Naam : Damlust  
Plaats : Zuid-Scharwoude (nh)  
Oprichting : 29.03.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee (in de loop der jaren weggeraakt)
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Schager Courant 27.03.1909

Langedijk. Een aantal liefhebbers van het damspel hebben zich vereenigd, om aan den Langedijk een damclub op te richten. Het aantal toegetredenen is reeds voldoende om tot de oprichting over te gaan.

Ons Blad: Katholiek Nieuwsblad voor N.H. 27.03.1909

Een 12tal personen aan den Langendijk hebben zich vereenigd om te komen tot de oprichting van een Damclub.


Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 02.04.1909 (damrubriek)

Maandagavond vergaderden in het lokaal van den heer A. Kwist te Zuid-Scharwoude, eenige dammers met het doel eene club op te richten. Al de aanwezige dammers, 18 in getal, gaven zich als lid op. Na eenige partijen gespeeld te hebben, besloot men tot oprichting over te gaan. De vereeniging zal de naam dragen van “Damlust” en wekelijks, des Maandagavonds, 7 uur, in bovengenoemd lokaal hare onderlingen houden; de contributie werd bepaald op f 1 per jaar.
Het bestuur werd als volgt samengesteld: Jb. Kuijt, voorzitter; W.O. Bouwman Jr., secretaris, beiden te Zuid-Scharwoude, en P. Tuin penningmeester te Noord-Scharwoude.

Het Nieuws van de Dag 06.04.1909

Dammen. Te Zuidscharwoude is een damclub opgericht met aanvankelijk 15 leden.

Ons Blad: Katholiek Nieuwsblad voor N.H. 07.04.1909

Te Zuidscharwoude is een damclub opgericht onder den naam >Damlust<. Reeds zijn er 15personen toegetreden uit de verschillende dorpen aan den Langendijk.


Uit ‘Damvereniging Damlust 75 jaar – 1909/1984':

Op 29 maart 1909 werd de damclub “Damlust” opgericht in het lokaal van de heer A. Kist te Zuidscharwoude. Dit lokaal is het welbekende “Café de Rode leeuw” in de Koog te Zuidscharwoude …… Bij de oprichtingsvergadering waren 18 personen aanwezig. Een voorstel van de heer D. Zeeman om met het damspel tevens het schaakspel te beoefenen vond geen steun in de vergadering. Na stemming werd de her J. Kuyt benoemd tot de eerste voorzitter. De heer W. Bouman werd benoemd als secretaris en de heer P. Tuin tot penningmeester. De contributie werd vastgesteld op f 1,00 per jaar. Met algemene stemmen werd het voorstel van de heer A. Ruben aangenomen om de club de naam “Damlust” te geven.