Datum : 28/29.10.1893      
Plaats : Rotterdam Provincie : Zuid-Holland
Winnaar : E.J.B. van Vught Deelnemers : 22
Spelers uit regio : 1, 3, 9 Codering : landelijk
Spel(len) : dam Match/rond : rond
Prijs : dambord met Japanse motieven Dag : vrijdag/zaterdag
Advertentie(s) : nee(?) Verslag(en) : ja
 
Het Nieuws van de Dag 11.10.1893
Het Vaderland 11.10.1893

 

Het Nieuws van de Dag 11.10.1893


Rotterdam 11 10 1893

Het Vaderland 11.10.1893

Haagsche Courant     23.10.1893 (tekst + advertentie)

    Op ’t gebied der wedstrijden heeft men – hoe ongelooflijk dit ook schijne – nog iets betrekkelijks nieuws
    bedacht. Den 28n en 29n dezer zal nl. (blijkens advertentie in dit No.) in het “Poolsche Koffiehuis”,
    Zuidblaak te Rotterdam, een nationale damwedstrijd worden gehouden.
    Liefhebbers vant dit aloude spel kunnen het programma voor dezen wedstrijd aan het bureau van dit
    blad bekomen
.

Daarnaast verscheen een aankondiging van het toernooi in Le Jeu de Dames van 15.10.1893, blz. 74:
Nouvelles. Au moment de mettre sous Presse, nous recevons le prospectus d’un Tournoi international du Jeu de Dames, organisé par MM. C. Stams, C.G. Vervloet de Rotterdam et Jan Lels de Kinderdijk, et qui aura lieu les 28 et 29 octobre courant, au café Polonais, Zuidblaak 2, à Rotterdam. Les inscriptions sont reçues jusqu’au 27 octobre. De beaux prix, consistant en Albums spendidement illustrés, et beaux ouvrages ou Revues sur le Jeu de Dames, tels que le Damier, de G. Balédent, et le Traité, de van Embden, seront distribués aux vainqueurs et accompagnés de Diplômes d’honneur.
De spelers zijn ongetwijfeld individueel benaderd via de genoemde prospectus waarvan, voor zover bekend, geen exemplaar bewaard gebleven is.

De initiatiefnemer was Constant Stams, die Arie Smit voor het idee warm maakte, zo blijkt uit een brief van Stams aan Leclercq[1]. Een paar namen ontbreken, schrijft Stams:
De heer K. de Heer uit de Beemster heeft in een hoffelijke brief zijn spijt betuigd niet te kunnen komen. Het bestuur van de Tilburgsche damclub heeft ons geschreven dat zijn leden niet aan het toernooi zouden deelnemen omdat de prijzen niet belangrijk genoeg geacht werden en geenszins te vergelijken waren met die welke de club enige jaren geleden beschikbaar had gesteld, noch met die welk volgend jaar zouden worden uitgeloofd ter gelegenheid van een groot tournooi om het kampioenschap van Nederland[2]. Wij hadden echter al het mogelijke gedaan, maar het is duidelijk dat enige particulieren niet de pretentie kunnen hebben in gulheid te wedijveren met een zo vermogende club als die van Tilburg[3].
 
[1] Le Jeu de Dames – 1893, nr. 97, blz. 99-100.
[2] Dit toernooi heeft niet in Tilburg plaatsgevonden.
[3] Overgenomen uit: 100 jaar Constant – 1999 – A. v.d. Stoep e.a., blz. 36/37.

De prijzen bestonden uit een met Japanse motieven dam- en schaakbord met 40 ivoren schijven; de vier delen van Balédents verzamelwerk; een luxe album met Hollandse panorama’s; de herdruk van Van Emden en een door Leclercq aangeboden jaarabonnement op “Le Jeu de Dames”.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 31.10.1893
Rotterdamsche Courant 01.11.1893
Sport. Vrijdag en zaterdag heeft er in het Poolsch koffiehuis op de Zuidhoek een nationale damwedstrijd plaats gehad, waaraan 22 heeren deelnamen. Een vijftal prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen en geschriften, op het damspel betrekking hebbende , waren beschikbaar gesteld. De uitslag was, dat de 1e prijs werd behaald door den heer E.J.B. van Vught te Amsterdam met 16 punten, de 2e prijs door den heer J.A. den Arend alhier met 15½ punten, de 3e en 4e prijs door den heer C. Stams alhier met 14½ punten, en door den heer Jan Lels te Kinderdijk met hetzelfde aantal punten, en de 5e prijs door den heer Jan Plaijsier Azn., te Ridderkerk, met 12½ punten. Iedere speler had met ieder ander ééne partij te spelen; eene gewone partij telde voor een winstpunt en eene remisepartij voor een half winstpunt.

