Naam : Damvereeniging Amersfoort  
Plaats : Amersfoort (ut)  
Oprichting : 21.02.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave nee
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Amersfoortsch Dagblad 15.10.1909
Nieuwe Amersfoortsche Courant 16.10.1909

De Heer H. Hoogland Jr. (Meester titel dammen) is voornemens hier op 25 October a.s.een simultaan-seancé te geven, met het doel propaganda te maken voor het damspel. Alle beoefenaars van dit spel hebben vrijen toegang.
Zij, dit met dit voornemen instemmen, kunnen hiervan doen blijken door hun naamkaartje te zenden aan den heer Th. Brandsen, Langestraat alhier, of aan den heer J. Beurden, 66 Weerdsingel O.Z. te Utrecht.
Het lokaal wordt eventueel nader bekend gemaakt.

Amersfoortsche Courant 16.10.1909

In het eind dezer maand zal de mesterdammer H. Hoogland Jr. hier een simultaan-seance geven. Aanvankelijk zou zij worden gehouden in de kermisweek, doch met het oog hierop is inmiddels verzocht een andere datum te willen bepalen.
Beoefenaars van het damspel, die willen meewerken tot propageeren van het spel, kunnen bij den heer Th. H.G. Brandsen, Langestraat 12, alle inlichtingen krijgen.

Amersfoortsch Dagblad 22.11.1909

De Heer H. Hoogland Jr., uit Utrecht, is voornemens morgen avond in de sociteit Vereeniging een simultaan seancé dammen te geven.
Bij voldoende gebleken belangstelling, zal tevens getracht worden een Damvereeniging op te richten. Hiervoor kan men zich opgeven bij den heer Brandsen, magazijn “de Moor”. Deelnemers aan de partij wordt verzocht bord en schijven mee te brengen.

Algemeen Handelsblad 23.11.1909
Het Nieuws van de Dag 23.11.1909

Dammen. Door de Heer H. Hoogland Jr., uit Utrecht, zal in de Sociëteit “Vereeniging” te Amersfoort, een simultaan seancé worden gegeven. 
Wanneer voldoende belangstelling voor het damspel bestaat, zal tevens getracht worden een damvereeniging op te richten. Hun die hieraan wenschen mee te werken, wordt verzocht aldaar aanwezig te zijn, of hun naam en adres op te geven aan den heer Th. Brandsen, Langestraat (magazijn “de Moor”). Aanvang 8 uur. Toegang vrij.

Amersfoortsche Courant 25.11.1909
Amersfoorts Dagblad 25.11.1909

De uitslag van de simultaan-seance (dammen) van den heer H. Hoogland, in de sociëteit Vereeniging, had tot uitslag dat alle 16 partijen door hem werden gewonnen, in een tijdsverloop van ongeveer een uur.
Op aansporing van het Bestuur van het Utrechts Damgenootschap besloten eenige heeren ook te Amersfoort een vereeniging op te richten.
Het voorlopig bestuur bestaat uit de heeren G. Woudenberg, J. Paling en B.H. Dijksterhuis

Rotterdamsch Nieuwsblad 26.11.1909

Na een séance van den heer Herman Hoogland Jr., uit Utrecht, is te Amersfoort een damclub opgericht met aanvankelijk 12 leden.

De Eembode 27.11.1909
Nieuwe Amersfoortsche Courant 27.11.1909

Door den heer H. Hoogland, uit Utrecht, is in de sociëteit Vereeniging, hier Dinsdagavond een damseance gegeven, waarbij hij alle 16 partijen won.
Eenige Bestuursleden van het Utrechts Damgenootschap spraken de aanwezigen toe en spoorden hen aan, ook te Amersfoort een damvereeniging op te richten. Dit had in zoverre succes, dat een voorlopig bestuur werd benoemd en negen heeren zich als lid opgaven.

Amersfoortsch Dagblad 18.02.1910

Naar wij vernemen, zal Maandag 21 Februari weder een dam-séance worden gegeven in “Ons Huis”. Dien avond zal de heer H. Hoogland een simultaan-partij spelen, terwijl na afloop getracht zal worden om te komen tot de oprichting van een dam-club.

De Eemlander 19.02.1910

Naar het A.D. verneemt, zal Maandag 21 Februari weder een dam-séance worden gegeven in “Ons Huis”. Dien avond zal de heer H. Hoogland een simultaan-partij spelen, terwijl na afloop getracht zal worden om te komen tot de oprichting van een dam-club.

