben opgenomen en daarmee de vindingrijkheid en geoefendheid der liefhebbers van dit spel hebben beproefd, bepaalden wij ons echter steeds tot de meest eenvoudige problemen. Wij hebben het voornemen, nog geruimen tijd op deze wijze voort te gaan.
Ten bewijze, dat wij niettemin pogen zooveel afwisseling in de opgaven te brengen als mogelijk is, volgt hier een eenvoudig, doch zeer interessant probleem van E. van Embden (probleem 8A).
nijmcrt 08A
Wit heeft slechts 6 schijven op 4, 13, 20, 23, 32 en 37.
Zwart heeft vier schijven op 14, 22, 24 en 45 en 3 dammen op 29, 35 en 44.
Wit speelt en wint.
Als H.H. oplossers dezer positie op het dambord hebben tenedergesteld, kan het hun tot vermaak verstrekken, om hunne vinding daarin te beproeven. De oplossing van een probleem gevonden te hebben geeft voldoende satisfactie voor de moeite aan het zoeken besteed.
Is dit probleem echter voor iemand te machtig, zoo vindt hij de oplossing hier volgen.
Wit 37 op 43 Zwart 29 op 47
Wit 32 op 36 Zwart 47 op 31
Wit 23 op 27 Zwart 22 op 33
Wit 4 op 9 Zwart 31 op 15
Wit 20 slaat de geheele zwart macht.
(1. 12-08 24x02 2. 17-11 02x16 3. 28-22 27x18 4. 49-44 16x40 5. 35x22)

DAMPROBLEEM No. 8,
van Servaas Smits.
Zwart 8 schijven.
nijmcrt 08
Wit 6 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

09 / 17.02.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 8:
1. 20-15 16x27 2. 48-42 37x48 3. 15-10 48x13 4. 10-04 45x34 5. 04x45 slaat één dam en 3 schijven tot 15 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J. v.d. Berg, C. Ph. ten Ham, A. Willems, W.P. Tielen, G.B. en W.G.A.L.v.B.
Dat dit probleem zoovele oplossers vond, is o.i. een bewijs, dat de opname der damrubriek in ons blad vruchten draagt, want voor vele dammers zou No. 8 moeilijkheden opleveren door de opvolgende vrije zetten van wit, die een gevolg zijn van zwarts onvoorzichtigheid om schijf 26 te willen bemachtigen.
DAMPROBLEEM No. 9,
van Servaas Smits.
Zwart 8 schijven en dam op 10.
nijmcrt 09
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

10 / 24.02.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 9:
1. 13-08 03x12 2. 36-31 26x37 3. 23-18 12x23 4. 38-32 37x28 5. 40-35 45x29 6. 35x02 slaat 4 schijven en dam tot 47 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J. v.d. Berg, C. Ph. ten Ham, A. Willems, W.P. Tielen, G.B., W.G.A.L.v.B. en J.H.H.
Correspondentie:
In antwoord op de bemerking van den heer A. Willems deelt de redactie mede, dat wij wel enigszins met zijn schrijven instemmen en het als eene vingerwijzing beschouwen om vooralsnog te blijven voortgaan met het opnemen van niet al te moeilijke problemen. Den geachten schrijver zij echter opgemerkt, dat het gestadig oplossen van damopgaven zeker strekken zal tot oefening en de spelers daardoor een helder doorzicht in het spel verkrijgen.
Het is natuurlijk, dat wij ons niet steeds tot de eenvoudigste vraagstukken zullen kunnen blijven bepalen, doch dat die langzamerhand moeilijker zullen worden. Wij zijn dan ook overtuigd, dat het gestadig volgen der opgaven H.H. liefhebbers zal in staat stellen later meer ingewikkelde posities op te lossen.
DAMPROBLEEM No. 10,
van Servaas Smits.
Zwart 6 schijven en 3 dammen op 21, 22 en 25.
nijmcrt 10
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

11 / 03.03.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 10:
1. 23-19 24x13 2. 28-22 27x18 3. 49-43 21x49 4. 34-30 35x24 5. 41-37 26x29 6. 40-35 49x40 7. 45x05 slaat 3 dammen en 3 schijven tot 50 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J. v.d. Berg, C. Ph. ten Ham, P. Noort, A. Willems, W.P. Tielen, G.B. en W.G.A.L.v.B.
DAMPROBLEEM No. 11,
van Servaas Smits.
Zwart 5 schijven en 3 dammen op 30, 39 en 50.
nijmcrt 11
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

12 / 10.03.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 11:
1. 45-40 34x45 2. 24-19 25x22 3. 19x10 05x43 4. 49x38 18-23 5. 38-33
Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J. v.d. Berg, C. Ph. ten Ham, P. Noort, A. Willems, W.P. Tielen, G.B. en W.G.A.L.v.B.
DAMPROBLEEM No. 12,
van Servaas Smits.
Zwart 11 schijven.
nijmcrt 12
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

13 / 17.03.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 12:
1. 11-07 02x11 2. 16x18 13x22 3. 28x17 19x37 4. 47-42 37x48 5. 39-34 48x30 6. 35x02
Goede oplossingen ontvangen van de heeren W.G.A.L.v.B; G.B; J.H.H, W.P. Tielen; S.J.v.d. Berg; P. Noort; C.Ph. ten Ham en A. Willems.
Correspondentie: In beleefd antwoord op de vraag van den heer v. B. deelt de redactie mede, dat het wel moeilijk zijn zal met juistheid op te geven in welke volgorde de oplossingen inkomen. Indien H.H. oplossers in ’t vervolg den datum van inzending bij de oplossing willen vermelden, dan zal de plaatsing der namen de orde van ontvangst aantoonen.
DAMPROBLEEM No. 13,
van Servaas Smits.
Zwart 9 schijven en dam op 25.
nijmcrt 13
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
N.B. In deze partij behoudt wit, na den belissenden zet, 5 schijven over tegen 4 schijven van zwart.
H.H. oplossers worden verzocht te vermelden wat door wit dan nog moet worden gespeeld om de zwarte partij te verhinderen dam te halen.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

14 / 24.03.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 13:
1. 45-40 34x45 2. 39-33 30x48 3. 26-21 48x26 4. 11-07 02x11 5. 21-16 26x12 6. 16x18 31 slaat dam en 5 schijven tot 33 en behoudt 5 schijven over tegen 4 schijven der zwarte partij. De zwarte schijven 41 en 43 worden door de witte 27 en 33 in bedwang gehouden, zoodat zwart trachten moet met 34 dam te halen, hij speelt daartoe 34 op 29. 6. … 19-24 (06-11 geeft nog remise…) 7. 33-28 24-29 8. 49-44 29-34. Wit 18 op 23 of 4 op 9, zwart 29 op 24 of 25+ wit 4 op 9 of 23 op 28, zwart 24 op 19 of 25 op 19 of 20+ wit laat schijf 9 staan en speelt 23 op 28 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren G.B, A. Willems, W.P. Tielen, W.G.A.L.v.B., P. Noort, C.Ph. ten Ham en S.J.v.d.Berg.
In vorige nummers wees ik er reeds op, hoe onvoorzichtig het is, in het damspel een ongedekte schijf der tegenpartij te willen buitmaken, zonder vooraf de nadeelige gevolgen voor ons eigen spel te berekenen. Probleem No. 14 is eveneens een bewijs voor die stelling en is tevens een probleem van zeer schoone constructie.
Hier valt het wel moeielijk op ´t eerste gezicht de oplossing te vinden, doch zoo men slechts de eerste zet van wit ontwaart, valt de verdere oplossing niet moeielijk.
Als wit de positie in een gewone partij voor zich krijgt en niet bemerkt, dat zwart door eene combinatie van zetten verliest, zou wit geneigd zijn 29 op 35 te brengen, wat ten gevolge heeft, dat zwart 45 op 40 plaatst en wit alsdan vrij zeker verliest.
DAMPROBLEEM No. 14,
van Servaas Smits.
Zwart 10 schijven.
nijmcrt 14
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

15 / 31.03.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 14:
A. 1. 43-39 19x30 2. 37-31 36x27 3. 32-28 23x43 4. 39x48 30x28 5. 21x05 slaat 6 schijven tot 50 en wint.
B. 1. 43-39 19x30 2. 37-31 36x27 3. 34-29 23x43 4. 38x49 27x29 5. 25x05 slaat 6 schijven tot 50 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J.v.d.Berg, P. Noort, W.P. Tielen en A. Willems.
Herhaaldelijk werd door ons het nadeel aangetoond, dat ontstaan kan door een ondoordachte zet. Door zeer geoefende spelers wordt dikwijls een kans gewaagd om de tegenpartij er zoogenaamd te laten inloopen.
Ook komt het in eene partij vaak voor, dat de speler, door ´t verzetten van eene schijf een of meer schijven opgeeft, doch juist daardoor met de door hem verplaatste schijf, een opvolgenden slag krijgt, die hem ruim schadeloos stelt voor het nadeel aan zijne partij berokkent.
Tot oefening volgt hier een voorbeeld van een ons onbekend auteur (15A):
nijmcrt 15A
Wit heeft 8 schijven op 3, 5, 12, 15, 18, 23, 24 en 28.
Zwart heeft 9 schijven op 19, 21, 26, 33, 34, 36, 37, 39 en 43.
Wit speelt 3 op 8 Zwart 19 op 10
Wit speelt 23 op 27 Zwart 34 op 3
Wit slaat 27 op 47 Zwart 3 op 16
Wit slaat 47 op 11 en wint.
(1. 48-43 34x45 2. 28-22 19x48 3. 22x02 48x31 4. 02x36)
In Probleem No. 15 is de beslissende slag eveneens een gevolg van een zet als 23 op 27 in voorenstaande opgave.
DAMPROBLEEM No. 15,
van Servaas Smits.
Zwart 8 schijven en een dam op 39.
nijmcrt 15
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

16 / 07.04.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 15:
1. 25-20 14x25 2. 30-24 25x17 3. 44-39 33x35 4. 24x04
Goede oplossingen ontvangen van de heeren W.P. Tielen, P. Noort, A. Willems, G.B., W.G.A.L.v.B. en S.J.v.d.Berg.
DAMPROBLEEM No. 16,
van Servaas Smits.
Zwart 12 schijven en een dam op 39.
nijmcrt 16
Wit 11 schijven en een dam op 20.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

Bij dit probleem staan we nog wat langer stil omdat er een brief aan Constant Stams bewaard is waarin dit probleem is opgenomen. Het eerste deel van de brief[5] gaat over levering van cognac, in het 2e deel wordt ingegaan op de problemen in de ‘Wereldkroniek’:

‘Ik breng hulde aan uw doorzicht in het damspel, de door U gegeven oplossingen zijn zonder twijfel zeer goed en verliest het probleem voor mij als ‘t ware de waarde’.


