Naam : Gezellig Samenzijn  
Plaats : Amsterdam (nh)  
Oprichting : 06.05.1907  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek niet bewaard
De Amsterdammer ja   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten nee   Anders 10 jaar V.A.D.
 
 

De Amsterdammer 24.11.1907

In café “Victoria-bar”, hoek Haarlemmerdijk en –plein, heeft zich deze dagen gevestigd de damclub “Gezellig Samenzijn”. Het bestuur is samengesteld als volgt: A. Damstra, voorzitter; P. Pels. Secretaris, 1e Spaarndammerstraat 76hs; J. Helges, penningmeester en G. Houter, commissaris. De speelavonden worden gehouden iedere Donderdag, van af ’s avonds 8 uur.
Wij brengen hulde aan hen, die het initiatief namen, om ook in dat stadsgedeelte te trachten, de liefde voor het mooie damspel op te wekken en te bevorderen, en wij twijfelen geenszins of, met voornemens als hierboven genoemd, zal dit doel zeker bereikt worden.
Dat ook deze vereeniging flink in bloei toeneme, is onze oprechte wensch.

Uit ‘de GS’er’ van april 1947 (geschreven door J.H. Vos):

“Het was 6 mei 1907, dat ten huize van een kapper, de heer Damstra, enige mensen samenkwamen, die ons mooie spel beoefenden. Zij besloten een vereniging op te richten en gaven deze de onschuldige naam “Gezellig Samenzijn”.

Uit ‘G.S. in het goud’, blz. 14/15:

De eerste jaren. Volgens de heer G. Beets, ……., was de heer Paulus Pels uit Wormerveer de eigenlijke oprichten van G.S. “Hij heeft zich veel moeite voor de club getroost” ……Mede-oprichters waren volgens Beets, onder andere, Fr. Van Gelder en N. Rinkel. Echter heb ik bij het bestuderen der gegevens uit ons clubarchief de indruk gekregen, dat ook kapper Damstra tot de oprichters dient te worden gerekend. Hij was m.i. vermoedelijk zelfs wel de voornaamste.
Het is jammer, dat er van de eerste jaren van G.S. zo weinig bekend is. Wij hebben niet veel meer kunnen achterhalen dan dat de kapperszaak van Anton Damstra gevestigd was in de Spaarndammerstraat no 55, dat de oprichters klanten van het bedrijf waren en dat de jonge vereniging bij besluit van 20 januari 1908 koninklijke goedkeuring verkreeg.
Nu ging het in een kapperssalon zo’n halve eeuw geleden heel wat gemoedelijker tot dan tegenwoordig. Vooral zaterdagavonds, als de zaak tot twaalf uur (en soms nog langer) open bleef. De mensen hadden de tijd en als er dan ergens een dambord op een tafeltje lag (wat bij een dammende kapper natuurlijk altijd het geval was) werd er al gauw een “dammetje gelegd”. En van het een kwam het ander, totdat de kapper op het idee kwam een damclub op te richten – de rest volgde toen vanzelf.
Over de naam was men het meteen eens. De club was in gezelligheid geboren – “gezellig Samenzijn” zou ze heten. Een bestuur kwam er ook. Anton Damstra, de heer des huizes (want de eerste bijeenkomst van de jonge vereniging vondenna sluiting in zijn zaak plaats) werd tot voorzitter gekozen; Paulus Pels werd secretaris; J. Helwes penningmeester en G Houter commissaris
……..De contributie bedroeg toen tien cent per week……..

Het ging al gauw goed met G.S. Zo goed, dat de kapperszaak te klein werd en naar een clublokaal moest worden omgezien. Dat werd gevonden op de Haarlemmerdijk. Er waren weliswaar geen tafels en stoelen aanwezig in de nieuwe speelgelegenheid, maar dat was geen bezwaar, want een klant van de kapper-voorzitter, de heer W. Höfte, een bekend aannemer, maar géén dammer, nam op zich voor tafels, schragen en stoelen te zorgen. Hij zorgde er zo goed voor, dat hij op slag tot erelid werd benoemd……… W. van Runts was indertijd kappersbediende bij wijlen de heer Damstra en hij werd zelfs clubkampioen in de eerstgehouden onderlinge wedstrijd. Als prijs kreeg hij een medaille, uitgeloofd door het erelid, de heer Höfte. De clubkampioen gaf een simultaanséance aan twintig borden: dertien gewonnen, vijf remise, twee verloren.

Van deze simultaan is een verslaf afgedrukt in De Tijd van 21.11.1908. Het is tevens het eerste bericht over G.S. in de dagelijkse kranten:

3 1
De Tijd 21.11.1908