Naam : Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap (v.a.d.)
Plaats : Amsterdam (nh)
Oprichting : 25.10.1900 informele oprichting
13.11.1900 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja -1910   Notulenboek nee
De Amsterdammer nvt   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee


Algemeen Handelsblad, 08.11.1900
Damspel. Onder den naam ’t Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap is alhier een vereeniging opgericht ten doel hebbende het beoefenen van het Damspel. De bijeenkomsten worden gehouden elken Dinsdagavond in het Café ‘Lohengrin’ Rembrandtsplein alhier.

Het Nieuws van de Dag, 09.11.1900
Hier ter stede is een vereeniging opgericht onder den naam van 't Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap, welke vereeniging ten doel heeft de beoefening van het damspel. De bijeenkomsten worden elken Dinsdagavond gehouden in het cafe „Lohengrin" op het Rem-brandtplein.

Het Volksdagblad, 01.12.1900 / 22.12.1900

DAMSPELEN. De volgende week zullen wij in het Zondagsblad openen een rubriek “Damspel”, waarvan de redactie in handen zal zijn van den heer A. Cardozo, die daarin door verschillende uitnemende amateurdamspelers en door het onlangs hier opgerichte Amsterdamsch Damgenootschap zal worden bijgestaan. De talrijke damspelers onder onze lezers zullen, naar wij hopen, de opneming dezer nieuwe rubriek met ingenomenheid begroeten.

1e damrubriek19001e damrubriek1900 2

Het Damspel, 1910, nr. 8, blz. 105/6
Het was dan op den 25sten October van het jaar 1900, dat in een klein achterzaaltje van Café ‘Bellevue’, Plantage Middenlaan te Amsterdam, 8 vereerders van het edele damspel samen kwamen om te beraadslagen over de oprichting van een damclub in navolging van het voorbeeld door ‘Constant’ gegeven. Het resultaat van deze bespreking was, dat op den 5den November 1900, in Café ‘Lohengrin’, op het Rembrandtplein de constitueerende vergadering plaats had van het later zoo allerwege bekend geworden Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap. Van de dammers die op dien gedenkwaardigen avond bijeenkwamen, zijn thans nog in het V.A.D. leden de heeren J. de Haas, H.A.J. de Grebber en Jakob Meyer. Zij zijn dus V.A.D’s oudste leden en maken aanspraak op de eer mede-stichters te zijn geweest van meergenoemde vereeniging. De eerste bijeenkomst had plaats den 13den November 1900 en het noodige strijdmateriaal werd uit geschenken der stichters verkregen. Op deze bijeenkomst werd het eerste bestuur gekozen, bestaande uit de heeren J. de Haas, voorzitter, C.H. Broekkamp, secretaris en A.J. v.d. Woude, penningmeester. Met dit driemanschap aan het hoofd, koos het scheepje, met een bemanning van 17 personen, zee.

Het derde krantenbericht over het V.A.D. verscheen in het ‘Nieuws van de Dag’ van 01.11.1901:
Damgenootschap: Het Amsterdamsch Damgenootschap heeft dinsdagavond in de fraai versierde bovenzaal van ‘de Kroon’ zijn éénjarig bestaan feestelijk gevierd. De voorzitter, de heer J. de Haas, verwelkomde de aanwezigen en dankte zijn Rotterdamsche collega’s en hun voorzitter, den heer C.G. Vervloet, die zich bereid verklaard hadden den overwinnaars in den dezen zomer gehouden onderlingen wedstrijd de fraai afgewerkte diploma’s in zwarte met goud afgezette lijst te overhandigen.
Behalve door het aanbieden van een zeer schoon, door den heer C. Blankenaar vervaardigd gedicht, werden de avond en een gedeelte van de nacht genoeglijk en gezellig doorgebracht met een humoristische damwedstrijd om prijzen, waaraan alle aanwezigen, ook eenige dames, deelnamen, gevolgd door een aangenaam souper.
De vereeniging telt thans 40 leden, die hun wekelijksche speelavonden houden op dinsdag in “De Karseboom”, alwaar de heer J. de Haas een cursus opent tot het grondig leren van het damspel. Ook de heer Broekkamp is voornemens dit te doen als problemist.

