Naam : Damclub Bussum  
Plaats : Bussum (nh)  
Oprichting : 21.10.1908  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

De Bussumsche Courant 23.09.1908

Mijnheer de Redacteur! Wees U zo goed om voor onderstaande een klein plaatsje in uw veel gelezen blad af te staan. Bij voorbaat mijn dank.
Bij de vele vereenigingen op het gebied van sport, en andere nuttige instellingen, mis ik nog altijd een Damclub, en er zijn in Bussum toch zoveel liefhebbers van dit schoone spel.
Daarom zou ik wenschen, dat de liefhebbers van het damspel zich vereenigden tot een Damclub, zoals het te Amsterdam, Rotterdam en vele andere plaatsen is.
Ik heb reeds bij den Rotterdamsche Damclub om inlichtingen gevraagd en alles gekregen wat tot oprichten van een Damclub noodig is, en daarbij de toezegging gekregen, dat een van de sterkste Rotterdamsche Damspelers hier komt spelen tegen 20 à 30 spelers, naar gelang er liefhebbers zijn.
Om zodoende de liefhebberij voor het schoone Damspel te vermeerderen en een damclub hier in Bussum op te richten, zal ik mij Zaterdag 26 sept. ’08 ’s avonds van 7 tot 10 uur bevinden bij den heer C. Bus, Café Nassau, Brinklaan, om inlichtingen te geven aan diegene, die dit wenschen. Hopende dat er velen aan mijn oproep gehoor zullen geven blijf ik, Hoogachtend

P.A. Overhaart
Noorderweg 25, Bussum

Algemeen Handelsblad 23.10.1908

Dammen. Woensdagavond 21 October gaf de heer Ph. L. Battefeld van Amsterdam een simultaan-voorstelling te Bussum in het café van den heer Bus; daartoe uitgenoodigd door eenige damspelers aldaar. Er werd vlug gespeeld, waardoor de hele séance 5 kwartier duurde, in welken tijd de heer B. elf tegenstanders versloeg en met één remise speelde.
Veertien dammers besloten tot het oprichten van een damvereeniging, die deel uit zal maken van den Nationalen Dambond.

De Bussumsche Courant 24.10.1908

Damclub. De Voorzitter der Amsterdamsche Damclub speelde Woensdag j.l. 12 partijen en 1 remise, welke hij allen won. Nadien is de club opgericht met aanvankelijk 16 leden. Maandag-avond a.s. 8 uur zal er een definitief bestuur worden gekozen. Er kunnen zich dan nog nieuwe leden opgeven bij den heer Bus, Café Nassau.

De Gooi- en Eenmlander 24.10.1908

In het café “Nassau” van den heer G. Bus aan de Brinklaan alhier, is Woensdagavond door bemiddeling van eenige Amsterdamsche dammeesters een damclub opgericht. Deze club, die thans reeds 14 leden telt en zich bij den Nationale Dambond zal aansluiten, zal volgende week vergaderen ter verkiezing van een bestuur.

Het Nieuws van de Dag 26.10.1908

Woensdag 21 dezer gaf de heer Ph. L. Battefeld, voorzitter van het V.A.D., op uitnoodiging van eenige damspelers, te Bussum, in het café van den Heer Bus aldaar een simultaan-séance, met het doel een damvereeniging op te richten. De heer B. won elf van de twaalf partijen, één werd remise. De seance duurde slechts vijf kwartier. Daarna werd na een korte bespreking de damveeeniging “Bussum” opgericht, welke eene afdeling zal vormen van den Nationale Dambond. De nieuwe damvereeniging telt nu reeds 14 leden en heeft de bijeenkomst voorlopig op Maandagavond bepaald in bovengenoemd café.

De Bussumsche Courant 31.10.1908

Damclub. In de gehouden vergadering van de damclub in Café Nassau, werd het bestuur als volgt samengesteld: G. Hanse, voorzitter, P. Zwanen, secretaris en A. Schokker, penningmeester. Het ledental bedraagt thans 16, terwijl damliefhebbers zich nog in genoemd café kunnen aanmelden

Het Damspel November 1908, blz. 130

Woensdag 21 October gaf de heer Ph. L. Battefeld op uitnoodiging van eenige damspelers in het café van den Heer Bus te Bussum een Simultaan-Séance, met het doel een damvereeniging op te richten. Van de twaalf deelnemers won de Heer B. 11 partijen en maakte een remise. De seance duurde vijf kwartier.
Na een korte bespreking werd een damclub opgericht, welke zich zal aansluiten bij den Nationale Dambond. Wij vernemen dat deze vereeniging reeds 14 leden telt.