Datum : 28.02.1886      
Plaats : Tilburg Provincie : Noord-Brabant
Winnaar : A.Zomerdijk Deelnemers : 39
Spelers uit regio : 1, 3, 4, 8, 9, 13 Codering : landelijk
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : gouden medaille + nlg 10,00 Dag : zondag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Tilburgsche Courant 28.01.1886
Naar wij vernemen hebben de leden der Tilburgsche Damclub in hunne Vergadering van 23 Jan. j.l. besloten een Nationaal Damconcours te geven en naar ons van goede zijde gemeld wordt, hebben nu reeds door persoonlijke tusschenkomst eenige Friesche en Noord-Hollandsche Damstrijders zich aangemeld om aan deze edelen wedstrijd deel te nemen.
Nog vernemen wij dat reeds binnen eenige dagen conditien en nadere bepalingen in de meest gelezen nieuwsbladen vermeld zullen worden.

Prov. Noordbrabantsche en
’s Hertogenbossche Courant 30.01.1886
Algemeen Handelsblad 31.01.1886
Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Courant 01.02.1886
De Tijd 02.02.1886
Prov. Drentsche en Asser Crt. 02.02.1886

De leden der Tilburgsche damclub hebben in hunne vergadering van 23 Jan. j.l. besloten een nationale Damwedstrijd te geven.

Schiedamsche Courant 03.02.1886
Door de Tilburgsche Damclub is besloten eenen nationalen-damwedstrijd te geven. Tot deelneming daaraan hebben zich reeds eenige bekende Friesche en Noordhollandse damliefhebbers aangemeld.

Algemeen Handelsblad 13.02.1886
De Tijd 13.02.1886
Nieuws van de Dag (A.dam) 13.02.1886
Prov. Noordbrabantsche en
's Hertogenbossche Crt. 13.02.1886
Tilburgsche Courant 14.02.1886

Nieuwe Tilburgsche Courant 14.02.1886
Nationale DAMWEDSTRIJD te Tilburg
Op Zondag den 28 Februari 1886
De Tilburgsche DAMCLUB noodigt Heeren Damliefhebbers uit om aan dezen edelen Wedstrijd deel te nemen. Prospectussen zijn gratis te verkrijgen bij den Secretaris van bovengenoemde Vereeniging.
Het Bestuur:
Ch. Lommen, President
Leon. Bruyelle, Secretaris

Algemeen Handelsblad 13.02.1886
De Tijd 13.02.1886
Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Courant 15.02.1886
Prov. Noordbrabantsche en
’s Hertogenbossche Crt. 16.02.1886

De nationale wedstrijd, uitgeschreven door de “Tilburgsche Damclub”, is bepaald op Zondag 28 Februari. Verscheidne prachtige prijzen zijn uitgeloofd en reeds nu hebben verschillende uitstekende hun deelname toegezegd.

Tilburgsche Courant 14.02.1886
Nieuwe Tilburgsche Courant 14.02.1886
De nationalen Wedstrijd, uitgeschreven door de ‘Tilburgsche Damclub’ is bepaald op Zondag den 28 Feb. a.s. en zal plaats hebben op de bovenzaal van den heer C. de Laat op de Heuvel alhier. Prachtige prijzen zijn uitgeloofd en reeds nu hebben verschillende specialiteiten in het Damspel hun deelname toegezegd.
 
18860214TCdamwedstrijdadv
Tilburgsche Courant 14.02.1886
 
Nieuwe Tilburgsche Courant 28.02.1886
Morgen, Zondag 28 Februari, heeft alhier, zoo als door ons reeds in een vorig nummer is meegedeeld, een nationalen Damwedstrijd plaats op de bovenzaal van C. de Laat, Heuvel. Naar wij vernemen worden vele deelnemers verwacht en zal de strijd hevig zijn. Het programma van den Wedstrijd luidt als volgt:
Ten 11 ure voormiddags, Feestelijke ontvangst van de Heeren Damstrijders
Ten 12 ure voormiddags, Aanvang van den Wedstrijd.
Van 2 tot 3 ure namiddags, Pauze
Om 3 ure namiddags, Vervolg van den Wedstrijd
Na afloop der Wedstrijd plechtige uitreiking der prijzen.
Ten 8½ ure ’s avonds, Soirée, met medewerking van St. Honoré’s Liedertafel en eenige dilletanten. Als prijzen zijn door de Tilburgsche Damclub uitgeloofd: een gouden medaille met nlg 10,--; een verguld zilveren medaille met nlg 7,50; en een zilveren medaille met nlg 5,--. Den uitslag van de Wedstrijd delen wij in ons volgend nummer mede.

