Naam : Damvereeniging Amsterdam
Plaats : Amsterdam (nh)
Oprichting : 07.09.1905 informele oprichting
12.09.1905 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nvt   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja/niets gevonden   Anders nee


In januari 1905 kwam het tot een breuk tussen De Haas en Broekkamp. Aanleiding was waarschijnlijk de negatieve bespreking door Broekkamp van een paar partijen van De Haas in ‘de Amsterdammer’. De Haas was ‘not amused’. In mei verliet Broekkamp het V.A.D., in september richtte hij ‘Amsterdam’ op, een vereniging waarbij een groot aantal leden van het V.A.D. zich aansloot.

De Amsterdammer, 10.09.1905:

UIT DE DAMWERELD.
Wij kunnen tot ons genoegen mededeelen, dat dezer dagen te Amsterdam het initiatief is genomen tot oprichting eener dam vereniging. Zeer vele bekende speelkrachten zijn reeds besloten als lid toe te treden. De volgende week hopen wij hieromtrent meer uitgebreid mededeelingen te kunnen geven.

De Amsterdammer, 17.09.1905:

UIT DE DAMWERELD.
Wij ontvingen de volgende mededeeling, die wij gaarne in haar geheel opnemen : De damvereeniging “Amsterdam", gevestigd in de bovenzaal van Café de Kroon, Rembrandt-plein, Amsterdam.
L. S.
Ondergeteekenden, vormende het bestuur van de damvereeniging “Amsterdam", hebben het genoegen u kennis te geven van de oprichting eener damvereeniging, waarin niet alleen het spel in al zijn onderdeelen zal beoefend worden, en datgene zal geschieden wat met het nobele damspel in verband staat, maar waarin de leden onderling, steeds elkander achting kunnen toedragen.
Vermeenende, dat eene damvereeniging altijd moet zijn eene ontspanningsplaats, waarin en waardoor de leden onderling elkander als vrienden kunnen begroeten, zullen zij alles in het werk stellen om dit schoone doel te bereiken. Zij vragen hiervoor de steun en medewerking van de amateurs-damspelers in 't algemeen, en van de zuster damvereenigingen, buiten Amsterdam gelegen, in 't bijzonder. Zij zullen steeds bereid zijn, mede te werken tot de ware verheffing van het meer en meer beoefend wordend damspel, en hiervoor hunne krachten ten beste geven.
De speelavonden zullen gehouden worden iedere Dinsdag, van af 's avonds 8 uur, in de bovenzaal van café “de Kroon", Rembrandtplein, waar gaarne introductie ter kennismaking zal gegeven worden. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt f 7.20 en buiten Amsterdam wonende f 4 per jaar, te voldoen in maandelijksche termijnen. Donateurs betalen minstens f 2.50 per jaar. Zij, die wenschen lid te worden, kunnen zich aanmelden bij een der leden of bij den secretaris, aan onderstaand adres.
Amsterdam, 12 September 1905.
Het bestuur voornoemd:
JACQ. M. Vos, Ie Voorzitter.
S. J. Rudelsheim, 2e Voorzitter.
K. C. de Jonge, 1ste Secretaris,
van Woustraat 112.
A. A. Snijders, 2e Secretaris.
M. Wolder, Penningmeester.
De ballotage-commissie is samengesteld uit de heeren : S. S. van Baaien, H. Simons en M. Snijders. Tot adviseur van de Vereeniging is benoemd: de heer C. H. Broekkamp, redacteur van de damrubriek, in het Weekblad De Amsterdammer.


De Courant – Algemeen Nieuws- en Advertentieblad/Amsterdam, 16.09.1905

Damvereeniging >Amsterdam<.
Hier ter stede is opgericht de damvereeniging >Amsterdam<. Ze is gevestigd in de bovenzaal van het café >de Kroon<, Rembrandtplein. De speelavonden zullen gehouden worden iederen Dinsdag van ’s avonds 8 uur af in de bovenzaal van genoemd cafe, waar gaarne introductie van kennismaking zal gegeven worden. Voorzitter van de damvereeniging is de heer Jacq. M. de Vos.

Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, 20.09.1905

Dammen. Een nieuwe damvereeniging `Amsterdam` is gesticht, waarin niet alleen het spel in al
zijn onderdeelen zal beoefend worden, en datgene zal geschieden wat met het nobele damspel
in verband staat, maar waarin de leden onderling, steeds elkander achting zullen toedragen.
De speelavonden zullen gehouden worden iederen Dinsdag van af ´s avonds 8 uur in de
bovenzaal van Café de kroon, Rembrandtplein.

Nieuw Israelietisch Weekblad, 22.09.1905

Alhier is geconstitueerd de damvereeniging “Amsterdam”. Het bestuur bestaat uit de heeren Jacq. M. Vos, 1e Voorzitter, S.J. Rudelsheim, 2e Voorzitter, K.C. de Jonge, 1e Scretaris, Van Woustraat 112, A.A. Snijders, 2e Secretaris, M. Wolder, Penningmeester. De ballotagecommissie is samengesteld uit de heeren: S.S. van Baalen, H. Simons, M. Snijder.