Naam : Schager Damclub
Plaats : Schagen (nh)
Oprichting :   informele oprichting
06.02.1906 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja/geen informatie   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee


Schager Courant, 21.01.1906
Voor liefhebben van het nobele damspel wonende te Schagen en omgeving, zal in de maand Februari gelegenheid bestaan, hun krachten eens te beproeven.
Voorloopig is vastgesteld, dat er Zondag 6 Februari a.s. in het Noord Hollands Koffiehuis van den heer Vader een match zal worden houden tusschen eenige (10 personen) leden van het vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap en eenige leden der Zijper Damclub.
Tevens zal er, indien er liefhebbers genoeg zijn, een Simultaan-séance worden gegeven door den heer J de Haas, kampioen van Nederland. Hoewel dit als voorloopig plan moet worden aangenomen zal de maand Februari toch een dag brengen welke voor hen die eenige animo voor het damspel gevoelen een leerzame en gezellige dag zal worden.

Schager Courant, 04.02.1906
Zondag den 4den Februari zal er in ’t Noord-Hollandsch Koffiehuis van den heer J. Vader alhier eene match plaats hebben tusschen 10 leden van het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap, en evenzoo veel van de Zijper Damckub. Ongeveer om 12 uur zal de match een aanvang nemen.
Zaterdagavond houdt de bekende damspeler De Haas eene simultaan-séance tegen 12 sterke spelers uit den omtrek.

Algemeen Handelsblad, 05.02.1906
Het Nieuws van de Dag, 06.02.1906

Zaterdagavond j.l. gaf de Heer J. de Haas, van het Vereenigd Amsterdamsen Damgenootschap alhier, te Schagen eene Simultaan-Seance, waaraan 15 spelers deelnamen. De Heer De Haas won er 11 en maakte 1 partij remise. De Seance duurde 2 uur en werd door een talrijk publiek bijgewoond. Het snelle spel en de mooie combinaties lokten een voortdurend applaus. Naar aanleiding nu van de kennisgeving van het V. A. D. van de vorige week, waarin zij zich bereid verklaarde overal bij gebleken belangstelling Damclubs op te richten, werd na afloop van meergenoemde Seance door den Heer De Haas een Damclub opgericht met aanvankelijk 16 leden, onder den naam «Schager Damclub.

Schager Courant, 08.02.1906:
Damdag Schagen. Zaterdag hield de heer J. de Haas van Amsterdam in het lokaal van den heer J. Vader een Simultaan-séance. De heer C. Zijdewind had door het bestuur van de Zijper Damclub daartoe verzocht de moeite op zich genomen om in de omgeving van Schagen de hem bekende beoefenaars van ’t damspel uit te noodigen dezen avond in ’t genoemd lokaal te komen en aan de Séance deel te nemen. Dat hij in zijn moeite is geslaagd bleek uit het getal opgekomen spelers en belangstelleden: vijftien spelers waren aanwezig. Vóórdat met de werkzaamheden een aanvang werd genomen sprak de heer Zijdewind een welkomstwoord. Ook de heer De Haas sprak een woordje en zette de voornaamste reglementaire bepalingen aangaande het damspel uiteen.
Daarna nam de Séance een aanvang Wie of er winner zou worden ? och, geachte lezer, wie eenmaal met De Haas gedamd heeft weet den uitslag al bij voorbaat. Van de 15 deelnemers werden er 14 door hem verslagen, één maakte er een kamper en wel de heer C. A. Hoogschagen alhier.
Er werd na afloop van den wedstrijd een damclub opgericht met zestien leden. Alsoo is Schagen alweer een vereeniging rijker.

Des Zondags had de match plaats tusschen 10 Zijper dammers en 10 van Amsterdam. De ‘boeren’hebben het ditmaal niet overwonnen. In de eerste ronde was de uitslag niet ongunstig voor de Zijpers. Deze behaalden 9 punten en de tegenstander 11 punten. Maar in de tweede ronde was het mis. De Zijpers maakten 4 punten en 8 nullen en de Amsterdammers 16 punten en 2 nullen. De heer Battefeld, een uitstekend dammer, werd in de twee ronde verslagen door den heer Jb. Jimmink.
Tot slotte worde vermeld, dat voor hen, die het damspel willen beoefenen of zich verder theoretisch willen bekwamen, eerstdaags door het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap een maandschrift zal worden uitgegeven, waarin het damspel zal worden behandeld. Zij, die zich dit blad willen aanschaffen, kunnen verdere inlichtingen krijgen bij den Secretaris der Zijper Damclub, den heer A.L. Zuidscharwoude te Schagerbrug.

Enkhuizer Courant, 11.02.1906
Dammen. Men meldt uit Schagen aan de Telegraaf Op 3 Februari werd in het N.-H. Koffiehuis een simultaan séance gegeven door den Ned. kampioen, den heer J. de Haas, van Amsterdam. Heel aardig was het te zien, hoe vlug de heer De Haas alle 15 spelers achtereenvolgens afliep, en hoe vooral de meer bejaarden, die tehuis kampioen zijn, zich achter de ooren krabden, nu ze zoo leelijk geslagen werden. Van de 15 deelnemers wist slechts één het tot een remise te brengen, alle anderen werden geslagen. 

Een uitgebreider verslag van de simultaan, de oprichting van de damclub en de wedstrijd Zijper Damclub – V.A.D. verscheen in de ‘Zijper Courant’ van 8 Februari 1906 (ook te vinden in ‘Het Damspel, 1906, nr.1, blz. 17). Uit dit verslag:
Het bericht over deze damzaak, eenigen tijd te voren in de courant geplaatst, waarin vermeld stond dat de maand Februari een gezellige en leerzame dag zou brengen voor de dam-liefhebbers van Schagen, is bewaarheid. Iedere aanwezige heeft genoten, heeft een paar leerzame en aangename uurtjes doorgemaakt; ook de heer De Haas heeft genoten, zooals hij zelf verklaarde en wel om drie redenen. Ren eerste om de aangename stemming, die er heerschte; ten tweede om het schitterend resultaat behaald; ten derde het voornaamste, het flink uitbetalen van zijn honorarium, en wel, dat een damclub werd opgericht. Zestien liefhebbers meldden zich onmiddellijk aan om lid te worden. Alzoo is Schagen alweer een vereeniging rijker. Het bestuur is als volgt samengesteld: M. Koomen, Voorzitter; G. Beers Czn., Secretaris, Jb. Keet, Penningmeester, C. Zijdewind en J.Merts, Commissarissen.

Op 15.02.1906 schrijft de Schager Courant het volgende:
De Heer De Haas van Amsterdam heeft voldoening van zijn onlangs alhier gehouden Simultaan-seance. Zondag is hier een damclub opgericht met al over de 20 leden. In het voorzaaltje van den heer Vader had om half vier met dat doel eene vergadering plaats die door een 20-tal damliefhebbers werd bijgewoond. Een reglement werd vastgesteld gesteld met eenige wijzigingen gelijkluidend met dat van ’t Zand. De contributie op f 1 bepaald en als vergaderavond de Dinsdag avond aangenomen van 6 tot 11 in het N.-H. Koffiehuis.
Schaken zal op de damavonden worden toegestaan echter zonder dat dit voor de vereeniging kosten mag veroorzaken. Een voorstel om de „Schager Damclub”, zooals de nieuwe vereeniging nu heet Schager damclub „De Haas” te noemen, werd niet aangenomen. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren M Koomen, voorzitter; G. Beers, secr.; Jb. Keet , penningm. en C. Zijdewind en J. Mers commissarissen.