Naam : V.D.B. / Vooruitgang Door Beoefening  
Plaats : Roosendaal (br)  
Oprichting : 26.04.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad

 

De Grondwet 20.04.1910

Aan H.H. Damliefhebbers.
Reeds sedert geruimen tijd wordt het damspel in deze gemeente meer en meer beoefend. De behoefte doet zich gevoelen, tot het vormen eener Damclub, die een bepaalde avond zal aanwijzen, waarop men zich onderling in dat oogenschijnlijke zeer eenvoudige, doch in werkelijkheid zooi moeielijke en ingewikkelde spel zal kunnen meten. Men heeft een der beste spelers uit Rotterdam aangezocht, om op Dinsdag avond den 26 dezer, des avonds 8 uur, in de zaal van den Heer Jongeneelen, Hotel de Brabant alhier, een seance te komen geven. De Heer N.J. van den Broek, kampioen van Nederland, lid der gevierde Damclub “Constant”, tevens 1e secretaris van den Nationalen Dambond, zal op dien avond een simultaanpartij spelen. Daarna volgen eenige instructieve partijen, waarbij de spelers op foutieve zetten gewezen zal worden. 
Alle damliefhebbers van Roosendaal en omstreken worden bij deze beleefd uitgenoodigd, tot het bijwonen dezer gratisse sceances. 
Zij die genegen zijn mede te spelen, gelieven zich op te geven bij den heer A. Jongeneelen. Hoe meer spelers hoe interessanter. Na afloop der gespeelde partijen, zal tot oprichting eener Damclub worden overgegaan. Zoo de noodzakelijkheid mocht blijken, zal ook een schaakclub daaraan verbonden worden. Nogmaals worden alle dam(schaak)spelers uitgenoodigd, aanwezig te zijn. Niemand blijve thuis.

Eenige Damliefhebbers.

 


Nieuwe Rotterdamsche Crt. 25.04.1910
Rotterdamsch Nieuwsblad 26.04.1910

Dammen. Te Roosendaal, Hotel de Brabant, zal door den heer H.J. v.d. Broek uit Rotterdam op Dinsdag 26 April een simultaanseance gegeven worden, ten einde aldaar een afdeeling van den Nationalen Dambond te stichten.

Algemeen Handelsblad 27.04.1910
De Tijd 27.04.1910
Nieuwe Rotterdamsche Crt. 28.04.1910

DAMMEN. Door den heer Henri J. v.d. Broek uit Rotterdam werd Dinsdagavond te Roosendaal (hotel de Brabant) een simultaanseance gegeven.
Van de 17 deelnemers verloren er 14, de heer Balk uit Breda speelde remise, de heeren C. Dekkers en H. Kerkhoff wonnen.
Duur der seance 1 ½ uur. Na afloop werden nog eenige partijen gespeeld, welke eveneens door den simultaanspeler werden gewonnen.Daarna werd een damvereeniging opgericht met aanvankelijk 11 leden. De club, welke gedoopt is V.D.B. (“Vooruitgang door beoefening”) zal zich direct aansluiten bij den Nationalen Dambond. Voorzitter dier club is de heer J. Steijns, aan wiens bemoeiingen het tot stand komen dezer vereeniging te danken is.

Haarlems’s Dagblad 28.04.1910

Dammen. Door den heer Henri J. v.d. Broek uit Rotterdam werd te Roosendaal een simultaan-séance gegeven. Van de 17 deelnemers verloren er 14 , de heer Balk uit Breda speelde remise, terwijl de heeren C. Dekkers en H. Kerkhoff wonnen. Daarna werd een damvereeniging opgericht met aanvankelijk 11 leden. De club, welke gedoopt is V.D.B. (“Vooruitgang door beoefening”) zal zich direct aansluiten bij den Nationalen Dambond.