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 01.11.1893
Goudsche Courant 01.11.1893
Aan den Nationale Damwedstrijd, welke te Rotterdam in het Poolsch Koffiehuis is gehouden, werd door 22 heeren deelgenomen.
De 1e prijs werd behaald door den 78-jarigen heer J.B.F. Van Vught, te Amsterdam, met 16 punten; de 2e prijs door den heer J.A. Den Arend, te Rotterdam met 15 1/2 punten; de 3e en 4e prijs door de heeren Jan Lels, te Kinderdijk, en C. Stams, te Rotterdam, ieder met 14 1/2 punten, die hun rang als prijswinnaars nog nader moeten uitmaken; 5e prijs door den heer J. Playsier Azn., te Ridderkerk, met 14 punten.

Het Nieuws van de Dag 01.11.1893
Aan de nationale Damwedstrijd, welke te Rotterdam in het Poolsch Koffiehuis is gehouden werd door 22 heeren deelgenomen. De uitslag is als volgt:
1e prijs de Heer J.B.F. van Vught, te Amsterdam, 16 punten; - 2e de Heer J.A. den Arend, te Rotterdam 15 ½ p.; - 3e en 4e pr. De hh. J. Lels, te Kinderdijk, en C. Stams te Rotterdam, ieder met 14 ½ p., zoodat deze heeren hun rang als prijswinnaar nog nader moeten uitmaken; - 5e prijs J. Playsier Az., te Ridderkerk, met 14 punten.

Haagsche Courant 03.11.1893
Vrijdag en zaterdag had in het ‘Pools Koffiehuis’ te Rotterdam de nationale damwedstrijd plaats. Er werd door 22 heeren aan deelgenomen. Een 80-jarige Amsterdammer, de heer E.J.B. van Vught, die daarvoor nog expres de reis naar Rotterdam maakte, behaalde den eerste prijs. Iedere speler had met ieder ander ééne partij te spelen; eene gewone partij telde voor een winstpunt en eene remisepartij voor een half winstpunt.

Provinciale Geldersche Nijmeegsche Courant 03.11.1893
Vrijdag en zaterdag heeft er in het Poolsche Koffiehuis op de Zuidblaak te Rotterdam een nationale damwedstrijd plaats gehad waaraan 22 heeren deelnamen. Er waren een vijftal prijzen uitgeloofd. De uitslag was, dat de 80-jarige heer E.J.B. van Vught, te Amsterdam, die daarvoor nog expres de reis naar Rotterdam maakte, den eerste prijs behaalde. Ieder speler had met ieder ander een partij te spelen; een gewone partij telde voor een winstpunt en eene remisepartij voor een half winstpunt.

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 04.11.1893
Bij den Nationale Damwedstrijd te Rotterdam is over den 3n en 4n prijs tusschen de heeren Jan Lels te Kinderdijk en C. Stams te Rotterdam een beslissende partij gespeeld, die door den heer Lels gewonnen werd, zoodat deze den 3n, de heer Stams den 4n prijs behaalde.

De Morgenpost 03.11.1893
De Tijd 06.11.1893
De heer E.J.B. van Vught, alhier, behaalde in een nationalen damwedstrijd, te Rotterdam gehouden,den eersten prijs. Als een bijzonderheid zij gemeld, dat de heer Van Vught een 80jarige grijsaard is.

Circulaire 07.11.1893
De Commissie van den Wedstrijd laat op 7 november een circulaire uitgaan met de volgende inhoud:
Mijnheer! Wij hebben het genoegen U aan de keerzijde een volledig overzicht te geven van den jongsten dam-wedstrijd. Daarbij vermelden wij gaarne, dat er even volhardend als aangenaam en gezellig werd gestreden. En leidt het tot verhoogde belangstelling in de beoefening van het keurige spel, dan is ons doel bereikt. Hoogachtend, C. Stams (Rotterdam), C.G. Vervloet (Rotterdam), Jan Lels (Kinderdijk).

Daarnaast bevat deze circulaire de complete scoretabel van het toernooi (zie verder).

