Naam : Damclub Lisse  
Plaats : Lisse (nh)  
Oprichting : 20.04.1911  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee
 

Haarlem’s Dagblad 15.04.1911 (damrubriek)

SIMULTAAN-SEANCE. Donderdagavond 20 April a.s., zal in de zaal, ten huize van J. Theisen, Vierkant te Lisse, een Simultaan-Séance worden gegeven door den heer W.A. Zalm van Haarlem, door bemiddeling van den heer H.C. van Oord, Red. van de Damrubriek der Nieuwe Haarlem. Courant.
Gelieve bord en schijven mede te brengen. Deelneming kosteloos. Aanvang 8 uur.

Haarlem’s Dagblad 19.04.1911

DAMMEN. Wegens verhindering van den heer W.A. Zalm, zal te simultaan-séance te Lisse op Donderdagavond 20 April (zie de Damrubriek van Zaterdagavond 15 dezer) worden gegeven door den heer H.C. van Oort, lid van de Haarlemsche Damclub.

Haarlem’s Dagblad 22.04.1911 (damrubriek)

Donderdagavond werd door den heer Salm, van Haarlem, een simultaan-damséance gegeven te Lisse op uitnoodiging van den heer van Oort, damredacteur van de “Nieuwe Haarlemsche Courant.
Er werd door 9 liefhebbers achter de borden plaats genomen, wat niet wegnam, dat er zeer mooie partijen te zien werden gegeven en de simultaanspeler alle krachten moest inspannen om een voor hem gunstigen uitslag te krijgen.
Te 8.40 begonnen, waren om 9.45 alle partijen afgespeeld. Zeker een mooi succes, gemiddeld 7 ½ minuut per partij. De uitslag was dat alleen de heer N. Dames zijn partij won, terwijl al de andere partijen door den simultaanspeler gewonnen werden.
Nadat de heer Matla, voorzitter van den Haarlemsche damclub, die ook in den aanvang het woord had gevoerd, de aanwezigen had opgewekt, een damclub op te richten, gaven zich staande de bijeenkomst 11 personen op, om toe te treden.
Een voorloopig bestuur werd samengesteld uit de heeren J.A. Wensveen, N. Dames en M. van der Post, welke heeren zich zullen belasten met het ontwerpen en samenstellen van statuten en reglement.
Den heer v. Oort en den heer Salm mag een woord van lof niet onthouden worden voor de moeite, die zij zich getroost hebben.

Haarlem’s Dagblad 29.04.1911 (damrubriek)

In de Simultaan-séance onlangs door den heer W.A. Zalm, van Haarlem te Lisse gegeven kwamen verschillende aardige standen voor, waarvan wij hier een paar aan onze lezers aanbieden.
Zwart schijven op 12,13,16,17 en 30
Wit schijven op 27,28,33 en 39 en dam op 5
Zwart aan zet zijnde, speelde 17-21, waarna de Simultaangever onmiddellijk de partij besliste door 39-34, 5:46 en 46:17!

Zwart schijf op 35 en dam op 26.
Wit schijven op 11,16 en 22 en dam op 1.
Zwart aan zet zijnde, speelde 26-17. Wit ziet dat de remise onvermijdelijk is doch brengt zijn dam van 1 naar 45. Zwart was zoo verstandig niet eerst naar 6 te slaan, doch sloeg de schijf op 22 , had nochtans de onvoorzichtigheid niet met zijn dam tot 50 door te slaan . daarvan maakte de simultaanspeler natuurlijk gebruik, door direct zijn dam van 45 naar 50 te brengen. Zwart was genoodzaakt naar 6 te slaan en wit bracht daarna zijn schijf 16 op 11, waardoor hem de winst kwam.

59 1   59 2

Het Damspel 1911/1912, blz 34

Lisse.
20 April j.l. Werd door den heer W. A. Zalm te Lisse een simultaanséance gegeven voor 9 deelnemers. De heer Z. won 8 partijen en verloor 1 partij tegen den heer N. Dames. Duur der séance 1 uur en 5 minuten. De belangstelling was groot. Na afloop der séance werd een damclub opgericht met aanvankelijk 11 leden, welk getal thans reeds tot 17 is gegroeid.
Het bestuur is als volgt samengesteld : N. Dames, Voorzitter ; D. Egmond, Secretaris ; A. J. Wesveen, Penningmeester ; A. Duineveld, Commissaris. De club heet "Lissensche D.C.". Speelavond : 's Zomers iederen 1sten Dinsdag van de maand, 's winters iederen Dinsdagavond, in het café van den heer J. Theisen-Vierkant.
Het bestuur zal aansluiting bij den Nederlandschen Dambond voorstellen. Flink zoo !
De heer H. C. van Oort draagt veel bij tot de propaganda van ons spel in Haarlem's Omstreken.