Naam : Van Vijanden Vrienden (V.V.V.)
Plaats : Alkmaar (nh)
Oprichting :   informele oprichting
19.01.1906 formele oprichting

 

Bijzonderheden: Schaak-, damvereniging. In 1913 stopt damafdeling

Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja/geen informatie   Jubileumuitgave ja -geen nadere bijzonderheden
Lokale kranten ja   Anders nee


Alkmaarsche Courant, 13.01.1906

Schaakclub V.V.V.
Deze Club vergaderde Vrijdag in haar gewoon lokaal aan de Kaasmarkt. Ingekomen was een tweeledig verzoek van den heer De Heer. Ten eerste, of de Club genegen is buiten-leden aan te nemen en ten tweede of zij zich wil uitbreiden tot Schaak- en Dam-club. Hij stelde zich voor, dat zij daarmee H.H. dammers in en om Alkmaar zeer ter willen zou wezen.
Tegen het eerste verzoek is geen enkel bezwaar en wordt met algemeene stemmen besloten buitenleden aan te nemen tegen een contributie van F 1,50 per jaar; voor gewone leden is dit F 2,50. Gewone en buitenleden betalen bij hun entrée F 1,00. Ook het tweede verzoek, om van V.V.V. te maken een Schaak- en Damclub, vindt een gunstig oor. De voorzitter herinnert er aan, dat de naam De Heer op het gebied van schaken geen onbekende is, doch als dammer is deze beroemd; wie herinnert zich niet den naam van K. de Heer, uit de Beemster, die tijdens zijn leven niet alleen in Nederland doch ook in het buitenland beroemd was als dammer van buitengewone bekwaamheid. Na ampele bespreking, waarin er op werd gewezen dat schaken en dammen spelen zijn van eenen geest en beiden volkomen één weg uit gaan; dat vele schakers minder of meer dammers zijn en omgekeerd dammers ook schakers, werd met algemeene stemmen in beginsel besloten dat V.V.V. zich zal vormen tot Schaak- en Damclub, zoo H.H. dammers in en om Alkmaar toonen dit op prijs te stellen, door zich als leden bij de club aan te sluiten. (Zie de advertentie in dit en volgende nos. van deze Courant).


Alkmaarsche Courant, 13.01.1906 (advertentie)

Schaak-club V.V.V.

De club heeft in beginsel aangenomen zich tot Schaak- en Dam club te vormen, doch w e n s c h t vooraf zich te overtuigen, of in en om Alkmaar eenige liefhebbers van het D a m s p e l genegen zijn zich bij haar aan te sluiten. H.H. Dammers worden uitgenoodigd om op Vrijdag 19 Januari a.s. d e s a v o n d s 8 u r e een vergadering te willen bijwonen van V.V.V. in haar lokaal, (Café Clay aan de Kaasmarkt) ter kennismaking en bespreking:

Het bestuur van V.V.V.

vvv19jan1906

Alkmaarsche Courant, 20.01.1906

Deze club vergaderde j.l. Vrijdag in haar lokaal aan het Waagplein. Hare uitnoodiging aan dammers had aanvankelijk succes, een 8-tal heeren waren opgekomen, waarvan 5 Alkmaarders en 3 buiten-wonenden. Van een paar heeren alhier werd bericht ontvangen, dat zij verhinderd waren de vergadering bij te wonnen. Een schaak- en damspeler van het eiland Wieringen deelde per briefkaart meede dat hij wel lust gevoelde lid van de club te worden, doch hij verlangde eerst nadere inlichting. Op verzoek van een der dammers en aangemoedigd door het succes stelt de club heeren dammers, en natuurlijk ook heeren schakers in de gelegenheid om hare vegadering te bezoeken.

Alkmaarsche Courant, 08.02.1906

Schaakclub V.V.V.

Aangemoedigd door het aanvankelijke succes stelt de Club hare vergaderingen open tot naderen kennismaking voor H.H. Schakers en Dammers, tot en met den laatsten Vrijdag in Februari a.s. De vergaderingen worden gehouden op elken Vrijdag des avonds 8 ure in het Café CLAY aan het Waagplein.

Het bestuur van V.V.V.