Toch veel afwezigen, naast Klaas de Heer of een familielid, laat ook A. Zomerdijk verstek gaan. Ook de inbreng van de spelers uit Amsterdam laat te wensen over, hetgeen ook in 1894 het geval is, zodat, bij het ontbreken van de volledige uitslag van Tilburg1886/feb. het erop lijkt dat er geen toernooi is waar de volledige Nederlandse damtop aan heeft meegedaan. In de jaren vanaf 1876 is de regio Rotterdam, bijgestaan door de spelers uit Ridderkerk/Alblasserdam, koploper op het ‘landelijkje’ organisatie gebied. Hier bevond zich dan ook veel geld. Het waren echter voornamelijk de Amsterdammers en de spelers uit de Beemster die de prijzen mee naar huis namen.  Van Vught levert een topprestatie door op 78-jarige leeftijd de titel voor zich op te eisen. Cornelis Blankenaar is op moment van spelen nog pas 16 jaar.  J. Plaizier blijft sinds Alblasser-dam1876/nov in de top meedraaien, H.H. Baudet speelt zijn laatste toernooi.
In de krantenverslagen is Van Vught 80 jaar en behaalde de nr. 5, J. Plaizier, 14 punten in plaats van de 12,5 volgens de officiële uitslag.

Uitslag:
1. E.J.B. van Vught   Amsterdam   16   pnt.
2. I.A. den Arend   Rotterdam   15,5   pnt.
3. J. Lels   Rotterdam   14.5   pnt.
4. C. Stams   Rotterdam   14,5   pnt.
5. J. Plaizier Az.   Ridderkerk   12.5   pnt.
6. C.G. Vervloet   Rotterdam   12   pnt.
7. J. Vardon   Caen   11,5   pnt.
8. A. Smit   Rotterdam   11   pnt.
9. A.J. v.d. Woude   Amsterdam   11   pnt.
10. H.H. Baudet   Utrecht   10,5   pnt.
11. C. Blankenaar   Rotterdam   10,5   pnt.
12. J.H. Muller   Capelle a.d. IJssel   10,5   pnt.
13. W.A. Boogaerdt   Krimpen a.d.Lek   10   pnt.
14. A.B. v.d. Boon   Rotterdam   10   pnt.
15. J. Blankenaar   Rotterdam   9,5   pnt.
16. F.A. van Dijk   Rotterdam   9,5   pnt.
17. F.C. Hemmes   Delft   9,5   pnt.
18. K. Smit Jzn.   Krimpen a.d. Lek   9,5   pnt.
19. C.H. Broekkamp   Amsterdam   8,5   pnt.
20. J. von Lindern   Rotterdam   5,5   pnt.
21. J. Metz   Rotterdam   5   pnt.
22. B. Pak   Rotterdam   4   pnt.

Le Jeu de Dames 15.11.1893, blz. 74-75: Tournoi de Dames à Rotterdam
Le Tournoi a eu lieu, ainsi que nous l’avions annoncé dans notre numéro du 15 octobre, à Rotterdam, au Café Polonais, les 28 et 29 octobre dernier. Il ne devait être que national, c’est- à-dire entre amateurs hollandais, mais en fait il a été international, puisque M. J. Vardon, de Caen, a été admis à y prendre part.
Il a pleinement réussi, car vingt-deux joueurs se sont fait inscrire ; ce grand nombre, toutefois, n’a permis à chaque concurrent que de faire une seule partie avec tous les autres.
La partie gagnée comptait un point, celle remise un demi-point et celui qui obtenait le plus de points avait le droit de choisir parmi les prix, ou si plusieurs arrivaient ex-aequo, le sort devait décider qui choisirait le premier. Les prix représentaient une valeur de plus de 100 florins.
Voici le résultat officiel de la bataille que nous communique un aimable correspondant :
1er Prix   M. E.J.B. van Vugt, d’Amsterdam.    16   points
2e Prix   M. J.A. den Arend, de Rotterdam   15    
3e Prix ex-aequo M. C. Stams, de Rotterdam   14,5    
4e Prix ex-aequo M. Jan Lels, de Kinderdijk   14,5    
5e Prix   M. Jan Plaisier, de Ridderkerk   14    
Le tableau synoptique du Tournoi nous est promis avec deux coups notés et exécutés dans la lutte et nous ne manquerons pas de publier dans notre prochain numéro. Adressons en terminant nos sincères félicitations à M. C. Stams, en sa double qualité d’organisateur et de lauréat du Concours.
Nous serions heureux qu’il parvint, avec MM. C.G. Vervloet et Jan Lels, ses deux collèques, dévoues comme lui a la cause du Jeu de Dames, a organiser un autre Tournoi national ou international pour l’année prochaine, car ces luttes sont le meilleur des stimulants pour réveiller les Amateurs trop souvent endormis et répandre le goût et l’amour du Jeu de Dames.                 E.L.
P.S. – Nous recevons trop tard pour pouvoir l’insérer dans ce numéro, qui était déjà compose, une lettre de M. Stams, a la fois humoristique et empreinte de couleur locale, donnant les détails les plus intéressant sur la physionomie du Tournoi, mais ce sera pour le numéro du 15 décembre. C’est enfin une partie supplemen-taire jouée entre les deux concurrents ex-aequo et gagner par M. Jean Lels qui a fait attribuer le troisième prix a M. Lels et la quatrième a M. Stams.
In Le Jeu de Dames, 15.12.1893 blz. 97-100 ruimde men plaats in voor het verslag van C. Stams:

