Datum : 25.11.1896      
Plaats : Alkmaar Provincie : Noord-Holland
Winnaar : onbekend Deelnemers : -
Spelers uit regio : - Codering : lokaal
Spel(len) : dam, schieten, biljart, kaart, domino Match/rond : -
Prijs : - Dag : woensdag
Advertentie(s) : ja Verslag(en) : nee

 

Alkmaarsche Courant 15.11.1896 & 22.11.1896
CONCOURS
De Afdeeling Alkmaar van den Nederl. Bond van Oud-Onderofficieren zal op Woensdag 25 dezer, des avonds ten 8 uur, in haar Bondslokaal houden een
CONCOURS
Voor PRIJS en PREMIE in het Schieten, Biljart-, Kaart-, Domino- en Damspel.
Toegang alleen voor leden en donateurs, de pers en degenen, welke nog als lid of als donateur wenschen toe te treden.
De afdeeling heeft tevens het voornemen opgevat, van tijd tot tijd dergelijke concoursen te houden.
HET BESTUUR.
 
AlkmCourant 15 11 1896
Alkmaarsche Courant 15.11.1896

Alkmaarse Courant 27.11.1896
Het op woensdag, den 25, door de alkmaarsche afdeeling van den Bond van oud-onderofficieren gehouden concours werd geopend met eene toespraak van den heer A.H. Hoogendoorn. Aan de verschillende wedstrijden werd door een flink getal opgekomene deelgenomen. Zij hadden tot uitslag, dat de prijzen werden gewonnen door de heeren, als volgt: .. dammen, A.H. Hoogedoorn.

Uitslag: 
01. A.H. Hoogedoorn
 
In het concours dat werd gespeeld in juli1897 is het dammen vervangen door schaken. Nadere informatie ontbreekt.