Tubantia / De Grondwet 29.04.1910

Het was er Dinsdag avond erg gezellig in “Hotel de Brabant’. De heer Jongeneelen had er voor gezorgd, dat het zaakje in orde was. Rondom de in hoefijzervorm geplaatste tafeltjes, waren zeventien personen gezeten, die allen den strijd met den heer H. van den Broek uit Rotterdam wenschten aantebinden. Een massa toeschouwers verdrongen zich om de verschillende spelers en volgden met aandacht den loop der schijven. Alvorens de simultaanseance een aanvang nam, verkreeg de heer J. Steyns het woord en riep een welkom toe aan al de aanwezigen. In het kort gaf hij een uitleg van het spel van heden avond, daarbij wijzend op de algemeene regels die gevolgd moesten worden. 
De groote betekenis van het dammen, werd door hem in het licht gesteld en gewezen op het feit, dat slechts berekening en eigen kracht hier hoogtij vierden. Een debacle was niet uitgesloten, want een ogenblik van onoplettendheid, kan het verlies der partij tot gevolge hebben. Wanneer men iets niet kent, en men wil het gaan beoefenen, dan dient men zoo een zaak op zijn mooist voortestellen. Het is met een beginnende dammer evenals met een of ander gerecht, dat men voor het eerst eet. Wanneer b.v. een haas niet door een goeden kok wordt klaargemaakt, zal het succes voor den fijnproever betrekkelijk zijn. Zoo gaat het ook met het dammen. Men moet zorgen, dat zoo een eerste avond aangenaam en variërend is. Men moet het vooroordeel, dat het dammen een kinderspel is, zien uit de weg te ruimen, opdat een ieder de overtuiging krijgt, dat het dammen, niet alleen bestaat in schuiven, slaan en “horrible dicton” blazen, doch dat het damspel behoort onder de edelste en verhevenste spelen en met en naast het schaakspel de hoogste plaats inneemt. 
De heer Van den Broek, lid van de gevierde club “Constant” te Rotterdam, problemist, 1e secretaris van den Nationalen Dambond, de kok van heden avond, die ons dit nieuwe gerecht op zijn smakelijkst zal aanbieden werd nu met eenige welgemeende woorden dank gebracht, voor zijn steun en geheel belanglooze medewerking. Moge, aldus eindigde de heer Steyns, moge het slot dezer interessante seance zijn de oprichting eener club. Eene club, zich aansluitende bij den grooten Nationalen Dambond, om met haar samen te werken en te maken dat het Dammen ook in ons landje worde een nationaal spel, het spel van energie en intellect. (Langdurig applaus).
Toen nam de heer Van den Broek het woord en bedankte voor de tot hem gesproken woorden. Nog enkele wenken werden door hem aan de medespelenden gegeven, o.a. dat iedereen op zich zelven moest spelen, want dat het beter was, alleen te verliezen dan met tweeën te winnen.
Hierna werd met de seance begonnen, waarbij de heer Van den Broek, als beginnende met wit, het spel opende. Tegen ongeveer 9 ¾ uur was deze simultaanpartij geëindigd, waarvan den uitslag was, dat twee personen hun spel wonnen n.l. de H.H. Kerkhoff en C. Dekkers. Een persoon, de heer Bakx uit Breda remise maakte en veertien personen hun partij verloren. Na het eindigen deze simultaan werden nog enkele instructieve partijen gespeeld van man tegen man, waarbij het alleen den heer Steyns gelukte, remise te maken. Tegen 11 uur was deze hoogst leerzame avond geëindigd. 
Vermelding verdient nog, dat er zich nog dienzelfden avond eener club gevormd heeft, die als bestuursleden gekozen heeft de H.H. J.S., H.P. en Fr. S. Iederen Dinsdag avond zal, van 9 1/2 -11 uur, geoefend en gespeeld worden in het clublocaal: “Hotel de Brabant”. Een concept-reglement is in werking en zal op den eerstvolgenden clubavond, dat is Dinsdag 3 Mei, in behandeling worden genomen.
De naam der vereeniging is:
Roosendaalsche Damclub: V.D.B. ( Vooruitgang Door Beoefening, alias Van den Broek).

Het Damspel Mei 1910, blz. 40

Te Roosendaal (N.-B.) is een damvereeniging opgericht; meerdere bijzonderheden in het volgend nummer.

Het Damspel Juni 1910, blz. 43

Roosendaal. Ons spel begint zich nu uit te breiden tot beneden den Moerdijk. Daar ligt nog een groot terrein braak, dat door onze voorvechters bewerkt moet worden. En liefst spoedig. Het is daar, zooals overal, “onbekend maakt onbemind”. Het damspel wordt wel beoefend, maar toch meer beschouwd als een soort tijdverdrijf, zoodat serieus spel tot de uitzonderingen behoort.
Op verzoek van den Heer J. Steijns te Roosendaal, wien het bekend was, dat zich in die plaats nogal wat damliefhebbers ophielden, gaf de heer Henri J. van den Broek, onze 1e Secretaris van den Bond, in Hotel de Brabant een simultaanseance.
Behalve dat zich 17 personen voor deelname aanmeldden, mocht deze séance zich verheugen in een groot aantal belangstellenden. Na anderhalf uur hadden 14 deelnemers hunne partij verloren, de heer C. balk uit Breda maakte remise, de heeren C. Dekkers en H. Kerkhoff wonnen. Na afloop ging men over tot het stichten van eene damvereeniging. Een opwekkend woord van den heer J. Steijns sloeg in. Elf personen traden onmiddellijk toe.
De club, welke gedoopt is V.D.B. (Vooruitgang Door Beoefening), zal zich direct aansluiten bij den Nationale Dambond. Haar speellokaal is bij den heer Jongeneelen, Hotel de Brabant.
Een woord van dank aan den heer J. Steijns, door wiens ijverige bemoeiingen deze vereeniging tot stand gekomen is. Met zulk een bestuurslid, welke met hart en ziel ons spel en onzen Bond voorstaat, is het voortbestaan der club beslist verzekerd…….