Tournoi de Dames à Rotterdam – lettre de M. Stams – Rotterdam, novembre 1893
Cher Monsieur Leclercq,
Vous m’avez demandé quelques détails sur notre Tournoi National des 28 et 29 octobre, et j’ai le plaisir de vous les adresser. Le tableau que je vais vous envoyer, vous donne les noms des vingt-deux compétiteurs que se sont disputé les cinq prix dont faisait partie celui que vous avez eu la bonté d’offrir, consistant en un abonnement d’une année à votre belle Revue, et à l’occasion duquel je vous présente, ainsi que de la part de MM. Vervloet et Lels et de tous les joueurs, nos meilleurs remerciements.
Les prix représentaient ensemble une valeur de 100 florins environ ; ils étaient, en dehors du vôtre :
Damier-échiquier magnifiquement incrusté à la japonaise , avec les quarante pions en ivoire ;
Les quatre volumes de l’oeuvre de M. Balédent ;
Un album de luxe contenant des vues de la Hollande ;
La seconde édition du Traité de Van Embden
Les joueurs étaient venus de différents points de notre pays ; M. K. de Heer, de Beemster, dans une lettre très courtoise, nous a exprimé tous ses regrets de ne pouvoir y venir. La Direction du Club des Damistes, à Tilbourg nous a écrit que ses membres ne prendraient pas part au concours, parce que les prix étaient trop peu importants et n’étaient pas comparables a ceux que le Club avait donnés il y a quelques années, ni à ceux qu’il donnerait l’année prochaine à l’occasion d’un grand Tournoi pour le championnat des Pays-Bas. Nous avions pourtant fait notre possible, mais il est clair que quelques particuliers ne peuvent avoir la prétention de rivaliser de générosité avec un Club aussi puissant que l’est celui de Tilbourg.
Par contre, nous avons eu l’avantage de voir parmi nous M.J. Vardon, de Caen, l’éminent problémiste et joueur ; nous avons été heureux de faire sa connaissance et nous lui sommes reconnaissants pour l’honneur qu’il nous a fait.
Votre abonné, M. Ary Smit, le député, avec qui j’ai, le premier, formé le projet d’organiser le concours, a largement contribué à sa réussite et à droit a toute notre reconnaissance ; M. Smit est un fort joueur qui en a formé d’autres et aime passionnément notre jeu.
Permettez que je vous présente plus en particulier quelques autres concurrents, et puisque les extrêmes se touchent, en première ligne : M. van Vught, d’Amsterdam, âgé de soixante-dix-huit ans, et M. C. Blankenaar, de Rotterdam, âgé de seize ans.
Vous connaissez M. van Vught, le doyen des Amateurs du Tournoi el le premier prix, le remarquable problémiste, le vieillard à l’esprit fin, toujours vif et alerte.
Le jeune Blankenaar, en attendant qu’il en fasse, résout sans sourciller les problèmes les plus difficiles, comme celui de M. Hemmes, par exemple, le numéro 56 votre Revue.
Des bords du Lek et de l’Yssel (rivières non loin de Rotterdam) nous est arrive un groupe de forts joueurs distinqués : MM. Boogardt, Muller, el le digne vieillard à belle tête blanche patriarcale, M. K. Smit, qui le présidait.
Voici M. Hemmes, l’étudiant de Delft, dont le coup d’essai comme problémiste, a été un coup de maître.
Voici M. Blankenaar père, poète de véritable mérite, MM. Baudet, den Arend, Plaizier, von Lindern, van der Boon, etc., etc., tous forts joueurs.
Pour la fin, je vous présente mes deux braves collaborateurs : MM. Vervloet et Lels ; vous n’ignorez pas que M. Vervloet est un problémiste de premier ordre, dont la fin de partie, Revue des Jeux No. 53, est la plus belle que je connaisse ; s’il n’a point remporte de prix au concours, je sais que la cause en doit être attribuée à des circonstances particulières et en dehors de la force de son jeu, qui est aussi fin que profond ; nous pensons avoir très prochainement un grand Concours Provincial, et alors il pourra bien être le plus redoutable concurrent de M. Lels ; M. Lels mérite d’être mentionne tout particulièrement comme type du beau et fort joueur, on croirait à première vue qu’il joue à la légère, mais c’est une erreur et l‘on peut faire à son jeu l’application du mot que j’ai lu quelque part : << On ne se doute pas de sa profondeur, parce qu’il sait la couvrir de fleurs.>>
Recevez, cher Monsieur, mes bien cordiales salutations.                         C. Stams

