Datum : 24.02.1891      
Plaats : Schagen Provincie : Noord-Holland
Winnaar : J.Groenteman Deelnemers : 11
Spelers uit regio : 2, 3, 11 Codering : regionaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : contanten Dag : dinsdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : ja
 
Zijper Courant 18.01.1891
Voorlopige Aankondiging
De ondergetekende bericht bij deze aan belangstellenden dat hij, daartoe aangezocht door verscheidene damspelers, het voornemen heeft een Damwedstrijd te houden, en wel op den eersten Woensdag in Februari a.s. het dichtst aan volle maan.
De prijs, een kunstvoorwerp van niet onbeduidende waarde of contanten, ter keuze van den winnaar, wordt door den ondernemer finaal vereerd. Nadere aankondiging in een volgend nummer van dit blad. Heeren liefhebbers worden tot deelname uitgenoodigd.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND
(Marktplaats) Café-houder

Zijper Courant 01.02.1891
DAMWEDSTRIJD
De ondergetekende bericht bij deze aan H.H. Damspelers, dat de voorlopig aangekondigde wedstrijd thans is vastgesteld op Dinsdag 24 Februari 1891.
De prijs, een kunstvoorwerp of F10, in contanten, naar keuze van den winnaar, wordt door den ondernemer finaal vereerd. De 1e en 2e premie zullen gevonden worden uit de inleggelden. H.H. liefhebbers worden tot deelname uitgenoodigd. Aanvang ’s morgens 10 uur.
SCHAGEN C. ZIJDEWIND, Kastelein

Schager Courant 22.02.1891
Zijper Courant 22.02.1891
DAM-WEDSTRIJD
Op Dinsdag, 24 Februari a.s. ’s morgens 10 uur, ten lokale van Corn. Zijdewind, te Schagen, bestaande in een prijs van F 10,-- in contanten, die door den ondernemer zal worden vereerd. P.S. De premiën zullen worden gevonden uit de inleggelden.

Purmerender Courant 01.03.1891
Aan den den 24 deze te Schagen gehouden damwedstrijd werd door 11 personen deelgenomen. De prijs, f 10, aangeboden door den heer C. Zijdeveld, werd gewonnen door J. Groenteman van Amsterdam. De 1e premie, f 3½ door T. de Boer en de 2e, f 2, door S. de Heer, beiden van Schermer.

Schager Courant 01.03.1891
Op dinsdag 24 Februari had bij den heer C. Zijdewind alhier, een damwedstrijd plaats. De prijs f10 werd behaald door J. Groenteman van Amsterdam. De 1e premie, f3½, door T. de Boer en de 2e premie f2, door S. de Heer, beiden van Schermeer.

Zijper Courant 01.03.1891
Aan den dinsdag gehouden Damwedstrijd bij den heer C. Zijdewind te Schagen werd door elf personen deelgenomen. De prijs werd gewonnen met 8 punten door den heer J. Groenteman van Amsterdam, de 1e premie met 7 punten door den heer F. de Boer van Schermeer en de 2e premie door den heer S. de Heer met 6½ punt mede in de Schermeer woonachtig. Om deze laagste premie moest nog afzonderlijk gespeeld aangezien de heer Jb. Fraij van Dirkshorn in den wedstrijd ook 6 gewonnen partijen en een remise had. Onderscheidene belangstellenden kwamen van tijd tot tijd een kijkje nemen.

Uitslag:
1. J.Groenteman   Amsterdam   8 pnt.
2. F.de Boer   Schermeer   7 pnt.
3. S.de Heer   Schermeer   6,5 pnt.
4. Jb. Fray   Dirkshorn   6,5 pnt.

Kort na het eerste toernooi in Schagen volgt opnieuw een aankondiging van een toernooi en opnieuw ‘op verzoek’. C. Zijdewind organiseertu ook de komende 4 jaar een toernooi. Als we naar de uitslag kijken is het opvallend dat geen van de prijswinnaars van de wedstrijd Schagen1891/jan een prijs behaalden en waarschijnlijk niet eens mee speelden. J. Groenteman kan weer via Van Vught op de hoogte zijn gesteld. Bij het overlijden van Groenteman in 1918 werd in Het Damspel[1] gememoreerd ‘dat hij behoorde bij een clubje dammers waaronder Broekkamp, Jb. Meijer, J.M. Vos en van Vught dat elkaar regelmatig in de gastvrije woning van M.M. Vos trof’.
Mooi is de toevoeging in de eerste advertentie van: Woensdag in Februari a.s. het dichtst aan volle maan.
Aangezien de 1ste en 2e premie, totaal f 5,50, gevonden werden uit de inleggelden, 11 deelnemers, kunnen we hieruit afleiden dat het inleggeld f 0,50 bedroeg. De omzet zal dan toch de ‘prijs’ hebben bekostigd.
Bij de puntentelling nog steeds geen ‘tweetjes’.
 
[1] Het Damspel, september 1918 blz. 61.
 
SchagerCrt18910222a

Schager Courant 22.02.1891