[5] K.W. Kruijswijk dateert de brief ergens tussen 8 en 20 december 1894

Op de achterkant van de brief, welke hieronder is opgenomen, staat probleem no. 16 genoteerd waardoor we er wel van uit mogen gaan dat de brief ook door Servaas Smits is geschreven. Het commentaar bij de oplossing, rubriek 14.04.1895, ondersteunt deze conclusie.

image

17 / 14.04.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 16:
1. 50-45 25x34 2. 35-19 13x24 3. 49-43 38x40 4. 11-07 02x22 5. 21-17 12x32 6. 31-27 32x21 7. 26x28 14x46 8. 45x05 (een heuse 46/05!) en wint, want zwart moet dam afgeven.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren A. Willems, S.J.v.d.Berg en W.G.A.L.v.B.

Probleem No. 16 vond bij vroegere plaatsing[6] in een tijdschrift, evenals nu, weinig oplossers, omdat de positie zeer ingewikkeld is. De heer C. Stams te Rotterdam, een vermaard dammer, vond de oplossing binnen drie minuten tijds.
Zeer vleiend werd dit probleem door kenners beoordeeld, om de eigenaardige damslag, waarmede de zwarte macht totaal verslagen is. Aan H.H. oplossers komt een woord van lof toe.

Wanneer op het einde eener partij 4 dammen tegen 2 dammen overblijven, wordt die partij als remise beschouwd, nochtans is het in enkele gevallen mogelijk dit spel te beslissen. Een voorbeeld hiervan geeft het volgend probleem
DAMPROBLEEM No. 17,
van Servaas Smits.
Zwart 2 dammen op 4 en 20.
nijmcrt 17
Wit 4 dammen op 14, 21, 33 en 42.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.
 

[6] Gepubliceerd in het Geïllustreerd Zondagsblad, nr. 22. dd. 25.08.1895, ingezonden door E.G. Dettmeijer. De stand is net even anders, Dettmeijer er nog wat schijven bijgeplaatst. Dit kan, gezien de datering, niet het bedoelde tijdschrijft zijn.

 

image 2 image 3 image 4
     

18 / 21.04.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 17:
1. 07-02 49-16 2. 18-13 35x08 3. 26x03 16-49 4. 03-21 49x16 5. 39-11 16x07 6. 02x16

Voor de 2e oplossing grijpen we terug naar de rubriek zelf:
image 5

1. 07-16 35-02 2. 39-11 49-35 3. 18-34* 35-49A,B 4. 34-43 49x38 5. 16x49 02x16 6. 26-21 16x43
7. 49x32
A 3. … 35-24 4. 11-07 02x11 5. 16x35
B 3. … 02-24 4. 26-08 24x02 5. 34-30 35x19 6. 11-07 02x11 7. 16x35

Goede oplossingen ontvangen van de heeren S.J.v.d.Berg, A. Willems, W.G.A.L.v.B, P. Noordt en G.B.
Alleen de heer S.J.v.d.Berg geeft de zuivere 1e oplossing, terwijl de andere heeren er geene rekening mede hielden, dat zwart dikwijls vrij is in zijn zetten en alle mogelijke posities moeten worden uitgewerkt en opgegeven bij de oplossing, zooals die in dit nummer voorkomt.

*) Wit zou ook door een anderen zet de winst van het spel kunnen verkrijgen, doch 33 op 19 is de beste en leidt het vlugst naar het doel.

DAMPROBLEEM No. 17[7],
van Servaas Smits.
Zwart 11 schijven en 4 dammen op 25, 35, 43 en 44.
nijmcrt 18
Wit 10 schijven en 1 dam op 31.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

[7]Nummering foutief

19 / 28.04.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 18:
1. 45-40 34x45 2. 15-10 14x05 3. 16-07 12x01 4. 27-22 18x27 5. 38-33 29x38 6. 37-31 26x37 7. 41x14
B.O. 1. 15-10 14x05 2. 45-40 34x45 3. 37-31 26x37 4. 41x23 18x29 5. 16-02 09x31 6. 02x26
Nb: z.a.z. winst via: 29-33 2. 38x40 39-43 3. 49x38 28-32 4. 37x28 17-22 5. 28x17 12x43 6. 16x49 26-31 7. 36x27 30-43 8. 49x38 18-22 9. 27x18 09x35. Onbedoeld dubbelprobleem.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: W.G.A.L.v.B., J.H.H., G.B., A. Willems en S.J.v.d. Berg.
DAMPROBLEEM No. 19[8],
van Servaas Smits.
Zwart 12 schijven en dam op 43.
nijmcrt 19
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

20 / 05.05.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 19:
1. 47-41 36x47 2. 34-30 47x35 3. 28-22 17x28 4. 40-34 35x49 5. 34-29 23x34 6. 32x03 49x21 7. 37-31 26x37 8. 03x06
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: G.B; S.J.v.d. Berg; A. Willems; P. Noort, en W.G.A.L.v.B.
DAMPROBLEEM No. 19[9],
van Servaas Smits.
Zwart 3 schijven op 20, 24 en 36.
nijmcrt 20
Wit schijf op 5 en dam op 26.
Wit speelt en wint.

Voor dit probleem zijn twee verschillende oplossingen. HH. Oplossers wordt verzocht beiden te vermelden en het geheel uitgewerkt op te geven, ook wat betreft de verschillende posities, die door de verdedigende zetten van Zwart ontstaan.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

21 / 12.05.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 20:
1. 1. 21-38 29-34 2. 38-43 34-40 3. 43-16 11-17 4. 16-07 40-45 5. 07-16 17-22 6. 16-32 35-40 7. 32-49 22-28 8. 49x35 28-33 9. 35-30 33-38 10. 30-48 en wint

2. 1. 21-38 29-34 2. 38-43 34-40 3. 43-38 11-16 4. 38-29 40-45 5. 29-38 35-40 6. 38-49 40-44 7. 49x35 16-21 8. 35-13 en wint

1. 21-38 29-34 2. 38-43 34-40 3. 43-38 11-17 4. 38-29 40-45 5. 29-38 17-22 6. 38-32 35-40 7. 32-49 22-28 8. 49x35 28-32 9. 35-24 32-37 10. 24-47 en wint

1. 21-38 29-34 2. 38-43 34-40 3. 43-38 40-44 4. 50x39 35-40 5. 39-34 40x29 6. 38x15 en wint

Voor deze positie zijn nog andere varianten, doch dan blijkt onmiddelijk, dat de zwarte partij verliest. Goede oplossingen ontvangen van de heeren: S.J.v.d.Berg, G.B. en W.G.A.L.v.B.
 

[8] Nummering hersteld
[9] Nummering foutief
[10] Nummering hersteld


DAMPROBLEEM No. 21[10],
van Servaas Smits.
Zwart 11 schijven.
nijmcrt 21
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

22 / 19.05.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 21:
1. 34-30 35x24 2. 29-23 18x29 3. 41-37 31x42 4. 38x47 29x38 5. 43x01
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: W.G.A.L.v.B, P. Noort, S.J.v.d.Berg en G.B.
DAMPROBLEEM No. 22,
van Servaas Smits.
Zwart 5 schijven en dam 15. (in de diagramstand is abusievelijk een witte dam op veld 15 geplaatst)
nijmcrt 22
Wit 6 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

23 / 26.05.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 22:
1. 27-22 14x25 2. 47-42 37x48 3. 22-18 48x34 4. 18-13 09x18 5. 23x01 34x07 6. 01x45
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: W.G.A.L.v.B, P. Noort en S.J.v.d.Berg.
In dit probleem was een zetfout geslopen, dam 15 moest niet zijn dam wit, maar zwart, hetwelk echter bij zwarts’s positie was aangegeven.
DAMPROBLEEM No. 23,
van Servaas Smits.
Zwart 4 schijven en 3 dammen op 2, 35 en 43.
nijmcrt 23
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

24 / 02.06.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 23:
1. 46-41 47x36 2. 23-18 12x23 3. 32-28 23x21 4. 39-34 36x40 5. 45x01
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: W.G.A.L.v.B, P. Noort en S.J.v.d.Berg.
DAMPROBLEEM No. 24,
van een Onbekend Auteur
Zwart 12 schijven en 2 dammen op 32 en 41.
nijmcrt 24
Wit 12 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

