Naam : Damclub Nijmegen  
Plaats : Nijmegen (gl)  
Oprichting : 06.11.1909  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel nee   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad

 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 26.10.1909

Dammen. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van den Ned. Dambond om op een ander te bepalen datum hier ter stede een simultaan-damwedstrijd te organiseeren van den Nederlandschen damkampioen de Haas tegen een aantal Nijmeegsche damspelers. Voor de beoefenaars van het damspel een buitenkansje!


Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 04.11.1909

Een Dam-séance.
Meldden wij onlangs, dat de Nationale Dambond het voornemen had hier ter stede een dam- séance te organiseeren, thans kunnen wij mededeelen, dat deze séance definitief bepaald is op Zaterdag a.s. in de bovenzaal van café “Suisse”. De bekende damspeler en kampioen van Nederland J. de Haas komt dan simultaan spelen. Het aantal spelers is onbepaald. De séance vangt aan om 8 uur ’s avonds. De toegang is voor belangstellenden vrij. Heeren spelers worden uitgenoodigd om, indien mogelijk, hunne damborden mede te brengen.
Voor liefhebbers van ’t damspel kan dit een zeer interessante avond worden. De meergevorderde dammers kunnen hunne krachten tegen den eersten speler van Nederland eens meten en de minder geoefenden zullen van ’t aanschouwen der diverse partijen zonder twijfel veel leeren.
De Nat. Dambond – aan welk bestuur ter oore kwam dat het damspel hier ter stede vrij veel beoefend wordt - hoopt met deze séance, die uiteraard van groot propagandistisch nut is, de oprichting van een Nijmeegsche Damclub te bereiken.


De Gelderlander 04.11.1909

Dam Séance. Voor amateurs van het damspel is tegen Zaterdagavond een verrassing bereid. Op dien avond om 8 uur zal de heer J. de Haas, damkampioen van Nederland op de bovenzaal van café “Suisse” een simultaanséance geven.
Het aantal deelnemers is onbepaald, maar iederen speler wordt verzocht, indien zulks mogelijk is, zijn eigen dambord mede te brengen.
Ieder belangstellende in deze, voor beoefenaars van het damspel interessante wedstrijd heeft vrijen toegang.


Algemeen Handelsblad 06.11.1908
Het Nieuws van de Dag 06.11.1908

Dammen. De heer J. de Haas geeft hedenavond in de bovenzaal van café Suisse, te Nijmegen, een simultaanséance, met het doel een afdeeling van den Nationalen Dambond op te richten.


Haarlem’s Dagblad 08.11.1909

DAMMEN. Zaterdag werd te Nijmegen pogingen aangewend om te geraken tot oprichting eener afdeling van den nationalen dambond. Deze pogingen zijn volkomen geslaagd. Door den heer J. de Haas werd een inleiding, gevolgd door een simultaan-séance, gehouden, waarna 12 aanwezigen tot het lidmaatschap toetraden.


Het Nieuws van de Dag 08.11.1909

Dammen. Aan de simultaan-séance, Zaterdagavond door den heer J. de Haas in cafe Suisse te Nijmegen gegeven werd door 26 personen deelgenomen. Onder groote belangstelling won de heer De Haas in 2 uur 25 partijen en verloor 1.
Dienzelfden avond werd een damclub opgericht, die zich binnenkort bij den Nationalen Dambond zal aansluiten.


Algemeen Handelsblad 08.11.1909

Dammen. Zaterdag werden te Nijmegen pogingen aangewend om te geraken tot een oprichting eener afdeeling van den Nationalen Dambond.
Dit doel is blijkbaar volkomen geslaagd. Nadat de deer De Haas er had aan herinnerd hoe indertijd bij een door den heer Mieses gegeven schaakseance, slechts een tiental personen met groote moeite bijeen te brengen waren geweest, meende spr. uit de tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden in het dammen te mogen voorspellen, dat daaruit zeker een bloeiende vereeniging zou geboren worden, een afdeeling even bloeiend als de thans bestaande schaakclub die reeds 28 leden telt.
Door den heer De Haas werden na zijn met belangstelling gevolgde inleiding een 26-tal partijen gespeeld, waarvan er 25 gewonnen en 1 verloren werd. De duur der seance was 2 uur.


Provinciale Gelderlandsche Nijmeegsche Courant 09.11.1909

Damseance. De heer de Haas, de damkampioen van Nederland, heeft Zaterdagavond een aantal stadgenooten, die het damspel beoefenen, een werkelijk genotvollen avond bezorgd. Op initiatief van den Nationalen Dambond werd door genoemde heer in de bovenzaal van Café ´Suisse´eene seance gehouden, met het doel tot oprichting te geraken van een Nijmeegsche club. Dit doel is blijkbaar volkomen geslaagd.
Nadat de heer de Haas er aan had herinnerd hoe indertijd bij een door den heer Mieses gegeven schaakseance slechts een tiental personen waren geweest, meende spr. Uit de tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden in het dammen te mogen voorspellen, dat daaruit zeker een bloeiende vereeniging zou geboren worden, een afdeeling even bloeiend als de thans bestaande schaakclub, die reeds 28 leden telt.
Door den heer de Haas werden na zijn met belangstelling gevolgde inleiding een 26-tal partijen gespeeld, waarvan er 25 gewonnen en 1 verloren werd. De duur der seance was 2 uur.
Het was verbluffend dezen enormen speler aan het werk te zien en deze seance is dan ook wel van groote propagandische beteekenis te achten, want zij die nog twijfelen aan de schoonheden, welke in het damspel verborgen zijn. En daarnaast moest men bewondering hebben voor het buitengewoon speelvermogen van den heer de Haas.
Van de aanwezigen traden 12 tot het lidmaatschap toe; spoedig zal nu in een vergadering een bestuur zich met de verdere regeling belasten en naar den wensch van den heer de Haas de aansluiting bij den Nationalen Bond niet lang meer op zich laten wachten.


De Gelderlander 09.11.1909

Dam Séance. Op de bovenzaal van café Suisse heeft Zaterdagavond de Nederlandsche damkampioen J.de Haas zijn speeltalenten ten toon gespreid.
De belangstelling was grooter dan men zou verwachten, wel een tachtig damamateurs waren op de bovenzaal aanwezig, waar de heer De Haas acht partijen, liefst te gelijk, gespeeld heeft.
Hij liep namelijk van de eene tafel naar de andere en speelde beurtelings met een der tegenpartijen.
Dat er nog al veel animo bestaat voor het damspel, blijkt wel hieruit, dat staande de séance velen bereid waren tot de oprichting van een Nijmeegsche damclub over te gaan. Definitief is nog niet beslist, dat er een komt, maar de kans van oprichting is zeer groot.