Naam : Damclub Bellingwolde(?)
Plaats : Bellingwolde (GR)
Opgericht : 1887<-
Opheffing : onbekend
Eerste vermelding : 29.02.1887
Laatste vermelding : 09.07.1890
Type vereniging : Dammen
Bronnen:    
Kranten : 1887, 1888, 1889, 1890
Anders : -
Opmerking : -

Winschoter Courant 29.02.1887

Bellingwolde, 8 Febr. Zondag- en Maandagavond had er, ten huize van mej. de wed. Holtkamp, alhier, een dam-wedstrijd plaats. Veertien liefhebbers waren opgekomen om elkaar de zege te betwisten, en den palm der overwinning weg te dragen. Eerst na menigen kampstrijd gelukte het den heer D.H. Dontje den prijs te behalen, terwijl de premie werd toegekend aan den heer Jac. B. Höfte. De prijzen, fraaie damborden met dammen, werden met een gepast woord door den heer B.F. Holtkamp aan de overwinnaards uitgereikt.

Winschoter Courant 08.04.1887

Bellingwolde, 7 April. Zondagavond had alhier, ten huize van den heer E. de Boer, de tweede wedstrijd van de alhier bestaande dam-vereeniging. Elf leden betwistten elkaar, de overwinning, waarop de heer Jac. Höfte, zonder een enkele partij te hebben verloren, den prijs, en de heer G. Pals, beiden alhier, de premie heeft verworven. Prijs en premie waren beide zeer nette en royale pijpen. De 3e of laatste wedstrijd die dit jaar zal worden gehouden, zal plaats hebben in de maand Juni, ten huize van den heer J. Lutter, bij ‘t Holl. grenskantoor.

Het Nieuws van de Dag, 13.04.1887

Te Bellingwolde heeft de twee jaarlijksche wedstrijd onder de leden der „Damvereeniging" plaats gehad. Elf strijders namen daaraan deel. Overwinning werd behaald door den Heer J. Höfte, het laatst betwist door den Heer G. Pais.

Winschoter Courant 05.10.1887

Zondag jl. had ten huize van mej. de wed. B. Holtkamp alhier, de gewone driemaandelijksche damwedstrijd van de alhier gevestigde vereeniging plaats. De 1ste prijs werd behaald door den heer D. Dontje, alhier; de 2e prijs door den heer J.G. Tebbenhof te Wedde; de 3e prijs door den heer B. Beerman en de 4de prijs door den heer B. Holtkamp, beiden alhier. De prijzen wrden met een gepast woord aan de overwinnaars uitgereikt. Het slechte weder was misschien oorzaak, dat deze vergadering niet zeer talrijk was bezocht. Toch hebben de deelnemers een zeer genoeglijken avond doorgebracht. Mej. de wed. Holtkamp komt alle lof toe voor de flinke bediening.

Winschoter Courant 11.01.1888

Bellingwolde. 9 Jan. Gisteren had ten huize van den heer E. de Boer de gewone driemaandelijksche wedstrijd vanwege de alhier gevestigde damvereeniging plaats. Na menige moeielijke partij en vele kampspelen werd de eerste prijs behaald door den heer J. Schoenmaker, de tweede prijs door den heer J.G. Tebbenhof, de derde door denheer H. Hems, en de vierde door den heer A. Edens, allen alhier. De liefhebbers van het damspel getuigen, weder eenen aangenamen middag en avond te hebben doorgebracht, waartoe de flinke bediening van den heer de Boer niet weinig heeft bijgedragen.

Winschoter Courant 22.02.1888 – externe wedstrijd

De damwedstrijd, uitgeschreven door de damvereeniging alhier, was j.l. Zaterdag, ten huize van den logementhouder A.H. Doedens, niet druk bezocht. Vele liefhebbers van elders, die zich hadden aangemeld, waren door het echt Februari-weer tehuis gebleven. De 1ste prijs is behaald door den heer L. Onclin Marechal te Winschoten, de 2e prijs door den heer F. Onclin Marechal te Winschoten en de 3e prijs door den heer J.G. Tebbenhof te Wedde. De prijzen, uit voorwerpen bestaande, werden door den heer Doedens met een gepast woord overhandigd. De liefhebbers van het damspel zijn voornemens spoedig een nieuwen wedstrijd op grooter schaal uit te schrijven.

Winschoter Courant 18.04.1888

Ten huize van mej. de wed. B.F. Holtkamp toe de Leete, heeft Zondag-namiddag de gewone drie-maandelijksche damwedstrijd plaats gehad. Na menigen harden kamp werden ten laatste de prijzen behaald door de hh. J.G. Tebbenhof alhier, J. Tebbenhof te Wedde en J. Schoenmakers en B. Holtkamp, beiden alhier, welke prijzen alle uit aardige en doelmatige voorwerpen bestonden. Zeer genoeglijk en in de beste harmonie liep ook weder deze wedstrijd ten einde.

Het Nieuws van de Dag, 19.04.1888

Bij den drie maandelijkschen damwedstrijd te Leek, gem. Bellingwolde, is de 1e prijs behaald door den Heer J. G. Tebbenhof, te Bellingwolde, en de 2e prijs door den Heer H. Tebbenhof, te Wedde.