(volgt de complete einduitslag)

On voit que la lutte à été chaude et les prix vaillamment disputés, puisqu’il n’existe qu’un écart de trois points entre le cinquième prix et l’amateur classé dix-huitième. Il est à remarquer que les deux premiers lauréats n’ont perdu leur partie qu’avec deux joueurs, savoir M. Van Vught avec MM. Vardon et Boogardt et M. den Arend avec MM. Vardon en K. Smit.
Nos lecteurs trouveront, a l’avant-dernière page de ce numéro, trois jolie coups exécutés dans les parties jouées au cours du Tournoi.

Epiloque
M. J. Vardon, dans une lettre qu’il nous a écrite après son retour de Rotterdam, nous apprend que tout s’est passé avec la courtoisie la plus absolue el la plus grande cordialité dans ce Tournoi ou il a été admis à l’unanimité et traite tout le temps avec l’amabilité la plus parfaite. Il a même du accepter un magnifique album des vues de la ville, que MM. Les Membres de la Commission ont tenu à lui offrir à titre de souvenir amical.If faut reconnaître, du reste, que les amateurs français ne pouvaient être représentés au Tournoi par un plus galant homme que M. Vardon, et nous croyons volontiers à la parole de notre digne compatriote venant affirmer que lorsqu’un Tournoi international s’ouvrira en Hollande, les étrangers pourront y aller avec la certitude d’être les bienvenus et d’y trouver l’hospitalité la plus franche et la plus cordiale. E.L.

Uit het toernooi zijn drie standen overgeleverd. Uit Le Jeu de Dames van 15.12.1893, blz. 111 :
 
  dia1   dia2    dia3 
   Diagram 1    Diagram 2    Diagram 3
  F.C. Hemmes – C. Stams 2-0
1. 32-27 21x32 2. 37x19 13x35
3. 38-32 26x28 4. 33x04
  C. Blankenaar - ?
1. 34-30 18x29 2. 37-31 35x24
3. 28-23 29x18 4. 16-11 07x16
5. 27-21 16x27 6. 31x02
  C.G. Vervloet – J. Blankenaar
1. 29-24 20x29 2. 33x24 19x30
3. 28x19 13x24 4. 27-21 16x27
5. 31x04

De einduitslag in een hedendaags formaat en puntentelling:
 
NK Rotterdam 
28/29.10.1893         1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 T.

 1. E.J.B. van Vught  X 2 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32
 2. I.A. den Arend    0 X 2 1 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 31
 3. J. Lels           1 0 X 0 2 2 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 29
 4. C. Stams          0 1 2 X 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 29
 5. J. Plaizier Az.   0 1 0 1 X 2 1 1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2 2 2 25
 6. C.G. Vervloet     0 0 0 1 0 X 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 2 2 2 1 24
 7. J. Vardon         2 0 2 1 1 0 X 0 0 2 0 2 1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 21
 8. A. Smit           1 0 1 1 1 1 2 X 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 2 2 2 22
 9. A.J. v.d. Woude   1 2 1 1 0 2 2 1 X 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 22
10. H.H. Baudet       0 0 0 1 1 0 0 1 1 X 2 0 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2 21
11. C. Blankenaar     0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 X 2 2 0 2 0 2 0 1 1 2 2 21
12. J.H. Muller       0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 X 2 2 2 2 0 1 2 1 2 0 21
13. W.A. Boogaerdt    2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 0 X 2 0 2 0 1 1 0 0 2 20
14. A.B. v.d. Boon    1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 X 1 2 1 2 2 1 1 2 20
15. J. Blankenaar     1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 X 0 0 2 2 2 2 2 19
16. F.A. van Dijk     0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 X 1 2 2 1 2 2 19
17. F.C. Hemmes       0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 2 1 2 1 X 0 0 2 1 2 19
18. K. Smit Jzn.      0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 X 0 1 2 2 19
19. C.H. Broekkamp    0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 X 2 2 2 17
20. J. von Lindern    0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 X 2 0 11
21. J. Metz           0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 X 2 10
22. B. Pak            1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 X 8


1893BriefCommissie
1893Tabel

1893TournoiDeDames 21893TournoiDeDames

1893LeJeuDeDames 1

1893LeJeuDeDames 21893LeJeuDeDames 3

1893LeJeuDeDames 4