Naam : Schaak- Damafdeeling der Christelijke Jongelingen Vereeniging “Excelsior”
Plaats : Amsterdam (NH)
Opgericht : Onbekend
Opheffing : Onbekend
Eerste vermelding : 00.00.1864
Laatste vermelding : 00.00.1866
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : -
Anders : Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de
Jongelingsvereeniging ter bevordering van christelijk leven “Excelsior” –
1851 - 1901
Opmerking : In Amsterdam geen nader onderzoek verricht.

Uit genoemd gedenkboek, blz. 18 en 19:

Op verzoek van enkele leden werd in 1864 op den tot dusver niet gebezigden Dinsdagavond de beoefening van het schaak- en damspel vergund. Zij hoopten dat dit voor sommigen eene beweegreden kon zijn om tot de Vereeniging toe te treden. Het verslag van dat jaar zegt er van:
“Dat er ten deze geen grond is, ons van minder nauwgezetheid in de keuzen der middelen ter wille van het doel te beschuldigen, ligt in den aard der zaak, waar wij het middel een, naar onze feilbare wijze van zien, onschuldig hebben genoemd. Mocht het evenwel blijken, dat de belangen onzer Vereeniging ook maar enigszins worden geschaad, dan zullen wij niet aarzelen, terug te komen op een besluit, dat alleen bij wijze van proefneming genomen werd en met de noodige voorzorg, dat daarin nimmer eene aanleiding kan gevonden worden tot de invoering van eenig spel dat de winzucht prikkelt, of waarvan de afloop door iets anders dan door verstandelijke oefening wordt bepaald.”
Op dit besluit behoefde niet te worden teruggekomen, er bleek weining animo voor het spel te zijn en in 1866 werd de Dinsdagavond door den Hoogduitschen cursus ingenomen.

Zie ook de vereniging in 1895. De vereniging uit 1895 wordt in het jubileumboekje niet genoemd.