Naam : Leidsche Damvereeniging  
Plaats : Leiden (zh)  
Oprichting : 03.02.1910  
 
Beschikbare bronnen: Het damspel ja   Notulenboek nee
De Amsterdammer nee   Jubileumuitgave ja
Lokale kranten ja   Anders landelijk dagblad
 

Het Nieuws van de Dag 09.10.1909 / Damrubriek Ph.L. Battefeld

Leiden. C.A.H. Voor zoover mij bekend is, bestaat er te Leiden geen damvereeniging. Als de damspelers te Leiden mij hun kaartje zenden ten teeken van instemming, wil ik gaarne eens komen en een vereeniging oprichten.

Het Nieuws van de Dag 09.10.1909 / Damrubriek Ph.L. Battefeld

Leiden. C.A.H. Een reglement zond ik U. Ik zal u wat mijne plannen betreft per brief inlichten.

Leidsch Dagblad 22.01.1910

Aan de damspelers van Leiden.
De beoefening van het damspel is welhaast algemeen geworden. In omstreeks 10 jaren zijn in Nederland ongeveer 35 damvereenigingen opgericht, waarvan de meesten in den Nationalen Dambond vereenigd zijn, die nu ruim 500 leden telt.
Daarnaast is nog een veel grooter getal dammers, die uitsluitend in familiekring het damspel beoefenen. Kortom, het damspel gaat een schitterende toekomst tegemoet, en een elk, die het spel in zijn volle ontwikkeling van de laatste jaren heeft gadegeslagen, staat verbaasd over de populairiteit, waarin het damspel, de gelijke van het schaakspel, zich verheugt.
Vroeger werden van uit Amsterdam of Rotterdam pogingen aangewend om ergens een damvereeniging in het leven te roepen. Tegenwoordig behoedt dit niet meer, want de damspelers volgen uit eigen beweging ons voorbeeld.
Leiden echter niet. Waarom niet? Er zijn te Leiden toch wel goede dammers? De meesten blijven uit bescheidenheid of zelfonderschatting achter. Tegen hen zeg ik: ’t is niet noodig sterke spelers te zijn, hoofdzaak is: liefhebber zijn van ons mooie spel.
En in een stad als Leiden, waar zoveel aan schaken gedaan wordt, zouden geen liefhebbers en kenners van het damspel zijn? Ik ben zeker van wel.
En dus deel ik de dammers in Leiden mede, dat ik het voornemen heb in uwe stad op een Zaterdagavond een groote simultaan-seance 1) te geven. Natuurlijk is aller komst noodig. Men zende mij dus uw naamkaartje met adres ten teeken van instemming of deelname.
Als ge nu niet aarzelt dit te doen, leggen wij binnenkort een dammetje en is er ten uwent de Leidsche damvereeniging opgericht, die de oude academiestad met eere op de competitie-wedstrijden van den Nationalen Dambond vertegenwoordigt.

Ph. L. Battefeld
2e Voorzitter van de N.D. Van Oldebarneveldtstraat 28
Amsterdam

1) Een simultaan-seance is het spel van éèn tegen velen.

Algemeen Handelsblad 04.02.1910

Dammen. De heer Ph. L. Battefeld gaf gisteravond in Hotel-Restaurant “Plaats Royaal” te Leiden een simultaanseance. Er waren 17 deelnemers, die allen door den heer B. in 1 uur werden verslagen.
De meesten traden toe tot de “Leidsche Damvereeniging”, afdeling van den Nationalen Dambond, die gisteravond werd opgericht.

Leidsche Courant 05.02.1910

De heer Ph. L. Battefeld gaf eergisteravond in Hotel-Restaurant “Plaats Royaal” alhier een simultaanseance. Er waren 17 deelnemers, die allen door den heer B. in 1 uur 50 min. werden verslagen. De meesten traden toe tot de “Leidsche Damvereeniging”, die den avond werd opgericht.

Haarlem’s Dagblad 05.02.1910

DAMMEN. De heer Ph. L. Battefeld gaf te Leiden een simultaan-séance. Er waren 17 deelnemers, die allem door den heer B. in 1 uur 50 minuten werden verslagen.
De meesten traden toe tot de “Leidsche Damvereeniging”, afdeeling van den Nationalen Dambond, die werd opgericht.

Leidsche Dagblad 10.02.1910

Dammen. De vorige week gaf de heer Ph.L. Battefeld van Amsterdam, een simultaanseance voor 17 spelers in “Plaats Royaal” (Noordeinde) met het schitterend resultaat, dat de simultaanspeler, die aan alle borden de zwarte stukken voerde, in ruim anderhalf uur tijd al zijn tegenstanders versloeg. Voor de eer der Leidsche dammers moeten we echter direct opmerken, dat de Leidsche politie hier wel eenige schuld had. Midden onder de seance kwamen een inspecteur en een rechercheur om een hoekje kijken, zeker in de meening verkeerende hier met een geheim genootschap te doen te hebben.
Op dat moment werden door de witspelers natuurlijk zeer zwakke zetten gedaan, waarvan de heer Battefeld handig gebruik maakte. Staande de vergadering werd een voorloopige commissie aangewezen, die gisteren wederom in “Plaats Royaal” vergaderde en waaruit als voorloopige bestuurders werden benoemd de heeren S. P. v.d. Hoogt, Heerenstraat 20, voorzitter, C.A. Hout, Hansenstraat 40, secretaris; en G.G. Colein, Lammerenmarkt 64, penningmeester. Reeds een genoegzaam aantal leden hebben zich definitief aangesloten.

Het Damspel Maart 1910, blz. 195

Leiden. Na een simultaan-séance van den Heer Ph. L. Battefeld uit Amsterdam, is te Leiden eene vereeniging opgericht met een 7-tal leden. Wij wenschen het Bestuur veel succes toe en dat deze vereeniging spoedig moge bloeien.

Leidsch Dagblad 17.05.1910 (rubriek: Vragen en Antwoorden)

Vraag: Ik ben een liefhebber van het dammen. Gaarne zou ik in een damclub willen spelen. Zoudt u mij ook kunnen zeggen of er hier een is gevestigd?
Antwoord: In het Leidsche adresboek vonden we geen damgezelschap of club vermeld. Dit wil echter nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Het zou ons niet verwonderen of ze bestaat er wel, maar de adressen zijn ons niet bekend.

Informatie over het ontstaan is natuurlijk terug te vinden in “Damsport in Leiden” dat in 2017 verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.