Naam : Utrechts Damgenootschap (u.d.g.)
Plaats : Utrecht (ut)
Oprichting : 12.02.1906 informele oprichting
18.02.1906 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek ja
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave ja -2006
Lokale kranten ja   Anders nee


Uit: UDG 1906 – 2006, 2006, blz. 7.
Notulen der bijeenkomst op maandag 12 Februari 1906 in het hotel “Kasteel van Antwerpen”, op donderdag 15 februari d.a.v. in de F.C. Donderstraat 38 bis en op zondag 18 februari in het Café-restaurant “Fiszlthaler’, Oudegracht alhier.

Maandag 12 Februari 1906. Op uitnoodiging, geplaatst in de dagbladen, door den Secretaris van V.A.D. (Vereenigd Amsterdamsch Genootschap), den Hr. I. Meijer, wonende Blasiusstraat no. 36 te Amsterdam, tot toezending van hun naamkaartje, als bewijs van sijmpathie of adhaesie, door diegenen, die belangstelden in de oprichting van een Damgenootschap te Utrecht, hadden daaraan voldaan de navolgende acht (8) Heeren: F.W. Anten; J.J. Dijkman; H.J. van Houten jr.; B. van Kasteel; P. van der Meijden jr.; A.J.C.H. de Ruijter; J.J. Verzuu; P.J.J. Verzuu; en ontvingen deze Heeren van den Secretaris van V.A.D. eene uitnodiging d.d. 7 februari 1906, (voor) de comparitie op maandagavond, 12 februari 1906, ten 9 ure, in de café-restaurant v/h hotel “Kasteel van Antwerpen”, Oudegracht te Utrecht, ten einde aldaar een voorloopige bijeenkomst of bespreking te houden.

Voor de Amsterdamsche H.H. waren toen aanwezig de H.H. Ph. L. Battefeld (Sweelinckstraat 13 I) en J. de Haas, beide te Amsterdam, resp. Voorzittere en lid van V.A.D. en de laatstgenoemde tevens kampioen voor Amsterdam en van de Utrechtsche H.H. F.W. Anten, P. van der Meijden jr., A.J.C.H. de Ruijter en G. van Millingen, welke laatsgenoemde, ofschoon geen kaartje van adhaesie gezonden hebbende, uit belangstelling mede gekomen was, van de overige afwezige H.H. was door sommige eene mondelinge verontschuldiging verzonden.

Na eene uitvoerige verklaring door de H.H. Battefeld en de Haas, betreffende het doel van het genootschap en van hun streven om de belangstelling voor “het Damspel” in Nederland te doen toenemen en ten dien einde achtereenvolgens in verschillende plaatsen, zoowel grootere als kleinere gemeenten, damgenootschappen of gezelschappen op te richten, welke pogingen reeds op 16 verschillende plaatsen met goeden uitslag waren bekroond, constitueerden zich, op aanraden van den Hr. J. de Haas, H.H. F.W. van Anten, A.J.C.H. de Ruijter en van der meijden jr. tot een voorloopig bestuur en besloten, op uitnoodiging van en ten huize van het 2e genoemde voorloopige bestuurslid, F.C. Donderstraat, no. 38 bis, om op donderdag 15 Februari d.a.v. eene tweede vriendschappelijke bijeenkomst te houden ter bespreking der maatregelen te nemen tot uitvoering van het door den Hr. J. de Haas geopperde plan, om op zondag 18 Februari 1906, des namiddags ten 1 ure, in café-restaurant “Fiszlthaler”, Oudegracht alhier, onder leiding van vorengenoemde Hr. J. de Haas, eene simultaanseance te houden, onder uitloving van prijzen, te verstrekken door V.A.D.

Van een en ander zal den afwezigen heeren kennis gegeven en aan laatstgenoemd plan openbaarheid gegeven worden, na rijpelijk overleg en algemeen goedvinden, door middel van beleefd verzoek aan de Redactie’s der volgende Dagbladen: “Centrum”, “Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad”, “Utrechtsche Courant”, “Nieuws van den Dag”, “Telegraaf” en “Handelsblad”[1] ter opname van een bericht, hen toe te zenden door den Hr. A.J.C.H. de Ruijter, in zijne hoedanigheid van waarnemend Secretaris, ten einde de alhier wonende damspelers gelegenheid te geven door hunnen aanwezigheid bij bovengenoemde simultaan-seance, een blijk van belangstelling voor dit spel en voor de eventuele oprichting van een Da,genootschap hier te stede.

Nieuws van de Dag, 17.02.1906
Utrechtsch Nieuwsblad 17.02.1906
Damgenootschap. Onder leiding van V.A.D. Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap, is hier ter stede een Damgenootschap opgericht, dat Zondag 18 dezer, ’s namiddags ten 1 ure, reeds een simultaan-seance geeft bij Fiszlthaler, te spelen door den heer De Haas, kampioen van Nederland, wonende te Amsterdam. Voor den overwinnaar of overwinnaars zullen prijzen beschikbaar gesteld worden. De deelname is opengesteld tot Zondag a.s. Schriftelijk bericht aan de bestuursleden A.J.C.H. de Ruijter, F.C. Dondersstraat no 38bis en F.W. Anten, Oudkerkhof, is gewenscht.

Nieuws van de Dag, 20.02.1906
Utrechtsch Nieuwsblad, 21.02.1906
Dammen. Op verzoek van het de vorige week opgericht Utrechts Damgenootschap gaf de heer J. de Haas van het vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap in café Fiszlthaler een simultaan-séance, waaraan 17 personen deelnamen. De heer De Haas won 16 partijen en verloor er 1 tegen de heer Spierenberg. Na afloop traden nog 13 personen als lid toe.
Het Genootschap houdt den eersten speelavond op Maandag 26 dezer in hetzelfde lokaal, terwijl er onder leiding van de beste krachten van het V.A.D. les in theorie zal worden gegeven.

De Amsterdammer, 04.03.1906
Uit de damwereld. Te Utrecht is dezer dagen een damvereeniging opgericht welke hare speeluren houdt op Maandagavond in het restaurant “Fiszlthaler”, Oudegracht, aldaar.

Het Damspel, 1906, nr.1, blz. 17/18
Naar aanleiding van den oproep in de bladen door het V.A.D. is ook te Utrecht een Damvereeniging opgericht onder de naam “Utrechtsch Damgenootschap”. Op verzoek gaf de heer J. de Haas Zondag 18 Februari aldaar een simultaan-séance, die door een talrijk publiek werd bijgewoond en waaraan 17 spelers deelnamen. De heer Spierenburg was de eenige die won. Maandag 26 Februari zal de eerste bijeenkomst plats hebben in Café “Fischethaler” Oude Gracht, waar door de beste krachten van het V.A.D. les in theorie zal worden gegeven. Het bestuur is als volgt samengesteld: F.W. Anten, Voorzitter; A.I.C.H. de Ruyter, F.C. Donderstraat 38bis, Secretaris; van der Meyden, Penningmeester.

[1] Deze informatie zal ongetwijfeld gelijk zijn aan die uit het Utrecht Nieuwsblad van 17.02.1906