Naam : Damclub Enschede  
Plaats : Enschede (gl)  
Oprichting : 23.03.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad

Tubantia 19.03.1910
Het Bestuur der Hengel. Damclub “Twentes Eerste” deelt ons mede, dat zij van plan zijn de propaganda voor ’t oprichten eener Damclub te Enschede vanuit Hengelo te leiden. Daartoe wordt op Woensdag 23 dezer een simultaanseance gegeven in Hotel Muller, Haaksbergestr. te 8 uur door den Heer J. de Bruin, bekende speler van “Constant” te Rotterdam (een van ’t beste X tal). Ieder kan er aan deelnemen. Opdat tijdig voor damborden etc. gezorgd kan worden gelieve met zijn kaartje te zenden aan den heer J. de Vries Markt 2 Hengelo, den secr. der Vereen. daar ingeval van overgroote opgave voor deelneming alleen de eerste 20 inzenders van hun kaartje tot meespelen in de simultaan gerechtigd zijn. 


Algemeen Handelsblad 21.03.1910

……Uitgaande van de Hengelosche Damclub “Twente’s Eerste” , zal de heer J. de Bruin uit Hengelo a.s. Woensdag te Enschede een simultaan-damséance geven tegen hoogstens 20 spelers, om te geraken tot oprichting eener damclub aldaar.

Tubantia 22.03.1910
Blijkens achterstaand advertentie zal de heer De Bruyn van Hengelo morgen avond in Hotel Mulder een damseance geven. Heeren damliefhebbers vinden daar gelegenheid zich met den heer De Bruyn te meten. De deelname aan de simultaan-partij is kosteloos. Het doel der seance is te komen tot de oprichting van een damvereeniging. 
 
Tubantia 24.03.1910
Na een gehouden simultaan-seance, gisteren avond in ’t café Mulder, Haaksbergerstraat, door den heer J. de Bruin uit Rotterdam, waaraan 7 liefhebbers deelnamen, die allen door de genoemde heer werden verslagen, is alhier een damclub opgericht met aanvankelijk 10 leden.


Het Nieuws van de Dag 25.03.1910

Te Enschede is na eene simultaan-seance door den heer J. de Bruin, uit Rotterdam, die alle partijen won, eene damclub opgericht met aanvankelijk 10 leden.

Het Damspel Januari 1911, blz. 152

…..Binnenkort gaat de heer Mantel te Zwolle simultaneeren. Dáár is reeds een club van 22 leden; te Wijke een van 11; te Hengelo van 15; te Enschedé een van 12.