25 / 09.06.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 24:
1. 26-21 17x26 2. 22-17 11x33 3. 27-22 06x28 4. 32x34 30x39 5. 31-27 26x42 6. 47x07 02x11 7. 48-43 39x48 8. 40-34 48x30 9. 35x02
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: P. Noort, W.G.A.L.v.B en S.J.v.d.Berg.
DAMPROBLEEM No. 25,
van een Onbekend Auteur
Zwart 6 schijven en dam op 8.
nijmcrt 25
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

26 / 16.06.1895 / rubriek niet overgeleverd
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 25:
1. 19-14 09x29 2. 18-13 43x32 3. 49-43 32x49 4. 40-34 49x08 5. 34x03
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: ??
DAMPROBLEEM No. 26,(reconstructie)
Zwart ??
nijmcrt 26
Wit ??
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

27 / 23.06.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 26:
1. 29-23 28x19 2. 34-30 35x24 3. 33-28 22x33 4. 38x20 14x25 5. 44-40 45x34 6. 39x30 25x37
7. 41x05 (reconstructie op basis van oplossing)
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: J.v.d.Berg en P. Noort.
Correspondentie: W.G.A.L.v.B. uwe oplossing is foutief. Damslag gaat nimmer vóór; zwart kan na den 4den zet van wit evengoed 23 op 12 slaan en dan kan wit de partij niet winnen.
DAMPROBLEEM No. 27, Van een Onbekend Auteur.
Zwart 6 schijven en 3 dammen op 1, 6 en 10.
nijmcrt 27
Wit 3 schijven. (m.z. 8 schijven)
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

28 / 30.06.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 27:
1. 20-14 13x24 2. 44-39 34x43 3. 15-10 45x18 4. 21-17 12x21 5. 28-23 41x19 6. 14x03 05x14 7. 03x05 slaat 5 schijven 26. 16, 8, 29 en 39 tot 50 en wint. (46/5)
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: G.B., P. Noort, W.G.A.L.v.B. en J.v.d.Berg.
DAMPROBLEEM No. 28,
van een Servaas Smits.
Zwart 8 schijven.
nijmcrt 28
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

29 / 07.07.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 28:
1. 38-32 37x28 2. 18-13 19x08 3. 17-12 08x26 4. 47-41 06x17 5. 36-31 26x37 6. 41x05
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: W.G.A.L.v.B., P. Noort, G.B. en J.v.d.Berg.
DAMPROBLEEM No. 29,
van een Servaas Smits.
Zwart 19 schijven, op: 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49 en 50.
Wit 18 schijven, op: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 27 en 40.
Wit aan de beurt van spelen zijnde, plaatst schijf 27 op 33 met het oogmerk dat Zwart die schijf door 43 op 37 of 38 zal trachten te bemachtigen. Indien Zwart in de val loopt door 43 op 38 te plaatsen, wat moet Wit dan spelen om met bijna zekerheid de partij te winnen?
Na Zwarts zet staat de partij aldus:
Zwart
nijmcrt 29
Wit
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.
 

image 6 image 7 image 8
     

30 / 14.07.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 29:
1e 1. 40-35 13x22 2. 15-10 04x15 3. 35-30 25x34 4. 39x30 24x35 5. 33x04 22x33 6. 38x29 02-08 7. 32-27 21x41 8. 36x47 26x37 9. 42x31 07-12 10. 04-27 17-21 11. 27-38 21-27 12. 31x22 16-21 13. 38x10 05x14
Het zal Wit nu niet moeielijk vallen de partij te winnen, daar hij met eene macht van 9 schijven tegen 7 schijven van Zwart blijft ageeren.
2e 1. 40-35 13x22 2. 15-10 04x15 3. 35-30 25x34 4. 39x30 24x35 5. 33x04 22x33 6. 38x29 07-12 7. 44-40 35x44 8. 50x39 Indien zwart 47 op 43 brengt stelt Wit 49 op 22 8. … 02-08 9. 04-27 maar nu mist men toch de verdediging 9. .. 20-25 met gelijkspel.
Had Zwart als laatste zet een andere schijf verplaatst, dan ware Wit genoodzaakt 49 op 38 te brengen en door retireeren zijn dam te dekken.
In beide gevallen blijft Wit de krachtigste positie behouden en zal het bemachtigen der Witte dam aan Zwart zoveel schijven kosten, dat hij de partij onmogelijk voor verlies beveiligen kan.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren: P. Noort en G.B.
De heer Noort kan aan vorenstaande becijfering zien, dat de oplossing eener opgave zóóver moet worden uitgewerkt, tot een middelmatig speler zelfs zien kan, dat voor Wit de kans aan winnen aan geen twijfel meer onderhevig is.
Van den heer W.G.A.L.v.B. ontvingen wij van no. 29 eene oplossing, die als proeve van uitmuntend spel onder de aandacht der damspelers verdient gebracht te worden:
1. 28-22 17x28 2. 32x34 13x22 3. 33-29 24x33 4. 15x13 09x18 5. 39x17 21x12 en men trekt de volgende zware conclusie: Wit behoudt ook hier de mooiste positie, daar de Zwarte schijven alle verband verloren hebben en Wit zich gemakkelijk door de vijandelijke macht kan heenslaan om dam te halen.
DAMPROBLEEM No. 30,
van een onbekend auteur.
Zwart 11 schijven.
nijmcrt 30
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

31 / 21.07.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 30:
1. 26-21 39x48 2. 34-29 48x17 3. 30-24 23x34 4. 24x04 28x37 5. 04x10 slaat 6 schijven en dam.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren P. Noort, A. v.d. Dool en G.B.
DAMPROBLEEM No. 31,
van een onbekend auteur.
Zwart 10 schijven.
nijmcrt 31
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

32 / 28.07.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 31:
1. 16-11 40x18 2. 28-22 07x16 3. 22x04 of 2. 27-22 07x36 3. 22x04 Wit moet schijf 12 afgeven en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren G.B, P. Noort en A. v.d. Dool.
Het volgende probleem kan als bewijs dienen hoe van een partij, waarvan de stukken zonder eenig verband van elkander verwijderd staande, toch voordeel te behalen is.
DAMPROBLEEM No. 32,
naar VAN EMBDEN
Zwart 9 schijven en 3 dammen op 11, 16, 17.
nijmcrt 32
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

33 / 04.08.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 32:
1. 49-43 32x49 2. 48-42 31x48 3. 47-41 36x47 4. 50-44 49x40 5. 45x34 48x30 6. 35x24 47x20 7. 25x01 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren W.G.A.L.v.B., P. Noort en G.B.
DAMPROBLEEM No. 33,
van Servaas Smits.
Zwart 9 schijven
nijmcrt 33
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

34 / 11.08.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 33:
1. 32-28 30x19 2. 36-31 26x37 3. 27-22 18x27 4. 47-42 37x48 5. 29-24 48x18 6. 24x04 slaat 6 stuks
en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren G.B., P. Noort en W.G.A.L.v.B.
Correspondentie: De opmerking van den heer L.v.B. is zeer juist, de auteur van probleem 33 heeft daarom in zijn manuscript voor de zwarte partij een schijf op 50 bijgevoegd. (onduidelijk wat dit aan het probleem toevoegd. Of werd probleem 32 bedoeld?)
DAMPROBLEEM No. 34,
van Servaas Smits.
Zwart 14 schijven
nijmcrt 34
Wit 13 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

35 / 18.08.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 34:
1. 17-12 08x26 2. 44-40 06x17 3. 40-34 29x40 4. 43-38 32x43 5. 49x20 15x24 6. 36-31 26x37 7. 41x05 slaat 4 schijven en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren G.B., W.G.A.L.v.B., P. Noort en A. v.d. Dool.
DAMPROBLEEM No. 35,
van Servaas Smits.
Zwart 9 schijven
nijmcrt 35
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

36 / 25.08.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 35:
1. 40-34 30x48 2. 16-11 48x26 3. 11-07 02x11 4. 21-16 26x12 5. 16x18 slaat 5 schijven en één dam tot 33 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren W.G.A.L.v.B., P. Noort, G.B. en A. v.d. Dool.
DAMPROBLEEM No. 36,
van Servaas Smits.
Zwart 7 schijven
nijmcrt 36
Wit 6 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

37 / 01.09.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 36:
1. 48-42 20x29 2. 28-22 17x28 3. 38-33 29x38 4. 42x04 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren G.B., P. Noort, W.G.A.L.v.B. en A. v.d. Dool.
Tot ons leedwezen is er eene fout in het diagram van vorenstaand probleem geslopen, schijf 13 moet op 12 staan. Toevallig was het probleem, zóó gesteld, óók op te lossen.
Ten bewijze, dat het niet de bedoeling was een zóó vermakelijk eenvoudig probleem te plaatsen, verzoeken wij de oplossing van het verbeterde probleem in te zenden (36A).
nijmcrt 36a
Zwart 7 schijven, op 22, 32, 33, 35, 40, 44 en 50.
Wit 6 schijven, op 2, 3, 12, 14, 23 en 29.
Teneinde H.H. oplossers schadeloos te stellen voor de fout in No. 36, volgt hier nog een zeer mooi, doch moeielijk probleem, waaraan liefhebbers hun kracht in het oplossen kunnen beproeven.
DAMPROBLEEM No. 37,
van E.G. Dettmeijer te Amersfoort,
opgedragen aan Servaas Smits te Nijmegen.
Zwart 12 schijven en 4 dammen.
nijmcrt 37
Wit 14 schijven en 3 dammen.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