Het Nieuws van den Dag, 08.11.1901
Het Amsterdamsch Damgenootschap heeft Dinsdagavond in de fraai versierde bovenzaal van “De Kroon” (Rembrandtplein) zijn éénjarig bestaan feestelijk gevierd.
De Voorzitter, de Heer J. de Haas, verwelkomde de aanwezigen en dankt zijn Rotterdamsche collega’s en hun Voorzitter, den Heer C.G. Vervloet, die zich bereid verklaard den overwinnaars in den dezen zomer gehouden onderlingen wedstrijd de fraai afgewerkte diploma’s in zwarte met goud afgezette lijst te overhandigen.
Behalve door het aanbieden van een zeer schoon, door den Heer C. Blankenaar vervaardigd gedicht, werden de avond en een gedeelte van den nacht genoeglijk en gezellig doorgebracht met een humoristischen damwedstrijd om prijzen, waaraan alle aanwezigen, ook enige dames, deelnamen, gevolgd door een aangenaam souper.
De Vereeniging telt thans 40 leden , die hun wekelijkschen speelavond houden op Dinsdag in “De Karsseboom” (Kalverstraat), alwaar de Heer J. de Haas een cursus opent to het grondig leeren van het damspel. Ook de Heer Broekkamp is voornemens dit te doen als problemist.
Behalve aan het Club-lokaal kan men zich ook aanmelden bij den Secretaris, de Heer Broekkamp, Damrak 59.

Ook het Nieuw Israelitisch Weekblad, 1901, nr. 37, blz. 3. deed verslag van het 1-jarig jubileum:
Het vereenigd Amsterd. Damgenootschap, had Dinsdagavond ter gelegenheid van zijn éénjarig bestaan een gezellige bijeenkomst georganiseerd in een der bovenzalen van het cafe “De Kroon”, Rembrandtplein.
De heer Jack de Haas, voorzitter, gaf in zijn openingsrede een kort overzicht over het afgeloopen speeljaar.
De uitreiking van prijzen en diploma’s, behaald in den onderlingen wedstrijd, gehouden van Maart tot Augustus j.l., had bij deze gelegenheid plaats.
De wedstrijd was verdeeld in 2 klassen. De prijswinnaars in de 1ste klasse waren de heeren:
J. de Haas, 1ste prijs, L. Content, lampioen van Nederland, 2e prijs, C.H. Broekkamp, 3de prijs, M. Snijders, 4de prijs, J. de Grebber, 5de prijs, en in de tweede afdeeling waren het de heeren:
G. Boessaart, 1ste prijs, Ph. Rodrigues 2de prijs, H. Mars, 3de prijs, L. Leo Laguna 4de prijs. De winnaars van prijzen, behaald in den problemen-cursus, gedurende het eerste speeljaar (wedstrijd in het oplossen van problemen) waren de heeren:
M. Snijders, H. Mars en J. Meijer.
Voorts werd er nog een onderlingen-dames-wedstrijd met hindernissen gehouden. De uitreiking der prijzen had plaats ddor den heer Vervloet, voorzitter van het Rotterdamsch Damgenoot-schap, welks bestuur en eenige leden tegenwoordig waren.
Door den secretaris van laatstgenoemd Damgenootschap werd een toepasselijk gedicht voorgedragen.
De bekende damspeler Zomerdijk, schonk een remontoir-horloge als prijs voor een volgenden te houden wedstrijd; voor hetzelfde doel gaf de Rotterdamsche club een prachtig bewerkt dambord met schijven cadeau.
Op verzoek van het bestuur vermelden we gaarne, dat de contributie voor het lidmaatschap van het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap f 7,50 per jaar bedraagt, terwijl donateurs slechts f 4,00 betalen.
Van af Dinsdag a.s. wordt een cursus gehouden in den “Karseboom”, Kalverstraat, waar de heer Jack de Haas, lessen zal geven in theorie en praktijk van het damspel, bijgestaan door den bekenden problemist, den heer C.H. Broekkamp.
De wekelijkschen speelavonden worden steeds in den “Karseboom” gehouden. Secretaris van het genootschap is de heer C.H. Broekkamp, Damrak 59. Liefhebbers weten nu waar ze zich kunnen vervoegen.