Naam : Hoornsche Dam- en Schaakclub  
Plaats : Hoorn (nh)  
Oprichting : 25.01.1908  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

De Nieuwe Hoornsche Crt. 19.01.1908

De Heer de Haas, de bekende damspeler (kampioen van Nederland) zal Zondag 26 Januari a.s. om 5 uur in het lokaal van den Heer Over een seance geven. Liefhebbers worden verzocht om damspellen mede te nemen.

De Nieuwe Courant. Nieuws en Advertentieblad voor West-Friesland 22.01.1908

Voor damliefhebbers vestigen wij gaarne de aandacht op twee achterstaande advertenties, waarin wordt aangekondigd, dat en bij den heer Over en in “De Witte Engel” een Simultaan-séance zal worden gehouden. In ’t café “Jan Pietersz. Coen” Zaterdag a.s. om 6 uur en in “De Witte Engel” Zaterdag om 8 uur. Jammer dat beide séances op één dag worden gehouden.

De Nieuwe Courant. Nieuws en Advertentieblad voor West-Friesland 22.01.1908

Café “Jan Pietersz. Coen”
Dammen.
Simultaan Partij.
De seance te geven door
den Heer DE HAAS van Amsterdam,
zal NIET ZONDAG, doch
ZATERDAG 25 Januari a.s,
’s avonds 6 uur gegeven worden.
Prijzen worden voor de winnaards uitgeloofd.
Liefhebbers gelieven bord en schijven mede te brengen.

Door de zet van Broekkamp, simultaan zaterdag, heeft De Haas c.s. snel geschakeld en besloten om de simultaan ook op zaterdag te spelen. 

De Nieuwe Courant. Nieuws en Advertentieblad voor West-Friesland 22.01.1908.

Hoornsche Courant 24.01.1908

Damspel.
Simultaan-Séance
Op Zaterdag 25 Januari 1908, des avonds te 8 uur,
In “DE WITTE ENGEL” door den bekenden Simultaan-
Damspeler, den Heer
W. van Daalen, van Haarlem.
Allen, die aan deze interessante seance wenschen deel te nemen,
Worden uitgenoodigd bord en schijven mede te brengen.

Algemeen Dagblad 27.01.1908

Dammen. Zaterdagavond had er vanwege de Nationalen Dambond een simultaan-séance plaats te Hoorn in café Jan Pieterszoon Coen, door den heer J. de Haas. De heer De Haas speelde voor een stampvolle zaal, tegen 14 deelnemers. In 2 ½ uur was de séance geëindigd en had de heer de Haas 12 partijen gewonnen en 2 remise-partijen tegen de heer C. Nobel en P. Kort.

Nieuws van de Dag 28.01.1908

Zaterdagavond j.l. gaf de Heer J. de Haas een simultaan-séance in café “Jan Pietersz. Coen” te Hoorn. De heeren W. Vijn en P.P. Visser van Enkhuizen hadden deze séance voor den Nationalen Damb. georganiseerd.
De zaal was zoo vol dat er niemand meer kon worden toegelaten. Er waren 14 deelnemers voor de séance die 1 ½ uur duurde en tot resultaat had, dat de Heer J. de Haas 12 partijen won en 2 remise speelde tegen de heeren G. Nobel en P. Kort. Nadat men nog lang bijeen gebleven was, om naar diepe combinaties te zien van den Heer de Haas, werd er met aanvankelijk 10 personen een Damclub opgericht.
De heeren Nobel en Balt werden met de voorloopige regeling belast. Zaterdagavond a.s. zal in “Jan Pietersz. Coen” de eerste bijeenkomst plaats vinden.

Haarlem’s Dagblad 28.01.1908

DAMMEN. Zaterdagavond 25 dezer, gaf de heer W. van Daalen, uit Haarlem, een dam-simultaan-séance in het hotel “de Witte Engel” te Hoorn.
Van de tegenspelers, 10 in getal, verloor de heer Van Daalen tegen den heer J. Fortgens te Den Helder, en tegen den heer J. van Daalen, te Zaandam. De overige acht partijen werden alle door hem gewonnen.
De séance werd door den simultaanspeler besloten met een kort woord tot opwekking, om te Hoorn een damclub op te richten.

Hoornsche Courant 29.01.1908

In het cafe “de Witte Engel” werd j.l. Zaterdagavond door den heer W. van Daalen uit Haarlem, een simultaan-dam-séance gegeven. Van de 10 gespeelde partijen werden 8 door hem gewonnen, 1 partij won de heer Fortgens van den Helder en 1 de heer J. van Daalen van Zaandam.
Na afloop werd een opwekkend woord tot de aanwezigen gesproken om ook hier ter stede, zoaals in vele andere plaatsen, een damclub op te richten.
Op denzelfden avond gaf de heer J. de Haas een séance in ’t café “Jan Pietersz. Coen”. Aldaar werden 13 partijen gespeeld, waarvan de heer de Haas er 11 heeft gewonnen, terwijl er 2 onbeslist bleven.