38 / 08.09.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 36:
1. 28-22 17x28 2. 37-32 28x37 3. 47-42 20x29 4. 42x04
Goede oplossingen ontvangen van de heeren W.G.A.L.v.B., P. Noort, G.B. en A. v.d. Dool.
Oplossing van No. 37:
1. 35-19 13x24 2. 40-35 45x29 3. 33-28 23x21 4. 35-30 22x47 5. 30x19 08x49 6. 38-33 49x41 7. 33x11 47x44 8. 26x08 16x07 9. 46x37 02x13 10. 50x39 25x43 11. 48x01
Geen goede oplossingen binnengekomen.
Van de heeren G.B.P, P. Noort en W.G.A.L.v.B. ontvingen wij echter opgaven, die van ernstige studie op probleem 37 getuigden, doch welke niet als goede oplossingen kunnen worden aangemerkt.
Naar aanleiding van die ingezonden opgaven deelen wij aan HH. Oplossers mede, dat een dam niet mag heenslaan over de ruit, waarop eene schijf of dam stond, die hij met denzelfden slag reeds had weggeslagen.
In van Embden’s Handboek wordt daarover in het 1e Hoofdstuk gezegd: “Een dam blijft echter daarin bepaald, dat hij geen schijf mag slaan, wanneer hij, om zulks te doen, over eene reeds geslagene schijf andermaal zou moeten heenslaan.” Damslag gaat nimmer voor.
Het blijkt ons, dat ingewikkelde problemen als no. 37 (welke reeds ongeveer 6 jaren geleden aan den heer Servaas Smits werd opgedragen) te zwaar zijn voor de damrubriek in ons blad. Wij zullen dus, zooals vroeger, blijven voortgaan met eenvoudiger opgaven, waardoor de ambitie bij HH. liefhebbers levendig blijft.
Van den heer Dettmeijer, een der beste probleemauteurs in Nederland, werd een schrijven ontvangen, waarin hij zijne voortdurende medewerking toezegt. Wij stellen dit zeer op prijs, doch verzoeken beleefd, ons voorloopig eenvoudige problemen toe te zenden, opdat HH. oplossers eenige satisfactie krijgen voor de moeite en tijd aan de studie besteed.
DAMPROBLEEM No. 38,
van Servaas Smits.
Zwart 11 schijven
nijmcrt 38
Wit 11 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

39 / 15.09.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 38:
1. 37-31 27x36 2. 32-27 22x31 3. 29-24 16x27 4. 38-33 39x28 5. 42-37 31x42 6. 47x38 36x47 7. 48-43 47x20 8. 25x05 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren P. Noort en G.B.
DAMPROBLEEM No. 39,
van E.G. Dettmeijer.
Zwart 14 schijven
nijmcrt 39
Wit 12 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

40 / 22.09.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 39:
1. 38-33 29x38 2. 21-17 11x22 3. 27x20 14x25 4. 39-33 38x29 5. 34x01
en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren A. v.d. Dool, G.B., P. Noort en W.G.A.L.v.B.
DAMPROBLEEM No. 40,
van Servaas Smits.
Zwart 8 schijven en 4 dammen op 6, 39, 45 en 50.
nijmcrt 40
Wit 12 schijven en een dam op 15.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.
 

image 9 image 10
   

41 / 29.09.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 40:
1. 23-19 14x12 2. 28-23 12x18 3. 30-24 20x29 4. 34x14 10x44 5. 40x46 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren P. Noort en G.B.
DAMPROBLEEM No. 41,
van E.G. Dettmeijer.
Zwart 12 schijven
nijmcrt 41
Wit 12 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

42 / 06.10.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 41:
1. 32-27 21x41 2. 36x47 26x37 3. 25-20 14x25 4. 47-42 37x48 5. 23-19 48x30 6. 29-23 18x20 7. 35x04 13x24 8. 04x15 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heer P. Noort.
DAMPROBLEEM No. 42,
van Servaas Smits.
Zwart 10 schijven
nijmcrt 42
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

43 / 13.10.1895 / rubriek niet overgeleverd
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 42:
1. 11-07 02x11 2. 45-40 34x45 3. 47-41 36x47 4. 48-43 47x17 5. 43x21 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heeren ??
DAMPROBLEEM No. 43,
van ?
Zwart ?
nijmcrt 43
Wit ?
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad

44 / 20.10.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 43:
Reconstructie n.a.v. oplossing:
1o. 1. 41-37 14x46 2. 36-31 26x37 3. 47-41 37-42 4. 48x37 sluit dam en wint.
2o. 1. 41-37 14x41 2. 36-31 26x37 3. 47x36 en wint
Geen oplossingen ingekomen.
DAMPROBLEEM No. 44,
van Servaas Smits.
Zwart schijf op 33 en dan op 30.
nijmcrt 44
Wit 4 schijven, op 21, 23, 34 en 39.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

45 / 27.10.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 44:
1. 14-09 25x03 2. 19-13 18x09 3. 28-22 09-13 of 14 4. 22-17 03x21 5. 26x17 en wint.
Goede oplossing binnengekomen van den heer G.B.
DAMPROBLEEM No. 45,
van E.G. Dettmeijer.
Zwart 8 schijven.
nijmcrt 45
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

46 / 03.11.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 45:
1. 43-39 16x27 2. 31x22 18x27 3. 38-32 27x38 4. 39-33 38x29 5. 34x01 en wint.
Goede oplossing binnengekomen van den heer G.B.
Een eindspel van drie dammen tegen een of vier en vijf dammen tegen twee is slechts in enkele positiën te beslissen, waarom een aldus voorkomend spel als remise wordt beschouwd.
Toch zijn er door verschillende meesters in het damspel wenken gegeven op welke wijze een dusdanige partij toch zou kunnen gewonnen worden.
Onderstaand probleem is eene schoone studie van een eindspel, 5 dammen tegen 2.
DAMPROBLEEM No. 46,
van Servaas Smits.
Zwart 2 dammen.
nijmcrt 46
Wit 5 dammen.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

47 / 10.11.1895
DAM-OPGAVEN.
DAMPROBLEEM No. 47,
van Servaas Smits.
Zwart 6 schijven en één dam.
nijmcrt 47
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.
N.B. De oplossing van No. 46 wordt volgende week geplaatst.

48 / 17.11.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 46:
1. 44-49 Zwart moet 31 op 47 brengen, want in ’t geval dat Zwart 31 niet verplaatst, geeft Wit 27 op 22 af en behoudt Wit 4 dammen tegen één dam, welk spel spoedig ten voordeele van Wit beslist is. 1. … 16-02 2. 18-23 05x11 3. 06x39 02-16 4. 45-(12)24, 28, 33 of 37 4. … 16-02 5. 39-30 02x35 6. 12-40 35x44 7. 49x35 en wint.
Oplossing van No. 47:
1. 25-20 14x25 2. 24-20 25x14 3. 17-12 08x17 4. 11x42 31x48 5. 30-25 48x30 6. 25x34 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van den heer G.B.
DAMPROBLEEM No. 48,
van Servaas Smits.
Zwart 12 schijven en 2 dammen.
nijmcrt 48
Wit 7 schijven en 3 dammen.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.


49 / 24.11.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 48:
1. 39-33 28x39 2. 50x11 16x07 3. 24-20 14x25 4. 32-27 31x22 5. 26-21 12x26 6. 42-48 26x42 7. 48x14 19x10 8. 30x05 18x40 9. 45x34 en wint.
Goede oplossingen ontvangen van de heer G.B.
DAMPROBLEEM No. 49,
Zwart 10 schijven.
nijmcrt 49
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossingen vóór a.s. Vrijdag in te zenden aan het Bureau van ons blad.

50 / 08.12.1895
DAM-OPGAVEN.
Oplossing van No. 49:
1. 39-33 17x26 2. 44-39 35x44 3. 37-31 26x37 4. 27-22 18x27 5. 28-23 19x28 6. 33x42 44x33 7. 38x07
en wint.
In probleem No. 46 gaven wij eene proeve van eindspel 5 dammen tegen 2 dammen. Van Embden geeft in zijn handboek slechts twee voorbeelden aan, terwijl daarin van onderstaande proeve het volgende vermeld wordt:
“Wanneer hij, die met 2 dammen speelt zich op de twee ruiten der middellijn, No. 1 en 50, bevindt, zoo is het voorheen altijd voor beslist gehouden, dat zulk een spel, met alle goed beleid verdedigend wordende, niet anders als remise ware en door hem, die met de vijf dammen speelt, nimmer kon gewonnen worden. Wat men ook aangewend heeft, om eene positie te vinden, waardoor hij, die met de 2 dammen speelt, volstrekt gedwongen wordt, het spel te moeten verliezen, zoo is zulks, voor zoover mij bekend is, vruchteloos geweest
Evenwel is het mij gelukt eene positie gevonden te hebben, waardoor het spel aan de zijde der vijf dammen noodwendig gewonnen wordt.”
Voortaan zullen wij, athans voorlopig, onder elk probleem terstond de oplossing vermelden, waartegen o.i. niets kan aangeroerd worden, omdat elk werkelijk liefhebber het toch in zijn macht heeft, om, als hij de positie op het dambord heeft opgesteld, zelf de oplossing te zoeken.
Teneinde ook zwakke spelers in staat te stellen deze rubriek te kunnen volgen, wordt hier nogmaals opgegeven, hoe de ruiten van het dambord genummerd zijn.


image 11


DAMPROBLEEM No. 50,
van E. van Emden,
Zwart 2 dammen op 1 en 50.
nijmcrt 50
Wit 5 dammen op 5, 11, 21, 30 en 40
Wit speelt en wint.
---
Oplossing:
Wit speelt 30 op 14. Nu kan zwart geen zet doen zonder het spel te verliezen.
1o. Speelt hij met zijn dam, waar zal hij gaan? Op 28, 34 of 39? Doch dan laat wit hem met 1 zijne 2 dammen 11 en 14 slaan en wint met dam 5. Gaat zwart van 50 op 17, zoo speelt wit 21 op 12 of 11 op 6 en behoudt daardoor vier dammen tegen een dam, dat altijd gewonnen wordt.
2o. Speelt zwart met dam 1 op 17, zoo geeft wit 40 op 45 af en wint.
Gaat hij met 1 op 28 op 34, zoo geeft wit eerst 40 op 45 af, vervolgens 11 op 6 en dan 21 op 12, waardoor hij met 5 de twee dammen van zwart bemeesterd.
Plaatst zwart 1 op 39, zoo speelt wit 11 op 44, zwart slaat 39 op 48. Vervolgens geeft wit 40 op 45. Zwart moet met 50 slaan op 9. Wit slaat met 5 op 32 en wint.
(1. 25-39 46-14 2. 36-09 14x03 3. 15-10 05x44 4. 50x17 03x21 5. 26x03)
---
In het vervolg zullen wij ook problemen van de Fransche meesters opnemen, waardoor de rubriek Damopgaven veel aan belangrijkheid winnen zal.

