Naam : Damclub Zaandam  
Plaats : Zaandam (nh)  
Oprichting : 18.03.1907  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek ja
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja   Anders nee
 


In 1907 bleek de vriendschap bij ‘De Vriendschap’ in Zaandam ver te zoeken. Na onenigheid besloten een aantal spelers een nieuwe club op te richten: Damclub Zaandam. Wat was de aanleiding van deze onenigheid? In de ‘Zaanlandsche Courant’ van 16 februari 1907 is de volgende tekst te lezen:

Zaandam, 14 Februari 1907
Aan de Zaandamsche damspelers,
Nagenoeg allen, tot wie deze woorden gericht zijn, is het bekend, dat in Nederland het damspel vele beoefenaars heeft, vooral in de laatste jaren. Ook te Zaandam mag het zich in een vrij groote belangstelling verheugen, getuige het oprichten der damvereeniging ‘De Vriendschap’ en het simultaanspelen van de heeren van Daalen en Content.
In verband met dit laatste kan gezegd worden, dat zulke damseances zeer zeker in staat zijn, het damleven te bevorderen. Toch zouden velen, wij zijn ervan overtuigd, ook gaarne eens den dammer tegenover zich hebben, die voor de sterkste in ons land geldt. Aan deze wensch zal voldaan worden. De heer Jacques de Haas, kampioendamspeler van Nederland, zal Woensdag den 20en Februari a.s. in de bovenzaal van café ‘Neuf’ geheel belangloos eene simultaanseance geven voor zooveel spelers, als zich aanmelden.
Deze seance is toegankelijk voor spelers uit de geheele Zaanstreek, zoodat niet alleen Zaandammers kunnen meespelen, maar ook liefhebbers uit Koog, Zaandijk, Wormerveer, enz. De seance zal om half 8 aanvangen. Heeren spelers worden verzocht, bord en stukken mede te brengen. De partijen, die te half 12 nog niet eëindigd zijn, zullen door eene arbitrage-commissie worden beslist. Aan hen, die noodzakelijk om half 12 moeten vertrekken, zal de uitspraak der arbiters schriftelijk worden meedegedeeld.
De heer de Haas, die verleden jaar remise maakte in eene match met den wereldkampioen Isidore Weiss van Parijs, is een dammer, die zich ook als simultaanspeler eenen grooten naam gemaakt heeft. Zij vertrouwen dan ook, dat velen aan deze oproep gehoor zullen geven, om zich in deze seance te meten met den sterksten Nederlandschen damspeler.
Hun, die niet meespelen zal toch vrije toegang verleend worden. 

Eenige damspelers. 

Deze aankondiging, niet ondertekend door het bestuur van de club, lokte een reactie uit van het bestuur van ‘De Vriendschap’. Op 20 februari lezen we in de ‘Zaanlandsche Courant’

Dammen. Geachte redactie!
Naar aanleiding van het dambericht, voorkomende in uw geacht blad van 16 Feb. J.l., verzoeken wij u beleefd een klein plaatsje in uwe kolommen, ten einde het publiek, dat men tracht zand in de oogen te strooien, met den waren toestand der zaken bekend te maken.
Door enkele oppositie-mannen, onder leiding van den heer L.G. Eggink, wordt getracht verdeeltheid te strooien onder de damspelers in Zaandam.
Het bestuur van de flink bloeiende damvereeniging ‘de Vriendschap’, welke elken Maandag hare speelavonden houdt in café ‘Neuf’ verklaard uitdrukkelijk, dat de Simultaan-seance, welke gegeven zal worden door den heer J. de Haas van Amsterdam, niet uitgaat of enigszins in verband staat met de genoemde vereeniging.
Zij, die naast het damspel ook prijs stellen op eer en goeden naam, zullen wel begrijpen, dat ‘de Vriendschap’ niet een ieder kan uitnoodigen om in hare Vereeniging Simultaan te spelen.
Ten einde misverstand te voorkomen, daar bedoelde aankondiging alle schijn heeft, of als ‘de Vriendschap’ daarbij betrokken is, hebben wij het noodig geacht het bovenstaande te plaatsen, voor welke opname vriendelijk dank.

Het Bestuur.

