Naam : Jozef Blankenaar  
Plaats : Amsterdam (nh)  
Oprichting : 01.04.1911  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek niet bewaard
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad / 10 jaar VAD
 

De Courant 13.04.1911

DAMMEN. Damclub “Jozef Blankenaar”.
Onder dezen naam is, met medewerking van onzen damredacteur, den heer I. Meijer, in de Indische buurt een damvereeniging opgericht. Met dank voor de eer, aan de nagedachtenis van dezen grootmeester in de damkunst bewezen, heeft de familie Blankenaar gaarne toestemming voor deze benaming verleend.
Hedenavond zal de heer I. Meijer voor leden en belangstellenden in deze nieuwopgerichte club een simultaan-séance geven in de leeszaal van de buurtvereeniging “de Indische buurt”, Celebesstraat 63. Aanvang der séance 81/2 uur precies.

Het Nieuws van de Dag 14.04.1911

Dammen. In de zogenaamde Indische buurt, alhier, is, met medewerking van den heer I,. Mijer, een damclub gesticht, onder den naam “Jozef Blankenaar” , genoemd naar den voor enkele jaren overleden kundigen secretaris van de damvereeniging “Constant”, te Rotterdam, bekend om zijn mooie problemen en verzen, waarin de damkunst werd bezongen.

De Telegraaf 14.04.1911
Algemeen Handelsblad 14.04.1911

Dammen. De heer J. Meijer gaf gisteravond een simultaan-séance voor de ver. “Joseph Blankenaar”, alhier. Er waren 20 deelnemers. De heer Mijer won 17 partijen, verloor 2 tegen de heeren C. Meeuwe en Stelpstra en remise tegen den heer Vorst.

Nieuws van de Dag 11.09.1911
Damclub “Jozef Blankenaar”
De damclub Jozef Blankenaar, gevestigd in de Indische buurt te Amsterdam, heeft weder een aanvang genomen met hare oefeningsavonden.
Deze club, welke in April van dit jaar is opgericht, is ondertusschen Koninklijk goedgekeurd en heeft in hare laatste bijeenkomst besloten, een leider uit een der hoofdklassespelers te verkrijgen, teneinde hierdoor te trachten het peil van de vereeniging hooger te doen worden.
De oefeningsqavonden wordne gehouden in de leeszaal van de buurtvereeniging “Indië” op Donderdagavond. Belangstellenden en damliefhebbers kunnen op de oefeningsavonden worden geïntroduceerd, terwijl nieuwe leden zich kunnen aanmelden bij den secretaris van de vereeniging, den heer A. Koning, Javastraat 7.

Uit V.A.D. 1969-1979 10 jaar topdammen, blz. 3:
….Bij Jozef Blankenaar …….is dat helaas wat moeilijker te achterhalen. Notulen, jaarverslagen, clubbladen, niets van dat alles. De datum van oprichting was nog wel te achterhalen: 1 april 1911.