51 / 15.12.1895
DAM-OPGAVEN.
Gaven wij in ons vorig No. een zeldzaam voorkomende positie als uitspel, nu volgt een opgave, die bewijst, dat wij onze tegenpartij nummer te zwak mogen achten en dat een schijnbaar verloren spel door eene combinatie van zetten door een zeer goed speler tot winst te brengen is.
DAMPROBLEEM No. 51,
van Servaas Smits.
Zwart 10 schijven en 2 dammen.
nijmcrt 51
Wit 11 schijven.
Oplossing:
1. 25-20 14x25 2. 30-24 19x30 3. 37-31 36x27 4. 32-28 23x43 5. 39x48 30x28 6. 21x05 en wit wint door dam op diagonaal te houden.

52 / 22.12.1895
DAM-OPGAVEN.
Vroeger werd door ons gemeld, dat wij in ’t vervolg ook problemen van fransche auteurs zouden opnemen en kwijten wij ons reeds in dit nummer aan onze belofte.
Wij zijn daartoe ruimschoots in staat, daar we ons in het bezit vinden van het fransche tijdschrift Le jeu de dames, hetwelk elke maand minstens 8 der schoonste problemen publiceert. Dat in Frankrijk een tijdschrift, alleen aan het damspel gewijd, recht van bestaan heeft, is zeker wel een bewijs, dat dit spel aldaar meer dan in Holland beoefend wordt.
De opgaven in bovengenomed blad zijn in den regel veel moeielijker op te lossen, dan die welke in Nederlandse bladen verschijnen.
’t Eerste fransche probleem, dat wij overnemen, verscheen in het Januari-nummer van den 3e jaargang van dit tijdschrift.
DAMPROBLEEM No. 52,
van C. Ligier te Parijs.
Zwart 13 schijven.
nijmcrt 52
Wit 12 schijven.
Oplossing:
1. 31-26 35x44 2. 48-43 39x37 3. 26-21 17x26 4. 27-21 26x17 5. 22-18 12x23 6. 38-33 29x27 7. 41x05 23x32 8. 05x02.
 

image 12 image 13
   

53 / 29.12.1895
DAM-OPGAVEN.
DAMPROBLEEM No. 53,
van Mr. Magnenoz.
Zwart 9 schijven.
nijmcrt 53
Wit 8 schijven.
Oplossing:
1. 25-20 26x17 2. 20x09 13x04 3. 24x02 en wint.

54 / 05.01.1896
DAM-OPGAVEN.
Wanneer op het einde eener partij een dam tegen 2 schijven overblijven is dit spel gewoonlijk als remise te beschouwen, wanneer het de dam niet mogelijk is de tegenpartij te beletten dam te halen.
In het hieronder geplaatst eenvoudig geval kan de witte dam, bij oppervlakkige beschouwing, niet zoodanig tegen de zwarte schijven ageren, dat deze gedwongen worden zich over te geven, wanneer het echter aan de dam gelukt, zich te plaatsen op het kruispunt van twee lijnen, waarop de schijven zich bevinden en dezen bij schuiving gedwongen zijn in de richting van de dam te gaan, is de partij in het voordeel van der dam te beslissen, zoo deze na het bemachtigen van de eerste schijf gunstig genoeg geplaatst is om de overgebleven schijf van damhalen terug te houden.
DAMPROBLEEM No. 54,
van Servaas Smits.
Zwart 2 schijven op 32 en 50.
nijmcrt 54
Wit dam op 49.
Oplossing:
1. 04-27 05-10 2. 27-32 10-15 3. 32-28 17-21 4. 28-32 21-26 5. 32-37 15-20 6. 37-42 20-25 7. 42-48 nu moet zwart eene schijf opofferen en speelt 7. … 25-30 8. 48x25 26-31 9. 25-14 en wint. Ook 01. 04-15 wint

55 / 12.01.1896
DAM-OPGAVEN.
Even als de vorige opgave nemen wij ditmaal weder een eindspel op, zooals er velen in het spel kunenn voorkomen en waarvan de beslissing afhangt van de vaardigheid eene speler om de schijven der tegenpartij tot overgave te dwingen.
DAMPROBLEEM No. 55, (zie ook nr. 66)
van Servaas Smits.
Zwart 2 schijven op 34 en 41.
nijmcrt 55
Wit dam op 26.
Oplossing:
1. 21-32 19-24 2. 32-38 24-30 3. 38-43 30-35 4. 43-49 06-11 5. 49-44 11-16 6. 44-49 16-21 7. 49x16 35-40 8. 16-11 40-45 9. 11-50
N.b.: ook 1. 21-12 en 21-08 winnen.

56 / 19.01.1896
DAM-OPGAVEN.
Het probleem, hetwelk wij heden plaatsen, werd in het Concours de Problémistes in 1894 bekroond, terwijl de schoone slag, door de witte partij na den 7den zet gemaakt, “le coup du serpent” genoemd werd.
Het zal den liefhebbers hier ter stede zeker aangenaam zijn, met de ontwikkeling dier schoone positie kennis te maken.
DAMPROBLEEM No. 56,
te Parijs in 1894 ingezonden onder het motto:
“J’ai du Plaisir avec les Dames”.
Zwart 14 schijven.
nijmcrt 55
Wit 14 schijven.
Oplossing:
image 14
1. 50-44 40x29 2. 43-39 32x34 3. 49-43 29x40 4. 47-42 21x32 5. 20-14 09x29 6. 25-20 15x24 7. 42-38 32x43 8. 48x08 02x13 9. 45x01
B.o.: 1. 24-19 15x13 2. 31-26 40x29 3. 26x37 22x42 4. 48x37

57 / 26.01.1896
DAM-OPGAVEN.
DAMPROBLEEM No. 57,
van Servaas Smits.
Zwart 1 schijf op 17.
nijmcrt 57
Wit 3 schijven op 11, 41 en 44.
Oplossing:
1. 06-01 en haalt dam 1. … 32-38 2. 01-34 38-42 3. 34-48 42-47 4. 09-04 47-(29) 13, 18, 24, 29, 35 of 40 5. 48-42 29x47 6. 04-15 en wint.

58 / 02.02.1896
DAM-OPGAVEN.
De drie laatste opgaven waren allen van Franschen oorsprong en gaven duidelijk een ander systeem van zetten te zien, dan gewoonlijk in Hollandsche problemen voorkomen.
In onderstaand probleem heeft de witte partij een hoopeloze positie dien in eene partij voorkwam en waarin de auteur door een schoonen zet de winst van het spel aan zijn zijde bracht.
DAMPROBLEEM No. 58,
van Servaas Smits.
Zwart.
nijmcrt 58
Wit.
Oplossing:
1. 19-14 10x19 2. 29-23 19x28 3. 37-32 27x29 4. 47-41 26x37 5. 41x03 en wint.

59 / 09.02.1896
DAM-OPGAVEN.
Onderstaand eindspel uit “Le jeu de dames” overgenomen is van Russischen oorsprong en werd o.a. in de “Revue des dames” opgenomen met andere schoonen problemen van denzelfden auteur, onder den titel “Etudes Russie”.
In Polen vooral, doch ook in Rusland vindt het damspel vele beoefenaars, in welke landen dezelfden wijze van spelen als bij ons gevolgd wordt. Wij zijn in de gelegenheid nog vele interessante proeven van eindspel van dien meester voor de liefhebbers te Nijmegen te publiceeren.
DAMPROBLEEM No. 59,
van D. Sarghine.
Zwart dam op 29 en schijven op 20 en 31.
nijmcrt 59
Wit dammen op 3, 32 en 41 en schijf op 11.
Wit speelt en wint.
Oplossing:

image 15 1e Oplossing:
1. 48-30 24-15 2. 30-24 15x11 3. 06x44
2e Oplossing:
1. 48-30 24-02 2. 17-12 35x24 3. 12-07
02x11 4. 06x15
3e Oplossing:
1. 48-30 24-29 2. 06-01 35x24 3. 01x34
4e Oplossing:
1. 48-30 24-42 2. 17-26 35x24 3. 26x48
5e Oplossing:
1. 48-30 24-47 2. 06-01 35x24 3. 17-11
16x07 4. 01x15
6e Oplossing:
1. 48-30 24-38 2. 06-01 35x24 3. 17-11
16x07 4. 01x47
   

