Naam : De Vriendschap
Plaats : Zaandam (nh)
Oprichting :   informele oprichting
15.01.1906 formele oprichting
 
  formele oprichting
Beschikbare bronnen: Het damspel ja / geen informatie   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja/geen informatie   Anders nee


Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 12.01.1906
De Zaanlandsche Courant, 13.01.1906:

 

Aan de damspelers te Zaandam
Voor eenigen tijd werden alhier pogingen aangewend een damclub op te richten, doch toenmaals leden deze pogingen schipbreuk[1]. Waaraan was dat te wijten? Aan het gering aantal damspelers hier? Wij gelooven het niet.
Zooals men weet, bestaat te deze plaatse een bloeiende Schaakvereeniging[2]. Daar naar het ons voorkomt het schaken minder algemeen beoefend wordt dan het dammen, verwondert het ons zeer, dat indertijd de lust tot het oprichten eener Damclub zoo weinig algemeen was.
Waar grote bladen naast eene aparte schaakrubriek eene afzonderlijke damrubriek instelden[3]; waar eene plaats als Edam[4] (om maar eene klein te noemen!) op een flinke Damclub kan bogen, daar zou het Zaandam lang niet misstaan, eene Damvereeniging onder zijne clubs te tellen.
‘t Is op dezen grond, dat de heeren damspelers alhier worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering op Maandag 15 Januari a.s., ‘s avonds te 8 uur, in de bovenzaal van café ‘Neuf’; welke vergadering het oprichten eener Damclub ten doel zal hebben. Eene reeds lang gekoesterde wensch van verscheidene damspelers zou dan in vervulling komen.
U, geachte Redactie, dankende voor de plaatsing, teekenen wij,
L.G. Eggink[5], S. Roos Jr., Slachter, J. Kruiver

De Zaanstreek, 14.01.1906
Alhier worden ernstige pogingen aangewend, om te geraken tot de oprichting eener damclub. Maandagavond te 8 uur zal in café “Neuf” een bijeenkomst plaats hebben van belangstellenden in dit spel.

Algemeen Handelsblad, 17.01.1906
Het Nieuws van de Dag, 18.01.1906
Enkhuizer Courant, 19.01.1906

Dammen. Te Zaandam is een damclub opgericht met aanvankelijk 25 leden. President is de Heer L.G. Eggink,secretaris de Heer B. Hinnes.

Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 19.01.1906
Naar aanleiding van de oproeping onlangs van den heer L.G. Eggink c.s. aan de damspelers te Zaandam, waarbij zij werden uitgenoodigd tot een vergadering in café >Neuf<, is alhier een damclub opgericht met aanvankelijk 26 leden. Het bestuur is als volgt samengesteld: L.G. Eggink, voorzitter; H.C. Winters, vice-voorzitter; B. Hinnes, secretaris; K. Kruijver, commissaris van materieel; S. Roos, penningmeester.Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 19.01.1906
 
[1]  Over deze poging is geen informatie achterhaald, maar zal ongetwijfeld te maken hebben met het ingezonden stuk van J. de Haas in het Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 05.02.1904. Zie ook Wormerveer/1904. 
[2]  Opgericht in juli 1899 
[3]  Merkwaardig, voor zover bekend had alleen ‘de Amsterdammer’ en het ‘Rotterdamsch Nieuwsblad op dat moment een schaak- en damrubriek
[4]  Opgericht in 1902 
[5]  Sterk schaker en  lid van de schaakclub in Zaandam. Later  voorzitter van de Nederlandse Schaakbond. 
[6]  Bijna identieke teksten zijn te vinden in het dagblad ‘de Zaanstreek’; ‘de Zaanlander’ en het ‘Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad’ van 13/14 en 20/21 januari. 

