Opheffing  Damvereniging
Vrij kort na het 90-jarig jubileum nam het aantal leden af door de leeftijdsopbouw (natuurlijk verloop) en het vertrek van enkele sterkere spelers naar andere verenigingen. De levensvatbaarheid en de continuïteit van Excelsior werd opeens meer en meer onderwerp van gesprek.

Door het invoeren van Rapid-partijen in de onderlinge competitie, een initiatief van de voorzitter, werd getracht de speelavonden aantrekkelijker te maken. Rapid-partijen kennen een verhoogd tempo van 30 minuten per partij per speler en het bestuur stelde voor dit als experiment 1 keer per maand te doen.

De zorgen bleven echter en een oriëntatie bij omliggende verenigingen leerde, dat zij met dezelfde problematiek werden geconfronteerd.

Het schooldamtoernooi bleef, wat deelnemers betrof, kennelijk aantrekkelijk. Buiten de club werd een training voor scholieren opgezet. 

In 1998 werd na 7 seizoenen in het buurtcentrum “De Boog” te hebben gespeeld, verhuisd naar het Anne Frank Centrum. In datzelfde jaar werd ook de samenwerking met de Damclub Boskoop aangegaan en een jaar later – in 1999 - volgde de fusie.
De gefuseerde club ging toen verder als “Gouwe Dam Combinatie” (GDC).

Verdergaande afname van het ledenbestand en daardoor te hoge huurkosten in het speellokaal in Waddinxveen leidden tot het spelen van alle wedstrijden in Boskoop.

Teun van de Krol lanceerde rond die tijd een jeugdbeleidsplan.
Zou het jaarlijks succesvol schooldamtoernooi meer rendement leveren met een goed doortimmerd beleid?
Opzet was, dat een goede organisatie, planning, begroting, ledenwerving, lokaliteit en berichtgeving nader concreet werden uitgewerkt.
De Gouwe Dam Combinatie was nog met 1 team vertegenwoordigd in de competitie van de Dambond Midden Holland. Echter de aanwas van leden, waarop de hoop was gevestigd, bleef uit.

In een extra belegde vergadering in mei 2005 werden de meningen gepeild over het al dan niet voortbestaan van de Gouwe Dam Combinatie.
Met de nodige tegenzin werd besloten tot opheffing van de vereniging.
Ondanks gehoorde opmerkingen als “de opheffing doet me best pijn” en “het gaat me aan mijn hart”, was er ook voldoende realiteitszin om het feit onder ogen te zien.

Daarbij hield voorzitter P. Swart een succesvol pleidooi om met de resterende financiën het Waddinxveens schooldamtoernooi te blijven voortzetten.

Op 16 mei 2006 werd de opheffing van Excelsior formeel door de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Comité Schooldammen
Tijdens de vergadering, waarbij de club werd opgeheven, werd besloten het batig saldo ter beschikking te stellen van een in te stellen comité schooldammen GDC.   Het Gouwe Dam Comité (GDC) bestaat dan uit: 

  • Heja Bos - Michels, arbiter K.N.D.B                          
  • Cor Barelds, jeugddamtrainer

Het comité wordt ondersteund door Gert Dankers en Gert van der Zijden. 

In februari 2014 werd het 42e Waddinxveens schooldamtoernooi gehouden.

Het damcomité heeft inmiddels na opheffing van de damvereniging voor de 8e keer het schooldamtoernooi georganiseerd en wil het schooldammen continueren.   

Alle 140 deelnemers van het 40e schooldamtoernooi in 2012 kregen als herinnering een magnetisch zakdambord uitgereikt. De kosten werden gezamenlijk gedragen door het Genootschap ’t Veen uit Waddinxveen en het Comité Schooldammen.

Door het beoefenen van denksporten - dus ook het dammen - kunnen kinderen ontwikkelingskansen en ontplooiingskansen worden geboden en worden hun sociale competenties bevorderd.
Dammen (en ook schaken) zijn immers zinnige zaken, omdat het denkvermogen en het concentratievermogen worden bevorderd (rekenen, inzicht, combineren en vooruit zien).
Daarnaast wordt het samenspelen en het leren omgaan met winst en verlies gesterkt en het dammen kan later als hobby of vrijetijdsbesteding een rol blijven spelen.

Doelstelling van het “Comité Schooldammen” is tevens het behoud van het damspel als cultuurgoed – vooral onder scholieren van het basisonderwijs – temeer daar het ook nog eens van grote pedagogische waarde is.

Activiteiten van het comité vanaf 2007:

  • Organisatie jaarlijks schooldamtoernooi voor basisscholen Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen-Moerkapelle en Stolwijk
  • Het verzorgen van damlessen in de aanloop op het schooldamtoernooi op enkele scholen in Waddinxveen en Moerkapelle.
  • Organisatie en arbitrage van het jeugdtoernooi rond de wereldrecordpoging “Blinddammen” door grootmeester Erno Prosman in 2012 te Gouda.
  • Initiatief tot en organisatie van het schooldamtoernooi Gouda in 2013 en 2014.

In samenwerking met en gefaciliteerd door de Brede School Gouda en de damvereniging Damlust.

  • Verzorging van een damcursus van 10 lessen op 2 scholen.
  • Mede-organisatie (arbitrage) van het Openlucht Koppel-Damtoernooi aan de Nesse in Waddinxveen (31 augustus 2013 en 30 augustus 2014).