Naam : Damclub Wormer
Plaats : Wormer (nh)
Oprichting : 18.03.1906 informele oprichting
25.03.1906 formele oprichting
 

Bijzonderheden: (eind 1906, bij gebrek aan belangstelling, opgeheven [1])

Het damspel nvt   Notulenboek nee
De Amsterdammer nvt   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja/niets gevonden   Anders ja


De Zaanstreek, 25.03.1906
Wormer
Zondag 18 Maart gaf de heer Ph. L. Battefeld van Amsterdam, in de concertzaal van den heer Gd. Rem, eem simultaan seance in het dammen. Na een uiteenzetting door den heer Batteveld, waarom het damspel zoo nuttig was, werd aan deze seance deelgenomen door 21 personen. Van de 21 partijen won de heer B. er 19 en maakte 1 remise tegen den heer W. de Vijn van Wormerveer, terwijl hij er 1 verloor tegen den heer P. Schenk van Wormerveer. Een damclub werd tevens opgericht, waarvan 10 personen lid werden en de leiding werd opgedragen aan den heer Jb. Van ‘t Hof. Zondagmiddag zal deze vereeniging in hetzelfde lokaal een vergadering houden, waar dan gelegenheid zal bestaan om zich als lid aan te melden.

Het Volksdagblad, 30.03.1906
Zondag j.l. is te Wormer, in de concertzaal van den heer Gd. Rem, een damclub opgericht, met aanvankelijk 15 leden, onder den naam van “de Wormer Damclub”, welke ten doel heeft, het damspel te bevorderen en op een gezellige manier te beoefenen. Heden (Vrijdag) zal de eerste oefening gehouden worden. Zij, die nog als lid wenschen toe te treden, kunnen zich dan opgeven bij het bestuur.

[1] Uit het jaarverslag 1906/07 ‘... Inmiddels heeft de bond niet stilgezeten, maar werd het verlies van de damver. Wormer’, welke 7 leden telde doch door gebrek aan belangstelling en financiën, opgeheven werd (per 31.12.06) en dus ophield lid van onze Bond te zijn, ruimschoots vergoed ...’