De Tijd 04.03.1886
Tilburg, 2 Maart. Zondag had alhier het aangekondigde nationale dam-concours plaats, uitgeschreven door de Tilburgsche damclib. Ongeveer 70 personen, onder welke 30 vreemdelingen, namen er aan deel. De uitslag was als volgt: De rpijs, een goiden medaille en f 15, in serie A, werd behaald door A. Sommerdijk, te De Beemster; de prijs in serie B, een verguld-zilveren medaille, door C. Smit Jr., te Krimpen a/d Lek; de prijs in serie C door Mozes Vos, te Amsterdam.

Tilburgsche Courant 04.03.1886
De nationale Damwedstrijd, Zondag alhier gehouden, is in de beste orde afgeloopen. Des voormiddags ten elf ure werden de deelnemers, die schier alle provinciën des Rijks vertegenwoordigden, door het bestuur van Tilburg’s Damclub verwelkomd op de bovenzaal van den heer C. de Laat, en weldra nam de strijd een aanvang, die met onderbreking van één uur tusschenruimte, onverpoosd tot circa 7 uur ’s avonds werd voortgezet.
De uitslag was, dat de eerste prijs, een prachtig bewerkte gouden medaille uit de fabriek van den heer Boes-Donders te Turnhout, werd behaald door A. Somerdijk te Beemster; de tweede een verguld zilveren medaille door Kornelis Smit Jr. te Krimpen aan de Lek; de derde, een zilveren medaille, door Mozes Vos te Amsterdam. De prijzen waren vergezeld van een keurige calligraphie als diploma en werden onder toepasselijke toespraken den heeren overwinnaars ter hand gesteld. Na afloop hiervan had nog een soirée plaats met medewerking van de jeugdige Liedertafel St. Honoré en eenige heeren dilettanten.
Gedurende den geheelen wedstrijd en het soirée heerschte een vroolijke en opgewekte geest en wij gelooven wel dat de talrijke vreemdelingen ten zeerste voldaan zijn over de gulle ontvangst en het vriendschappelijk verkeer die zij genoten, iets wat zij trouwens luide te kennen gaven.
Aan het bestuur, voornamelijk aan de heeren Ch. Lommen en L. Bruyelle komt alle eer van het welslagen van deze wedstrijd toe.

Nieuw Tilburgsche Courant 07.03.1886
Zondag had op de bovenzaal van de heer C. de Laat alhier, de aangekondigde Damwedstrijd plaats. Nadat de deelnemers, die zowel van hier als elders zeer talrijk waren opgekomen, des voormiddags door den president der Tilburgsche Damclub, de heer Ch. Lommen waren verwelkomd en hun de erewijn was aangeboden, man ten 12 ure de wedstrijd een aanvang.
De prijzen bestonden in: een gouden medaille en nlg 10,00 voor serie A; een verguld zilveren medaille en nlg 7,50 voor serie B en een zilveren medaille en nlg 5,00 voor serie C. De regeling was zodanig, dat voor een gewonnen partij een punt werd toegekend en voor een onbesliste partij een ½ punt. Iedere deelnemer was verplicht met al de overige deelnemers in zijn serie een partij te spelen, en hij, die daarna de meeste punten had behaald, was overwinnaar. Het aantal deelnemers bedroeg in serie A:17; in serie B: 10; en in serie C: 12. Eerst ’s avonds ten 7 ure was dan ook de uitslag bekend. De eerste prijs werd behaald door A. Somerdijk uit Beemster met 13½ (de heer L. Boes, lid ter Tilburgsche Damclub behaalde er 12 ½ ), de tweede door K. Smit Jr. uit Krimpen aan de Lek met 7 ½ en de derde door M. Vos uit Amsterdam met 9 ½ uit 11 partijen.
Onder gepaste toespraken werden de prijzen uitgereikt, waarop ieder der overwinnaars nog een keurig bewerkte calligraphie als diploma ontving. Het geldelijke bedrag verbonden aan de prijs in serie B werd door de heer K. Smit Jr. ter beschikking gesteld van het weeshuis.
Na afloop van het concours werd een soirée gegeven door de liedertafel St. Honoré en enige heren dilettanten. Alles liep in de beste orde af en over de goede regeling van het concours zowel als de vriendschappelijke gulle ontvangst der vreemde deelnemers was maar een roep: verschillende heren gaven daarover bij herhaling luidde hun goedkeuring te kennen.
De Nationale Damwedstrijd kan dan ook in alle opzichten goed geslaagd heeten: aan het bestuur der Tilburgsche Damclub komt daarvoor een woord van lof toe.

