Naam : Heer Huygen  
Plaats : Heerhugowaard (nh)  
Oprichting : 18.03.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders nee

Schager Courant 13.03.1909
Donderdag werd in het lokaal van den heer A. Goed door den heer P. Beers Kz., een damseance gehouden, waarbij 17 deelnemers in het strijdperk traden. Door den heer Beers werd 9 partijen gewonnen, 4 verloren, terwijl 4 partijen 
 

Zaanlandsch Nieuws- Advertentieblad 16.03.1909 (damrubriek)

DAMSEANCE. HEER-HUGOWAARD. De damseance, uitgeschreven door den heer P. Beers Kz., trok veel belangstelling. Ze had tengevolge, dat een damclub werd opgericht, waartoe 20 personen toetraden. Bij de gehouden seance werden door den heer Beers 17 partijen gespeeld, met den uitslag: 9 gewonnen, 4 verloren , 4 remise.

Schager Courant 20.03.1909

Heerhugowaard. Aan den oproep tot het bijwonen eener vergadering op Donderdag 18 dezer, waarin beslist zou worden over de oprichting van een damclub, hadden vele liefhebbers van het dammen gehoor gegeven, doch ook waren schaakliefhebbers opgekomen. Opgericht werd de dam- en schaakclub “Heer Huygen”, waartoe direct 31 personen toetraden. Er zal elke week, Donderdags, een bijeenkomst worden gehouden in het lokaal van den heer A. Goed.
Tot voorzitter, secretaris en penningmeester werden gekozen de heeren J.C. Blom, C. den Hartigh en P. Beerz Kz.