Inleiding

Het grootste gedeelte van dit overzicht is ontleend aan, dan wel bestaat uit de eerder geschreven versie “Historisch overzicht damvereniging Excelsior 1906 – 1992”, door ons opgesteld dd. 21 januari 1992.

Voortgaande ontwikkeling binnen de automatisering heeft meer en betere zoekmogelijkheden gebracht, waardoor meer en betrouwbare informatie kon worden verkregen. Informatie in het bijzonder over de ontwikkeling van het “dammen” in Waddinxveen is gehaald uit gedigitaliseerde oude krantenberichten. 
Uiteraard is ook een aantal correcties aangebracht.

Het destijds geschreven voorwoord bij dat overzicht van voorzitter Piet Swart is in dit vernieuwd en aanvullend overzicht onveranderd weergegeven.

Op deze website van “Hoofdlijn”, een magazine voor dammers, wordt de ontwikkeling van damverenigingen weergegeven. 
Het gaat hier dan om damverenigingen in Nederland vanaf 1800.

De K.N.D.B. (Koninklijke Nederlandse Dambond) bestond in 2011 al weer 100 jaar.
In de ontwikkeling van damverenigingen zijn grofweg 6 periodes te benoemen.
Van “Geen landelijke organisatie” vanaf 1805 tot “Actief beleid tot oprichtingen van 2 dambonden” en aansluitend de fusie tot 1 Dambond.
In enkele van die periodes wordt de ontwikkeling van het dammen in Waddinxveen vermeld.
 

  • Rond 1885 
: Oprichting Schaak- en Damvereeniging Waddingsveen.
  • 29 maart 1894
: Opheffing.
In 1893 kwam de club in zwaar weer terecht, echter er werd besloten tot het voortbestaan van de vereniging. Een jaar later viel alsnog het doek.

Blijkbaar voelde men in Waddingsveen na het opheffen van deze schaak- en damclub toch een gemis en ... let op:     >    in het hetzelfde jaar (1894)

  • 17 oktober 1894
: Oprichting Schaak- en Damvereeniging Waddingsveen.
Niets bekend van een opheffing van deze club.
  • 21 september 1902
: Bekendmaking dat liefhebbers van schaken en dammen gelegenheid vinden in café Vermeulen, aan de brug.

Waarschijnlijk een vereniging zonder bestuur.
De eerste voorloper van Excelsior ?

  • 1904  t/m 1906
: Feitelijke oprichting na diverse bijeenkomsten, waarbij de echte stoot werd gegeven na een simultaan door J.H. Torley Duwel in Gouda, vermoedelijk eind 1905.

                                                                                                                                 

Vanaf 1890 gaven het Leidsch Dagblad en De Rijnbode een aantal berichten over deze eerdere Waddinxveense damverenigingen. De originele verslaggeving:

Leidsch Dagblad    16.01.1890 

De schaak- en damclub te Waddingsveen heeft haar jaarlijksch concours onder de leden begonnen.

Leidsch Dagblad    24.03.1891 

Vrijdag j.l. hield de Schaak- en Damclub te Waddingsveen hare jaarlijksche algemeene vergadering. De leden waren vrij trouw opgekomen. De stand der kas was bevredigend. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Rupke en Spruyt, die zich de benoeming lieten welgevallen. Na afloop der vergadering bleven de leden nog eenigen tijd genoeglijk bij elkander.

Leidsch Dagblad    30.09.1891 

De Schaak- en Damclub te Waddingsveen zal Vrijdag a.s. vergaderen om te beslissen, of een wedstrijd zal worden gehouden.

Leidsch Dagblad    07.10.1891 

Op de algeemene vergadering der Schaak- en Damclub te Waddingsveen is besloten een concours te houden, waaraan alleen de leden kunnen deelnemen. Het aantal leden bedraagt op dit oogenblik achttien.

Leidsch Dagblad    29.03.1892 

De schaak- en damvereeniging te Waddingsveen hield in de afgeloopen week hare algemeene vergadering. De prijzen van het concours werden aan de winners uitgereikt. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren C.C. Regt (voorzitter), A.H. Muller (Secretaris) en P.L. Laurusse (penningmeester).  

Leidsch Dagblad    27.10.1892                     
In hare eerste wintervergadering heeft de Dam- en Schaakclub te Waddingsveen besloten een Feestavond te houden, waarop met dammen en schaken prijzen kunnen worden behaald.  

Leidsch Dagblad    28.03.1893
De Schaak- en Damclub te Waddingsveen hield hare algemeene vergadering. Er werd besloten tot het voortbestaan der vereeniging terwijl over het houden van wedstrijden van gedachte werd gewisseld. De heer Spruijt werd als bestuurslid gekozen.

Leidsch Dagblad    03.04.1894 De Rijnbode    04.04.1894
De Schaak- en Damvereeniging alhier (Leidsch dagblad: te Waddingsveen), is Vrijdag j.l. opgeheven. Zij telde veertien leden en bestond circa tien jaar.

Leidsch Dagblad    17.10.1894
Te Waddingsveen is eene Schaak- en Damvereeniging opgericht, na eene vergadering, welke door den heer Regt was belegd. Elken Vrijdag-avond zullen de leden voortaan vergaderen in de sociëteit “De Unie”, aan de brug.
De Regt was ook bestuurslid van de vergadering die begin 1894 het loodje legde.

De Rijnbode,    21.09.1902 
Liefhebbers van het Schaak- en Damspel vinden daartoe elken Woensdagavond gelegenheid in een der lokalen van het café Vermeulen, aan de brug.