Naam : L.A.D.E.D.I.O.
Plaats : Den Haag (zh)
Oprichting : 30.12.1905  

 

Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja/geen informatie   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

 

Het Vaderland 11.01.1906

Alhier is opgericht een dam- en dominoclub L.A.D.E.D.I.O. (Leden, animeert dammen en domineeren in onze club). De vereeniging komt Zaterdagsavond te 8 uren bijeen in het Restaurant-Schmidt, Bezuidenhout. Lid kunnen zijn mannelijke personen boven 30 jaren. President is de heer W.A. Oudshoorn, secretaris E.I. Marcus, penningmeester W/P. Roodenburg.

De Nieuwe Courant 09.02.1906

Dammen. De liefhebberij voor het edele damspel, vroeger naast het schaken in groote eer, maar in de latere jaren zeer veronachtzaamd, begint waarlijk weer te herleven. Van Amsterdam ging de stoot daarvoor uit. Er is daar verleden jaar een damgenootschap opgericht, dat zich in korten tijd reeds in veler medewerking mocht verheugen. Niet minder dan 70 leden traden reeds toe. En ook buiten Amsterdam werd het voorbeeld gevolgd. Hier in Den Haag werd 30 December j.l. een club gesticht, die zich zoowel aan het dammen als aan domineeren wil wijden en daarom den naam koos van L(eden) A(nimeert) D(ammen) E(n) D(omineeren) I(n) O(nze) C(lub). Blijkens een annonce in dit nummer heeft tegen 3 Maart L.A.D.E.D.I.O. haar eersten damwedstrijd uitgeschreven in haar club-lokaal, hotel Schmidt, Bezuidenhout, een mooie gelegenheid voor liefhebbers van het damspel om zich bij de nieuwe club aan te sluiten. Voorzitter is de heer W.C. Oudshoorn, secretaris de heer E.J. Marcus.

NwCourant09 02 1906De Nieuwe Courant 09.02.1906

Het Vaderland 17.02.1906

De damclub L.A.D.E.D.S.O. alhier, die elken Zaterdagavond in het Café-Schmidt (Bezuidenhout) bijeenkomt, houdt in Maart damwedstrijden; er zijn 3 prijzen (zie adv.).

LADEDIO 11 01 1906

Het Vaderland 17.02.1906


Het Damspel, 1906, nr. 1, blz. 18
De kortelings opgerichte Dam- en Dominoclub te Den Haag L.A.D.E.D.I.O., bericht ons, dat Zaterdagavond 3 Maart te 8 uur, een onderlinge wedstrijd een aanvang zal nemen. Secretaris van dezen club is de heer E.I. Marcus, Mauritskade 73.
De President, de heer Oudshoorn, zoowel als de secretaris, spelen lang niet onverdienstelijk en zijn dan ook de aangewezen personen het Damspel aldaar meer ingang te doen vinden. “Dubbel zes gaat daar voor” zeide onlangs onze Rotterdamsche vriend Kan. We hopen spoedig te kunnen melden, dat deze zich deerlijk vergist heeft.