Datum : 14-18.05.1894      
Plaats : Amsterdam Provincie : Noord-Holland
Winnaar : J.Meijer Deelnemers : 28
Spelers uit regio : 3 Codering : lokaal
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : - Dag : diverse dagen
Advertentie(s) : nee Verslag(en) : ja
 
Algemeen Handelsblad (A’dam) 07.05.1894
De Telegraaf (A’dam) 07.05.1894

Nieuws van de Dag (A’dam) 07.05.1894
Damwedstrijd. Maandag 14 Mei a. s. (2e Pinksterdag) zal door de Jongelingsvereeniging Door Oefening tot Beter, (bestuur J. Broersma Fzn. Pres., P. Timmermans secr., G. Box, penningm.) een algemeene damwedstrijd worden gehouden in het lokaal van den Ned. Prot. Bond, Commelinstraat 47, alhier. De jury bestaat uit de heeren Gantvoort, Van Vught en Content. De inschijving is opengesteld van Maandag 7—Vrijdag 11 Mei a. s., des avonds van 7—10 uur, in bovengenoemd lokaal, waar de prijzen tevens te bezichtigen zijn. Het inleggeld bedraagt ƒ 0.25, waarvoor men tevens gedurende de maand Mei toegang heeft tot de leeszaal. Het bestuur houdt zich het recht voor indien het aantal inschrijvers meer dan 32 bedraagt te bepalen, wie aan den wedstrijd kunnen deelnemen.

Brief 07.05.1894 van E.J.B. van Vught aan Constant Stams
Alhier zal een damwedstrijd georganiseerd worden. Vanavond hoor ik de uitslag daarvan[1]

De Telegraaf (A’dam) 22.05.1894
Algemeen Handelsblad (A’dam) 23.05.1894
Nieuws van de Dag (A’dam) 23.05.1894

DAMMEN. Bij den van 14—18 Mei gehouden damwedstrijd in het leeslokaal van den Ned. Prot. Bond, alhier, uitgeschreven door de jongelingsvereeniging „Door Oefening tot Beter", werd de eerste prijs gewonnen door den Heer J. Meijer met 231/2 winstpunt van de 27 partijen die ieder mededinger moest spelen. De tweede en derde prijs werden gewonnen door de heeren Content en Engelsman, beiden met 23 winstpunten. Op voorstel van een der mededingers besloot de jury, in overleg met het bestuur, den tweeden prijs toe te kennen aan hem, die in het concours had gewonnen, in casu den Heer Content, zoodat den Heer Engelsman de derde prijs werd toegekend. De drie premiën vielen ten deel resp. aan de heeren Broeskamp, W. en Cohen. Deze wedstrijd, te Amsterdam de eerste in zgn soort, kan als uitstekend geslaagd beschouwd worden, zoowel wat betreft het aantal deelnemers, als ook de goede verstandhouding, die er gedurende den wedstrijd tusschen hen heerschte. De prijzen werden met een toepasselijk woord door den Heer Gantvoort uitgereikt, waarna de president der Vereeniging bedankte voor de van verschillende zijden ontvangen medewerking.

De Telegraaf (A’dam) 24.05.1894
Damwedstrijd. Wij schreven onlangs dat de drie premiën door de heeren Broeskamp en W.N. Cohen werden gewonnen; dit moet echter zijn: Broekkamp, W., en Cohen.

Brief 27.05.1894 van E.J.B. van Vught aan Constant Stams
Ook hier nog bijgevoegd de gehouden damwedstrijd[2]. De heer Broekkamp (??) met 21 ½ punten, Willers 2 pr met 19 ½, Cohen 3pr 19 punten[3]. De eerste prijs was een net dambord met schijven, 2de prijs: 1 stel prachtige schaakstukken, 3,4,5,6 p: boekwerken. Inliggend vindt UEd. de geheele damwedstrijd van het begin tot het einde in de courant vermeld. Ik moet Ed. nog melden dat ik weinig animo had om mee te spelen. Daarbij was ik ook niet goed in orde. En dan zich te verbinden 5 dagen. Staat wel in de courant van 14 tot 18 Mei, tweede Pinksterdag, dat is natuurlijk maandag 14, Dinsdag 15, Woensdag 16, Donderdag 17, Vrijdag 18, dus 5 dagen. Daar keek ik wel eens tegen op.

Wereldkroniek – Damrubriek 02.06.1894
In Amsterdam heeft van 14 tot 18 mei een damwedstrijd plaats gehad, uitgeschreven door de jongelings-vereeniging Door Oefening tot Beter. Ieder speler had 27 partijen te spelen: prijzen en premiën werden behaald door de heeren J. Meijer met 23½, Content met 23, Engelsman met 23, C. Broekkamp met 21½, Willers met 19½, Cohen met 19 winstpunten. De jury bestond uit de heeren Gantvoort, van Vught en Content.

Uitslag:
1. J. Meijer   Amsterdam   23,5   pnt.
2. L.J. Content   Amsterdam   23   pnt.
3. J. Engelsman       23   pnt.
4. C.H. Broekkamp   Amsterdam   21,5   pnt.
5. J.J.F. Willers       19,5   pnt.
6. P.J. Cohen       19   pnt.

Een sterk bezet toernooi, de jury doet daar zeker niet voor onder. Ik vraag mij af wat de doelstelling was van de ‘jongelingsvereeniging’ om en damtoernooi te organiseren. De damrubriek in de Wereldkroniek is de spreekbuis voor het damspel in 1894.

[1] Onduidelijk wat Van Vught hiermee wil zeggen.
[2] De nrs. 1,2,3 worden niet genoemd in de brief van Van Vught.
[3] Zie ook Wereldkroniek 02.06.1894