Algemeen Handelsblad 09.03.1886
Rotterdamsch Nieuwsblad 10.03.1886
De uitslag van het nationale damconcours te Tilburg gehouden is: dat de 1e prijs, eene gouden medaille en f 10 werd behaald door A. Somerdijk, te Beemster; de 2e prijs, eene verguld zilveren medaille en f 7,50 door Kornelis Smit Jr. te Krimpen aan de Lek; de 3e prijs eene zilveren medaille en
f 5 door Mozes Vos, van Amsterdam. De wedstrijd duurde van ’s middags 12 tot ’s avonds 7 uur, met één uur tusschenruimte. Na afloop had nog eene uitvoering plaats der jeugdige liedertafel St. Honoré.

Enkhuizer Courant 10.03.1886
De uitslag van het nationale damkoncours te Tilburg gehouden is: dat de 1e prijs, eene gouden medaille en f 10,00 werd behaald door A. Somerdijk, te Beemster; de 2e prijs, eene verguld zilveren medaille en f 7,50 door Kornelis Smit Jr. te Krimpen aan de Lek; de 3e prijs eene zilveren medaille en f 5,00 door Mozes Vos, van Amsterdam. De wedstrijd duurde van ’s middags 12 tot ’s avonds 7 uur, met één uur tusschenruimte. Na afloop had nog eene uitvoering plaats der jeugdige liedertafel St. Honoré.

Uitslag:
Serie A
01. A. Zomerdijk   Beemster   13,5   pnt.
02. L. Boes   Tilburg   12,5   pnt.
03. E.J.B. van Vught   Amsterdam   11   pnt.
04. J. Plaizier Az.   Ridderkerk   11   pnt.
05. H.H. Baudet   Schiermonnikoog   11   pnt.
06. A. de Heer Kz.   Beemster   10,5   pnt.

Serie B
01. K. Smit   Krimpen   7,5    pnt. 
02. A. Smit   Nieuw Lekkerland   6,5   pnt.
03. J. Lels   Kinderdijk   5,5    pnt. 
04. C.J. Lels   Alblasserdam   5,5    pnt. 
05. A.M. Vroege   Alblasserdam     pnt. 
06. M. Vos   Amsterdam     pnt. 

Serie C
01. M. Vos   Amsterdam   9,5    pnt. 
02. W.A. Boogaerdt   Krimpen   9   pnt.
03. C. Kasteleyns   Roelafarendsveen   5,5    pnt. 
04. Klesfens   Tilburg   5,5    pnt. 
05. M. Pegmans   Tilburg     pnt. 
06. Huibrechts       4,5   pnt. 

In ‘La Gazette du Jeu de Dames’, mei 1886, blz.13, verscheen een kort verslag. Uit dit verslag komt de uitgebreide uitslag, zoals hierboven vermeld, waarbij de spelfouten in de namen zijn gecorrigeerd.

