Datum : 10/11/12.12.1892      
Plaats : Tilburg Provincie : Noord-Brabant
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : 13 Codering : lokaal
Spel(len) : dam/kaart/biljart Match/rond : rond(?)
Prijs : - Dag : zaterdag, zondag, maandag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee
Organisatie : N.K. Harmonie      
 
Tilburgsche Courant 06.11.1892
Tilburgsche Courant 10.11.1892
Tilburgsche Courant 13.11.1892
NIEUWE KONINKLIJKE HARMONIE. Groot Biljart-, Dam- en Kaart-Concours, op Zaterdag, Zondag en Maandag, 19, 20 en 21 November a. s., jpftf aanvangende telkens 's avonds ten 8 ure. Voor het BILJART-SPEL worden ruim 30 prijzen beschikbaar gesteld. Inteekenlijsten en Reglementen ter inzage bij den Kastelein. Zaterdag 19 November, s avonds ten 7 ure, OPENING van het Concours, met een Concert door de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Het Bestuur.

Tilburgsche Courant 17.11.1892
NIEUWE KONINKLIJKE HARMONIE. Het Biljart- Dam- &Kaartconcours is verdaagd tot Zaterdag, Zondag en Maandag 10, 11 en 12 Decemb. a.s. HET BESTUUR. N.B. Het Concours zal elken avond ten 8 ure aanvangen, en wat het Biljart betreft onherroepelijk ten half twaalf eindigen.

Tilburgsche Courant 20.11.1892
Het biljart-, dam- enz. concours in de N. K. Harmonie is uitgesteld. Ofschoon er reeds zeer velen op de lijsten geteekend hadden, waren er nog veel liefhebbers, die om de St Nicolaas-drukte moesten thuis blijven. Het concours zal nu plaats hebben op 10, 11 en 12 December van 7 uur tot hoogstens hall twaalf.

Tilburgsche Courant 08.12.1892
Nieuwe Koninklijke Harmonie Donderdag 8 December, 's avonds ten 8 ure, met medewerking van den gunstig bekenden Hollandschen Comiek, den Heer STRAUSS (zie afbeelding)
N.B. Heeren winkeliers, mededeelnemers aan het Biljart-, Dam- en Kaartconcours, en welke in aanmerking wenschen te komen tot het leveren der voor bovengemeld Concours aan te koopen PRIJZEN, worden verzocht hiervan opgave te doen vóór Vrijdag-morgen 11 uur bij den Heer HÜBERT DONDERS,

Tilburgsche Courant 11.12.1892
Voor het biljart-, dam- en kaartconcours zijn 170 deelnemers ingeschreven. Zaterdag-avond zal het concours met een concert geopend en Zondag en Maandag worden voortgezet.

Tilburgsche Courant 11.12.1892
Het driedaagsch kaart- en biljart-concours onder de leden der N. K. Harmonie gehouden is naar genoegen van alle deelnemers en toeschouwers afgeloopen. lederen avond heerschte een aangename opgewektheid en den Commissarissen werd hun zware taak zeer verlicht. Ingevolge een vroeger gedaan verzoek delen wij de namen der overwinnaars in de Courant niet mede.

Prov. Noordbrabantsche- en
Bossche courant    17.11.1892
Heden-avond zal in de nieuwe Koninklijke Harmonie alhier, de uitreiking der prijzen behaald bij het gehouden billard- dam- en kaartconcours plaats hebben, opgeluisterd door een groot soiree amusante. Men verwacht ongetwijfeld een drukke opkomst.

Uitslag:
Onbekend
 
18921113TCnkharmonie

Tilburgsche Courant 13.11.1892
 
18921117TCNKharmonie

Tilburgsche Courant 17.11.1892
 
18921208TCnkharmonie

Tilburgsche Courant 08.12.1892