Alkmaarsche Courant, 21.02.1906

Wij hebben reeds eerder gemeld (deze aankondiging niet gevonden-JdeR) dat binnenkort de heer J. de Haas, dam-kampioen van Nederland, lid van het vereenigd Amsterdamsch Damgenoot-schap, alhier een simultaan-séance zou geven. Nader vernemen wij dat de séance zal plaats hebben in het lokaal “Tabakshandel” van den heer Clay aan het Waagplein. Het V.A.D. stelt voor de winners van deze séance prijzen beschikbaar.


Nieuws van de Dag, 22.02.1906

Onder leiding van het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap zal Zaterdagavond' 24 dezer te 7ure, op verzoek van verschillende damspelers, te Alkmaar eene séance gegeven worden, te spelen door den Heer J. de Haas, kampioen van Nederland, lid van het V. A. D. Het V. A. D. stelt voor de winners in deze séance prijzen beschikbaar. De deelneming is opengesteld tot zaterdagavond 24 dezer aan het speellokaal «Tabakshandel», van den Heer P. Clay, Waagplein te Alkmaar, 't Is gewenscht, dat iedere deelnemer vooraf zijne deelneming bericht aan den Heer J. Cloeck, te Alkmaar. Introductie-biljetten voor belangstellenden zijn tot «en bepaald aantal verkrijgbaar brj den Heer Van Nieuwkuyk, Alkmaar.


Zijper Courant, 22.02.1906

De heer J. de Haas, 1ste dammer van Nederland, zal Zaterdagavond a. s. te ALKMAAR, voor de aldaar pas opgerichte dam-club, een simultaanseance geven. 
Zondag d.a.v. des namiddags zal genoemde te Barsingerhorn—Kolhorn ook een simultaan geven, hopende dat ook daar een club zal verrijzen.
    


Alkmaarsche Courant, 23.02.1906

Omtrent de simultaan dam séance te geven door den heer J. de Haas van Amsterdam, vernemen wij nog dat de gelegenheid tot opgifte voor deelname is opengesteld tot zaterdagavond aan het speellokaal “Tabakshandel” van den heer P. Clay aan het Waagplein. Het is gewenst vooraf zijn deelname te berichten aan den heer J. Cloeck.


Alkmaarsche Courant, 26.02.1906

Damwedstrijd in het lokaal van den heer Claij.
Het mag zeker eene goede gedachte genoemd worden van het voorlopen comité der op te richten Alkmaarsche Damclub, zich in verbinding te stellen met het vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap.
Daaraan toch was het te danken dat j.l. Zaterdagavond haar beroemde kampioenspeler, de heer J. de Haas, was overgekomen om een simultaan-wedstrijd te houden, die in alle opzichten welgeslaagd mag worden genoemd.
Na met eenige welgekozen woorden door den voorloopige voorzitter den heer J. Cloeck aan de opgekomen spelers en tal van geïntroduceerden te zijn voorgesteld, hield de heer De Haas eene korte toespraak tot de aanwezigen waarin met de meeste hoffelijkheid de Noordhollanders als bekwame spelers werden geëerd, maar ook met forsche trekken het Damspel als positiespel werd geteekend, waarvan vooral de beroemde speler De Heer uit de Beemster als den grondlegger werd erkend. Met een geestdriftig: “ten strijde” van den voorzitter werd alsnu de séance aangevangen. 26 Spelers uit Alkmaar en omstreken traden met den heer De Haas in het strijdperk, waarvan na 4½ uur spelens de uitslag was, dat 23 partijen door genoemden heer waren gewonnen en 3 remise werden gemaakt n.l. door de heeren: J. Cloeck van Alkmaar, A. Noomen van Westdijk en G. Spijker van Enkhuizen.
Na afloop sprak de heer De Haas met groote ingenomenheid over de séance, waarvan hij moest getuigen nog nimmer zoo lang en met zoveel ernst zich te hebben moeten inspannen ter bereiking van zijn doel; alsmede over de moderne opvatting van het Damspel zooals dit in deze streek werd gespeeld en geheel en al in den geest was van het vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap dat belangeloos en met opoffering van veel tijd en geld de beoefening van het Damspel in Nederland tracht te bevorderen.
Met een slotwoord van den voorzitter, waarin op geestige wijze de heer De Haas namens de spelers werd gecomplimenteerd werd deze interessante avond besloten en de Alkmaarsche Damclub met voorlopig naar we hopen 15 leden geconstitueerd.


