Naam : Schaak- en Damvereeniging Waddingsveen
Plaats : Waddingsveen (ZH)
Opgericht : 23.10.1885
Opheffing : 29.03.1894
Eerste vermelding : 31.10.1885
Laatste vermelding : 04.04.1894
Type vereniging : Dammen/Schaken
Bronnen:    
Kranten : 1885, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894
Anders : -
Opmerking : -

Westlandsche Courant 31.10.1885

Waddingsveen, 23 Oct. Heden is alhier een schaak- en damgezelschap tot stand gekomen. Tot bestuurders werden gekozen de hh. G. Van Dort Kroon, G. Spruijt Jr. en C. van der Torren Kz. De wekelijksche bijeenkomsten zullen gehouden worden op Vrijdag avond, in een der lokalen van den koffiehuishouder O. Kouwenhoven.


Vanaf 1890 geeft het Leidsch Dagblad een aantal berichten over deze club:

Leidsch Dagblad 16.01.1890

De schaak- en damclub te Waddingsveen heeft haar jaarlijksch concours onder de leden begonnen.

Leidsch Dagblad 24.03.1891

Vrijdag j.l. hield de Schaak- en Damclub te Waddingsveen hare jaarlijksche algemeene vergadering. De leden waren vrij trouw opgekomen. De stand der kas was bevredigend. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Rupke en Spruyt, die zich de benoeming lieten welgevallen. Na afloop der vergadering bleven de leden nog eenigen tijd genoeglijk bij elkander.

Leidsch Dagblad 30.09.1891

De Schaak- en Damclub te Waddingsveen zal Vrijdag a.s. vergaderen om te beslissen, of een wedstrijd zal worden gehouden.

Leidsch Dagblad 07.10.1891

Op de algeemene vergadering der Schaak- en Damclub te Waddingsveen is besloten een concours te Houden, waaraan alleen de leden kunnen deelnemen. Het aantal leden bedraagt op dit oogenblik achttien.

Leidsch Dagblad 29.03.1892

De schaak- en damvereeniging te Waddingsveen hield in de afgeloopen week hare algemeene vergadering. De prijzen van het concours werden aan de winners uitgereikt. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren C.C. Regt (voorzitter. A.H. Muller (Secretaris) en P.L. Laurusse (pennigmeester).

Leidsch Dagblad 27.10.1892

In hare eerste wintervergadering heeft de Dam- en Schaakclub te Waddingsveen besloten een Feestavond te houden, waarop met dammen en schaken prijzen kunnen worden behaald.

In 1893 kwam de club in zwaar weer terecht:
Leidsch Dagblad 28.03.1893

De Schaak- en Damclub te Waddingsveen hield hare algemeene vergadering. Er werd besloten tot het voortbestaan der vereeniging terwijl over het houden van wedstrijden van gedachte werd gewisseld. De heer Spruijt werd als bestuurslid gekozen.

Maar een jaar later viel alsnog het doek. Het bericht over de opheffing geeft informatie over het oprichtingsjaar:
Leidsch Dagblad 03.04.1894
De Rijnbode 04.04.1894

De Schaak- en Damvereeniging alhier (Leidsch dagblad: te Waddingsveen), is Vrijdag j.l. opgeheven. Zij telde veertien leden en bestond circa tien jaar.