60 / 16.02.1896
DAM-OPGAVEN.
Door velen in ons land wordt somstijds ter afwisseling bij het damspel gebruik gemaakt van de tegenovergestelde wijze van spelen, d.w.z. die alle schijven verloren heeft wint het spel.
Gewoonlijk wordt dit spel genoemd “qui perd gagne”.
Daar op ons program staat, alles te vermelden wat onder ons bereik is, mag ook dit niet in het kader van onze damrubriek ontbreken.
Onze stadgenoot de heer Servaas geeft in het “qui perd gagne” eene interessante studie van 20 schijven tegen één. Ieder speler, die de hieronder geplaatste positie beschouwt, zal ongetwijfeld van meening zijn, dat die partij niet door wit zal kunnen worden gewonnen.
Er bestaat echter ééne wijze van spelen voor zwart, om niet gedwongen te zijn op 5 dam te halen. In de onderstaande oplossingen wordt die niet aangegeven, doch is het aan de liefhebbers van het damspel overgelaten dat spel voor zwart te vinden en daarvan aan het bureau onze Courant vóór a.s. Vrijdag bericht te zenden.
DAMPROBLEEM No. 60,
Qui perd gagne
Zwart één schijf op 50
nijmcrt 60
Wit 20 schijven
Wit speelt en moet trachten alle schijven door zwart te laten slaan.
1. 34-29 05-10 2. 35-30 10-14 3. 40-34 14-19 4. 29-24 19-23 5. 24-19 23x14 6. 34-29 14-19 7. 29-24
19-23 8. 24-19 23x14 9. 45-40 14-19 10. 30-24 19x30 11. 40-34 30-35 12. 34-30 35x24 13. 33-28 24-29
14. 39-33 29-34 15. 44-39 34-40 16. 50-44 40-45 17. 39-34 45-50 18. 43-39 50-45 19. 44-40 45-50 20. 49-44
Nu is de zwarte dam ingesloten door de witte schijven 9, 14, 15 en 19, doch zóó, dat zwart kan schuiven van 10 tot 5 en omgekeerd. Wit laat die 4 schijven staan en haalt met de overige 12 schijven dammen, die hij plaatst op 1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17 en 22.
Nu speelt (60A):
nijmcrt 60a
Wit 1. 27-22 45-50 2. 39-33 50x11 3. 43-39 11x35 4. 31-13 35x02 5. 34-30 02x35 6. 36-13 35x02 7. 48-30 02x35 enz. en geeft wit achtereenvolgens alle dammen aan zwart te slaan, zorg dragende steeds op 34 te zetten als zwart op 20 of 25 staat en op 29 als zwart op 38, 43 op 47 geplaatst is.
Voor dit spel bestaan natuurlijk meerdere oplossingen, welke van zwart’s willekeurige zetten afhankelijk zijn.
Wij laten er hier nog eene volgen:
1. 34-29 05-10 2. 35-30 10-15 3. 40-34 15-20 4. 30-24 20-25 5. 24-20 25x14 6. 34-30 14-20 7. 30-24 20-25 8. 24-20 25x14 9. 45-40 14-20 10. 29-23 20-25 11. 23-18 25-30 12. 40-34 30-35 13. 34-30 35x24 14. 33-28 24-29 15. 39-33 29-34 16. 44-39 34-40 17. 50-44 40-45 18. 39-34 45-50 19. 43-39 50-45 20. 44-40 45-50 21. 49-44 (60B)
nijmcrt 60b
en vervolgens als in vorige oplossing is aangegeven.

61 / 23.02.1896
DAM-OPGAVEN.
Als vervolg op het vorige probleem plaatsen wij nu eene proeve eener partij “Qui perd gagne” van 20 schijven tegen één, welke partij nog door wit kan worden gewonnen, wanneer zwart zijn spel zoo regelt, dat hij niet gedwongen wordt op 5 dam te halen.
In onderstaande oplossing is steeds als zet voor zwart het beste en voordeeligste spel aangegeven en kan hij door anders te schuiven onmogelijk beter resultaat verwachten.
DAMPROBLEEM No. 61,
Qui perd gagne,
van Servaas Smits
Zwart één schijf op 50
nijmcrt 61
Wit 20 schijven
Wit speelt en moet trachten alle schijven door zwart te laten slaan. Oplossing:
1. 34-29 05-10 2. 35-30 10-14 3. 40-34 14-20 4. 30-24 20-25 5. 24-20 25x14 6. 34-30 14-20 7. 30-24 20-25 8. 24-20 25x14 9. 45-40 14-20 10. 29-23 20-24 11. 23-19 24x13 12. 33-29 13-18 13. 29-24 18-22 14. 32-27 22-28 15. 27-22 28x17 16. 37-32 17-21 17. 31-27 21-26 18. 36-31 26x28 19. 27-22 28x17 20. 39-34 17-22 21. 43-39 22-27 22. 38-33 27-31 als zwart op 17 had geschoven kwam hij door opgeven van 18 en 29 op 39, op 16 is dus ’t beste. 23. 23. 41-37 31-36 24. 37-31 36x27 25. 47-41 27-31 26. 41-37 31-36 27. 46-41 36x20 28. 39-33 20-25 dit is voor zwart beter dan op 29. 29. 34-30 25x45 30. 44-40 45x34 31. 33-29 34x23 32. 50-44 gaat zwart nu op 23, dan geeft wit 12/17, 3/7 en 4/8 en wint, zwart gaat dus van 28 op 24. 32. … 23-29 33. 49-43 29-34 34. 44-39 34-40 35. 39-33 40-44 moet op 9 gaan, om op 2 verschillende plaatsen dam te kunnen halen 36. 48-42 haalt dam op 4 of 5. In het eerste geval speelt wit 36. … 44-49 37. 43-38 49x41 38. 42-37 41x39 slaat de laatste twee schijven 12 en 18. Indien zwart dam haalt op 5, speelt wit eveneens 36. … 44-50 37. 43-38 50x41 38. 42-37 41x43 en wint.

62 / 01.03.1896
DAM-OPGAVEN.
DAMPROBLEEM No. 62,
overgenomen uit Le jeu de Dames No. 2/1895
Zwart 13 schijven en 2 dammen op 44 en 45.
nijmcrt 62
Wit 15 schijven en dam op 1.
Oplossing:
1. 28-23 17x19 2. 29-23 20x18 3. 32-28 35x24 4. 28-22 18x27 5. 36-31 27x47 6. 25-20 14x25 7. 38-33 47x29 8. 34x01 10x41 9. 46x35 en wint.
 

image 16 image 17
   

63 / 08.03.1896
DAM-OPGAVEN.
DAMPROBLEEM No. 63,
van Servaas Smits
Zwart 11 schijven en dam op 32.
nijmcrt 63
Wit 11 schijven en dam op 8.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 23-19 14x23 2. 38-33 39x37 3. 26-21 17x26 4. 30-24 20x29 5. 43-32 37x28 6. 48-42 26x30 7. 35x02 45x34 8. 27-21 16x27 9. 02x26
B.o.: 1. 43-49 18x29 2. 34x43 25x34 3. 32-28 17x47 4. 27-21 16x27 5. 43-38 47x33 6. 49x10 45x34
7. 10-14

64 / 15.03.1896
DAMPROBLEEM No. 64,
van Servaas Smits
Zwart dam op 31.
nijmcrt 64
Wit 3 dammen op 19, 20 en 32.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1o. 1. 35-49 16-02 2. 17-44 02-(24) op 43, 38, 34 of 29 3. 34-30 en wint
2o. 1. 35-49 16-02 2. 17-44 02-16 3. 34-29 16-02 4. 44-11 02x16 5. 29-38 en wint

65 / 22.03.1896
DAMPROBLEEM No. 65,
van Servaas Smits
Zwart 10 schrijven[11].
nijmcrt 65
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 40-35 15x24 2. 25-20 24x15 3. 33-28 22x33 4. 42-38 33x42 5. 37x48 26x37 6. 48-42 37x48 7. 30-25 48x30 8. 35x04 slaat dam en 6 schijven en wint.

[11]Zetfout die een tijd gehandhaaft blijft.

66 / 29.03.1896
DAMPROBLEEM No. 66, (zie ook nr. 55)
van Servaas Smits
Zwart 2 schrijven op 34 en 41.
nijmcrt 66
Wit dam op 26.
Oplossing:
1. 21-32 19-24 2. 32-38 24-30 3. 38-43 30-35 4. 43-49 06-11 5. 49-44 11-16 6. 44-49 16-21 7. 49x16 35-40 8. 16-11 40-45 9. 11-50 en wint.

67 / 05.04.1896
DAMPROBLEEM No. 67,
van Servaas Smits
Zwart 8 schrijven en 2 dammen op 45 en 47.
nijmcrt 67
Wit 7 schijven en een dam op 31.
Oplossing:
1. 16-21 02x16 2. 23-19 14x23 3. 49-44 40x49 4. 50-44 49x40 5. 21-08 16x32 6. 46-41 37x46 7. 48x30 35x24 8. 08x05 en wint, want de zwarte dam 1 moet opgeven. (46/5)

68 / 12.04.1896
DAM-OPGAVEN.
Vroeger werd door ons reeds aangetoond, dat de kracht van het spel niet altijd zit in het aantal stukken der partij, doch in het onderling verband der macht. Onderstaand probleem is een bewijs van deze stelling. Alhoewel de zwarte partij over 18 stukken te beschikken heeft, wint wit.
DAMPROBLEEM No. 68,
van Servaas Smits
Zwart 16 schrijven en 2 dammen op 21 en 41.
nijmcrt 68
Wit 11 schijven en een dam op 2.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 27-21 26x17 2. 36x27 22x31 3. 34-29 23x34 4. 45-40 34x45 5. 39-34 30x39 6. 44x22 06x42 7. 47x37 slaat 3 schijven en dam en wint.