Nieuws van de Dag, 27.02.1906

Zaterdag j.l. is te Alkmaar, in café »De Tabakshandel», de aangekondigde séance gehouden, geleid door het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap en gegeven door den Heer J. de Haas. De belangstelling was enorm. Uit den Beemster, het land van wijlen de beroemde dammers K. en A. de Heer, waren de allersterksten opgekomen. Niet minder dan 26 spelers namen aan de séance deel, onder wie bijv. de Heer S. de Heer, die in een wedstrijd in den Beemster, waaraan door spelers als L. J. Content werd deelgenomen, indertijd den eersten prijs behaalde. In één woord, een keur van sterke spelers had zich daar uit de omstreken van Alkmaar verzameld. De Haas won 23 partijen en maakte er 3 remise tegen de heeren J. Cloeck, te Alkmaar; G. Spijker, te Enkhuizen, en A. Noome, te Alkmaar. Het resultaat van deze séance was schitterend voor De Haas, terwijl zijn spel bij die sterke oud-Hollandsche dammers uit den Beemster, die dit spel als een nationaal spel beschouwen, groote geestdrift verwekte. Na afloop van deze séance werd er een club opgericht met aanvankelijk 15 leden. De voorzitter, de Heer Cloeck, bracht hulde aan het vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap, aan welke vereeniging 't te danken is, dat aldaar een club werd opgericht


Zijper Courant, 01.03.1906

Aan de zaterdagavond, door den heer J. de Haas te ALKMAAR gehouden dam-séance, hebben 26 liefhebbers deelgenomen. Hiervan zijn er 23 door genoemden heer verslagen, en 3 remise gemaakt……….


De Amsterdammer, 11.03.1906

UIT DE  DAMWERELD. Te  Alkmaar is dezer dagen een  damclub  opgericht met aanvankelijk 15 leden  Zij is gevestigd in Café “ Tabaksbandel" op de Kaasmarkt aldaar.


Het Damspel, 1906, nr.2, blz. 40

Simultaan door den Heer J. de Haas te Alkmaar. 26 deelnemers, 23 gewonnen, 3 remises tegen de Heeren J. Cloek, A. Noome en G. Spijker van Enkhuizen. Club opgericht met 15 leden.


Alkmaarsche Courant, 11.05.1906

De Alkmaarsche Schaak- en Damclub V.V.V. heeft in haar laatste buitengewone vergadering enkele wijzigingen in haar reglement besproken. Aanleiding daartoe was de vereeniging van schaak en dam in één club. Het bestuur der club, dat bestond uit drie leden, is nu tot vijf uitgebreid. Benoemd werden de heeren H. Cloeck en S. de Heer, beide damspelers. Hoewel schakers en dammers één club vormen, blijven hunne finantiën gescheiden, alleen waar het gemeenschappelijke uitgaven betreft als lokaalhuur en huishoudelijke uitgaven worden die per lid omgeslagen, terwijl die het schaakspel betreffende door de schaakleden, en die voor het damspel door de damleden worden voldaan. De finantieele scheiding werd door beide partijen gewenscht, en als voorwaarde gesteld tot toetreding in de club. Dit was voornamelijk omdat dan zoowel schakers als dammers op een vrij standpunt staan, ten opzichte van het aansluiten bij den bond op tijdschrift, het geven van séances of matches waarbij dan elk van de partijen niet over de finantiën van de andere partij kan beschikken. Om als lid der club te worden aangenomen heeft men zich bij een der leden aan te melden, of op een speelavond in het lokaal zijn wensch kenbaar te maken met vermelding of men als schaker of als dammer wenscht aan te sluiten. In dezen of eerstvolgenden speelavond of vergadering wordt door de tegenwoordig zijnde leden over de aanneming beslist, de contributie bedraagt F 2,50 voor buitenleden F 1,50 per jaar. De speelavonden zijn elken Vrijdag in het lokaal Clay aan de Kaasmarkt, en beginnen om 7 ure. De gewone vergaderingen worden gehouden om de drie maanden, en wel den laatsten Vrijdag in Maart, Juni, September en December en worden geopend om 8 uur. Buitengewone vergaderingen kunnen door het bestuur belegd worden. Jaarlijks treedt een lid van het bestuur af, tusschentijds aftredende bestuursleden worden vervangen, hunne opvolgers hebben zitting zoolang als de rooster voor het aftredende lid aangeeft. De club bestaat tegenwoordig uit 14 schaakleden en evenzooveel damleden. De dammers hebben zich thans aangesloten bij den Nationalen Dambond.