Verhandeling over het damspel 1785
1785
Via de homepage van 'Early Dutch Books Online' is dit exemplaar te bekijken.
Een directe link : Verhandeling over het damspel 1785

Publicaties/advertenties "Verhandeling over het damspel"

Over editie 1785: (laat zich lezen als een roman!)

ad emden6.9.1784
Nederlandsche Courant 06.09.1784

ad emden7.1.1785
Nederlandsche Courant 07.01.1785 / Opregte Haarlemsche Courant 08.01.1785

kaft VanEmden

V O O R B E R I G T
VAN DEN EERSTEN DRUK

V E R H A N D E L I N G

OVER HET

D A M S P E L.

------------------
EERSTE HOOFDSTUK


Over den aard, het oogmerk en eenige algemeene grondbeginselen, mitsgaders gebruikelijkheden van hetzelve.

Aangaande de oorsprong en vinding van het damspel, heb ik, ondanks alle moeite daartoe aangewend, niets weten te ontdekken. Ja, zelfs eenige heeren, die zich te mijnen gevalle daartoe verledigd hebben, en wier gelegenheden tot het doorsnuffelen van oudheidkundige nasporingen die van mij ver te boven gaan, hebben mij niets zekers daarvan weten te berigten. Verscheidene schrijvers, die over de herkomst van verlerlei kunste, oefeningen, vermakelijkheden en spelen gehandeld hebben, nagezien zijnde, is mij wegens het damspel, eene oppervlakkige beschrijving daarvan uitgezonderd, niets gebleken, zoodat het klein genoegen, om iets historieels daarvan te melden, mij niet gebeuren mag, Genoeg, dat hetzelve zeer algemeen bij de Turken en in Polen is, naar welke laatste landaard de manier van spelen, bij ons in gebruik, en waarover in dit werkje gehandeld wordt. De wijze ook, om hetzelve met schut en rest te spelen,

[blz.1]

TWEEDE HOOFDSTUK

O
ver de uitgebreidheid van het damspel, en de bepaaldheid der aanwijzingen van de bijzondere grondregels van hetzelve. » 16.

DERDE HOOFDSTUK

O
ver de bijzondere grondregels en vereischten van het damspel. »22.

VIERDE HOOFDSTUK

B
eredeneerde proeve van een geheel spel, waarin aangetoond wordt, dat hetzelve, naar de vorenstaande grondregels gespeeld, remise eindigt. »39.

VIJFDE HOOFDSTUK [6]

O
ver drie dammen tegen eenen dam, benevens twaalf proeven, waarvan de oplossingen in het negende Hoofdstuk te vinden zijn. »65.


[6] In dit hoofdstuk de inleiding, cijferstanden en toelichting op de stand.

ZESDE HOOFDSTUK [8]

O
ver vijf dammen tegen twee dammen, benevens twee proeven deswege, waarvan de aanwijzingen in het tiende Hoofdstuk te vinden zijn.  »67


[8] In dit hoofdstuk de inleiding, de cijferstanden en toelichting op de stand.

ZEVENDE HOOFDSTUK [9]

P
roeve of voorstel van vijftig partijen of damzetten, waarvan de aanwijzingen in het elfde Hoofdstuk, ieder op hun overeenkomstig nommer, gevonden worden. »69.


[9] In dit hoofdstuk de inleiding, de cijferstanden en toelichting op de stand.

ACHTSTE HOOFDSTUK [11]

[11]
In dit hoofdstuk de inleiding, de cijferstanden en toelichting op de stand. (door ons voorzien van een diagram en de oplossing uit Hoofdstuk twaalf -red) 


Voorstel van honderd partijen of zetten, waarvan de aanwijzingen in het twaalfde Hoofdstuk, mede op hun overeenkomstig nommer, gevonden worden.

NEGENDE HOOFDSTUK [14]

A
anwijzing der twaalf proeven van drie dammen tegen eenen dam, voorgesteld in het vijfde Hoofdstuk
  »123

[14] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichting op de oplossing. 

TIENDE HOOFDSTUK [15]

A
anwijzing der twee proeven van vijf dammen tegen twee dammen, voorgesteld in het zesde Hoofdstuk     
»126.

[15] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichting op de oplossing

ELFDE HOOFDSTUK [16]

A
anwijzing der vijftig partijen of damzetten, voorgesteld in het zevende Hoofdstuk
       »127.

[16] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichting op de oplossing.

TWAALFDE HOOFDSTUK [20]

A
anwijzing der honderd partijen of zetten, voorgesteld in het achtste Hoofdstuk           »153.

[20] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichtende teksten.