Naam : X4 ?
Plaats : Steenwijk (ov)
Oprichting : ??.??.???? informele oprichting
??.??.???? formele oprichting
    10.02.1906 eerste vermelding

 

Beschikbare bronnen: Het damspel niet van toepassing   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja / poging tot oprichting damclub   Anders nee


Opregte Steenwijker Courant

Het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap, gezien de groote belangstelling, elken in den laatsten tijd, voor het Damspel aan den dag gelegd, heeft het plan, door het geheele land bij genoegzame belangstelling Damvereenigingen op te richten ten einde het Damspel aldaar tot een hoogere trap van ontwikkeling te brengen.
Het V.A.D. stelt voor dit doel, haar twee besten spelers af, de Heeren J. de Haas, kampioen van Nederland, en Ph. L. Battefeld, welke zich geheel bereid verklaarden, overal geheel belangenloos, simultaan seances te geven, ten einde daarna tot de oprichting van clubs te geraken. Voor de winnaars in deze seances stelt het V.A.D. prijzen beschikbaar, terwijl zoo nodig ook damborden worden afgestaan.
Wie met dit doel sympathiseert, zende naam en adres aan den Secretaris de Heer J. Meyer, Blasiusstraat 36, Amsterdam.
Naar aanleiding van bovenstaande, voorkomende in het “Algemeen Handelsblad” van 25 Januari j.l. verzoeken ondergeteekenden, degenen die genegen zijn hier ter stede een dergelijke damclub op te richten, hunne namen bij laatst-ondergetekeende te willen opgeven.
A. Polak, Cornputsingel
S. Keijzer, Oosterstraat 2
Steenwijk, Februari 1906


Nader informatie is niet gevonden. In 1933 ondernemen een aantal heren een nieuwe poging, Opregte Steenwijker Courant 14.10.1933, die ook geen gevolg kent. In 1936 zijn er zelfs twee stromingen, Opregte Steenwijker Courant 08.02.1936, waarna op 15.02.1936 een bericht volgt dat in gebouw ‘Irene’ de Damclub Steenwijk is opgericht.

steenwijk

Opregte Steenwijker Courant 08.02.1936