Over de uitgaven van het boek:

VERHANDELING OVER HET DAMSPEL

door
 
EPHRAIM VAN EMDEN

Dit overzicht toont de publiciteit rond de uitgaven, 1785, 1827, 1848 en 1910. 
De informatie is voornamelijk via internet (onder andere de website Delpher van de Koninklijke Bibliotheek) vergaard en gaat nadrukkelijk niet in op de persoon Ephraim van Emden, de intekenaren op het boek, de spelling van de naam en de techniek die in het boek te vinden is.  Wel is onder de naam ‘Mengelwerk’ informatie over een aantal boekveilingen uit de 19e eeuw opgenomen. Het onderzoek is afgesloten per 1 oktober 2018.
Bij het samenstellen is gebruikt gemaakt van artikelen en boeken over E. van Emden met Het Nieuwe Damspel en R. Jansen als hofleveranciers. 
 

     1784      Bericht van Intekening op eene Verhandeling over het Damspel door
den Heere Ephraim van Emden te Amsterdam.
J.A. Crajenschot in de Kalverstraat.
  1785   Ephraim van Embden: Verhandeling over het Damspel. Amsterdam.
(editie J.A. Crajenschot. f 7 bij intekening, f 10,50 in losse verkoop).
  1827   Ephraim van Emden: Verhandeling over het Damspel. Amsterdam.
(editie L. van Es. f 6,50).
  1848   Ephraim van Embden: Verhandeling over het Damspel. Amsterdam.
(editie H. Moolenijzer sr. f 2,50, f 3,00).
  1910   Ephraim van Embden: Verhandeling over het Damspel. Amsterdam.
(editie J. van Cleef. f 1,50).

Toegeschreven aan Jan Ekels de Jongere
Schilderij: Ephraïm van Emden achter het dambord   Uit: Het Damspel, oktober 2018, nr 3, blz. 22 
Techniek en drager: Olieverf op doek   [collectie W. van Mourik]
Maten: 39 x 30,6 cm    
Auteur: Jan Ekels II    
Lijst: beschadigd, niet origineel    

kaft VanEmden

V O O R B E R I G T
VAN DEN EERSTEN DRUK

V E R H A N D E L I N G

OVER HET

D A M S P E L.

------------------
EERSTE HOOFDSTUK


Over den aard, het oogmerk en eenige algemeene grondbeginselen, mitsgaders gebruikelijkheden van hetzelve.

Aangaande de oorsprong en vinding van het damspel, heb ik, ondanks alle moeite daartoe aangewend, niets weten te ontdekken. Ja, zelfs eenige heeren, die zich te mijnen gevalle daartoe verledigd hebben, en wier gelegenheden tot het doorsnuffelen van oudheidkundige nasporingen die van mij ver te boven gaan, hebben mij niets zekers daarvan weten te berigten. Verscheidene schrijvers, die over de herkomst van verlerlei kunste, oefeningen, vermakelijkheden en spelen gehandeld hebben, nagezien zijnde, is mij wegens het damspel, eene oppervlakkige beschrijving daarvan uitgezonderd, niets gebleken, zoodat het klein genoegen, om iets historieels daarvan te melden, mij niet gebeuren mag, Genoeg, dat hetzelve zeer algemeen bij de Turken en in Polen is, naar welke laatste landaard de manier van spelen, bij ons in gebruik, en waarover in dit werkje gehandeld wordt. De wijze ook, om hetzelve met schut en rest te spelen,

[blz.1]

TWEEDE HOOFDSTUK

O
ver de uitgebreidheid van het damspel, en de bepaaldheid der aanwijzingen van de bijzondere grondregels van hetzelve. » 16.

DERDE HOOFDSTUK

O
ver de bijzondere grondregels en vereischten van het damspel. »22.

VIERDE HOOFDSTUK

B
eredeneerde proeve van een geheel spel, waarin aangetoond wordt, dat hetzelve, naar de vorenstaande grondregels gespeeld, remise eindigt. »39.

VIJFDE HOOFDSTUK [6]

O
ver drie dammen tegen eenen dam, benevens twaalf proeven, waarvan de oplossingen in het negende Hoofdstuk te vinden zijn. »65.


[6] In dit hoofdstuk de inleiding, cijferstanden en toelichting op de stand.

ZESDE HOOFDSTUK [8]

O
ver vijf dammen tegen twee dammen, benevens twee proeven deswege, waarvan de aanwijzingen in het tiende Hoofdstuk te vinden zijn.  »67


[8] In dit hoofdstuk de inleiding, de cijferstanden en toelichting op de stand.

ZEVENDE HOOFDSTUK [9]

P
roeve of voorstel van vijftig partijen of damzetten, waarvan de aanwijzingen in het elfde Hoofdstuk, ieder op hun overeenkomstig nommer, gevonden worden. »69.

ACHTSTE HOOFDSTUK [11]

[11]
In dit hoofdstuk de inleiding, de cijferstanden en toelichting op de stand. (door ons voorzien van een diagram en de oplossing uit Hoofdstuk twaalf -red) 

NEGENDE HOOFDSTUK [14]

A
anwijzing der twaalf proeven van drie dammen tegen eenen dam, voorgesteld in het vijfde Hoofdstuk
  »123

[14] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichting op de oplossing. 

TIENDE HOOFDSTUK [15]

A
anwijzing der twee proeven van vijf dammen tegen twee dammen, voorgesteld in het zesde Hoofdstuk     
»126.

[15] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichting op de oplossing

ELFDE HOOFDSTUK [16]

A
anwijzing der vijftig partijen of damzetten, voorgesteld in het zevende Hoofdstuk
       »127.

[16] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichting op de oplossing.

TWAALFDE HOOFDSTUK [20]

A
anwijzing der honderd partijen of zetten, voorgesteld in het achtste Hoofdstuk           »153.


[20] In dit hoofdstuk de oplossingen en toelichtende teksten.