Blijkbaar wilden een aantal leden tegen de sterkste dammer van Nederland spelen, en lag de sympathie van het bestuur juist bij de bond van Broekkamp. De nieuwe club ‘Zaandam’ sluit zich dan ook aan bij de deze bond. In het verslag van de simultaan, in de editie van 23 februari, wordt natuurlijk ingegaan op het artikel van het bestuur:

In de bovenzaal van café ‘Neuf’ had j.l. Woensdag de aangekondigde damseance plaats. De heer J. de Haas, kampioen-damspeler van Nederland, speelde simultaan tegen hen, die zich aanmelden. In den aanvang was er weinig publiek, doch omstreeks 8 uur was er plm. 70 man.
De voorzitter, de heer Eggink, heet de aanwezigen welkom, inzonderheid den heer de Haas. Daarna deelt hij uitvoerig mede, hoe de zonderlinge en eigenmachtige handelingen van het bestuur der damclub ‘de Vriendschap’ eenige leden en oud-leden dezer vereniging er toe hebben geleid, den heer de Haas op eigen initiatief uit te noodigen. Verder protesteert hij tegen de wijze, waarop dat bestuur getracht heeft, dezer avond te doen mislukken, de aandacht vestigend op het unfaire van het strooibiljet en ingezonden stuk van dit bestuur; unfair, zoowel wat inhoud, als wat strekking aangaat. Hoe bedekt persoonlijke beleedigingen, in het publiek geuit door het bestuur eener vereeniging,strekken kunnen tot heil dezer club, is hem een raadsel.
Daarna zet de heer de Haas uiteen, dat hij hier is komen simultaanspelen om propaganda te maken voor het damspel. ’t Ligt geenszins in de bedoeling een nieuwe club te stichten, noch de alhier bestaande vereeniging ‘een hak te zetten’. Daarna wordt met spelen begonnen. 20 damliefhebbers speelden tegen den heer de Haas, die zeer snel was in zijn zetten. In minder dan 2 uren was de seance afgeloopen. De simultaanspeler won 18 partijen en maakte er 2 remise, tegen de heeren Boon (van Zaandam) en Pot (van Wormerveer). Na den heer de Haas dank te hebben gebracht voor zijn welwillendheid en zijn prachtig spel, wees de voorzitter er op, hoe uitstekend deze seance geslaagd mag heeten, in aanmerking genomen de tegenwerking van de zijde van ’t bestuur van ‘de Vriendschap’. Ten slotte wekte hij alle aanwezige damliefhebbers op, zich aan te sluiten bij ‘de Vriendschap’, en beval hij de belangen deze vereeniging bij alle dammers alhier warm aan.

(n.b.: deze teksten werden ook in ‘Het Zaanlandsch Nieuws en Advertentieblad geplaatst). Verzoenende teksten, maar de afscheiding was onafwendbaar.

Haarlem’s Dagblad 23.02.1907

De kampioen-damspeler van Nederland, de heer Jacq. De Haas, van Amsterdam, gaf Woensdagavond te Zaandam, een simultaan-damséance. Eene kleine ruzie, die een min of meer persoonlijk karakter begint te dragen, schijnt oorzaak te zijn geweest, dat slechts 20 liefhebbers zich tegenover deze fameuzen damspeler plaatsen. Misschien deed ook het weder zijn invloed gelden. Van de gespeelde partijen won de heer de Haas er 18. Hij verloor er geene en maakte er 2 remise. De séance duurde slechts 2 uren.

Op 7 maart 1907 besloten een aantal dammers een nieuwe damclub op te richten en zo werd op 18 maart 1907 in Café ‘Cambrinus’ aan de Hoogendijk ‘Damclub Zaandam’ opgericht. De geschiedenis van Damclub Zaandam staat beknopt beschreven in de jubileumuitgave dat ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan verscheen, en in het clubblad van Damclub Zaandam, nr. 51 en verder.

In ‘De Zaanstreek’ van 24 maart 1907 werd de oprichting van Damclub Zaandam als volgt beschreven:

In de damclub ‘De Vriendschap’ heeft de vriendschap slechts kort hoogtij gevierd. Reeds heel spoedig na de oprichting ontstond verschil van gevoelens. Een tot elkander komen scheen onmogelijk, zoodat het gevolg is geweest, dat een tweede damclub, ‘Zaandam’ is opgericht.