De Nieuwe Courant. Nieuws en Advertentieblad voor West-Friesland 29.01.1908

Zaterdag gaf de heer J. de Haas, kampioen voor Nederland, zijn aangekondigde Simultaan-séance in ’t café “Jan Pietersz. Coen”. Dertien personen speelden tegen den heer De haas. Van die 13 partijen won deze er 11, terwijl er 2 onbeslist bleven. N.l. die met de heeren C. Nobel van Schagen en B. Kort van Enkhuizen. Na afloop der séance, die 1 ½ uur duurde, gaf de heer De Haas nog eenige prachtige combinaties en slagzetten van Hollandsche en Fransche spelers, terwijl hij voorbeelden gaf van den hier weinig bekenden coup-Turc.

De commissie, die deze séance had voorbereid, n.l. de heeren W. Vijn van Hoogwoud en P.P. Visser van Enkhuizen hebben dit resultaat bereikt, dat een club is opgericht met aanvankelijk 9 leden. Men kan zich nog aanmelden voor het lidmaatschap bij den heer over. Er was een druk bezoek en veel animo.

* *
*

Denzelfden avond simultaneerde de heer Van Daalen, van Haarlem, in “De Witte Engel”. Hier werden 10 partijen gespeeld, waarvan er 2 werden verloren en wel tegen de heeren J. Fortgens te Den Helder en Joh. Van Daalen te Zaandam. Aan het einde dezer séance werd een opwekkend woord gesproken, om in navolging van vele plaatsen, ook hier een damclub op te richten.

Het Nieuws van de Dag 31.01.1908

Dammen …… Op eene simultaan-séance, te Hoorn gegeven door den heer W. van Daalen, uit Haarlem, werden 8 van de 10 gespeelde partijen door hem gewonnen, 1 partij door den heer Fortgens, van Den Helder, en 1 door den heer J. van Daale , te Zaandam.

Nieuwe Hoornsche Courant 01.02.1908

Zaterdagavond j.l. gaf de heer J. de Haas, Kampioen voor Nederland een simultaan seance in het cafe van den Heer over aan de Veemarkt alhier. Gespeeld werden 14 partijen waarvan de simultaanspeler er 12 won en remise maakte tegen de H.H. C. Nobel te Schagen en B. Kort van Enkhuizen. Daarna liet de heer de Haas verschillende belangwekkende slagzetten zien van beroemde meesters op het damgebied.
Resultaat van zijn bemoeiingen was dat er werd opgericht een Dam en Schaakclub, welke voorlopige hare speelavonden houdt Donderdagsavonds in het Café van den Heer over. De voorloopige leiding berust bij de H.H. Nobel en Balk aan den Koepoortweg bij wien men zich voor het lidmaatschap kan opgeven, of wel bij den heer Over aan de Veemarkt.
***
Denzelfden avond simultaneerde de heer Van Daalen van Haarlem, in “De Witte Engel”. Hier werden 10 partijen gespeeld, waarvan er 2 werden verloren en wel tegen de heeren J. Fortgens te Den Helder en Joh. Van Daalen te Zaandam. Aan het einde dezer séance werd een opwekkend woord gesproken, om in navolging van vele plaatsen, ook hier een damclub op te richten.

De Amsterdammer 02.02.1908

Zaterdagavond, 25 Jan jl., gaf de heer W. van Daalen van Haarlem, een simultaanseance in het Hotel “de Witte Engel” te Hoorn. Van de tegenspelers, 10 in getal, verloor de heer v. D. twee partijen; de overige acht partijen werden door hem allen gewonnen.
De séance werd besloten met een kort woord tot opwekking om te Hoorn een damclub op te richten.

Het Nieuws van de Dag 04.02.1908

Dammen. Te Hoorn en te Bloemendaal is een damclub opgericht met aanvankelijk 9 leden.

Het Damspel Februari 1908, blz. 197

25 Janauri, J. de Haas te Hoorn. 14 deelnemers, 12 gew., 2 remises in 1 ½ uur.

De strijd om Hoorn in het voordeel van Haas c.s. beslecht! Een eerdere poging in september 1906 om een Dam- en Schaakclub op te richten, men diende zich te vervoegen in Café “Jan Pietersz. Coen” leed blijkbaar schipbreuk.

De Nieuwe Courant 19.09.1906​