69 / 19.04.1896
DAM-OPGAVEN.
DAMPROBLEEM No. 69,
Zwart 9 schrijven.
nijmcrt 69
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 21-17 12x21 2. 32-27 21x32 3. 38x27 29x49 4. 30-25 49x19 5. 20-14 09x20 6. 25x01 en wint

70 / 26.04.1896
DAMPROBLEEM No. 70,
van E.G. Dettmeijer
opgedragen aan Servaas Smits
Zwart 17 schrijven.
nijmcrt 70
Wit 15 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 49-44 40x49 2. 48-43 49x36 3. 37-31 26x37 4. 32x41 36x47 5. 29-23 47x29 6. 23x01 16x07 7. 18x09 04x13 8. 01x33. Zoodra zwart met 20 tracht dam te halen stelt wit dam 13 op 4.

71 / 03.05.1896
DAM-OPGAVEN.
Reeds plaatsten wij vroeger eenige problemen van den heer Dettmeijer, een der beste probleem-auteurs van Nederland, wiens opgaven zelfs door de Fransche spelers worden geroemd om de schoone combinatïen en de geleidelijke ontwikkeling tot den beslissenden slag der witte partij.
Genoemd auteur zond ons weder een zestal schoone problemen toe, waarvan wij er eene hieronder opnemen.
DAMPROBLEEM No. 71,
van E.G. Dettmeijer
Zwart 17 schrijven en dam op 39.
nijmcrt 71
Wit 13 schijven en dam op 20.
Oplossing:
1. 25-20 14x23 2. 35-44 19x30 3. 28x19 13x24 4. 33-28 22x42 5. 37x48 26x28 6. 39-34 30x39 7. 44x16

72 / 10.05.1896
DAMPROBLEEM No. 72,
van Servaas Smits
in Mei 1895 gepubliceerd in “Le jeu de dames”.
Zwart 14 schrijven.
nijmcrt 72
Wit 13 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 47-41 38x36 2. 21-17 29x38 3. 49-43 38x49 4. 39-34 49x12 5. 34x03 18x27 6. 45-40 35x44 7. 26-21 12x42 8. 03x47 slaat 7 schijven en wint.

73 / 17.05.1896
DAM-OPGAVEN.
In den regel wordt bij het plaatsen van damproblemen vast aangenomen, dat wit aan de beurt van zetten is en dat die partij wint.
De Fransche auteurs geven ook dikwijls problemen, waarin de zwarte partij (zelf zonder gedwongen zet) speelt en toch de witte partij de overwinning behaalt.
Zelden zagen wij een probleem waarin wordt aangegeven, dat de macht, die begint, steeds de winnende zijn zal.
Wij brengen hieronder een interessante opgave in dien geest ter kennis van onze amateurs.
DAMPROBLEEM No. 73,
van E.G. Dettmeijer,
Zwart 13 schijven[12] en 2 dammen op 44 en 48.
nijmcrt 73
Wit 12 schijven en 2 dammen op 8 en 14.
De partij die voorspeelt wint.
1e Oplossing: Wit speelt en wint.
1. 23-18 12x23 2. 34-30 25x45 3. 44-40 45x34 4. 39x08 03x12 5. 36-31 27x36 6. 33-28 22x33 7. 38x07 01x12 8. 32-27 21x41 9. 42-37 41x32 10. 43x01 slaat 4 schijven en 1 dam tot op 46 en wint, want hij bezet na den eersten zet van zwart de middellijn, terwijl schijf 4 de zwarte schijf 39 tegenhoudt. Mocht zwart van 39 op 34 gaan dan plaatst wit dam 46 op 41
---
2e Oplossing: zwart speelt en wint.
1. ... 24-29 2. 33x04 13-18 3. 04x13 18x29 4. 34x23 26-31 5. 37x26 12-18 6. 23x12 17x19 7. 26x28 27-31 8. 36x27 25-30 9. 39x09 03x50 slaat 4 schijven en 2 dammen en wint, want de zwarte dam plaatst zich terstond na wits zet 17 op 22 op het middenvak 23 en werkt voorlopig alleen met de 2 zwart schijven 34 en 46, die de witte 20 en 22 kunnen staan.
Een b.o.: 1. ... 26-31 2. 37x26 12-18 3. 23x12 17x08 4. 26x28 10-15 5. 32x21 24-29 6. 34x23 25-30 7. 39x25 14-19 8. 23x14 13-19 9. 14x23 08-13 10. 25x14 09x45 en wint.

[12] Zetfout hersteld

74 / 24.05.1896
DAMPROBLEEM No. 74,
van Servaas Smits
in 1895 gepubliceerd in “Le jeu de dames”.
Zwart 16 schijven.
nijmcrt 74
Wit 15 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 33-29 24x33 2. 42-38 33x31 3. 36x27 22x31 4. 34-29 23x34 5. 45-40 34x45 6. 39-34 30x39 7. 44x22
N.b.: in de diagramstand staat op 8 een witte dam = gecorrigeerd. In de notatie slaat wit van 07. 09x37.. dit moet 27 zijn.
 

image 18 image 19
   

75 / 31.05.1896
DAMPROBLEEM No. 75,
van Servaas Smits
Zwart 11 schijven en 2 dammen op 27 en 49.
nijmcrt 75
Wit 12 schijven en 2 dammen op 1 en 47.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 33-29 23x43 2. 11-07 12x01 3. 25-20 15x24 4. 47-42 04x15 5. 35-30 24x35 6. 16-11 15x47 7. 36-31 47x27 8. 46x49 06x17 9. 02x30 35x24 10. 44-39 22x44 11. 49x11 en wint.

76 / 07.06.1896
DAMPROBLEEM No. 76,
van E.G. Dettmeijer
Zwart 9 schijven en 3 dammen op 26, 36 en 41.
nijmcrt 76
Wit 10 schijven en 3 dammen op 9, 12 en 18.
De partij, welke de eerstvolgende zet heeft, wint.
1. 33-22 17x28 2. 40-34 29x40 3. 38-33 27x36 4. 33x13 19x08 5. 37x15 en wint, want welke zet zwart ook doet, plaatst wit dam 9 op 5 en verliest de zwarte partij haar laatste dam.
---
Indien zwart voorspeelt is het spel als volgt:
1. ... 26-31 2. 37x26 17-22 3. 26x28 29-34 4. 40x20 11-17 5. 32x12 23x14 6. 12x23 19x50 en wint.

77 / 14.06.1896
DAMPROBLEEM No. 77,
van Servaas Smits
Zwart 9 schijven.
nijmcrt 77
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 22-18 16x27 2. 40-35 13x22 3. 15-10 04x15 4. 35-30 24x35 5. 33x04 slaat 3 schijven tot 49 en wint, niettegenstaande de witte partij slechts 4 stukken heeft tegen zwart 6.

78 / 21.06.1896
DAMPROBLEEM No. 78,
van een onbekend auteur.
Zwart 8 schijven.
nijmcrt 78
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 43-38 12x23 2. 39-34 29x40 3. 21-17 11x22 4. 49-44 40x49 5. 31-27 49x21 6. 16x09 en wint.

79 / 28.06.1896
DAMPROBLEEM No. 79,
van Servaas Smits.
Zwart 4 schijven en 2 dammen op 42 en 47.
nijmcrt 79
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 25-20 24x15 2. 35-30 02x35 3. 14-09 04x13 4. 40-34 35x18 5. 34x01 en wint.

80 / 05.07.1896
DAMPROBLEEM No. 80,
Zwart 6 schijven en dammen op 38.
nijmcrt 80
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 21-17 12x21 2. 28-23 19x28 3. 29-23 13x49 4. 23x32 49x27 5. 31x04 en wint.

81 / 12.07.1896
DAMPROBLEEM No. 81,
Zwart 6 schijven.
nijmcrt 81
Wit 6 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 42-37 39x48 2. 15-10 48x17 3. 10x39 17x44 4. 50x39 houdt zwarte schijf 35 tegen en wint.
N.b.: in de diagramstand (deze is overgenomen) staat een dam op veld 14. Voor de uitwerking
maakt dit geen verschil.

82 / 19.07.1896
DAMPROBLEEM No. 82,
van Servaas Smits
Zwart 9 schijven en dam op 25.
nijmcrt 82
Wit 9 schijven en dam op 33.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 32-28 39x48 2. 28-22 48x31 3. 18-29 24x33 4. 12-08 03x32 5. 36x29 34x23 6. 45x05 en wint.
N.b.: de rubriek wordt kleiner en de redactie onzorgvuldiger, de kwaliteit van het papier minder. In de diagramstand ontbreekt een schijf op 20. Deze is bijgeplaats. I.p.v. 3. … 24x33 geeft 34x23 natuurlijk meer tegenspel.

83 / 26.07.1896
DAMPROBLEEM No. 83 / rubriek is niet overgeleverd.
nijmcrt 83

84 / 02.08.1896
DAMPROBLEEM No. 84,
van Servaas Smits
Zwart 9 schijven en 2 dammen op 23 en 32.
nijmcrt 84
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 31-27 22x31 2. 30-24 19x30 3. 34-29 23x34 4. 45-40 34x45 5. 39-34 30x39 6. 44x04 31-36 11 of 12 schrijft de redactie… 7. 43-39 25-30 8. 48-43 30-35 9. 39-34 35-40 Onverschillig en wint.