Dans les premiers jours du moi de mars dernier un grand concours de Dames a eut lieu à Filbourg (Hollande). Ce concours réunissait 39 concurrents, divisés en 3 classes A.B.C. Les plus forts joueurs sont entrés dans la classe A, ceux d’une force moyenne dans la classe B et les plus faibles dans la classe C. Les prix pour chaque série consistaient en des médailles d’or et d’argent avec 20, 15 et 10 florins[1]. (volgt de uitslag)….. M. Hamelberg l’excellent problémiste ne prit point part à ce concours, et l’absence des Amateurs d’Amersfoort a été remarquée; l’on a même regretté de n’y rencontrer aucun des bons joueurs de cette ville.
 
[1] Deze bedragen wijken af van de bedragen die worden genoemd in de Tilburgse kranten!


1886 is al met al een bijzonder jaar in de damgeschiedenis. Het WK te Amiens vond in augustus plaats, er stonden damrubrieken in de Zijper Courant, de Katholieke Illustratie, De Nieuwe Purmerender Courant en de Tilburgsche Courant, H.H. Baudet zegevierde in de tweekamp met E.G. Dettmeijer. Met andere woorden, het damspel krijgt vaste grond onder de voeten.
Tilburg1886 is hét toernooi van de 19e eeuw op Nederlandse bodem. Het bestuur van de club nam hierover op de vergadering van 23 januari 1886 een positief besluit.
De vereniging bestaat dan nog geen twee jaar, maar de leden komen uit de hogere kringen in Tilburg en weten blijkbaar van aanpakken. De geldprijzen zijn, in vergelijking met andere sporten zoals paardenrennen en biljarten, niet echt hoog, maar de medailles en de entourage vergoeden veel.
Toch blijft het een duur uitje voor de meeste spelers. A. Zomerdijk zal zeker 2 dagen en 1 overnachting kwijt zijn geweest. Daarbij nog de kosten van de reis van de Beemster naar Tilburg en vice versa. Misschien was misschien mogelijk om rond 06.00 uit de Beemster te vertrekken en precies om 11.00 aanwezig te zijn, maar is dit aannemelijk? Echte liefhebbers!
Voor de 16 partijen in de A-groep was ongeveer 7 uur beschikbaar. Minstens 2 partijen per uur, 15 minuten per speler gemiddeld per partij. Hoe men het tijdsverbruik regelde blijft onduidelijk. We mogen de conclusie trekken dat het er nog niet heel serieus aan toe ging.

De A-groep was met 17 spelers zwaar bezet en we missen in de uitslagenlijst de namen van de overige 11 deelnemers. Speelde bijvoorbeeld K. de Heer en C. de Heer mee en bijvoorbeeld ook de andere Tilburgse cracks als R. Feijen en J. van Heeswijk (winnaar Tilburg1888/apr?
A. Zomerdijk toont opnieuw zijn klasse en wint het toernooi voor de, opvallend sterk acterende, lokale favoriet L. Boes. Van Vught eindigt netjes op een derde plaats. De nrs. 4 en 5 zagen we ook in de in de prijzen vallen bij de diverse toernooien in Alblasserdam en Ridderkerk. Toch ook nog even aandacht voor de nr. 6: A. de Heer Kz. speelt pas zijn tweede toernooi.
De B-groep is ook sterk bezet, de winnaars allen afkomstig uit de regio Rotterdam. We vragen ons wel af waarom Arie Smit in deze groep meespeelde, hij had zich al bewezen in Ridderkerk1878/mrt!
In de C-groep eindigen de randstedelingen boven de spelers uit Tilburg. De naam C. Kasteleijns komen we ook tegen als oplossers van problemen in de ‘Katholieke Illustratie’.
Uit een overgeleverd ‘schriftstuk’ van C. Stams, gedateerd april 1892 lezen we dat men speelde volgens de regel: ‘damslag gaat voor’.
De verslagen spreken verder van deelnemers ‘die schier alle provinciën des Rijks vertegenwoordigden’; dit maakt nieuwsgierig, maar helaas, meer informatie omtrent het toernooi is niet overgeleverd.
In ‘La Gazette du Jeu de Dames’ van augustus 1887, blz. 263, komt Dettmeijer onder andere terug op het niet aanwezig zijn van de spelers uit Amersfoort.
Toch merkwaardig dat de uitslagen niet te vinden zijn in de kranten van Purmerend en Rotterdam.
 
18860213NieuwsvdDag
Nieuws van de Dag 13.02.1886