De Zaanlandsche Courant, 20.01.1906:[6]

De Zaandamsche Damclub is er. Onder den veelzeggenden naam ‘De Vriendschap’ is zij j.l. Maandagavond opgericht met aanvankelijk 26 leden. De heer Broekkamp, redacteur van de Damrubriek in de ‘Groene Amsterdammer diende de jonge vereeniging geheel belangeloos van zijne zeer gewaarde adviezen. Enkele der voornaamste punten van het reglement mogen hier volgen:
De oefenings-avonden worden gehouden op Maandagavond van 8-11 uur op een nader aan te geven plaats. Er zullen kunnen zijn: leden, aspirant leden en donateurs.
De leden (leeftijd boven 18 jaar) betalen eene contributie van f 0,75 per kwartaal; de aspirant-leden (leeftijd niet lager dan 16, niet hooger dan 18 jaar) betalen eene contributie van 37,5 cent per kwartaal; donateurs zijn zij, die een jaarlijksche bijdrage van minstens f 1,50 storten.
De heer Broekkamp stelt zich voor, eens in de 3 weken des Maandags-avond een cursus te houden voor den leden.
A.s. Maandag 22 Jan. hoopt de club haren eersten speelavond te houden op de bovenzaal van café ‘Neuf’, waar den heer van Daalen uit Haarlem, een zeer bekend damspeler, eene Simultaan-séance zal geven.
Teneinde ieder in de gelegenheid te stellen nader met het damspel en met de Zaandamsche Damclub kennis te maken, meende het bestuur deze bijeenkomst geheel zonder entree voor het publiek toegankelijk te moeten stellen. (Zie advertentie).
Dat een druk bezocht en eene belangrijke uitbreiding van het ledental hiervan de gevolgen mogen zijn, is onze wensch.
Inmiddels houdt zich ten alle tijde voor de aangifte van leden, adspirant-leden en donateurs aanbevolen De Secretaris B. Hinnes, Dampad 40.

Zij, die aan de Simultaan-seance wenschen deel te nemen, worden verzocht, zoowel leden der club als publiek, hunne eigen borden en stukken mee te nemen.

Algemeen Handelsblad, 20.01.1906
Het Nieuws van de Dag, 23.01.1906

Dammen. Te Zaandam zal in de pas opgerichte damclub de heer van Daalen uit Haarlem een simultaan-seance geven, waarvoor de deelneming zowel voor leden als voor het publiek open staat.

De Amsterdammer, 21.01.1906
Maandag 15 Januari j.l. is op initiatief van de heeren L.G. Eggink, S. Roos e.a. te Zaandam eene damvereeniging opgericht. Zij is gevestigd in Cafe “Neuf” en draagt den naam De Vriendschap. 26 amateurs zijn onmiddellijk als lid dezer vereeniging toegetreden, terwijl velen nog toezegging deden. Bovendien werden eenigen als aspirant-lid (leeftijd 16 tot 18 jaar) aan-genomen. Het bestuur is samengesteld uit de heeren L.G. Eggink, voorzitter; H.C. Winters, vice-voorzitter; J. Hinnes, secretaris; S. Roos, penningmeester en J. Kruiver, commissaris van materieel. Deze bijeenkomst op uitnoodiging bijwonende, stonden wij verbaasd over de enorme belangstelling welke te Zaandam voor het damspel blijkt te bestaan. Er waren pl.m. 40 amateurs aanwezig. Maandag 22 Jan. e.k. wordt de eerste speelavond geopend met een simultaanseance, gegeven door den heer W. v. Daalen van Haarlem, een reeds bekend goede simultaanspeler. Ook zal in genoemde vereeniging een damcursus geboden worden onder leiding van den heer C.H. Broekkamp, redacteur van de damrubriek in De Amsterdammer

Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 23.01.1906
Aan de Simultaanseance op Maandagavond in Café >Neuf< gehouden vanwege de Damclub >de Vriendschap<, namen deel 23 spelers. De uitslag was als volgt: De heer Van Daalen won 15 partijen; 5 partijen werden remise tegen de heeren H. Meijer, L. Meijer, L. Kievit, K. Slagter en J. van Wijngaarde, 3 verloren tegen de heeren L.V. Hofsté, J. v. Daale en A. Vink. Eenige nieuwe leden gaven zich op. In het geheel waren een 70 à 80 personen aanwezig. Ook de pers was vertegenwoordigd. De avond was dan ook een waar succes voor de jonge vereniging.
(een ‘tiental nieuwe leden’  volgens De Zaanstreek en De Zaanlander van 27.01.1906)

Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 23.01.1906
Geachte Redactie! Naar ik hoop, zult u mij eenige plaatsruimte willen afstaan voor onderstaande regelen:
In uw nummer van 19 Januari j.l. lees ik: >Naar aanleiding van de oproeping, onlangs van den heer L.G. Eggink c.s. aan de damspelers te Zaandam, waarbij wij werden uitgenoodigd tot eene vergadering in café >Neuf< , is alhier eene damclub opgericht met aanvankelijk 26 leden<.
De indruk, die door dit bericht bij velen uwer lezers gewekt zal zijn, is deze: Eggink, met nog 3 anderen, plaatste een oproep in de plaatselijke bladen en daaraan was het te danken, dat Maandag 15 Januari zoovele damspelers in café >Neuf< aanwezig waren en dat dadelijk 26 zich opgaven als lid.
Dezen indruk zou ik gaarne wijzigen. Niet de oproep van mij was de oorzaak van het succes, dat slechts weinigen oprichters van vereenigingen te beurt valt; dit succes vindt zijne oorzaak in de voorbereidende maatregelen welke een bekend Zaandamsch schaakspeler aan mijn ingezonden stukje deed voorafgaan. In den heer S. Roos was het denkbeeld opgekomen, te werken voor de oprichting eener damclub alhier, en hij nam daartoe het initiatief; hij stelde zich in verbinding met den damredacteur, den heer Broekkamp; hij zorgde, dat eene simultaan-séance gehouden kon worden; en velen Zaansche damspelers zocht hij op, om hen voor zijn doel te winnen. Eene plotseling opgekomen ongesteldheid noodzaakte hem, het verdere aan een ander over te dragen.
Ik meende dit ter kennis te moeten brengen der Zaandamsche damliefhebbers. 
U, geachte Redactie, dankende voor de mij verleende plaatsruimte, teeken ik
Uw dw. dr.
L.G. EGGINK
Zaandam, Jan. 1906
 

De Courant, 23.01.1906
Dammen. Te Zaandam heeft maandagavond de heer W. van Daalen, van Haarlem, een simultaan-damséance gegeven. Er waren 23 deelnemers. De heer Van Daalen was zeer snel in zijn zetten, zoodat te ongeveer half elf de seancé beslist was. De heer Van Daalen won 15 partijen, maakte 5 remise en verloor er 3. De winners waren de heeren L.N. Hofste, A. Vink en J.van Daalen, terwijl de remise partijen gespeeld werden met de heeren L. Kieviet, L. Meijer, M. Meijer, K. Slagter en J. van Wijngaarden. De séance werd bijgewoond door ongeveer 70 à 80 personen, terwijl het resultaat was, dat een 10-tal nieuwe leden tot de damclub toetraden.

Het Nieuws van de Dag, 24.01.1906
Te zaandam speelde Maandag de Heer van Daalen uit Haarlem, in de onlangs opgerichte damclub een simultaan-partij, waaraan 23 spelers deelnamen.
Hiervan won de Heer v. D. 15 partijen verloor hij er 3, terwijl 5 partijen onbeslist werden. De 3 partijen, die verloren werden, werden gewonnen door de heeren L.N. Hofste, A. Vink en J. van Daalen.
 


Café Neuf; hoek Vinkenstraat/Westzijde Zaandam