85 / 09.08.1896
DAMPROBLEEM No. 85,
van Servaas Smits
Zwart 12 schijven en 3 dammen op 4, 5 en 44.
nijmcrt 85
Wit 10 schijven en dam op 31.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 32-27 31x11 2. 23-18 09x48 3. 29-24 20x38 4. 21-17 11x22 5. 16-27 22x31 6. 41-37 31x42 7. 19-13 haalt na 2 zetten dam en wint, daar de witte schijf 2 zoo geplaatst is, dat zij 7 schijven en 3 dammen der zwarte partij houdt ingesloten. De zwart schijven 25, 30 en 40 loopen ook vanzelf in de hinderlaag.
N.b.: het lijkt te werken…


86 / 16.08.1896
DAMPROBLEEM No. 86,
van Servaas Smits
Zwart 10 schijven en dam op 2.
nijmcrt 86
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 27-21 47x09 2. 24-20 16x27 3. 17-11 06x17 4. 19-14 10x19 5. 23x45

image 20
 

image 21 image 22
   

87 / 23.08.1896
DAMPROBLEEM No. 87,
van Servaas Smits
Zwart 6 schijven.
nijmcrt 87
Wit 5 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 40-34 30x48 2. 27-21 48x18 3. 21x05 slaat 3 schijven en dam en wint.

88 / 30.08.1896
DAM-OPGAVEN
In de opgaven no. 60 en 61 gaven wij proeven van het zoogenaamde “qui perd gagne” en kwam ons dezer dagen eene curieuse positie van dit spel in handen, welke wij om de eigenaardige en verrassende oplossing gaarne eene plaats geven.
De witte partij speelt vóór en moet door zwart alle stukken laten slaan. Dit zou nu niet zo moeielijk zijn, doch de auteur maakt bij de opgave de bepaling, dat zwart geen stuk verliezen mag en dat alle zwarten stukken na beslissing van het spel weder op dezelfde plaats op het dambord staan moeten.
Daar wellicht géén damoplosser in staat is hiervan de oplossing te vinden, volgt dezelve hieronder.
DAMPROBLEEM No. 88,
van Servaas Smits.
“Qui perd gagne”.
Zwart 4 schijven en 3 dammen op 23, 24 en 33..
nijmcrt 88
Wit 10 schijven en 4 dammen op 4, 31, 41 en 47.
Wit speelt en geeft alle stukken.
Oplossing:
1. 32-27 18x26 2. 49-43 29x45 3. 11-07 28x46 4. 06-17 26x01 5. 02-08 05x14 6. 08-12 01x18 7. 15-10 14x05 8. 43-34 45x29 9. 16-32 46x28 (zie 88A).
nijmcrt 88a

89 / 06.09.1896
DAMPROBLEEM No. 89,
van Servaas Smits
Zwart 7 schijven en dam op 32.
nijmcrt 89
Wit 5 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 46-41 36x47 2. 43-39 47x29 3. 39-34 17x30 4. 25x01

90 / 13.09.1896
DAMPROBLEEM No. 90,
van Servaas Smits
Zwart 7 schijven en dam op 12.
nijmcrt 92
Wit 5 schijven en dam op 24.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 47-42 37x48 2. 39-34 48x19 3. 29-23 32x43 4. 28 slaat de geheele zwart macht.
Faalt. Geen spelregel te bedenken die deze slag mogelijk maakt.

91 / 20.09.1896
DAMPROBLEEM No. 91,
van Servaas Smits
Zwart 5 schijven en dam op 48.
nijmcrt 91
Wit 6 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 27-21 12x23 2. 44-39 34x32 3. 42-37 03x42 4. 48x10

92 / 27.09.1896
DAMPROBLEEM No. 92,
van Servaas Smits.
Zwart 7 schijven en dam op 42.
nijmcrt 92
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 43-38 32x43 2. 19-14 20x09 3. 21-17 12x21 4. 31-27 21x32 5. 22-17 11x22 6. 18x29 09x18 7. 23x01 en wint.

93 / 04.10.1896
DAMPROBLEEM No. 93,
van een onbekend Auteur.
Zwart 6 schijven en dam op 42.
nijmcrt 93
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 13-08 12x03 2. 27-22 16x29 3. 19-14 36x18 4. 14x01

94 / 11.10.1896
DAMPROBLEEM No. 94,
van Servaas Smits.
Zwart 11 schijven.
nijmcrt 94
Wit 10 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 35-30 25x34 2. 24-20 15x24 3. 14-10 05x14 4. 37-31 26x46 5. 42-37 46x43 6. 48x10

95 / 18.10.1896
DAMPROBLEEM No. 95,
Zwart 8 schijven.
nijmcrt 95
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 24-19 26x37 2. 29-24 20x18 3. 19-14 10x19 4. 48-42 37x48 5. 40-35 48x30 6. 35x02

96 / 25.10.1896
DAMPROBLEEM No. 96,
van Servaas Smits
Zwart 10 schijven.
nijmcrt 96
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 11-07 01x21 2. 32-27 21x43 3. 49x38 40x49 4. 30-25 49x18 5. 25x05 slaat 5 schijven en dam tot
50 en wint.

97 / 01.11.1896
DAMPROBLEEM No. 97,
Zwart 6 schijven en dam op 38.
nijmcrt 97
Wit 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 21-17 12x21 2. 28-23 19x28 3. 29-23 13x49 4. 23x32 49x27 5. 31x04 en wint.

image 23

98 / 08.11.1896
DAMPROBLEEM No. 98,
van Servaas Smits.
Zwart 13 schijven.
nijmcrt 98
Wit 12 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 17-12 08x26 2. 44-40 06x17 3. 40-34 29x40 4. 43-38 32x43 5. 49x20 15x24 6. 36-31 26x37 7. 41x05

99 / 15.11.1896
DAMPROBLEEM No. 99,
van Servaas Smits.
Zwart 11 schijven en 2 dammen op 5 en 50.
nijmcrt 99
Wit 13 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 13-09 04x13 2. 19x08 05x46 3. 08-03 21x32 4. 24-20 15x33 5. 43-39 33x44 6. 42-37 32x41 Nu Houdt wit door zijne 2 schijven 2 en 4 6 schijven en 2 dammen van zwart ingesloten, terwijl de witte dam 48 en schijf 3 vrij blijven om de 4 zwart schijven 31, 36, 41 en 42 te bemeesteren.
H.H. Liefhebbers worden uitgenoodigd het spel na dezen stand te eindigen en alle voorkomende positiën uit te werken. Oplossingen van dit eindspel worden tot a.s. Vrijdag ingewacht aan het bureau van dit blad.

100 / 22.11.1896
DAMPROBLEEM No. 100,
van Servaas Smits.
Zwart 1 dam op 31.
nijmcrt 101
Wit 3 dammen op 9, 15 en 41.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1o. 1. 44-49 16-02 2. 06-39 02-16 3. 40-29 16-02 4. 39-30 02x35 5. 29-40 35x44
2o. 1. 44-49 16-02 2. 40-35 02-07 3. 06-11 07x16 4. 35-02
B.o.: ook 1. 06-39 wint (en sneller).

101 / 29.11.1896
DAMPROBLEEM No. 101,
van Servaas Smits.
Zwart 4 schijven en 4 dammen.
nijmcrt 101
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 25-20 12x40 2. 19-13 09x18 3. 28-22 03x28 4. 22x02 35x08 5. 02x36
N.b.: de diagramstand is een rommeltje. De setting in diagram 101A is correct.
nijmcrt 101a

102 / 06.12.1896
DAMPROBLEEM No. 102,
van Servaas Smits.
Zwart 10 schijven.
nijmcrt 102
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 26-21 17x26 2. 25-20 14x25 3. 35-30 25x34 4. 40x29 23x34 5. 36-31 26x37 6. 41x01 en haalt dam. Nu denkt zwart dat damslag voorgaat en plaatst:
34-40 7. 01x34 40x29 8. 44-39 13-18 9. 39-34 29x40 10. 45x34 18-22 11. 46-41 22-28 12. 41-37 28-33
13. 37-32 en wint met het schoonste eindspel, dat ooit in het damspel is voorgekomen.
N.b.: de redactie is de weg kwijt…

103 / 13.12.1896
DAMPROBLEEM No. 103,
Zwart 8 schijven.
nijmcrt 103
Wit 8 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 35-30 37x46 2. 28-23 46x35 3. 23-19 17x28 4. 19-14 10x19 5. 24x02 35x onverschillig (08) 6. 02 slaat en wint (x02)

104 / 20.12.1896
DAMPROBLEEM No. 104,
van een onbekend Auteur.
Zwart 8 schijven en dam op 30.
nijmcrt 104
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 18-12 17x19 2. 29-23 40x18 3. 48-42 25x27 4. 42x04 en wint.

105 / 25.12.1896
DAMPROBLEEM No. 105,
Zwart 12 schijven.
nijmcrt 105
Wit 11 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 36-31 26x48 2. 39-33 48x39 3. 45-40 34x45 4. 18-12 09x38 5. 12x05 en wint.

106 / 03.01.1897
DAMPROBLEEM No. 106,
van Servaas Smits.
Zwart 12 schijven.
nijmcrt 106
Wit 12 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 22-18 13x11 2. 33-29 30x39 3. 50-44 39x50 4. 28-22 50x17 5. 27-21 16x27 6. 32x05 en wint.

107 / 10.01.1897
DAMPROBLEEM No. 107,
van Servaas Smits.
Zwart 10 schijven.
nijmcrt 107
Wit 9 schijven.
Wit speelt en wint.
Oplossing:
1. 27-22 18x27 2. 39-33 28x30 3. 37-31 26x37 4. 19-14 20x09 5. 40-34 30x39 6. 44x04 slaat 8 schijven tot 49 en wint.

image 24 image 25
image 26 image 27