Het Nieuws van de Dag, 21.04.1888

In den te Leete, gem. Bellingewolde, gehouden damwedstrijd werden de prijzen gewonnen door J. G. Tebbenhof, te Bellingewolde, J. Tebbenhof, te Wedde, J. Schoenmaker en B. Holtkam, beiden te Bellingewolde.

Winschoter Courant 06.07.1888

Bellingwolde, 5 Juli. Zondag-namiddag had ten huize van mej. de wed. Holtkamp, alhier, de tweede driemaandelijksche damwedstrijd in dit jaar plaats. De opkomst der liefhebbers was ook ditmaal groot, zoodat eerst na langdurigen strijd de 1ste prijs werd verkregen door den heer Jac. G. Tebbenhof, de tweede door den heer E. de Boer, de derde door den heer B. Beerman, allen alhier en de vierde prijs door den heer J.G. Tebbenhof te Wedde. De prijzen, alle nette voorwerpen, werden met een gepast woord door den heer J. Schoenmakers uitgreikt. De volgende wedstrijd zal plaats hebben op den 2 Oct. a.s. op de zaal van den heer A. Doedens.

Het Nieuws van de Dag, 09.07.1888

Bij den tweeden drie maandelijkschen dam wedstrijd te Bellingwolde zijn de prijzen behaald door den Heer J. G. Tebbenhof den 1en prijs, door den Heer E. de Boer den 2en prijs, door den Heer B. Beerman den 3en prijs, allen uit de gem. Bellingwolde, en door den Heer J. G. Tebbenhof te Wedde den 4den prijs. De volgende wedstrijd zal worden gehouden op Zondag den 2 Oct. a. s. op de zaal van Doedens.

Winschoter Courant 31.01.1889

De eerste driemaandelijksche dampartij in dit jaar van de alhier bestaande dam-vereeniging had Zondagnamiddag plaats ten huize van den heer E. de Boer, alhier. Na een langdurigen strijd, werd de 1ste prijs behaald door den heer J. Tebbenhof te Wedde, de 2de prijs door den heer B.F. Beerman, de 3e prijs door den heer H. Hems en de 4e prijs door den h. Dannen, allen uit Bellingwolde. De prijzen bestonden alle uit nette en zeer doelmatige voorwerpen. De flinke bediening van den heer de Boer werd door allen geroemd.

Het Nieuws van de Dag, 04.02.1889

Te Bellingwolde heeft bij den driemaandelijkschen damwedstrijd den eersten prijs behaald de Heer J. Tebbenhof te Wedde, de tweeden prijs de Heer B. Beerman, den derden prijs de Heer F. Dannen en den vierden de Heer H. Heins, allen van Bellingwolde. De liefhebberij voor dit spel, als ook voor het schaken, wint daar meer en meer veld, terwijl het kaartspel meer en meer op den achtergrond wordt gedrongen.

Winschoter Courant 21.08.1889

Bellingwolde, 20 Aug. De alhier bestaande dam-club heeft Zondag j.l.. ten huize van mej. de wed. B.F. Holtkamp haar driemaandelijkschen wedstrijd gehouden. Acht heeren namen hieraan deel, waarvan na een geduchten strijd, als overwinnaars optraden de heeren B. Holtkamp, E. de Boer en D. Dontje, respectievelijk met den 1en, 2en en 3en prijs, alle fraaie Duitsche pijpen. In de beste harmonie liep alles ten einde.

Winschoter Courant 12.02.1890

Van den 10 febr. De eerste driemaandelijksche dampartij heeft j.l. Zondag plaats gehad ten huize van den heer E. de Boer, alhier. Na een langdurigen strijd werd de 1e prijs behaald door den heer de Boer, bovengenoemd, de 2e prijs door den heer J. Schoenmakers, de 3e prijs door den heer H. Strobos en de 4e prijs door den heer F. Dannen alhier. De prijzen, bestaande uit voorwerpen, werden door den president der vereeniging uitgereikt. Bij vele lui bestaat hier voor dit spel vrij wat liefhebberij.

Winschoter Courant 09.07.1890

De alhier bestaande damvereeniging heeft Zondagnamiddag in ’t logement van de wed. Doedens haren gewonen driemaandelijkschen wedstrijd gehouden. Prijswinnaars bleven in een heeten strijd de heeren J. Schoenmakers, H. Strobos, F. Dannen en J. Delger, alle van Bellingwolde. De prijzen waren alle nette voorwerpen, die door den president aan de overwinnaars werden uitgereikt.

Minstens 10 interne, 3 maandelijkesche, toernooien organiseerde de damclub te Bellingwolde. Gezien de data lijkt het erop dat er toch nog een aantal verslagen niet geplaatst zijn.
De wedstrijd in het verslag van 22.02.1888 lijkt een toernooi te zijn waar ook niet leden van de club mochten deelnemen.
De berichtgeving in Het Nieuws van de Dag wijkt op een aantal punten af; de berichtgeving in de Winschoter Courant is natuurlijk leidend