Naam : Damclub Wieringerwaard
Plaats : Wieringerwaard (nh)
Oprichting : 17.03.1906 informele oprichting
17.03.1906 formele oprichting
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja/geen informatie   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee


Alkmaarsche Courant, 20.03.1906
Dammen. Zaterdagavond hield de heer J. de Haas van Amsterdam, te Wieringerwaard een simultaan-séance in ’t dammen. 18 deelnemers namen er aan deel, waarvan 1 ’t spel mocht winnen en 1 remise maakte. Na afloop hiervan werd besloten een club op te richten, waarvoor zich 15 leden opgaven.

Schager Courant, 22.03.1906
Een gezellige damavond. Zaterdagavond gaf de heer J de Haas zijn beloofde damsimultaan-séance in het dammen in de kolfbaan van Mej. de Wed Boon te WIERINGERWAARD. Zoo iets was hier nog niet vertoond. In aanmerking genomen de betrekkelijk weinige publiciteit daaraan gegeven mag men gemak zeggen dat de belangstelling nogal groot was zoowel van dammers als van niet-dammers. Een eigenaardig gezicht zoo’n gemeenschappelijke dampartij. Hier waren achttien tafeltjes in 2 rijen naast elkaar met een flink tusschenpad voor den heer De Haas en achter een tafeltje een dammer voor zijn dambord met de in orde geplaatste stukken.
’t Spelen begon. Ernstige gezichten eerst van de spelers, ook van den meester die achtereenvolgens van nummer 1 tot nummer 18 ging om te zien wat ie schoven (en dat moest dadelijk gebeuren als hij aangekomen was). Dan beantwoordde hij den zet meestal dadelijk en schijnbaar met een zekere achteloosheid. Doch bij eenigen was hij niet zoo dadelijk met schuiven klaar en overzag hij nauwkeurig het spel soms met de ellebogen op tafel. Waren die misschien de “kwaje parturen”?
Gelukkig voor de toeschouwers kwam er al gauw eenige afwisseling: ’t duurde nog maar kort of de meetster wis onverwachts van een der spelen een paar stukken te bemachtigen. Toen mocht natuurlijk de stille ernst verbroken worden ten minste bij het kijkend publiek dat zijn schik in lachen uitte.
De meeste spelers echter schenen meer ’t idee te hebben dat dit no 1 was en dat no 2 — en wie hunner zou dat wezen ? — spoedig aan de beurt zou zijn. En ’t was waar: no 2 kwam spoedig en no 3 ook. „Ja als ze dien dommen zet ook maar niet gedaan hadden!”
’t Was de moeite waard die gelaatstrekken soms na te gaan. Sommigen leken wel een kijkje te hebben op het naderen van den meester bij hun tafeltje. Wat toch zouden de gevolgen wezen ? Want zóó werd ’t. Er lag dan ook iets vreesachtig in sommiger afwachtender houding. Aan de meesten echter bemerkte men al heel spoedig dat ze ’t wel wisten met een sterkere den strijd te hebben aangebonden en hadden schik mee met het ongedwongen kijkende publiek, belust op een nieuwen onverwachtschen doeltreffende aanslag en zich verkneuterende in ’t voor een oogenblik verblufte gezicht van het slachtoffer. Ja, maar ook zich verlustigende in den vooruit-ziende blik van den heer De Haas op het beloop van ’t spel. En stellig hebben de spelers deszelven daarin nog meer genoegen gehad.
En dat is het mooie, het edele van ’t dammen, schaken en dergelijke spelen: ook de verliezende partij deelt mee in de vreugde van den overwinnaar en ontvangt door zijn verlies meerdere aansporing tot goed uitkijken, waarin zijn tegenpartij toonde hem de baas te zijn.
Dat de heer De Haas daarin een meester is, bewees het eindresultaat. Op 2 na, heeft hij alle tegenspelers soms op een prachtige manier verslagen. Slechts één dezer, de heer J. Rezelman alhier, maakte zijn spel remise, terwijl de heer P. Kistemaker van Waardpolder zoo gelukkig was, zijn spel te winnen.
Na afloop werd besloten een damclub alhier op te richten waarbij zich 15 leden aansloten. ’t Zij den verslaggever vergund de liefhebbers hebbers van ’t dammen ook eens te wijzen op ’t prachtige van ’t edele schaakspel, dat zeker nog meer verrassends heeft dan ’t dammen.

Zijper Courant, 22.03.1906
Zaterdagavond gaf de heer J. de Haas zijn door ons gemelde simultane-séance in het dammen te WIERINGERWAARD. Achttien spelers zouden het wagen tegen den meester-dammer. Een nogal talrijk publiek woonde dit gemeenschappelijke spel bij.
Een der spelers, de heer K. Kistemaker, had het genoegen overwinnaar te worden, terwijl een ander, de heer J. Rezelman, het spel remise maakte. Van de overige wist de heer De Haas – soms met gemak, soms met eenige moeite – het te winnen. Den indruk van een uitmuntend speler in ’t dammen te zijn, heeft hij hier wel versterkt.
Ook is aanvankelijk een club opgericht met 15 leden.

Het Damspel, 1906, nr. 3, blz. 59
Errata. Wij vergaten nog in ons vorig nummer de Seance te vermelden, gegeven door den heer J. de Haas te Wieringerwaard, naar aanleiding waarvan een damclub werd opgericht, die op dit oogenblik reeds ruim 20 leden telt. Voorzitter is de heer H.K. Koster, die ons bericht, dat de animo er zóó groot is, dat de clubavonden door personen uit Kolhorn en andere plaatsen worden bezocht.