Amersfoortsche Courant 22.02.1910

Na een seance van den heer H. Hoogland uit Utrecht, is hier gisteravond een damgenootschap opgericht. Hij won alle achttien partijen.

Amersfoortsch Dagblad 23.02.1910

Dammen. Men schrijft ons: Maandag 21 Febr. Is in “Ons Huis” een Simultaan-partij gespeeld door den heer H. Hoogland uit Utrecht.
Er zijn 20 partijen gespeeld, waarvan één partij werd verloren aan den heer J. Paling, en vier remises werden gespeeld.
Na afloop in een Dam-club opgericht met aanvankelijk elf leden. Het voorloopig bestuur wordt gevormd door de herren Oskam, Ja. Paling en C.A. Wendelgelst, Utrechtschestraat 30.

Nieuwe Amersfoortsche Courant 23.02.1910

Dammen. Maandag 21 Febr. Is in “Ons Huis” een Simultaan-partij gespeeld door den heer H. Hoogland uit Utrecht.
Er zijn 20 partijen gespeeld, waarvan één partij verloren aan den heer J. Paling en vier partijen remise. Na afloop in een Dam-club opgericht met aanvankelijk elf leden. Het voorloopig bestuur wordt gevormd door de herren Oskam, Ja. Paling en C.A. Wendelgeht. Er was veel belangstelling. De zaal was stampvol.

Algemeen Handelsblad 23.02.1910

Dammen. Maandag 21 Febr. Is te Amersfoort simultaan-partij gespeeld door den heer H. Hoogland, van Utrecht. Er zijn 20 partijen gespeeld, waarvan één partij werd verloren aan den heer J. Paling. Vier partijen werden remise.
Na afloop in een Dam-club opgericht met aanvankelijk 10 leden. Het voorloopig bestuur wordt gevormd door de heeren Oskam, J. Paling en C.A. Wendelgelst, Utrechtschestraat 30.

Amersfoortsche Courant 24.02.1910

Men schrijft ons ter aanvulling van het korte berichtje in ons vorig nummer: Maandagavond gaf de heer H. Hoogland Jr., uit Utrecht, in “Ons Huis” alhier een simultaan-sénce in het damspel.
Deze 2de séance werd ditmaal gegeven op verzoek van het voorloopig bestuur der nu eerstdaags definitief op te richten damvereeniging “Amersfoort”.
De uitslag was dat de simultaan-speler 13 partijen won en 4 remise maakte tegen den heer B.H. Dijksterhuis, den heer P., den heer J. Oskam en den heer A., terwijl hij één partij verloor tegen den heer J. Paling.
Er was veel belangstelling; circa 20 heeren gaven zich als lid op. Daar het voorloopig bestuur zich reeds van een clublokaal verzekerd heeft, zullen de wekelijksche speelavonden wel spoedig aanvangen en is ’t steeds toenemende aantal damvereenigingen dus wederom met één vermeerderd. Wij wenschen de jonge vereeniging veel succes.

Het Nieuws van de Dag 24.02.1910

Maandag j.l. is te Amersfoort, na afloop van een dam-séance door den heer H. Hoogland, uit Utrecht, een dam-club opgericht met aanvankelijk tien leden. Het voorloopig bestuur wordt gevormd door de heeren Oskam, J. Paling en C.A. Wendelgelst, Utrechtschestraat 30.

Het Damspel Maart 1910, blz. 194

Amersfoort. Maandagavond 21 Febr. Gaf de heer H. Hoogland Jr. uit Utrecht in het gebouw “Ons Huis” te Amersfoort een simultaan-séance.
Deze 2de séance werd ditmaal gegeven op verzoek van het voorloopig bestuur der nu eerstdaags definitief op te richten damvereeniging “Amersfoort”.
De uitslag was dat de simultaan-speler 13 partijen won en 4 remise maakte tegen den heer B.H. Dijksterhuis, den heer P., den heer J. Oskam en den heer A., terwijl hij één partij verloor tegen den heer J. Paling.
Er was veel belangstelling; circa 20 heeren gaven zich als lid op. Daar het voorloopig bestuur zich reeds van een clublokaal verzekerd heeft, zullen de wekelijksche speelavonden wel spoedig aanvangen en is ’t steeds toenemende aantal damvereenigingen dus wederom met één vermeerderd. Wij wenschen de jonge vereeniging veel succes.