De Amsterdammer 24.03.1907

Maandag 18 Maart jl., is te Zaandam eene damvereeniging opgericht, met aanvankelijk 20 leden en eenige aspirant-leden, meest ‘oud-leden’ van “De Vriendschap”, die, om verschillende redenen, gemeend hebben, hiertoe te moeten overgaan. Zij draagt den naam “Damclub Zaandam” en is gevestigd in een der prachtig ingerichte zalen van “Café Cambrinus”, Hoogendijk aldaar. Het bestuur bestaat uit de heeren: H.C. Winters, president; K. Slagter, vice-pres.; J. Keijzer, 1e secr.; Jb. Ris, 2e secr.; J. Adams, 1ste pennigm.; A. Vink, 2e penn.; J. Rem, commissaris. Zij houdt hare speelavonden idere Maandag van af 8 ure.
Ook deze Vereeniging heeft zich onmiddellijk “en bloc” aangesloten bij den Koninklijk goedgekeurde Alg. Ned. Dambond.
Wij wenschen de leden van “Zaandam’ met de oprichting veel geluk en hoopen, dat hunne vereeniging flink mogen bloeien en steeds de ware belangen van het damspel helpe bevorderen, opdat ook eenmaal uit “Zaandam” krachten te voorschijn komen, welke uitsluitend om hun kundig spel, volle aanspraak maken, op den titel van meester.

In Het Damspel, april 1907, blz. 8, wel aandacht voor de simultaan van J. de Haas maar over het vervolg zwijgt men in alle talen.

Uit de notulenboeken van DC Zaandam:

Vergadering op 18 Maart 1907 in Café ‘Cambrinus’ Zaandam

Waarvoor de heer H. Winter de leiding op zich neemt. Hij heet alle aanwezigen welkom, zegt dat het doel der samenkomst allen wel bekend zal zijn, nam. Het oprichten van een nieuwe Damclub en opent daarna de vergadering.
Reeds treden direct 18 leden en 2 aspirant-leden tot den nieuwe op te richten Damclub toe. Met algemeene stemmen wordt de nieuwe Damclub “Zaandam” genoemd.
Daarna wordt overgegaan tot het samenstellen van een bestuur. Gekozen worden de Heeren:

H. Winters 1ste Voorzitter
K. Slachter 2e Voorzitter
J. Keizer 1ste Secretaris
J. Ris 2e Secretaris
J. Adam 1ste Penningmeester
A. Vink 2e Penningmeester
J. Rem Commissaris

Daarna volgt de bespreking van een clublokaal. Met groote meerderheid van stemmen wordt dat van den Heer H.L. Blikslager gekozen. Op voorstel van eenige leden den heer Blikslager eenige tegemoetkoming te geven voor te maken onkosten wordt niet verder ingegaan, doch uitgesteld tot den volgende vergadering.
Aangezien het uur van vertrek nadert sluit de voorzitter de Vergadering en wordt aan den leden gelegenheid gegeven zich noch even in het damspel te oefenen.

Vergadering op 25 Maart 1907

Opening der vergadering door den Voorzitter den Heer H. Winter en stelt voor het reglement na te zien en vast te stellen.
Art. 1  den duur der speelavond vast te stellen van avonds 8 tot 11 uur wordt door allen aangenomen
Art 9  Om den gelden welken meer dan vijf en twintig in kas bedragen ten namen der penningmeester aan den Rijks Postspaarbank te plaatsen, wordt aangenomen
Art. 23  Contributie der damamateurs wordt vast gesteld op nlg 1,50
Voorts wordt het reglement dat den Voorzitter het voorgelezen door alle aanwezige goedgekeurd.
Hierna wordt over gegaan tot het benoemen van een nieuwe Secretaris voor den heer J. Keizer dien door vertrek naar buitenland dien functie niet langer kan waarnemen en daarvoor bedankt. Wordt overgegaan tot stemmen. Waarvoor verkreeg den Heer J. Ris 6 stemmen; J. Roos 5 stemmen; den Heeren Fris en de Boer elk 1 stem.
Overgegaan tot herstemming waarvoor den Heer J. Ris 11 en S. Roos 2. Gekozen J. Ris dien den benoeming aanneemt.
Stemmen voor 2e Secretaris waarvan den uitslag was dat den Heer S. Roos en den Heeren Langelaan, Schonnen, Blikslager, en Boer en Frits elk 1 stem verkreeg. Voorts niets meer te behandelen sluit de Voorzitter de vergadering.