Naam : Twente’s Eerste  
Plaats : Hengelo (ov)  
Oprichting : 03.01.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave ja / 40 en 50-jaar
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad

 


Algemeen Handelsblad 05.04.1909

Dammen. Te Hengelo speelde de heer J. de Bruin in de Damvereeniging “Hengelo” simultaan tegen 11 spelers, tien partijen werden gewonnen en 1 verloren.

Algemeen Handelsblad 12.12.1909

Dammen. De heer J. de Bruin te Hengelo speelt 19 Dec. in de Damvereeniging aldaar simultaan tegen een 20-tal spelers.

Algemeen Handelsblad 20.12.1909
Het Nieuws van de Dag 21.12.1909
[tekst wijkt iets af]

Gisteren speelde de heer J. de Bruin te Hengelo simultaan tegen 18 spelers. Hij won 17 partijen en maakte 1 remise.

Algemeen Handelsblad 27.12.1909
Tubantia 28.12.1909

Dammen. Na een seance van den heer J. de Bruin te Hengelo is aldaar een damvereeniging met aanvankelijk 14 leden opgericht.

Nieuwe Rotterdamsche Crt. 30.12.1909

Dammen. Te Hengelo is, nadat de heer de Bruijn een damseance heeft gegeven, een damvereeniging opgericht met aanvankelijk 14 leden.

Tubantia 13.01.1910

Onlangs werd door den heer J. de Bruin een damsimultaan seance gegeven in de Beurs alhier. Sinds en doordien is de belangstelling in Hengelo voor dit edele spel-van-denken zoo gestegen, dat Maandagavond reeds een damclub is opgericht met aanvankelijk 18 leden.
Doel is het beoefenen en bestudeeren van het damspel, beter gezegd damwetenschap. Daartoe zullen Maandagsavond in de Beurs damoefeningen en wedstrijden gehouden worden en mettertijd competitiën worden ingesteld.
A.s. Maandagavond 81/2 uur bijeenkomst in de Beurs met vrijen toegang voor iedereen. De huishoudelijke vergadering met reglementsvaststelling is op 23 dezer.
Tot bestuur werden gekozen de heeren: J. Mantel, voorz., F. Ohlenvendt, pennigm. en J. de Vries, Secr.
Wij hopen, dat ook Enschede op dit gebied niet zal achter blijven. De Hengelosche club is gaarne bereid met behulp van eenige Enschedesche liefhebbers een simultaan seance te organiseeren, waaruit wellicht een vereeniging kan ontstaan. Door propaganda hoopt de Hengelosche damclub het zoover te brengen, dat zij een Twentschen dambond met spannenden competitiën en wedstrijden spoedig tot stand brengt. Met medewerking der liefhebbers kan dit zeer goed. Hopen we, dat velen, die zicht tot ’t damspel aangetrokken gevoelen, die weten, dat het bij nader inzien in hooge mate interessant en wetenschappelijk is, zich met den secretaris der Hengelosche Vereen. in verbinding stellen.


Het damspel Januari 1910, blz. 155/156

Uit den achterhoek komt goed en belangrijk nieuws.
Ons ijverig redactielid, de Heer Jac. De Bruijn, gaf te Hengelo (0.) in hotel “de Beurs” een simultaan-séance voor propaganda en oprichting eener club. Er waren 18 borden bezet en indien er 25 of 30 geweest waren, dan zouden ze zeker ook alle bezet geworden zijn, aan liefhebbers geen gebrek. Groot was de belangstelling te noemen, wel 40 à 50 personen waren aanwezig en het spel werd met aandacht gevolgd. Van de 18 partijen won de heer de Bruijn er 17 en maakte 1 remise. Duur der séance 2 uren, wel een mooie tijd.
Mede voegt hier tevens een betuiging van hulde voor de uitmuntende regeling, getroffen door den jongen propagandist, den heer G. MANTEL. De verder leiding der werkzaamheden voor de stichting eener damvereeniging, waartoe besloten werd, ligt bij hem in de beste handen. Voorlopig hebben zich reeds 18 leden aangemeld en zoodra mogelijk volgt ook de aansluiting bij onzen Nationalen Dambond.

Uit: Twentes Eerste 40 jaar 1910-1950

G. Mantel: veertig jaren Damspel in Clubverband, is een gebeurtenis waarop wij met recht een beetje trots mogen zijn. Er waren vele moeilijkheden om een begin te krijgen. Met N. de Vries en W. v. Noort lokten wij de z.g. huiskampioenen in 1908 naar de “ Koffiepot”, een geheelonthouderscafé in de Brinkstraat. Voor hen was het vaak een teleurstelling hun huismeesterschap daar te verliezen. Maar wij leerden hen de diepere betekenis van het Damspel. Zelf waren wij in de gelegenheid in ’t Westen meer ervaring op te doen, maar de fijne kneepjes leerden wij van de Heer J. de Bruyn, die in Hengelo kwam wonen………..

29 1