Datum : 13/20.01.1889      
Plaats : Tilburg Provincie : Noord-Brabant
Winnaar : H.M.C.Mandos-Vinken Deelnemers : -
Spelers uit regio : 13 Codering : lokaal
Spel(len) : dam/kaart/biljart/domino Match/rond : rond(?)
Prijs : - Dag : zondag, zondag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
Organisatie : Zouaven Broederschap      
 
Tilburgsche Courant 06-01-1889
Zouaven-Broederschap “Fidei et Virtuti", Biljart-, Kaart-, Dam- en Domino-Concours, 13 EN 20 JANUARI 1889. Aanvang des avonds ten zes ure.

Tilburgsche Courant 31.01.1889
Zondag-avond had in de zaal der Zouaven-Broederschap ‘Fidei et Virtuti’ alhier de plechtige prijs-uitdeeling plaats aan de overwinnaars in het concours voor biljart-, kaart-, domino- en damspel. De opkomst der leden was vrij talrijk en, zooals daar altijd het geval is, heerschte een opgeruimde, broedelijke en gezellige geest. Nadat de liedertafel ‘Caecilia’ onder leiding van Directeur Reyniers eenige vrolijke mopjes had ten beste gegeven, nam de heer Bexc, vice-president, het woord en roemde den ijver in het deelnemen aan het concours, daarbij de wensch vormende, dat er steeds een trouwe opkomst van de leden zal kunnen opgemerkt worden, alsdan het Bestuur trachten het den leden zoo aangenaam mogelijk te maken. Vervolgens gaf hij het woord aan den heer R. Feijen, door wiens ijveren het concours tot stand kwam. Onder herhaald applaus voor de toepasselijke toespraken reikte de heer Feijen de prijzen uit. Ten hoogste waren alle tevreden over de goede afloop van den wedstrijd wat grootelijks moet toegeschreven worden aan de bemoeiingen van den heer Feijen, die daarvoor dan ook den lof van den vice-president en de leden inoogstte.

Nieuwe Tilburgsche Courant 02.02.1889
Het concours in het billart-, kaart-, dam-, en dominospel gehouden in de Zouavenbroederschap «Fidei et Virtuti'' alhier, werd jl. Zondag met eene plechtige prijsuitdeeling besloten, waarbij door de Liedertafel St. Caecilia onder leiding van den heer W. J. Reyniers eenige nummers op zeer verdienstelijke wijze werden gezongen. De prijzen werden behaald als volgt: Biljart. Serie A. F. van den Abeelen, le prijs ; N. J. Stokkermans, 2e prijs. Serie B. Jean Smits, le prijs; A. de Kok, 2e prijs. Serie C. Th. I. Klessens, le prijs; F. Mommers, 2e prijs; Jos. van lersel, 3e prijs. Proponeeren. W. van Gorp, le prijs; A. Caspanni; 2e prijs; C. van der Sanden, 3e prijs, P. H. Wolters, 4e prijs; C.N.Smulders, 5e prijs; A. van Bladel, 6e prijs. Kruisjassen. C. Ooms, le prijs; M. van de Wouw, 2e prijs; W. van Heeswijk, 3e prijs; C. van der Sanden, 4e prijs; J. van lersel- Beysens, 5e prijs. Kajuteren. H. M. C. Mandos-Vinken, le prijs; P. C. de Kort, 2e prijs. Domino. J. van Gorp, le prgs; Vinc. Heerken*', 2e prijs, Dammen. H. M. C. Mandos-Vinken, le prijs; R. Feijen, 2e prijs. Algemeen werd de uitmuntende regeling en de goede afloop van dit concours geroemd en onder daverende toejuichingen gaven de talrijke aanwezige leden hunne instemming te kennen met de woorden van den vice-president, den heer F. Becx, die het welslagen voornamelijk toeschreef aan de ijverige bemoeiingen van den president der regelingscommissie, den heer R. Feijen.

Uitslag:
1. H.M.C. Mandos Vinken     Tilburg
2. R. Feijen   Tilburg

18890106TCzouaven

Tilburgsche Courant 06.01.1889