Naam : Het Trio  
Plaats : Oudesluis (nh)  
Oprichting : 19.03.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Schager Courant 11.03.1909

17 1

Schager Courant 11.03.1909

Dammen. Op uitnoodiging van de damclubs te Schagen, ’t Zand en Wieringerwaard zal de heer J. de Haas op Zaterdagavond a.s. te Oudesluis een simultaan-seance geven; waarna zal worden getracht aldoor een damvereeniging op te richten.

Alkmaarder Courant 15.03.1909 (kort verslag)
Algemeen Handelsblad 15.03.1909

Zaterdagavond heeft de heer J. de Haas in “Café Slikker” te Oudesluis een simultaanseance gegeven voor 32 sterke damspelers, die daarvoor uit Wieringerwaard, Kolhorn, Barsingerhorn en ’t Zand bijeengekomen waren. De Haas won 20, maakte 9 partijen remise en verloor 3 tegen de heeren Jb. Stammes, P. Nannes en J. Fransz. Na afloop van de séance, die 5 ½ uur duurde, werd een damvereeniging opgericht met aanvankelijk 15 leden. Er was heel wat belangstelling! De Haas speelde combinatiespel, waardoor hij vaak mooie slagzetten heeft kunnen doen. O.a. tegen de heer C. Kooy, die in onderstaande stelling met zwart speelde.
Zwart: 6-8-12-14-16-19-29-30-34
Wit: 17-21-22-26-27-32-36-43-45-49
De laatste zet van zwart is 23-29, want wit dreigde 22-18; nu maakte wit met den volgenden slagzet de partij uit:
Wit 22-18, zwart 12:23; wit 32-28, zwart 23:32; Wit 27:38, zwart 16:27; wit 17-11, zwart 6:17
Wit 38-33, zwart 19:38, 43x3!

17 2

Het Nieuws van de Dag 16.03.1909

…… Ook in het Noorden bleven de dammers niet thuis, want de heer J. de Haas, van Amsterdam, gaf op Zaterdagavond in het café “Slikker” te Oudesluis, een groote dam-séance. Niettegenstaande dat men zich daar moeilijk verplaatst, waren er 32 sterke spelers uit de omliggende plaatsen opgekomen. Het was een taaien strijd die 5 ½ duurde. De Haas won 20, maakte 9 partijen remise en verloor 3 tegen de heeren Jb. Stammes, P. Nannes en J. Fransz. Daarna werd een damclub opgericht, waarvoor 15 leden zich hebben aangemeld.
De belangstelling voor deze séance was bijzonder groot. De liefhebbers waren zelfs Kolhorn, ’t Zand en Wieringerwaard gekomen!
Door het systeem, dat De Haas in zijn spel tegenwoordig veel toepast, vlogen vele spelers in mooie combinatiezetten. Stand: A. Kater
Zwart: 9-12-13-14-18-22-23-24-29
Wit: 27-31-32-35-39-43-45-48-49
Wit 35-30, zwart 24:35, wit 45-40, zwart slaat 35:33, wit 32-28, zwart 23:21, wit 31-27, zwart slaat naar verkiezing, wit 43-38, zwart slaat, wit 48:10.
Een mooie zet,waardoor wit de partij won. Zwart had wel door zeer fijn spel remise kans, maar in een seance kan men door gebrek aan tijd er zoveel studie niet van maken.

17 3

Schager Courant 16.03.1909

Oudesluis. Jl. Zaterdagavond had alhier in het lokaal van den heer C. Slikker de reeds aangekondigde Simultaanseance, te geven door den heer J. de Haas, plaats. Ongeveer 50 personen, ook uit omliggende plaatsen, waren aanwezig, het merendeel om mede te doen aan den wedstrijd, sommige om hiervan ooggetuige te zijn.
De heer H. Koster uit Anna Paulowna heette de aanwezige welkom en hoopte dat deze avond er toe zoude bijdragen om ook te Oudesluis, waar het damspel nogal wordt beoefend, een damclub op te richten. Hierna werd door den heer de haas in een kernachtige rede, de kunst en het nut van het damspel uiteengezet, en het was hem aangenaam kennis te maken met eenige voor hem nog onbekende spelers, en hierna nam het spel een aanvang.
Het was een gezellige, maar tevens vinnige strijd, die eenige uren duurde. De uitslag was, dat 19 spelers hadden verloren, door 9 werd remise gemaakt, en wel door de heeren A. Bult, A. Slijkerman en G. Tuin van Het Zand, Jb. Stammes Jr., K. Kompas en C. Oosterman van Oudesluis, H. Koster, J. v.d. Steen en P. Glas, respectievelijk uit Anna Pauwlona, Wieringerwaard en Callantsoog.
Maar 3 spelers waren zoo gelukkig “Het Haasje” te vangen, en traden als overwinnaars uit het strijdperk. Het waren de heeren Jb. Stammes Sr. uit Anna Pauwlona, Jn. Fransz en P. Nannis van Oudesluis.
Na afloop werd gesproken over een alhier op te richten damclub, 12 personen gaven zich direct als lid op, dus zal de vereeniging wel tot stand komen.

Zijper Courant 18.03.1909

Onder zeer groote belangstelling gaf de heer De Haas van Amsterdam, Zaterdag te OUDESLUIS een simultaan-séance, die 5 ½ uur duurde [niet volledig].

Schager Courant 23.03.1909

Oudesluis. Zaterdagavond waren eenige damliefhebbers bijeengekomen in het lokaal van den heer C. Slikker alhier en hebben een damclub opgericht genaamd het Trio, met aanvankelijk 19 leden. Het bestuur bestaat uit den heeren J. v.d. Steen, voorzitter, C. Oosterman, secretaris en Jb. Stammes Jr., penningmeester; terwijl de heeren D. Kater en Jb. Stammes Sr. als commissarissen zullen fungeeren. Ook werd een reglement vastgesteld. Na eenige discussiën werd bepaald de contributie te stellen op 75 cent per lid, per jaar, en besloten werd, eenmaal per maand, op Dinsdag een damavond te houden.

NB; Het Damspel, mei 1909 blz. 18, geeft wel een, kort, verslag van de simultaan, maar geen woord over de oprichting van de club. In het verslag speelt De Haas 32 partijen, wint 20, speelt 9 remise en verliest er 3.

Zijper Courant 24.03.1909

Zaterdagavond waren eenige damliefhebbers bijeengekomen in het lokaal van den heer C. Slikker te OUDESLUIS en hebben ‘n damclub opgericht, genaamd „Trio”, met aanvankelijk 19 leden [niet volledig].